Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gautama Buddha Sözleri

Önce kendi gidece?in yolu ö?ren, sonra ö?retmeye kalk.

Nefret hiçbir zaman nefretle yok edilemez. Nefret sevgiyle yok edilir bu ölümsüz kanundur.

Ne anne, ne baba ne de herhangi bir akraba insana iyi yönetilen bir ak?ldan daha fazla yararl? olabilir.

Bir ki?inin kendi kendini yenerek kazand??? zafer, bir ba?kas?n?n sava?ta bin ki?iyi bin kez yenerek kazand??? zaferden daha iyidir.

Öfkeyi sevgiyle, kötülü?ü iyilikle yen. Açgözlülü?ü cömertlikle, yalan? gerçekle yen.

Geçmi?te kim oldu?unu bilmek istiyorsan, ?u an kim oldu?una bak. Kim olaca??n? bilmek istiyorsan, ne yapt???na bak.

Sa?l?k en büyük hediyedir, doyumluluk en büyük zenginlik, güven en iyi akrabal?kt?r. Nirvana ise en büyük mutluluk.

Bir derdin varsa, derman bulmaya çal??; bulam?yorsan da, onu dert etme.

Sizi kendinizden ba?ka hiç kimse kurtaramaz. Kendi kendinize ???k olun.

Öfkeye sar?lmak birine atmak için kavrad???n?z s?cak bir kömür parças? gibidir; yanan asl?nda sizsinizdir.

Övmek veya yermek bilge ki?inin dengesini bozamaz.

Öfkeniz yüzünden cezaland?r?lmayacaks?n?z, öfkeniz taraf?ndan cezaland?r?lacaks?n?z.

Ba?kalar?n?n kusurlar? kolayca görülür ama kendi kusurumuz görülmez; ki?i kom?usunun kusurlar?n? ay?klar bulur, kendi kusurlar?n? ise kumarda hile ile zar saklar gibi saklar.

Kendine bir ???k ol, kendi hakikat?n?n içine do?ru tut.

B?rakmay? ö?ren. Mutlulu?un anahtar? budur.

Uykuda ya?ayan insan? uyand?rmak için belirli ?artlar?n yerine getirilmesi gerekir. Belirli ?artlar sa?lanamazsa fark?ndal?k olu?maz.

Gökten alt?n ya?sa insan?n arzular doyurulamaz. ?ste?in küçük bir zevk verdi?ini ve asl?nda ac?ya neden oldu?unu bilen ki?i, bilge ki?idir.

Bir ?eye s?rf kulaktan duydunuz diye körü körüne inanmay?n, birkaç ku?aktan beri itibar görüyorlar diye, geleneklerin de do?ru oldu?una inanmay?n. S?rf hocalar?n?z?n ya da rahiplerin otoritesine dayan?yor diye hiçbir ?eye inanmay?n. Ancak bizzat hissetti?iniz, denedi?iniz ve do?ru olarak kabul etti?iniz, kendinizin ve ba?kalar?n?n hayr?na olan ?eylere inan?n ve tutumunuzu onlara uydurun.

Derin dü?ünen bilge ki?inin tek bir günlük ya?am?, bilgisiz ve kontrolsüz ki?inin bütün bir ya?am?ndan daha de?erlidir.

Dam? basit yap?lm?? bir eve ya?mur dolmas? gibi, derin dü?ünmeyen beyine de tutku öyle dolar.

Bütün biçimler gerçek d???d?r, bunu idrak edebilen ki?i ac?lara tepki vermez; i?te bu safl?k yoludur.

Bu dünyay? bir hava kabarc??? bir serap gibi dü?ün. Dünyay? böyle gören ki?iyi ölüm görmez.

Akl?nla ve sa?l?kl? zihninle uzla?m?yorsa hiçbir ?eye inanma, onu ben demi? olsam bile.

Okçu nas?l oklar?n? dümdüz atarsa, usta da da??n?k dü?üncelerini dümdüz toplay?p yönlendirir.

Kinta??mak yanan bir kömür parças?n? ba?kas?na atmak için eline almak gibidir. Sadece kendini yakars?n.

Varl???n öteki k?y?s?na vard???nda önce, sonra ve ortada olandan vazgeç.

Ne denli az ?eyiniz kal?rsa, kayg?lanacak o kadar az ?eyiniz olur.

H?nca h?nçla cevap verilirse, h?nç ortadan kalkar m??

Ac? bilincin ta??t?d?r.

Buddha denizinin k?y?lar? yoktur.

Bu dünyay? yaratan, zihninizdir.

Nas?l ki okçu oklar?n düz olmas?na özen gösterir, usta da da??n?k dü?üncelerini öyle toparlay?p yönlendirir.

Bizden nefret edenlerden nefret etmeden ya?ayal?m. Gelin, bizden nefret edenler aras?nda nefretten kurtulmu? olarak ya?ayal?m.

Ya?ayan varl?klar?n hepsi; zay?f, güçlü, uzun, k?sa, büyük, orta veya küçük görünen, görünmeyen; do?mu? olan veya do?makta olan, hepsi mutlu olsun! Kimse kimseyi aldatmas?n, kimse kimseyi küçümsemesin, kimse kimseye öfke ile dar?lma ile zarar vermek istemesin.

?nsanlar aras?nda nehri geçip kar?? k?y?ya ula?an azd?r. Büyük bir ço?unluk nehrin k?y?s?nda bir a?a?? bir yukar? do?ru ko?up durur.

?yi bir i?, iyi bir dü?ünceden daha iyidir.

Nedensellik, etkile?im, ko?ullar ve ay?rt edici alg?lama...Dört büyük element bunlardand?r.

?nsan isimlere, formlara ve maddesel dünyaya ba?lan?r ve onlar?n zihnin bir yan?lsamas? oldu?unu, zihinde olu?tu?unu unutur ve hata yapar böylece zihnin özgürlü?ü engellenmi? olur.

Bizim olan her ?ey dü?üncelerimiz sonucundad?r. Dü?üncelerimizde kurulur, dü?üncelerimizde olu?ur. E?er bir kimse kötü dü?ünceyle konu?ur ya da davran?rsa onu t?pk? tekerle?in ka?n? çeken bir öküzü izlemesi gibi, ac? izler.

Nedensellikler, zerreler, en küçük ?eyler, madde, fiziksellikler hepsi gerçekte zihinde olu?an, zihnin olu?turdu?u ?eylerdir.

Kimse 'nas?l olsa bana zarar? dokunmaz' diyerek küçücük de olsa kötülük dü?ünmesin. Su damlalar?n?n damlaya damlaya su kab?n? doldurmas? gibi, budala kimse de azar azar toplayarak kendini kötülükle doldurur.

?nsan hayat? asl?nda ac?lardan ibarettir; bu ac?lar?n sebebi bencil ve doymak bilmez isteklerdir; insan?n bencilli?i ve istekleri sona erdirilebilir; sonuçta bütün bu doymak bilmez arzu ve i?tah ortadan kald?r?ld???nda, ula??lan durum nirvana olarak adland?r?l?r. Bencillik ve isteklerden kaç???n yöntemi, "Sekiz Katl? Asil Yol" diye adland?r?l?r: Do?ru görü?, do?ru niyet, do?ru konu?ma, do?ru hareket, do?ru geçim kayna??, do?ru çaba, do?ru dü?ünme ve do?ru meditasyon.

#454

 
© 2015
AŞK