Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gerçek A?k?n Tan?m? Sözleri

?li?ki uzmanlar?na göre a?k öyle aniden olu?uveren bir duygu de?il... A??k olan herkesin k?skanç olmas? da gerekmiyor! ??te sizlere gerçek a?k?n ne oldu?uyla ilgili bilimsel aç?klamalar!

Gerçek a?k aniden olmaz;

Y?ld?r?m a?k? diye bir?ey yoktur; görür görmez hissedilen a?k de?il kar??l?kl? çekim olabilir. Pek ço?umuz bu tip yarg?lar? kendimiz yarat?yoruz. Gerçekte görünü?ü davran??lar? ve konu?malar?ya tam arad???m?z gibi birini bulmak yaln?zca çekim duymak anlam?na gelir. Bu çekim a?ka dönü?ebilir ancak bunun için zaman ?artt?r.

K?skançl?k gerçek a?k?n göstergesi de?ildir;

Özellikle gençlerin s?kl?kla dü?tü?ü bir yan?lg? ne kadar çok k?skan?l?rsa o kadar çok a??k olundu?udur. Birbirini gerçekten seven iki insan aras?nda bir miktar k?skançl?k olmas? do?ald?r. Öte yandan sahiplenme duygusunun a?kla ilgisi yoktur. Uzmanlar kronik k?skançl?k çeken ki?ilerin bilinçalt?nda güvensizlik duygusu ya?ad?klar?n? ve sevilme açl??? çektiklerini söylüyor.

Hayallere dalmak sevgi de?il karasevda belirtisidir;

Gerçek a?k kar??daki ki?iye yönlendirilir; bütün davran??lar sevilen ki?inin iyili?i ve mutlulu?unu sa?lamak içindir. Karasevda ise ben-merkezcidir. Ki?i kar??s?ndakini dü?ünmez kendi mutlulu?una veya mutsuzlu?una odaklan?r. Bu durumda a??k olunan sevgili de?il a?k?n kendisidir.

A?k uzakl?kla azalmaz;

Bir kimseyi birlikteyken daha fazla seviyorsan?z onun cazibesinden ve heyecan?ndan etkilendi?iniz anlam?na gelir. Ba??n?z? döndürmek için yan?n?zda olmad??? zaman baz? ?üpheler ba? gösterir. Bir ba?ka deyi?le bu suni bir a?kt?r.

A?k sevilen ki?inin kusurlar?n? görememek de?ildir;

A??k ki?i sevdi?inin kusurlar?n? bilip anlamas?na kar??n sevmeye devam eder. Kar??s?ndaki ki?iyi kusursuz olarak görmek karasevdan?n habercisidir.

Mutsuz bir ev ya?am? ki?iyi yan?lg?ya sürükleyebilir;

Evlilik dan??manlar? pek çok ki?inin dayan?lmaz buldu?u evinden ve ailesinden kaçmak için evlendi?ini belirtiyor. Pek çok genç k?z sevgilisini kendisini s?k?nt?lardan kurtaracak beyaz atl? prens olarak görüp a??k oldu?unu san?yor. Oysa tek istedi?i kurtulmak a?k de?il.

A?k her zaman bulutlar?n üzerinde olmak de?ildir

Ayaklar?n yere basmas? da gerekir. Bir evlilikteki en temel noktalardan ikisi para ve çocuklard?r. Evlenmeyi dü?ünen genç insanlar birbirlerinin bu konulardaki görü?lerini bilmelidir. ?ayet bu konular henüz gündeme gelmemi?se romantizm seviyesinden a?k mertebesine geçilememi? demektir.

A?k s?k?nt? çekmek anlam?na gelmez;

Kar??n?zdaki ki?iyi etkileme kayg?n?z bu derece yo?unsa gerçek a?ktan söz etmek mümkün de?ildir. Gerçekte oldu?unuz kimsenin sevildi?ini bildi?inizde kar??n?zdaki ki?inin varl???ndan huzur duyars?n?z. Kader ortaklar? olmakla bir a?k?n kahramanlar? olmak aras?nda büyük fark vard?r

E?ler ortak s?k?nt?lar? payla?abilir ancak bu payla??m

a?k?n kendisi de?ildir. Genç çiftlerin bu noktay? s?k s?k gözden kaç?rd???n? ifade eden uzmanlar evlilik karar?n?n a?ktan de?il ortak ac?lardan kaynaklanmas?n?n hata oldu?unu vurguluyor.

A?k iki ki?i aras?ndaki çok özel bir ba?d?r;

Uzmanlar bu mahremiyetin gözler önüne serilmesinin gerçek a?k olamayaca?? üzerinde birle?iyor. Bu durum grup içinde prestij kazanma arzusu olarak anla??labilir ancak a?k de?ildir.

Gerçek A?K, daima ki?isel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.

A?K en tehlikeli inançt?r. A?k çok cesur olmay? gerektirir ve cesareti daima s?nar, hep zorlar. Bu yüzden herkez a??k olamaz. Tehlikeye duyulan ilgi, gençlik y?llar?nda daha yo?undur. Kimileri her zaman tehlike içinde ya?amay? seçer ve kimileri hep genç kal?r.

Varl?k sezginin, duygunun ve a?k?n bir s?rr?d?r. Bu ki?i, bu sey yani bireysel, yaln?z duyumda, yaln?z a?kta mutlak bir degere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada bulunur. A?k?n sonsuz derinli?i ve a?k?n gerçe?i , bununla yaln?z bununla kaimdir. En derin ve en yüce gerçekler duyumlarda sakl?d?r. Böylece genel olarak ba??m?z d???nda bulunan bir nesne varolu?un gerçek ve antolojik belgesi a?kt?r, varolu?un a?ktan ve duyumdan ba?ka belgesi yoktur.

A?k iradenin ere?idir. Her türlü d??sal emir ve bask?lardan çok usa uymak gerekir. ?radenin ere?i olan bu a?ktan ba?lay?p tutkuda sona eren bir ya?am mutludur. Bizler a?k karekreri ile do?ar?z. A?k ruhumuz yetkinle?tikçe geli?ir ve bizi güzel görünen ?eye götürür. Bundan sonra bizim bu alemde sevmekten ba?ka bir ?ey için var oldu?umuzdan kim ku?kulan?r ki..?

?ayet ili?ki bizleri kendi kendimize kar?? gerçekçi olmak ad?na e?itmek ise de?i?iklikler otamatiktir.

A?K kar??l?kl? oturup birbirinin gözünün içine bakmak de?il, el ele verip ileride ayn? noktaya bakmak ve gene el ele o noktaya do?ru ilerlemektir.

A?K, yan?ndakinin bir ?eyler yapma hakk?n? teslim etmektir, sayg?d?r.

A?K zaaflar?m?z?n oldu?unu ortaya ç?kar?r, kabullenmektir.

A?K korumakt?r, sorumluluktur.

A?K sizi kucaklayan kollar?n gittikçe daha çok sar?lmas?d?r. mutluluktur.

A?K kocaman yata??n üçte birine s??makt?r yak?nl?kt?r.

A?K uyand???n?zda rüyan?z? yan?n?zda bulman?zd?r. dü?lerin gerçek olmas?d?r.

A?K tan?d???n? zannetti?in insan?n yeni yanlar?n? ke?fetmektir tazeliktir.

A?K asla anlat?lmayacak özel bir hikayedir.

Hiç kimse uzun süre evli kalmad?kça gerçek a?k?n ne oldu?unu anlayamaz...!

#1145

 
© 2015
AŞK