Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

George Orwell Sözleri

Do?ru sözler payla??ld?kça DO?RU DÜ?ÜNCELER artar, payla?al?m.

Sahtekârl???n evrensel düzeyde egemen oldu?u dönemlerde, gerçe?i söylemek devrimci bir eylemdir.

Önemli olan ya?amak de?ildir, ba?armak hiç de?ildir. Önemli olan insan kalmay? bilmektir.

Belki de insan sevilmekten çok anla??lmay? istiyordu.

Dindarlar?n ve ahlaks?zlar?n do?al olarak birbirlerini bulduklar? bir gerçektir.

?nsanlar yaln?zca ya?am?n amac?n?n mutluluk olmad???n? dü?ünmeye ba?lay?nca, mutlulu?a ula?abilir.

D??ar?daki hayvanlar bir domuzlar?n yüzlerine, bir insanlar?n yüzlerine bak?yor; ama birbirlerinden ay?rt edemiyorlard?.

Milliyetçi, kendi taraf?nca giri?ilen katliama kar?? ç?kmamakla kalmaz, ayr?ca bunlar? hiç duymamak gibi müthi? bir yetene?e de sahiptir.

Oynad???m?z bu oyunda, kazanmak söz konusu de?il. Ama baz? yenilgiler ötekilerden daha iyidir...

art?k saf a?k ya da tutku söz konusu de?ildi. hiçbir duygu saf olam?yordu, çünkü her ?eye korku ve nefret sinmi?ti. kucakla?malar? bir sava?, orgazmlar?ysa bir zafer olmu?tu. bu, partiye indirilmi? bir darbeydi. sevi?mek siyasal bir eylemdi...

Bütün hayvanlar e?ittir ama baz? hayvanlar di?erlerinden daha e?ittir.

Olumluyu olumsuza ye?lerim. Oynad???m?z oyunda kazanmak söz konusu de?il. Ama baz? yenilgiler ötekilerden daha iyidir.

Ellisine gelen herkes hak etti?ini bulacakt?r.

#427

 
© 2015
AŞK