Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

George Walker Bush Sözleri

Kendime özgü fikirlerim var . Güçlü fikirler. Ama bu fikirlerle her zaman ayn? fikirde de?ilim.

Görebildi?inizi dü?ündü?ünüz ?eylerin görünmeyen yanlar?n? göremezsiniz.

Benim için en önemli olan ?ey en önemli ?eyin ne oldu?unu hat?rlamamd?r.

?nsanlar bekliyor ki, biz ba?ar?s?z olal?m. Biz onlar?n bu beklentilerinin ötesine geçmek zorunday?z.

E?er hiçbir konuda tav?r alam?yorsan?z, hiçbir konuda tav?r alam?yorsunuz demektir.

Vergilerin dü?ürülmesine inanmam?n nedeni her ?eyden önce ona inanmamd?r.

Beyaz Saray'?n nas?l bir yer oldu?unu soran gence cevab?: Beyaz.

Bizim üçüncü önceli?imiz e?itime birinci önceli?i vermektir.

Dü?ünüyorum ki, burada olmam?n nas?l hayal edilemez bir onur oldu?unu hayal ediyorsunuzdur.

Ölümle sonuçlanan her silahl? çat??maya kar??l?k ölümle sonuçlanmayan üç silahl? çat??ma oluyor. Bu kabul edilemez bir ?eydir. Bunu iyile?tirmek zorunday?z.

Dü?ünüyorum ki Amerikan halk?... Umut ediyorum ki Amerikal?lar... Bir dakika dü?ünmüyorum, umut ediyorum ki Amerikan halk? bana güveniyor.

Bu seçimi kazan?p kazanmayaca??m? bilmiyorum. San?yorum ki kazanaca??m ve ba?kanl?k görevine haz?r?m. E?er haz?r de?ilsem o da sizin ?ans?n?z.

Her Amerikal?n?n ?unu bilmesini isterim ki, ald???m kararlardan ben sorumluyum ve siz de en az benim kadar sorumlusunuz.

Sonra köpe?imi gezdirmeye ç?kt?m. Yürüdüm, yürüdüm... Ve bir sürü ?ey yapabilece?imi dü?ündüm. Ne olduklar?n? ?imdi hat?rlam?yorum ama bu aç?klamalar?m i?te o, orada akl?ma geldi.

Bütçenin fazla vermesi, fazla bir para oldu?unu gösterir. Fazla para olmasa bütçe fazla vermezdi.

Bu per?embe günü Reagan havaliman?n?n uçaklar? ve gi?eleri havalanacaklard?r.

Bu sizin paran?z. Bunu kazanmak için para ödediniz.

E?er i?ten ç?kar?ld?ysan?z yüzde 100 i?sizsiniz demektir.

Kar?m Laura ile birimiz di?eri için mutlu bir y?l geçirdik.

Geçmi? üzerinden laf salatas? yapanlar hep kahraman olur. Gelecek için sava?an ise bir hiç. Benim ?u saatten sonra hiç olmaya niyetim yok.

Ba?kan yard?mc?s?na iletti?im özel bir notun havayoluyla da??t?lmas?ndan dolay? çok üzgünüm.

#407

 
© 2015
AŞK