Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

G?ybet ?le ?lgili Sözler G?ybetle

G?ybet ile ilgili sözler k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere g?ybet yapmak ile ile ilgili sözler haz?rlamaya çal??t?k. Sizdede burada olmayan farkl? g?ybet sözleri varsa a?a??dan gönderiniz yay?nlayal?m herkes faydalans?n.. Buyrun g?ybetle ilgili sözler :
Ba?kalar?n?n sözlerini sana ta??yan bir kimse, bil ki senin sözlerini de onlara ta??yordur
Hasan-i Basri
G?ybet zinadan daha kötüdür. Nas?l olur Yâ Resulallah? Adam zina eder sonra tevbe eder Allah ma?firet buyurur. G?ybet eden ise g?ybet edilen affetmedikçe ma?firet olunmaz
(Beyhaki ?uabu-l ?man 6740-41-42)
Biriniz di?erinizi arkas?ndan çeki?tirmesin Biriniz, ölmü? karde?inin etini yemekten ho?lan?r m?? ??te bundan tiksindiniz
Hucurat, 12
Bir Hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ?öyle buyurur ; Allah bir müslümana bir müslüman?n kan?n? ?rz?n? ve ona su-i zanda bulunmas?n? haram k?lm??t?r. (Müslim birr 32) Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hüsn-ü zan imandand?r. buyurur.
Dedikodu basit ruhlu insanlar?n e?lencesidir
Corneille
Dedikodu dinleyen dedikodu yapan kadar hatal?d?r
James Randall
Kim bir müslümandan, g?ybet ve ?erefini payimal etmek suretiyle tek lokma dahi yese, Allah ona mutlaka onun ayn?s?n? cehennemden tatt?racakt?r
(Ebû Davud, Edeb 40)
Dedikoducu, tüccar gibi ald??? laf? hemen satmak zorundad?r
John Jewel
Mirac gecesinde, bak?r t?rnaklar? olan bir kavme u?rad?m. T?rnaklar?yla yüzlerini ve gö?üslerini t?rmal?yorlard?. Ey Cebrail, bunlar da kim ? diye sordum. Bunlar, dedi, insanlar?n etlerini yiyenler ve ?rzlar?n? ( ?ereflerini ) payimal edenler, ayaklar alt?na alanlard?r
(Ebû Davud, Edeb 40)
Dünyada en kolay ?ey dedikodu yapmak en zor ?eyse kendini tan?makt?r
John Lubbock
Dünyada kendi hakk?nda konu?ulmaktan daha kötü bir ?ey vard?r: Kendi hakk?nda konu?ulmamak
Oscar Wilde
G?ybetin ne oldu?unu biliyor musunuz? Karde?inizin ho?lanmayaca?? ?eyler ile onu anman?zd?r
Hadis-i ?erif
G?ybet eden ve dinleyen, günahta ortakt?rlar
Hadis-i ?erif
Her dedikodu, orada olmayan biri hakk?nda yap?l?yorsa, inan?lmayacak kadar tatl? de?il midir? ?nsanlar?n dedikodular?ndan uzak kalabilirsek, kendimiz de rahatlam?? oluruz
Shakespeare
Ki?iyi iyi tan?rsan kimseyi inand?ramazs?n Ama kötülersen herkesi inand?r?rs?n
John Draper
Sevdi?imiz ki?ilerle konu?urken öyle konu?mal?y?z ki, yar?n onlarla dost oldu?umuzda söylediklerimizden utanmayal?m
Sadi
Karde?inin dahi ho?lanmad??? bir ?eyden ba?ka yerde bahsedilirse bu da dedikodudan say?l?r
John Watson
3 ki?inin g?ybeti olmaz
Bunlar:
1) Nefsinin arzular?na uyanlar
2) f?sk?n? ilan edenler
3) zalim hükümdarlar
Hasan-? Basri
Tart??mak erkeklere, dedikodu yapmak kad?nlara mahsustur
Loisa May Alcott
Ba?kalar?n? kötülemek için yap?lan dedikodudan duyulan zevk, ba?kalar?n? dü?ürdü?ümüz ölçüde kendimizi yükseltti?imizi sanmakt?r
Descartes
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ; "G?ybetin ne oldu?unu biliyor musunuz?" Allah ve Resulü daha iyi bilirler dediler. Buyurdular ki ; Birinizin karde?ini ho?lanmayaca?? ?eyle anmas?d?r! Bir adam dedi ki ; Ya benim söyledi?im onda varsa* bu da m? g?ybettir? E?er söyledi?in onda varsa g?ybetini yapm?? oldun. E?er söyledi?in onda yoksa bir de bühtanda (iftirada) bulundun demektir.
Ba?kalar?n?n dedikodusunu yapan bir gün senin de dedikodunu yapar
Frank Sherkani
Hz.Ai?e Validemiz anlat?yor ; Ey Allah'?n Resulü sana Safiyye'deki ?u hal yeter demi?tim. Bundan memnun kalmad? ve ?öyle dedi ; Öyle bir kelime sarfettin ki e?er o denize kar??t?r?lsayd? onu ifsad eder bozard?. Yine Hz. Ai?e Validemiz der ki ; Ben tahkir(küçük görme) maksad?yla bir insan?n taklidini yapm??t?m. Bana hemen ?unu söyledi: "Ben bir ba?kas?n? kusuru sebebiyle hatta bana kar??l?k olarak ?u kadar dünyal?k verilse bile söz ve fiille taklid etmem.
(Ebû Davud Edeb 40)
Ba?kalar?n?n sizi giybet etmesinden kederlenmeyiniz, Zira g?ybet eden, fark?nda olmayarak size iyilik etmi? olur
Horasani
Yine Hz. Ai?e Validemizin anlatt???na göre ; bir defas?nda kendisi biri hakk?nda söz söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O'na "tükür" der. Tükürünce a?z?ndan bir et parças? ç?kar.
G?ybet Hakk?nda Ayetler
لَايُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ
الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَميعًا عَليمًا
Nisa/148: Allah, zulme u?rayanlar?n d???nda, çirkin sözün aç?kça söylenmesinden ho?lanmaz. Allah her ?eyi hakk?yla i?iten, hakk?yla bilendir.
يَا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَاْكُلَ لَحْمَ اَخيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللّهَ اِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ
Hucurat/ 12: Ey iman edenler! Zann?n bir ço?undan kaç?n?n. Çünkü zann?n bir k?sm? günaht?r. Birbirinizin kusurunu ara?t?rmay?n. Biriniz di?erini arkas?ndan çeki?tirmesin. Biriniz, ölmü? karde?inin etini yemekten ho?lan?r m?? ??te bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. ?üphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفى خُسْرٍ
Hümeze/ 1: Mal toplay?p onu tekrar tekrar sayan, insanlar? arkadan çeki?tirip, ka? göz hareketleriyle alay edenlerin (hümeze ve lümezenin) vay haline!

#2653

 
© 2015
AŞK