Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Goethe'den Geli?tiren Sözler

Goethe'den Geli?tiren Sözler - Goethe insan?n kendini geli?tirmesine büyük önem vermi? ve devaml? yenilikleri aç?k olmas? gerekti?ini ö?ütlemi?tir. Bu yüzden Goethenin kendini geli?tirme ile ilgili bir çok güzel sözü vard?r. ??te onlardan baz?lar?n? sizlerle payla?al?m. Sizde bunlardan ba?ka Goethe sözü biliyorsan?z a?a??daki yorum bölümünden gönderebilirsiniz. Buyrun;
Her zaman dü?ünmeliyiz ki cesurca yap?lm?? bir at?l?m? sürdürmek için yeni cesaret gerekir, çünkü al???lmam?? olan? al???lm?? araçla ba?aramay?z.
Hiçbir ?eye hayran olmayan insanlardan nefret ederim, çünkü ben ömrüm boyunca hep hayran oldum.
"?steyen mecburdur" Bense daha ileri gidiyorum ve ?öyle diyorum : Kavrayan, ister.
Güven, en zay?f kabiliyeti bile yükseltir.
Düzen, dakiklik ve h?z, her gün biraz daha kazanmaya çal??t???m özelliklerdir.
Amac?na ula?mak m? istiyorsun? O halde kendi yolunu kesme!
Dünyada herkes kendini ne olarak gösteriyorsa öyle kabul edilir, ama insan?n kendini bir?ey olarak göstermesi gerekir.
Kendine hakim olan ve bunu iddia eden kimse, en güç ve en büyük ?eyi ba?ar?r.
?yi bir ak?am? ancak, bütün gün çal??m??sam hak ederim.
Pusulan?n sana do?ru yol göstermesini mi istiyorsun? Öyleyse onu yan?ndaki m?knat?slardan koru.
?nsan dü?ündü?ü ?eyi sonuna kadar dü?ünemedi?i için dü?ünür asl?nda.
Her büyük dehan?n kendi gidi?i, kendi ifadesi, kendi tonu, kendi sistemi ve hatta kendi k?yafeti vard?r.
?nsan dü?ünür, zorunluluk ve ak?l yön verir.
?u deneyimde önemlidir: Kendimizi belli bir özgürlü?e ula?m?? dü?ündü?ümüzde kar??m?za hemen yeni bir engel ç?kar.
Her önemli at?l?mda engelleri s?f?rm?? gibi saymak gerekir.
Gerçek dikkatin özelli?i ?udur: Bir anda hiçi her?eye dönü?türür.
Yar?m bilinen bir?ey bilgiyi engeller. Bütün bilgimiz yaln?zca yar?m oldu?u için bilgimiz hep bilgiyi engellemektedir.
Matemetikçiler bir çe?it Frans?z gibidir : Onlara bir?ey söylendi mi kendi dillerine çevirirler ve hemen o bamba?ka bir ?ey olur ç?kar.
Her zaman dü?ünmeliyizki, cesurca yap?lm?? bir at?l?m? sürdürmek için yeni cesaret gerekir.Çünkü a??lmam?? olan? a??m?? olanla ba?aramay?z.
Bilgece cevap istiyorsan ak?ll?ca soru sormal?s?n.
Çok soru soruyorsan kötü bilgi alm??s?n demektir.
Bence bir?eyin ancak devam? varsa bir de?eri vard?r.
Daha çok arzulad???n? delice özlemeyen arzulad??? ?eyi kollar? aras?nda tutamaz.
Gözlerin aç?k diye gördü?ünü san?yorsun.
Çok konu?maktansa denemek daha iyidir.
Dü?ünce ve deneyim asla bir merkezde bulu?amaz, onlar sadece sanat ve eylem sayesinde birle?tirilebilir.
Zay?f kafalar?n hatas?, dü?ünmede ancak bütünden genel aranabilecekken , hemen tekten genele gitmektir.
Mükemmelde oyalanmak güçtür.?leri gidemetense geriler.
Hiç kimse denemeden gücünün neye yetti?ini bilemez.
Eksikli?in ortaya ç?kmas?yla insan?n kendini s?n?rlamas? gerçekle?iverir.
Yaln?zca insand?r inkans?za gücü yeten: Ay?rt eder, seçer ve alg?lar; an'a süreklilik vermeyi ba?ar?r.
Çünkü kay???n?n içinde insan?n eline kürek verilmi?tir ki dalgalar?n keyfince sürüklenmesin, idrakini iradesine uysun.
?nsan?n yapt???, söyledi?inden daima daha iyidir.
Benim sadece en mükemmel ?ey için vaktim var.
Görevini yapmaya çal??, ne gibi özelliklerinin oldu?unu hemen bilirsin.
Sonunda okuduklar?m?zdan bize kalan yaln?zca uygulad?klar?m?zd?r.
Zor bir sanata at?lan bir kimse , ona ömür boyu kendini adamak zorundad?r.
Her yetenek önemlidir ve geli?tirilmelidir... Her yetenekte kendini mükemmelle?tirme gücüde yer al?r, oysa ö?retmeye ve etki etmeye kalkan pek az insan bunu anlam??t?r.
Dünyan?n en önemsiz i?ini yapmak, yar?m saati de?ersiz saymaktan iyidir.
Zaman sonsuz uzundur ve her bir gün , içine çok ?ey alan bir kapt?r, e?er gerçekten doldurulmak istenirse.
Her büyük dehan?n kendi gidi?i, kendi ifadesi, kendi tonu, kendi sistemi ve hatta kendi k?yafeti vard?r.
Bir dehan?n tüm hikayesi ?udur: ?nsanlar kendi aralar?nda birbirlerine müsaade etmedikleri ?eyi birine müsaade etmi?lerdir; yani o insan, can?n?n istedi?i her?eyi tam olabilmi?tir.
Dü?ünen insan?n en güzel mutlulu?u, ara?t?r?labilir olan? ara?t?rm?? olmak ve ara?t?r?lamayana sayg? duymakt?r.
As?l her?eyin nas?lda basit oldu?unu gösterebilmekle çok i? yapm?? oluruz.
Dünyay? dostlar?nda görmeyen, dünyan?n kendisinden bir?eyler ö?renmesini hak etmemi?tir.
Yabanc? insanlar?n varl?klar?, kendi varl???m?z?n içinde seçebildi?imiz aynalard?r.
Kendi ya??yla kavrulmak, en büyük ba?ar?lardan biridir.
?nsanlar gerekli olana yetmedikleri için yarars?z olana heveslenirler.
Gerçi çok ?ey biliyorum, ama her?eyi bilmek istiyorum.
Can s?k?nt?s? kötü bir ottur. Ama çok ?eyi hazmettiren bir baharatt?r.

#2870

 
© 2015
AŞK