Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Sözleri

Gerçek a?k; Onunla birlikteyken bir bütün olmak de?il, O yokken; 'Yar?m kalabilmektir'.

Bir ?nsan?n Sana Neler Verebilece?i De?il, Senin ?çin Nelerden Vazgeçece?i Önemlidir.

Sevmek, onunla birlikteyken bir bütün olmak de?il; o yokken yar?m kalabilmektir .

En vefakar dostumuz gölgemizdir bilirsiniz..Ama unutmay?n ki; O da yolda?l?k etmek için güne?li havay? bekler !

Zekas?n? be?endi?in birinin görüntüsünü merak etme. Zekas?n? kullanmayan birinin ise görüntüsünden etkilenme !

Tarihin hareketini olu?turan fikirlerin diyalektigidir.

Dünya tarihi, özgürlük bilinçli?inin geli?mesinden ba?ka bir ?ey de?ildir.

Tarihten ald???m?z ders, tarihten ders almad???m?zd?r.

Felsefe objelerin dü?ünce ile görülmesidir.

Her aklî olan gerçektir, her gerçek olan aklîdir.

Büyük olaylar?n etkisindeyken genel bir prensip yarar sa?lamaz.

Tanr?, insan ve madde diye ay?r?m yapmak anlams?zd?r. Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Dü?ünce basamaklar?n? kateden insan sonunda kendisine döner. Gerçek ruhun kendisi oldu?unu ke?feder. Asl?nda insan tanr?; tanr? da insand?r.

#450

 
© 2015
AŞK