Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Georg Christoph Lichtenberg Sözleri

Bilgeli?in ilk ad?m? her?eyi sorgulamak, son ad?m? da bunlar? oldu?u gibi kabullenmektir.

Kulaklar?m?z? da gözlerimiz kadar kolay aç?p kapayabilseydik ne kadar güzel olurdu!

Ço?u insanda, bir ?eye kar?? inançs?zl?k, bir ba?ka ?eye körü körüne inan??tan do?ar.

?nsano?lunun evrendeki en sayg?n varl?k oldu?u kan?s?na, bu konuda aksini söyleyen ba?ka hiç bir yarat???n bulunmad???na bak?larak ula??labilir.

Bizim de?i?memizle bir ?eylerin daha iyiye gidip gitmeyece?ini söyleyemem, fakat bir ?eyler daha iyi olacaksa onlar?n de?i?mesi gerekti?ini söyleyebilirim.

Bir kitap bir aynad?r. Ona bir e?ek bakacak olursa kar??s?nda elbette bir evliya görmez.

Bahçeye aç?lan penceresine bir hedef koyan ki?i, oraya at?? edilece?inden emin olabilir.

Kendine a??k birinin en az?ndan ?u avantaj? vard?r -pek fazla rakibi olmayacakt?r.

?afak ne yaps?n ki biz kalkm?yorsak.

Yapabilece?iniz en berbat ?ey, kara kara dü?ünüp 'ke?ke ?unu yapsayd?m' demektir.

??ini ciddi bir suratla yapan insan?n mant?kl? biri oldu?unu zanneden çok insan vard?r.

Bir ?eyin tam tersini yapmak da bir tür taklittir.

Bir zaman sonra, "karanl?k ça?lar" dedi?imiz ?ey belki de bizim ça??m?z? da kapsayacakt?r.

Hiçbir fikre sahip olmamak kadar kafa rahatlat?c? bir ?ey olamaz.

Herkesin y?lda bir kez deha olaca?? tutar. Gerçek dehalar ise bunu daha s?k yapar.

Her iyi kitap insan?n aynas?d?r, aynaya bakan bir maymunsa, aynada görünenin havari olmas? imkans?zd?r.

Ki?i karakterini, gocundu?u f?kradan belli eder.

#426

 
© 2015
AŞK