Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

George Bernard Shaw Sözleri

Att???n?z tokada kar??l?k vermeyen ki?iden sak?n?n: O hem sizi ba???lamaz hem de kendinizi ba???laman?za olanak b?rakmaz.

Her ruh, ikizini arar.

Bir kez kalp k?r?ld? m?, geriye dönü? yoktur bunun. Hiçbir ?eye ald?rmaz olursunuz. Mutlulu?un sonu, huzurun ba?lang?c?d?r bu.

Birisi olacaksa; geçmi?imi merak ederek de?il, Gelece?imi hayal ederek gelsin! -Korkaklarla yürüdü?üm yolda, tek kalmaktan yoruldum.

Bir kad?n, bir koca buluncaya kadar gelece?i konusunda endi?elidir. Bir erkek ise ancak bir kad?nla evlendikten sonra gelece?i konusunda endi?elenmeye ba?lar.

Gelecekte doktorlar?n hastalar?na yazacaklar? reçete, Müslümanlar?n k?ld??? namaz ve tuttu?u oruç olacakt?r.

Dünyada iki tane trajedi vard?r. Biri kalbinizdeki tutkuyu yitirmek, di?eri ise kaybetti?iniz tutkuyu geri kazanmakt?r.

Biz iki h?rs?z aras?nda kendimizi ifade ederiz. Düne ait üzüntüler ve yar?na ait korkular.

Bütün zekam?, yetene?imi, ?öhretimi, es"‹"‹erlerimi ak?am eve zaman?nda gelip gelmeyece?imi merak eden bir kad?n için feda edebilirim!

Baz? insanlarla yüzle?mek zordur, haks?z ç?kars?n. Çünkü onlar?n galip gelecekleri ikinci bir yüzleri daha vard?r.

Baz? insanlar, Bazen insanlar.

Ben günde üç saat dü?ündü?üm için dahi oldum.

Bize bir kaç deli gerek, ?u ak?ll?lar?n yol açt??? duruma bak!

Sözünüz senediniz kadar sa?lam olamaz; çünkü belle?iniz hiçbir zaman onurunuz kadar güvenilir olamaz.

Para açl??? giderir, mutsuzlu?u de?il, yemek mideyi doyurur, ruhu de?il.

Tecrübe, insanlar?n hatalar?na verdikleri isimdir.

Sessizli?e inananlardan yanay?m; bu konuda saatlerce konu?abilirim.

suskunluk , a?a??laman?n en iyi anlat?m biçimidir.

Kanat aç sen kalbim, kanat aç engine. A?k?n bir yük oldu, dü?emedin dengine.

Tecrübelerimizle biliyoruz ki ; Kimse tecrübelerden ders alm?yor...!

Hareket halindeki cehaletten daha korkunç bir ?ey yoktur.

Dürüst insan her zaman gerçe?i söyler, ak?ll? ise yaln?z zaman?nda.

Demokrasi, hak etti?imizden daha iyi yönetilmeyece?imizi garanti eden bir sistemdir.

?nsanlar?n ölmesiyle ya?am?n gülünçlü?ü nas?l de?i?mezse, insanlar?n gülmesiyle de ya?am?n ciddili?i de?i?mez.

Evlilik, pencere kapal?yken asla uyuyamayan bir erkekle, pencere aç?kken asla uyuyamayan bir kad?n aras?ndaki ittifakt?r.

Yapan yapar, yapamayan ele?tirmen olur!

Kaplan adam? öldürmek isterse ad? vah?ilik, adam kaplan? öldürmek isterse ad? spor olur. Suç ile adalet aras?ndaki fark da bundan büyük de?ildir.

?nsan?n kendini berbat hissetmesi, mutlu olup olmad???na önem verecek kadar bo? zaman? olmas?ndan ileri gelir.

Hatalarla dolu bir hayat, hiçbir ?ey yapmadan geçirilen bir hayattan daha onurludur.

?nançl? birinin inançs?z birinden daha mutlu oldu?u fikri, sarho? birinin ay?ktan daha mutlu oldu?unu iddia etmek gibidir.

Yalanc?n?n cezas?, kendisine inan?lmas? de?il, onun kimseye inanamamas?d?r.

Tanr?n?n yapt??? ?eyleri insanlar?n bozmamalar? laz?m , zaten O bozacak.

Sorun çaresizlik de?il, isteksizlik...?steksiziz, çünkü çocuklukta bize uygulanan ilk ?ey, içimizdeki iste?i öldürmektir.

Ya?land???m?z için oyun oynamay? b?rakmay?z, oyun oynamay? b?rakt??m?z için ya?lan?r?z.

Di? a?r?s? çekenler di?leri sa?lam olanlar?; yoksulluk çekenler de paras? çok olanlar? mutlu san?rlar.

Köle gibi e?itilenler, köle gibi yönetilebilirler ancak.

Bilgi paraya benzer, kazand?kça tutkuya dönü?ür, ancak bu iyi bir tutkudur.

Ak?ll? adam akl?n? kullan?r. Daha ak?ll? adam ba?kalar?n?n da akl?n? kullan?r.

kahramanca can vermek yeteneksiz ki?ilerin ünlü olabildikleri tek yoldur.

E?er yürüdü?ün yolda engeller yoksa o yol seni bir yere götürmez.

?lk a?k?m?z biraz sersemlikle bir hayli meraktan ibarettir.

Ç?plak bedenler bizi ?a??rtm?yor art?k, ç?plak beyinlerdir varl???na dayanamad???m?z.

?nsan?n yeti?me düzeyi kavga ederken gösterdi?i davran??la ölçülür.

Be?enmedi?iniz bir ?eyi alk??lamak, yalan söylemenin birçok çe?idinden biridir.

Yirmisinde komünist olmayan?n kalbi, k?rk?nda hala komünist olan?n akl? yoktur.

Kendinizi temiz ve parlak tutsan?z iyi edersiniz; çünkü arkas?na geçip dünyay? görmeniz gereken pencere sizsiniz.

?nsanlar kendi durumlar?yla ilgili olarak her zaman ko?ullar? suçlar. Ben ko?ullara inanmam. Bu dünyada yol alan ki?iler, aya?a kalk?p istedikleri ko?ullar? arayan ve bulamad?klar?nda yaratan insanlard?r.

Gerçek ?u: Özgürüm, sa?l?kl?y?m, mutluyum ve patl?yorum s?k?nt?dan!

??leyebileceginiz en büyük günah, ba?kas?ndan nefret etmek de?il, ona kay?ts?z kalmakt?r. ?nsanl?k d??? olman?n özü nefret de?il kay?ts?zl?kt?r.

Bir dindar?n bir ?üpheciye göre daha mutlu olmas?n?n, sarho? bir ki?inin ay?k bir ki?iye göre daha mutlu olmas?ndan fark? yoktur.

Hiçbir ?ey aya??n?za gelmez, en az?ndan iyi olan hiçbir ?ey. Her?eyi gidip kendiniz alman?z gerekir.

Benim ?aka tarz?m do?ruyu söylemektir. Do?ru dünyadaki en komik ?akad?r.

Yanl??l?k fare deli?inden geçer, do?ruluk kap?lardan s??maz.

sava?lar? kazanabilir, kentleri zaptedebilirsiniz, ama uluslar? fethedemezsiniz. hala anlamad?n?z m? bunu. ?

Dertli olman?n s?rr?, dertli olup olmad???m?z? dü?ünecek kadar bo? vakte sahip olmam?zd?r.

Büyük gerçeklere varmak, günaha girmekle ba?lar.

Keyifler de?ildir ya?am? de?erli yapan. Ya?amd?r, keyif almay? de?erli k?lan.

Hayvanlar benim arkada?lar?m ve ben arkada?lar?m? yiyemem.

Gençken yapt???m on ?eyden dokuzunun ba?ar?s?zl?kla sonuçland???n? gördüm. Ba?ar?s?z olmak istemiyordum onun için ben de on kat daha fazla çal??t?m.

Günümüzde ideal a?k ili?kisi postayla yürütülendir.

Kad?nlar niye hep ba?kalar?n?n kocalar?n? ister? Onlar e?itilmi?lerdir de ondan.

Kendi dilini bilmeyen ba?ka dil ö?renemez.

Korkmay?n, mutluluk duymadan ya?amas?n? ö?rendi o genç!

Mutlulu?u üretmeden, tüketmeye hakk?m?z yoktur.

Nikah kadar ucuz ve kolay olmal?d?r bo?anmak.

ak?ls?z?n biri , ülkesinin en ak?ll? insan?n? asabilir. bunu yapmaya can atar hatta.

Ne istersen yapabilirim gibi geliyor bana, çünkü istedi?im hiçbir ?ey yok art?k.

Eylemlerim demokratik, zevklerim aristokratiktir.

Hiçbir ?ey bigotlar?n vicdan?ndan daha tehlikeli de?ildir.

?nsan Tanr?n?n sonsözü olamaz.

Yapt???n?z?, bir ba?ka budalan?n, bunlar? sizden bekledi?ini dü?ündü?ünüz için yap?yorsan?z, onun sizden bunlar? beklemesi de, sizin onun bunlar? bekledi?ini umdu?unuzu sand???ndan ileri geliyorsa, herkes istemedi?i bir ?eyi yap?yor demektir. O zaman ortaya budalaca bir durum ç?kar.

Yasad??? bir i? yapmadan önce iyi bir avukata dan???n.

?aka, çok ciddî bir sanatt?r.

Benim çap?mda bir beyin besinini ineklerden almaz. Vejetaryendir.

Cennette bir melek özel ki?i de?ildir.

Tanr? nedir? Kendimiz tanr? olurduk, bunu bilseydik.

Bir tek din vard?r, yüz çe?it uyarlamas? olsa bile.

Demokrasinin birinci görevi her vatanda?? yararl? k?lmakt?r.

Mü?külün mü?kül üstüne, problemin problem üzerine y???ld??? günümüzde, bütün problemleri bir kahve içme rahatl???nda çözen Hz. Muhammed'e, be?eriyetin çok ihtiyac? vard?r.

Siz varolan ?eyleri görür ve ?öyle dersiniz: Neden? Oysa ben olmayan ?eyleri hayal eder ve derim ki:Neden olmas?n?

Gencim ben...Ya?am?mda bir ?eyler olmas?n? öylesine istiyorum ki... Onlar?n ya??na gelince hiçbir olaya kar??madan ya?amak isteyece?imi söylüyorlar. Onlar?n ya??nda de?ilim ki ben.

Ölümü ortadan kald?r?rsan?z, do?um gere?ini de ortadan kald?r?rs?n?z: Üremeyi sürdürürseniz, çocuklara yer açmak için sonunda ya?l?lar? öldürmek zorunda kal?rs?n?z.

Dahiler, içkiyi bir ilaç gibi kullan?p içe içe ya?amsal sermayelerini tüketebiliyorlar. Atatürk, bu yolla Türk Uygarl???n? kurtard?; a?z?na bir damla içki koymayan Hitler ise Almanya'y? bat?rd?. Edmund Kean, Frederick Robson ve Charles Dickens, k?z??t?ran uyar?c?larla ya?amlar?n? sürdürebildiler. Bu onlara "ölümsüzlük"... denen en yüce profesyonel ünü sa?lad?; ama hepsi altm???na varmadan öldüler.

Ç?lg?n m? do?mu?tum, yoksa fazla m? ak?ll?yd?m bilmiyorum; benim dünyam yeryüzüne uygun degildi... Dü? dunyas?ndan ç?k?p gerçeklerle kar??la??nca tedirgin oluyordum. Toplumun d?s?nda, siyasetin d?s?nda, sporun d?s?nda, kilisenin d?s?ndayd?m. O günlerde, e?er öyle bir deyim bulunsayd?, " Her ?eyin d???ndaki " denebilirdi bana.

Beni bir antika olarak saklamaya çal???yorsun, ama i?im bitti. Ölece?im. Hem?ireye.

#461

 
© 2015
AŞK