Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Goethe Sözleri

En Güzel Goethe Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Goethe Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Goethe Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun johann wolfgang von goethe sözleri;
Ak?ls?zlar h?rs?zlar?n en zararl?lar?d?r: Zaman?n?z? ve ne?enizi çalarlar.
A?k imkans?z birçok ?eyi mümkün k?lar.
A?k ve sevinç büyük çabalar?n kanatlar?d?r.
Ayr?l?k a?k ba??n?n yenilenmesi demektir.
Bilgi artt?kça huzursuzluk da artar.
Bir ki?inin sözleri önemli de?ildir; iki yan? da dinlemeli.
Bir ?ey her ?ey için her ?ey bir ?ey için vard?r.
Biz içimizdeki bir çeli?kiden kaçamay?z; onu dengelemek zorunday?z. Ba?kalar? bize kar?? gelirse bu bizim de?il onlar?n sorunudur.
Büyük yükleri kald?rabilmek için onlar?n ortas?n? bulmak gerekir.
Çok soruyorsan kötü bilgi alm??s?n demektir.
Çözümde görev almayanlar problemin bir parças? olurlar.
Deli üfürür bilgi konu?ur.
Delilik ço?unlukla ba?ka bir k?l??a bürünmü? ak?ldan ba?ka bir ?ey de?ildir.
D??ar?da gere?inden az ya da pek fazla (olunabilir) Ama evde hep ölçü ve amaç (?artt?r).
Duvarla?m?? delilikler vard?r ak?c? delilikler görünmez delilikler! ?lki en çok göze çarpar.
Dünya bir hapishanedir.
Dünya güzeldir ama bir ?airin gözüyle daha da güzel olur.
Dünyada ba?kalar?n?n deliliklerinden ç?kar sa?lamaktan daha kurnazca bir ?ey olamaz.
En büyük zorluklar onlar? aramad???m?z yerlerden ç?kar.
Gönlümüz bize akl?m?zdan daha yak?nd?r.
Görev içinde bulundu?umuz zaman?n bizden istedi?i ?eydir.
Hayat?mda yeterince ö?rendim ki deliler ak?ll? insanlardan ancak daha deli olmak için ne gerekiyorsa o kadar?n? ö?renip kabul ediyorlar.
Hayat?n nimetlerinin de?erini bize ö?reten ancak hayat?n zahmetleridir.
Her dedikodu orada olmayan biri hakk?nda yap?l?yorsa inan?lmayacak kadar tatl? de?il midir?
Her su olan yerde kurba?a yoktur ama kurba?a sesi olan yerde su vard?r.
Her türlü gösteri?te ölçülü davranmal? buna kar??l?k iç dünyay? dü?ünce ve ruhu elden geldi?ince yükseltmeli.
?nsan ancak anlad??? ?eyi duyar.
?nsan ili?kilerin hakiki temeli asl?nda ki?ilikte yer al?r.
?nsan kendini hiçbir yerde kar?ncalar gibi kayna?an kalabal??? yar?p geçti?i zamanki kadar yaln?z hissedemez.
?nsan babas?na borçlu oldu?u sayg?y? ancak baba oldu?u zaman duyar.
?nsan?n bir ?eyi ö?renebilmesi için her ?eyden önce o ?eyi sevmesi gerekir.
?nsanlar önce para kazanmak için sa?l?klar?n? sonra da sa?l?klar?n? korumak için paralar?n? harcarlar.
Kendi kendimize yard?m edersek Tanr? da bize yard?m edecektir.
Keyfimin yerinde oldu?u yer vatan?md?r derler. Bu teselli edici özdeyi? e?er "yararl? oldu?um yer vatan?md?r" ?eklinde olsayd? daha iyi söylenmi? olurdu.
Konu?mak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanatt?r.
Mükemmel insanlar?n aksayan taraflar? daha çok göze batar.
Orta yol herhalde en çok sevdiklerimize kar?? güven ver s?r saklama konusunda istemeye de?erdir.
Ö?rencilerin bilmeleri gerekti?inden daha çok ?ey bilmeyen bir ö?retmenden daha korkunç hiçbir ?ey olamaz.
Ö?üdü de i?i de herkes kendinde aramal?.
Ölçülülü?ü ana ilke kabul eden kimse; kendini hiçbir tekyanl?l?kla suçlayamaz.
Ölçülülük katk?s?z mutluluk kayna??d?r.
Önemli olan hep ölçüdür; yoksa ?ampanya bile zehirli olabilir.
Ruh hayat? hep yan?nda ta??r yani ölemez.
Samimi olmay? vaad edebilirim; tarafs?z olmay? asla.
Sevgi her ?eyi birle?tirir.
Sevmek inanmak demektir.
Siz kendinize inan?n ba?kalar? da size inanacakt?r.
Sözler ?airin silahlar?d?r.
Umutsuzluklar?m?z hiç beklemedi?imiz yerde kar??m?za ç?kar.
Vatan?n? tan?mayan insan?n yabanc? ülkeler için bir ölçüsü yoktur.
Zeki adam kendini frenledi mi mutlu oldu demektir.
EDEB?YAT
1- bütün kültürsüz insanlar?n ilgisi malzemeye yöneliktir, i?leme tarz?na degil.
2-?iir ya mükemmel olmal? yada hiç varolmamal?.
3-her anlat?da en çokta tan?mlamac? anlat?da yans?t?lacak nesnelerin s?ras?, birbirine baglanma, a??r?la?t?rma ve her çe?it ilerlemede öyle aç?k ve kesin çizilmi? olmal?ki dinleyici ve okuyucu zorunlu olarak ba?ka türlü degilde öyle dü?ünebilmeli.
4-hakiki sanatl? anlat?m?n didaktik bir amac? olamaz..o cevap vermez, azarlamaz, yanl?zca sonuç olarak grü? ve davran??lar geli?tirir ve bu yollada ayd?nlat?r ve ögretir.
5-abrtma yapmayan her edebiyat hakikidir ve sürekli derin etki yapan her?eyde abart?lm?? say?lmaz
ÖZDEY??
1-anektot ve özdeyi?ler dagarc?g?, görgülü adam için en büyük hazinedir.eger birincilerini yeri geldikçe sohbetlerinde kullanmay?, ikincileride yeri geldikçe hat?rlamay? bilirse.
2-baz? bilge sözlerin bulan?kl?g? yanl?zca görecedir.bir ?eyi uygulayan?n kafas?nda çakan her ?im?ek dinleyiciye tam olarak anlat?lamaz.
ELE?T?R?
1-ele?tiri, modern yazarlar?n al??kanl?g?ndan ba?ka bir?ey degildir.
2-bizi en sert ele?tiren kimdir? ümitsizlige ugram?? bir merakl?.
ROMAN
1-roman;bize olabilir olaylar? imkans?z yada neredeyse imkans?z ?artlar alt?nda gerçek diye sunan tür.
2-romanda öncellikle zihniyetler ve olaylar tan?t?lmal?;dramda, karakterler ve eylemler.roman yava? ilerlemek zorundad?r ama figürün dü?ünceleri ise ne tarzda olursa olsun bütün geli?imde öne geçmesini engellemek zorundad?r.
MASAL
1-masal?n bir hakikat yan? vard?r ve olmal?d?r da, aksi halde o masal degildir.
2-masal?n ana karekteri saf özgürlügüdür.
MEKTUP
1-konu?acak olsan, nas?l konu?urduysan öyle mektup yaz o zaman güzel yazars?n.
?RON?
1-O dogrudan ironiyi pek fazla kullan?yor;yani k?nanacak ?eyi övüyor, övülecek ?eyi k?n?yor;bu çok ender kullan?lmas? gereken hitabet arac?d?r.çünkü sürekli olunca zeki insanlar? b?kt?r?r, zay?flar? yan?lt?r ve ?üphesiz özel bir zeka gösterisi olmadan kendilerini ba?kalar?ndan daha ak?ll? gören orta büyük s?n?f?n ho?una gider.
SANSUR
1-sansur ve bas?n özgürlügü hep çarp??maya devam edecek.sansuru isteyen ve uygulayan daha güçlü oland?r.bas?n özgürlügünü isteyense daha güçsüz olan.biri ne planlar?nda nede faaliyetinde yüksek sesli, z?t görü?lü bir varl?kla engellenmek istemez, itaat ister;ötekilerse nedenlerini dile getirmek, itaat etmemeyi yasalla?t?rmak isterler.bak?ld?g?nda bunun her yerde geçerli oldugu görülecektir.
ALGILAMA
1-her çe?it edebiyat ürünün tad?na varabilmek için bir alabilme yetenegi gerekir.
EG?L?M
1-insan?n kullanmadan ve yararlanmadan dogu?tan sahip oldugu hiç bir egilim ve yetenek yoktur.
2-bir ?eye egilim, o ?eyden anlamakt?r.
EG?T?M
1-yetenekler ?art ko?uluyor, onlar?n becerilere dönü?türülmesi gerekir.i?te her türlü egitimin amac? budur.
2-insan?n egitimi için bir ?eyler yap?lmak isteniyorsa, onun egitim ve isteklerinin ne yönde olduguna bak?lmal?d?r.sonra onun bu egilimlerini tatmin edecek, o isteklere ula?acak duruma getirmek gerekir.böylece insan, yan?lacak olursa vaktinde yan?lg?s?n? farketsin ve kendine uygun alan? yakalayacak olursa daha bir hevesle ona yap??s?n ve daha gayretle kendini yeti?dirsin.
3-soylu bir adam yeti?mesini dar bir çevreye borçlu olamaz, hem vatan hem dünya onu etkilemelidir, hem üne hem yergiye katlanmay? bilmeli, hem kendini hem ba?kalar?n? tam tan?mak zorunda olmal?, yanl?zl?g?n tatl? sarho?luguna kanmamal?.
4-kar??la?t?g?m?z her ?ey bizde izler b?rak?r, her ?ey fark?na var?lmadan egitimimize katk?da bulunur;ama bunlarla hesapla?mak yinede tehlikelidir.
5-tek yanl? egitim egitim degildir.gerçi bir noktadan yola ç?k?l?r ama çe?itli yönlere gitmek gerekir.
6-gerekttiginde okullar?m?z var, liselerimiz hatta dünyaca ünlü üniversitelerinizde var, ama insan?n ve karakterinin gerçek egitimi için kurulmu? hiçbir ?eyimiz yok.bu yüzden içimizde çogumuz o kadar karaktersiz.
7-yüz çesit ?eyi yar?m bilmektense bir ?eyi tam bilip uygulamak insan? daha iyi yeti?tirir.
8-insan?n kendi kendine verebilecegi en muazzam kültür, ba?kalar?n?n onu aramad?g?ndan emin olmakt?r.
9-tek yanl? olmamak için, insan?n egilimi olmad?g? ?eyide kendine maletmeyi bilmesi gerekir.
10-insan zorunlu oldugu için ( ciddi olarak )en yüksek ?eye ula?maya çabal?yorsa ve isteyincede ( ?aka olsun diye )en a?ag? ?eye iniyorsaancak o zaman çok yönlüdür.
11-kendi kendisinin efendisi olmak isteyenin, kendine hakim olmay? bilmesi gerekir.
12-bir insan?n dü?ünme ve hissetme tarz? olu?madan, d?? ?artlarla durumunda büyük bir degi?ikligin saglanmas? kadar onu tehlikeye sokan ba?ka bir?ey olamaz.
13-asil bir örnek güç i?leride kolayla?t?r?r.
14-hakiki ögrenci bilinenin içinden bilinmeyeni geli?tirmeyi ögrenir ve ustaya yakla??r.
15-dersin yarar? çoktur, ama heveslendirmenin de yapt?ramayacag? ?ey yoktur.
16-kendini begenmeyen bir genç kendini nas?l yeti?tirebilir? bombo? bir tabiat, hiç olmazsa kendine bir d?? görünü? vermeyi becerecektir ve gayretli insanda az sonra kendini d??tan içe dogru yeti?tirmeyi bilecektir.
17-?artlar bütün insanlar? egitir, ne istenirse yap?ls?n onlar degi?tirilemezler.
18-deliler ve ak?ll?lar ayn? derecede zarars?zd?r.yanl?z yar? delilerle, yar? ak?ll?lar çok tehlikelidir.
19-kartal havada havaya, zirvede zirveye al???r.
ERDEMLER
1-insan asil olmal?, yard?msever ve iyi, çünkü yanl?z bu özellikler onu tan?d?g?m?z öteki yarat?klardan ay?r?r.
2-dürüstlük insan? dü?üncesiz ve hatta inatç? yapar.
3-alçakgönüllük ve kibir, zekayla ilgili ahlak konular?d?r ve vucutla ilgileri yoktur.s?n?rl? ve zekaca geri kimseler de kibir vard?r;zekas? parlak ve yetenekli kimselerde ise asla.
4-cömertlik, erkege yak??an bir erdemdir.
5-sabretmeye al??t?ysan inan bana çok ?ey yapm??s?n.
6-bilgelik yanl?z hakikatledir.
7-ç?kar gözetmeyen iyilik, en yüksek ve en güzel faizi getirir.
8-insan? dostça ilgiden daha çok yeti?tiren; daha saf ve canl? olarak uyan?k tutan ne vard?r.
AMAÇ
1-amac? olan kimse araçlar?n?da istemeli, ufak tefek tats?zl?klar? a?mal? ve kendisi için ki?iliginin gücüne güvenecek kadar cömert dü?ünmelidir.
2-amac?na ula?mak m? istiyorsun? o halde kendi yolunu kesme.
3-daha yüksegine ula?al?m diye, asl?nda iyice gözümüze kestirdigimiz bir hedeften nas?lda sapt?r?r?z kendimizi.
4-amac? istemek ve araçlar? hor görmemek ne kadar güç.
5-kimsenin ugra??s?na kar??mam ki bende kendi keyfimce ya?ayabileyim.
6-mükemmelde oyalanmak güçtür, ileri gidemeyense geriler.
7-erege yakla?t?kça güçlükler büyür.
EKS?K
1-her insan?n neyi eksik diye degil hala neyi kaybolmam?? diye bak.
ERKEK
1-erkekler kendileriyle hep z?tl?k içindedirler.
2-bir erkek her zaman kolay degildir.
3-bir adama deger vermek için onu denemeyi bilmek gerekir.
4-iyi bir kar?n m? olsun istiyorsun? öyleyse tam bir koca ol.
5-hiçbir erkegin gözü a?ag?da olmamal?, yukar? en yüksek kad?nlara yönelmeli.
6-iki cinsten herbiri ötekinden kendi ba?ard?g? ?eyi ister ve ancak ?öy?e memnun olur:"erkek, kad?n onun sözünü dinlerse;kad?nsa, erkek ona yard?m eder, hizmet eder, dikkat eder, kibar olursa.böylece a?kta rolleri degi?tirirler, erkek hakim olmak için hizmet eder;kad?n hakim olmak için söz dinler.
7-erkekler daha çok tek tek ?eyleri, kar??lar?ndaki ?eyleri dü?ünürler ve hakl?d?rlarda.çünkü i? yapmak, etki etmektir görevleri.buna kar??l?k kad?nlar daha çok hayatta birle?tirici olan ?eyi dü?ünürler ve ayn? derecede hakl?d?rlar, çünkü onlar?n kaderi bu ili?kiye bagl?d?r ve i?te bu birle?tirici ?eyde onlardan beklenmektedir.
ES?RGEMEK
1-halk?n içinde ya??yorsan ?una al?? ki; hiç kimse bir ba?kas?n? esirgemez.
2-kendini esirgeyen, kendi kendine tekin görünmemeli.
E??TL?K
1-e?itlik ve özgürlügü vaad eden yasa koyucular ya devrimciler ya hayalperesttirler yada ?arlatan.
ETK?-?ZLEN?M
1-kad?nlar ilk izlenimlere güvenecek ve bunlar? cesaretle dile getirecek kadar mutludurlar.
2-ilk izlenim sorunu tuhaf bir?eydir. o hep hakikatle yalan?n yüksek derecede bir kar???m?d?r.
3-ne var ki insan belli küstahça bir kibrinden dolay? kendini maddi etkilerden çok manevi etkilere kar?? daha emin san?r.
4-en güzel etki, iki benzer ruhun birbirine yapt?g? etkidir.
EV
1-evin k?ymeti ancak ak?am oldugu zaman anla??l?r.
2-kötü bir ev iyi insanlar? küçültür.
3-temiz bir eve girmek, isterse zevksiz süslenmi? olsun insana zevk verir; çünkü bize hiç olmazsa bir yan?yla i?lenmi? bir insan?n varl?g?n? gösterir.
EVET
1-pek çok ?eye katlanmak zorunlulugunu, bir tek 'evet' sözü dogurur.
EVL?L?K
1-anl?yorum ki evlilikte bazen kavga etmek gerekir, çünkü bu sayede insan birbirini tan?r.
2-dünyada bu kadar çok hareketli ?eyin aras?nda evliligin sonsuz süreklilige dayanmas?, onun aksayan bir yan?d?r.
3-erkeklerde, kad?nlarda yanl?zca kas?tl? olarak sadakatsizlik ederler.
EVREN
1-gecenin içinde kalan kimse, alaca karanl?g? gündüz sayar, bulutlu bir günü ise güne?li. ya güne? dogunca ne olur?
GEL???M
1-neler degi?medi ki; dünya dönerken kendide ekseni etraf?nda dönebilene ne mutlu.
2-her ilerleme bir cesaret i?idir ve ancak cesaret sayesinde kesin olarak ilerlenir.
3-insan kendinden ve dünyadaki ?eylerden biraz olsun emin oluncaya kadar çok gömlek degi?tirir.
GENÇL?K
1-gençlik, ?araps?z sarho?luktur.
2-gençlik, yol gösterilmek ihtiyac? duyar.
3-gençlik ve halk hep tehlike ve karga?al?ga ko?ar.
4-izlenimleri taptaze ve güçlü alg?lamak, gençligin özenilecek bir mutlulugudur.ele?tirici bilgi artt?kça o saf zevklerin kaynag? kurur.
5-insan gençlikte diledigine, ihtiyarl?kta bol bol sahiptir.
6-hatalar zarara dönü?ünce, gençlik çok ?a??r?r;kendini toparlar, pi?man oldugunu dü?ünür. ihtiyarl?kta insan ne ?a??r?r ne de pi?man olur.
7-gençlikte insan ayr?nt?y? esas, esas? ayr?nt? olarak görür; ya?l?l?kta tersi olur.
8-bir insan yirmi ya??nda genç degilse, k?rk?nda nas?l olsun?
9-insan gençken hiçbir?eyde tam degildir.
10-hiçbir gençlik hatas?n? ihtiyarl?ga ta??mamal?, çünkü ya?l?l?g?n zaten kendi kusurlar? vard?r.
11-kan akrabal?g? gibi gençlik arkada?l?klar?da ?u önemli özellige sahiptir; ne çe?it olursa olsun yan?lmalar ve anla?mazl?klar onlara temelden zarar vermezler ve bir zaman sonra eski ili?kiler yeniden canlan?r.
12-gençlik izlenimleri en küçük ayr?nt?lar?na kadar silinmez.
FELSEFE
1-yak?ndan incelenirse her türlü felsefe anlams?z dilde insan akl?ndan ba?ka bir ?ey degildir.
2-felsefe, akl?n s?n?rlar?na i?aret eder ve onlar? sözle çözmeye çal???r.
3-çok iyi biliyorum ki körler daha iyi hisseder, sag?rlar daha iyi görürler.ama halk hangi organ?yla felsefe yapar ki?
4-toplumun içinde felsefe yapmak, çözümü olmayan problemler üzerinde hararetle sohbet etmek demektir.
5-felsefe yapan kimse kendinden önceki dünyan?n ve kendi ku?ag?n?n tasar?m biçimleriyle uyu?muyor demektir.
6-insanlar? zihniyetler birle?tirir, dü?ünceler ay?r?r.
7-eklektik bir felsefe yoktur, olsa olsa eklektik filozoflar vard?r.
8-mistisizm, gönlün skolastigi, duygunun diyalektigidir.
9-ele?tirici bir idealist felsefeye ?ükran duyuyorum;dikkatimi kendi üstüme yöneltmemi saglad?, bu çok büyük bir kazançt?r, ama bu felsefe nesneye hiç ula?am?yor.nesneyi genel insan akl?n?n yapt?g? gibi kabullenmeliyiz ki ona kar?? degi?meyen bir ili?ki içinde hayat?n tad?n? ç?karabilelim.
10-diyalektik, insana nesnelerin fark?n? tan?may? ögrensin diye verilmi? olan kar?? ç?kma ruhunun ögretimidir.
11-hep bütün olana dogru çabala ve eger kendin bir bütün olam?yorsan, hizmet eden bir üye olarak bütüne kat?l.
12-ciddi bir ?ekilde kendi derinliklerine inen bir kimse kendinin hep yar?m oldugunu görecektir;daha sonra kendini bütüne tamamlamak için ister bir k?za, ister dünyaya el ats?n farketmez.
GERÇEK-GERÇEKL?K
1-ideal olanda co?ku, gerçek olanda tutarl?l?k önemlidir.
G?Y?M
1-k?yafetin renginden insan?n dü?ünce tarz?, biçimindende ya?ay?? tarz? anla??l?r.
2-ya?l? adama ne dü?ünce biçiminde, ne de k?yafette modaya uymak yak???r.
3-gözlük kullanan, kendini oldugundan daha ak?ll? sayar, çünkü onun d?? duyusu bunun sonucu iç yarg?lama gücüyle denge durumunun d???na ç?km??t?r;kendi hakiki iç varl?klar?n? bu d??ardan eklenmi? sahte varl?kla bir dereceye kadar dengeleyebilmek için oldukça yüksek bir kültür gerekir ki bunuda ancak kusursuz ki?iler becerebilir.gözlük kulland?kça ba?ka bir insan oluyorum ve kendimi hiç begenmiyorum.
G?ZLEMEK
1-tutkular?n?, egilimlerini, niyetlerini ve planlar?n? gizlemeyi bilmeyen, dünyada hiçbir ?eye ula?amad?g? gibi kö?e bucak rahats?z edilir ve alaya al?n?r.
2-sonuna kadar soyulmak istemiyorsan, alt?n?n?, kaç???n?, inanc?n? sakla.
GOETHE
1-yeryüzünde benim için zaral? ve öldürücü olabilecek ?eyler aras?nda k?zg?nl?k en sonuncusudur.
2-ah, ben yanl?z oldugum zamanlar çok konu?kan bir insan?m.
3-a?k bana her?eyi veriyor, onun olmad?g? yerde havada su döver gibiyim.
4-iyi degilim...çünkü ne a??g?m ne de kimse bana a??k.
5-kendini, ç?kar?n? dü?ünmemek, hele a?kta ve dostlukta! bu en yüksek zevkim, ilkem ve uygulamam olmu?tur.
6-art?k bir ?eyler yaratmak ve kafam? tam olarak i?letmekten ba?ka bir ?ey istemiyorum.gençligimden beri bu dertten çekerim.allah verede kurtulsam !
7-her?eyin tat vermesini istiyorum, yanl?zca her?eyin yararl? olmas?na bak?yorum ve bunuda ba?ar?yorum.
8-gördügüm, duydugum ne varsa hepsini toplad?m ve degerlendirdim.eserlerim çe?itli binlerce insanla beslendi;cahiller, bilgeler, kafal? adamlar, aptal kafalar, çocuklar, ya?l?lar hepsi bana gelip dü?üncelerini, yeteneklerini, umutlar?n?,
varl?k biçimlerini sundular;çogu zaman ba?kalr?n?n ektigi yerden ürün top?ad?m.eserim, derleyen birinin eseridir ve ad?da Goethe'dir.
9-insan, dunyan?n ho?una gidecek bir ?ey yapt?m? o zaman dünya böyle bir ?eyi ikinci bir kez yapmam?z için elinden geleni yapar.
10-yinede felsefe beni hiçbir zaman bir türlü ayd?nlatamad?.
11-iyice bilincindeyim ki benim bütün kültürüm uygulamal? olmak zorundad?r.
12-benimkiler popüler olamaz, bunu dü?ünen ve buna çabalayan yan?l?yor.onlar y?g?n için degil, tek tek insanlar için yaz?lm??t?r.benzer bir?ey isteyen, arayan ve ayn? yönlerde bulunan insanlar için.
13-dünyan?n yarad?l??? konusunda tam inanabilecegim bir dini aç?klama tarz? bulamad?m.
14-meslegimde yazar olmak, büyük y?g?n ne istiyor, herkese nas?l yaral? olurum diye hiç sormam???md?r.hep amac?m kendimi daha kavray??l? ve daha iyi hale getirmek ki?iligimin özünü yükseltmek, sonra iyi ve dogru bildigim ?eyleri dile getirmek olmu?tur.
15-ben ne ak?amlar? nede geceleri çal??m???md?r, yanl?zca sabahlar?;günün kaymag?n? o zaman al?rd?m, çünkü geri kalan zaman peynirle?ebilirdi.
GÖRÜNMEK
1-öyleyse b?rak, bir?ey oluncaya kadar öyle görüneyim.
GÖZYA?I
1-gözya?? olanlara ne mutlu.
GÜÇ-KUVVET
1-bir kuvvet ötekine egemen olur, ama hiçbiri ötekini olu?turamaz.
2-hiç kimse denemeden gücünün neye yettigini bilmez.
GÜZELL?K
1-güzelligin de, egilimin de degeri kaybolur, yanl?z alt?n?n degeri durur.
2-güzellik, her yerde aranan bir konuktur.
3-güzellik, görünü?ten kaynaklan?r, o bir görünü?tür vesanat?n en yüksek amac? olarak say?lmaz.yanl?zca tamamiyle karakteristik olan, güzel say?lmay? hakeder, karaktersiz hiç bir güzellik olmaz.
4-güzelligi ve dü?ünceyi uzak tutmak gerekir, eger onun u?ag? olunmak istenmiyorsa.
5-yal?n güzeli, güzelden anlayan degerlendirir;süslü ise y?g?na seslenir.
HAK?KAT
1-iki z?t görü?ün ortas?nda hakikat yer al?r.
2-hakikat insana aittir, yan?lg? ise zamana.
3-hakikat tanr?ya benzer;dogrudan dogruya görünmez, onu belirtilerinden tahmin etmek zorunday?z.
4-hiçbir ?ey dogru gibi büyük olamaz ve en küçük hakikat bile büyüktür.
5-kendine ve ba?kalar?na kar?? dogru olan ve dogru kalan kimse en büyük kabiliyetlerin en güzel özelligine sahiptir.
HAKSIZLIK
1-birbirinizle tart??t?g?n?z? san?yorsunuz ve kar??l?kl? haks?zl?k hissediyorsunuz.
2-kar??la?t?g?n hakks?zl?k için, hiçbir insan dönüp bakmaz.
HALK
1-degi?iklige böylesine aç olan, ama kendisini ?slah etsede yolundan k?p?rdat?cak olan, yeni ?eyden nefret eden halk bunu anlamayacakt?r.
2-tabii ben, yagmac?l?k, cinayet ve kundakç?l?ga ç?kan ve sahte kamu selameti kalkan? aras?nda en adi bencil amaçlar?n? gözönünde tutan devrimci halk?n dostu degilim.
3-neye mi izin veririm? y?g?n vurucu olmal?, o zaman sayg? degerdir;hüküm vermeyi hiç beceremiyor da!
4-y?g?n belirsiz bir ruhla sallan?r;sonrada ak?nt? ne yanaysa onun pe?inden gider.
5-y?g?n? etkiliyecek ?eyin esasl? bir özü olmal?.
6-harekete geçirilmi? bir y?g?n? yeniden sukunete ula?t?rmak ne güçtür!
7-iyi bilirim, büyük y?g?n yarg?larla yönetilir.ne yaz?kki pek çok kimse o büyük y?g?na dahildir.
8-halka etki etmek isteyen, belli ?eyleri ona tekrarlay?p durmal? ve deli dolu görü? aç?lar?n? tekrar düzeltmeli.
9-y?g?n?n lütfunu sonuna kadar elinde tutmak imkans?zd?r.
HASTALIK
1-insan fizik ve moral durumunu dü?ününce genellikle kendini hasta bulur.
2-mutlu ve ne?elisiniz; bir ?aka sizi nas?l yaralas?n? ama hasta insan, en hafif dokunmadan bile ac? duyar.
HATA - EKS?KL?K(KUSUR)
1-insan, eksikliklerinin yüzüne vurulms?na o yüzden cezaland?r?lmas?na izin verir, onlar?n hat?r?na baz? ?eylere sab?rla katlan?r, ama bunlardan vazgeçmesi istendimi sabr? ta?ar.
2-senin kendini a?man? saglayan ?ey yanl?zca kusurdur.
3-eksiligin ortaya ç?kams?yla, insan?n kendini s?n?rlamas? gerçekle?iverir.
4-dünyada ?unu farketmek hiç de güç degil;insan ba?kalr?n?n eksikliklerini gözünün önüne getiripte bunlar? rahatça yermeye koyulunca, kendi suçlar?dan kendini kolayca ar?nm?? hissediyor.
5-yarad?l??tan sahip olupta, erdeme dönü?meyecek hiçbir kusurumuz, kusura dönü?meyecek hiçbir erdemimiz yoktur.
HAYAL GÜCÜ
1-?imde yine özgür hayal gücüne geri döndüm.bu bizim gene en sonunda kendimizi en iyi hissettigimiz aland?r.
2-incelemeye hayal gücü kat?l?r;önce taklit ederek, nesneleri tekrarlayarak sonra kavranan ?eyi canland?rmakla, geli?tirmekle, degi?tirmekle yarat?c?d?r.
3-en korkuncu, düz ayak beceriksiz insanlar?n hayalperest insanlarla arkada? olmas?d?r.
4-ne kadar küçüksen, o kadar büyük hayalperestsin.
HAYAT>
1-ak?l zirvesinden a?ag?ya bak?ld?g?nda, bütün hayat berbat bir hastal?k gibi görünür, dünya ise tam bir t?marhane.
2-bir genç insana yap?labilecek en büyük iyilik, onu hayat?n çizgisine vakitlice oturtmakt?r.
3-hayat bize her ad?mda dogru yolu gösterir.
4-hayata inan! o, hatipten ve kitaptan daha iyi ögretir.
5-insan hayata yaranmaya çal???r ama hayat ona yaranmaya çal??maz.
6-hayat herkese ne oldugunu ögretir.
7-hayat?n biçim kazans?n, dü?üncen hayat, canland?r?c? gücün hep yeti?tirici güç olsun.
8-?üphesiz azap dolu bir hayat? metanetle sürdürmektense ölmek daha kolayd?r.
9-varolmak bir ödevdir, isterse bir dakikal?k olsun.
10-hayat bir koz oyunudur: insan ne kadar yol al?rsa kimsenin ho?lanmad?g? amaca o kadar erken var?r.
11-bu hayat... ruhumuz için çok k?sa;ispat ?u, her insan, en degersizide, en yüksegide, en beceriksizide, en sayg?n olan?da her ?eyden b?kar, yanl?z ya?amaktan b?kmaz ve kimse özlemle yola ç?kt?g? amac?na ula?amaz.
12-sen sen ol hayatta hiçbir ?eyi ihmal etme;hayat?n i? üsütne i? olsun!
13-kendine iyi bir hayat m? kurmak istiyorsun?
geçmi?i hiç dert etmiyeceksin,
kendini hep yeni dogmu? sayacaks?n,
hergün ne istedigini sana söyliyecektir.
kendi i?inden zevk alacaks?n,
ba?kalar?n?n yapt?g?na deger vereceksin.
en küçük ?ey senin can?n? s?kmak ister,
sense hep günü gün edeceksin,
en öemlisi kimseden nefret etmiyeceksin
ve yar?n? tanr?ya b?rakacaks?n.
ACI
1-katlan?lm?? ac?lar?n an?s? bir zevktir.
2-yard?ma çag?rd?g?m ?ey ac?lard?r;çünkü onlar dosttur ve iyi ögüt verirler.
3-kendi ac?m?z bize ba?kalar?nkini bölü?meyi ögretir.
4-hiç kimse ac? çekenlerle yak?n ili?ki kurmaya kolay kolay yana?maz.
5-insan yanl?z kendisine ac? çektirenleri tan?r.
6-sabahlar? en ak?ll? ve en tedbirliyizdir, çünkü pasifte olsa tedbir ak?ll?l?kt?r.budalal?g?n tedbirden haberi yoktur.
7-her zaman?n derdi ba?kad?r.
8-dert, anahtar deliginden bile girer.
9-her insan bütün ana noktalarda kendi ba??n?n çaresine bakmak zorunda oldugundan, ne ba?kas?n?n iç sorunlar?na ve nede ba?ka insanlar? özellikle ilgilendiren ?eylere kar???m.
AÇIK
1-berrakl?k anlay??? getirir, anlay?? ise tolerans saglar.
AÇLIK
1-açl?k en ak?ll? bal?klar? bile oltaya getirir.
2-a?ag? düzeydeki yarat?klar?n zekas?n? açl?k keskinle?tirir, tok bir hayvan korkunç derecede aptald?r.
3-açl?k nas?l en iyi baharatsa, yorgunlukta en iyi uyku hap?d?r.
AHENK - UYUM
1-insanlar?n bize uyum saglamalar?n? beklemek büyük bir deliliktir.ben bunu hiç yapmad?m, insan? hep incelemeye ve özelliklerini tan?maya çal??t?g?m bir birey olarak gördüm, ama sempati beklemedim.çe?itli karakterler hakk?nda bilgi ve hayatta gerekli beceriklilikte yanl?zca böyle elde edilebilir.
2-ruhlar?n gerçek uyumu halinde insanlar birbirlerine durmadan yakla??rlar; görünürde birbirlerinden uzakla?salar bile.
3-önce kendimizle uyum içinde olal?m ki d??ar?dan kar??m?za ç?kan uyumsuzluklar? tamam?yla ortadan kald?rmasak bile hiç olmazsa biraz dengeleyecek durumda olal?m.
4-gençlikte insan bir uzla?ma ve anla?ma imkan?na inan?r, ama ya?lan?nca bunun bir yan?lg? oldugunu anlar ve kendine benzemeyenleri ve hitap etmeyenleri kendinden uzak tutar.
5-insan varl?g?n?n bütün belirtilerini, duyusall?g?, akl?, hayal gücünü ve anlama kabiliyetini bu özelliklerden hangisi onda hakim olursa olsun kesin birlik halinde geli?tirmek gerektigine inanmayanlar, sevimsiz bir s?n?rl?l?k içinde k?vran?p duracak ve asla anlamayacaklar, acaba neden bu kadar çok inatç? dü?manlar? oluyor ve hatta bazen kendisiyle bile ters dü?ebiliyor.
6-insan davran??lar?nda denge ne yaz?k ki yanl?zca z?tl?klar sayesinde saglanabilir.
7-daima degersiz, adi ne varsa hepsinden uzak durmal? kendine ve ba?kalar?na özen göstermeyi hiç unutmamal?, kendinin hiçbir ?eyini affetmemeli, ba?kalr?n?n ne hakk?n? yemeli nede onlar? ??martmal?, hiçbir ?eyle duygulanmay?p, hiçbir ?eyle ço?mamal?, aceleci olamamal?, her an kendine egemen olmay? bilmeli ve böylece içinde istedigin kadar f?rt?nalar essin kendi d?? dengeni ayakta tutabilmelisin.
8-her s?n?fta soylu adam kimdir? ç?kar? ne olursa olsun hep dengeye egilimli oland?r.
AHLAK
1-ahkalh?n ana temeli iyi niyettir ki, o da tabiat? gergi yanl?zca dogruya yönelik olabilir.
2-ahlaki olan ?ey, co?kun olan gibi insan? hep ciddile?tirir.
3-ahlaki olmaya son vermem gerektigi yerde otoritem yoktur.
4-ahlak davran??lar?n? yarg?lamaya gelince; bu konuda kesin ölçüyü herkesin kendi vicdan? verir ve bu ölçüyü kendine degil ba?kas?na uygulamak herkesin rahat?na gelir.
5-kültürlü insanlar?n ahlak ç?kmazlar?nda yard?mc? olmak, kültürsüzlere yard?mc? olamktan daha güçtür.
ANNE, BABA VE A?LE
1-babal?k bütnüyle yanl?zca inanm?? olmaya bagl?d?r, inanm???m öyleyse babay?m.
2-eskiyi bizim üstümüzde görmek isteriz ama bizden sonraki ku?ag? degil.
3-baba erdemlerini kabul etmedigi ve hatalar?na sevindigi ogluna kar?? bir çe?it despot ili?ki içindedir.bu yüzden eskiler derlermi? ki kahramanlar?n ogullar? haylaz olur.
4-Frans?zcada bir atasözü vard?r;kaynana, hamuru ?ekerdende olsa yinede tad? ac?d?r.
5-beni köpekle bir tutan türk'le, beni domuz sayan yahudinin, benimle karde? olmaktan sevinç duyacaklar? günü dü?ünmek ne zevk..
AKIL
1-zeka ve ak?l formel bir servettir; özü malzemeyi veren kalptir.
2-zekan?n ???g?na herzaman ula?abiliriz ama gönül zenginligini bize kimse veremez.
3-dünyay? tan?yanalar demi?lerdir ki; arkas?nda korkunun gizlendigi ak?ll?g? kimse yenemez.
4-ya?land?g?n gibi ak?llan.
5-hayatta önemli olan insan?n insan? tan?mas? degildir, o anda çevresinde bulunanlardan daha ak?ll? olmas?d?r. bütün panay?r ve pazar ç?g?rtkanlar? buna en iyi örnektir.
6-bir tek, insan?n ak?ll? ve zengin olmas? için bir?eyler gerekli, çogunluklada ba?kalar?n?n zarar?na olarak.
7-bir insan?n ak?llanma yetenegi varsa hayattan sonra tarihten ders almal?.
8-insan bir parçacac?k daha iyi ya?ard? eger sen ( ey tanr? ) ona cennet ???g?n?n görüntüsünü vermeseydin!
9-ona ak?l diyor ve yanl?zca hayvandan daha hayvan olmak için kullan?yor.
10-ak?l, en az özgürlüge izin verir ve despottur.
11-ak?ll? insanlar çok ?ey yapabilir.
12-tanr? ise ölüde degil canl?da etkindir; olu?makta olanda ve degi?endedir, olup bitmi? ve kat?la?m??ta degil. bu nedenle ak?lda tanr?sala olan egilimiyle, hep olu?anla, canl?yla ilgilidir; zeka ise olmu?, kat?la?m?? olanla ilgilidir ki onlardan yararlans?n.
13-ak?l, olu?makta olana, zeka olmu? olana bagl?d?r; biri "niçinle" ilgilenmez, beriki "neden" diye sormaz. ak?l geli?imden ho?lan?r, zeka ise yararlanmak için s?k? tutmak ister.
14-yanl?z ak?ll? adam dü?ünebilen, her?eyi aç?k seçik kendine mal etmeye ve esrarengiz durumlar? bile kavran?r hale getirmek üzere çözmeye çal???r.
15-insan dü?ündügü ?eyi sonuna kadar dü?ünemedigi için dü?ünür asl?nda.
16-insan bir ?ey üzerine bir gün dü?ündügü gibi ba?ka bir gün dü?ünmez.
17-bu sebeple bize atalar?m?z?n yapt?g?ndan ba?ka türlü bir?ey yapmak kalm?yor; dü?ünmeden i? yapmamak ve incelememek, i? yapmadan ve incelemeden dü?ünmemek, hatta bütün tabiat?m?z?n bütün yetenekleriyle birarada ve tek tek elden geldigince etkin olmas?na kendimizi al??t?rmak.
18-biz yanl?zca sinir dügümlerini, beyin dügümlerini biliyoruz.beynin niteligi hakk?nda hiçbir ?ey bilmiyoruz; öyleyse Tanr?y? ne biliyoruz.
19-?una inan?yorum ki bir dehan?n deha olarak yapt?g? ne varsa bilinçsizce olur. dahi insan ak?ll?ca ve dü?ünüp ta??narak, kannat getirerekte davran?r, ama bütün bunlar sadece yan? s?ra olur... "bir çag?n kendisi ne kadar dehaya birey o ölçüde desdeklenir."
20-her büyük dehan?n kendi gidi?i, kendi ifadesi, kendi tonu, kendi sistemi ve hatta kendi k?yafeti vard?r.
21-dehadan beklenen ilk ve son ?ey hakikat a?k?d?r.
22-insan gün be gün daha ak?llan?yor.
23-insan dü?ünür, zorunluluk ve ak?l yön verir...
24-zorunlulugun büyügü insan? yüceltir, küçügü alçalt?r.
25-zorunluluk en iyi ak?l hocas?d?r.
26-zeka ve rastlant?n?n yeniden düzeltmedigi hiçbir ak?ls?z i? yoktur; ak?ls?zl?k ve rastlant?n?n yoldan ç?kartmad?g? hiçbir ak?ll? i? yoktur.
ALI?KANLIKLAR
1-eski bir al??kanl?k kolay b?rak?lamaz ve erken yöneldigimiz yollardan bir süre sap?l?r ama o yollar tamam?yla terkedilmez.
2-eski al??kanl?klara dönmek ve a??r?l?klar? kendiliginden dengelemek insan tabiat?na özgüdür.
3-insan?n bütün rahatl?g? al??kanl?klarda gizlidir; al??t?g?m?z ho? olmayan bir?eyi bile kaybetmekten korkar?z.
4-sigara içmek aptalla?t?r?r, dü?ünemiyecek, ?iir yazamayacak hale getirir. O, avarelerin i?idir, can s?k?nt?s? çeken hayatlar?n?n 1/3'nü uyku, 1/3!nü yeme içme ve ba?ka gerekli yada gereksiz ?eylerle çarçur eden ve hayat k?sa deseler bile geri kalan üçtebiri ile ne yapacag?n? bilmeyenler içindir. böyle tembel Türkler için çubuklarla ha??r ne?ir olmak havaya üfledikleri duman bulutunu rahat rahat seyretmek onlara saatler geçirttigi için espirili bir eglencedir.
5-?arap bizi yükseltir, efendi yapar ve kölele?mi? dileri çözer.
6-dile ve damaga kar??, gözün yarg?çl?g? kötüdür.
ARA?TIRICI
1-her ara?t?r?c? kendini bir jüri üyesi gibi görmek zorundad?r.
2-?u soru daima ortaya ç?kacakt?r: hem büyük bir ara?t?rmac? ve gözlemci, hemde önemli bir genellemeci ve özetleyici olmak mümkünmüdür?
3-dü?ünen insan?n en güzel mutlulugu, ara?t?r?labilir olan? ara?t?rm?? olmak ve ara?t?r?lmayana rahatça sayg? duymakt?r.
4-insan kavranamaz olan?n kavranabilirligine inanc?n? inatla korumal?, aksi halde ara?t?ramazd?.
5-ke?ifte bulunmak için ?ans gerekir, icat etmek için ise kafa ama her iki i?de bu ?eyden vazgeçemez.
6-ke?fetmek denen ?eyin ilk farkedili?indeki sevincimizi kimse engelleyemez. ama bu i?ten bir ?eref beklersek ba??m?za çok dert olur; çünkü çogu kez biz ilk ke?feden degiliz.
ARKADA?LIK
1-insan?n dostlar?na yard?m etmesine yarayan, ??k?rd?yan para d???nda da bir ?eyleri vard?r henüz.
2-eski dostlar? tekrar görmemeli, art?k onlarla anla?ma olmuyor, herkes ba?ka bir dil kullanm?? oluyor. iç kültürünü ciddiye alan kimse kendini bundan korumal?; çünkü oratya ç?kacak ahenksizlik bizi bizi rahats?z edecektir ve o eski ili?kinin temiz yüzü bulunucakt?r.
3-büyük adam?n dostlar? olabilir ama kendisi dost olamaz.
4-insan ayn? zihniyette bir arkada?? arac?l?g?yla ögrendigi ?eyi sanki kendi ya?am?? gibi olur.
5-yan?nda ele?tirici bir dost varsa insan çok daha çabuk ilerler.
6-bir dostta yan?lmak, dostlar?n? yan?ltmaktan iyidir
7-dostlukta kat?ks?z tat ve hakiki yarar yanl?zca kar??l?kl? olabilir.
8-bir dostla kavga etmenin bazen tatl? bir yan? vard?r. ho? bir biçimde duyar?z ki iki ayr? ki?iyiz ve yinede ayr?lam?yoruz.
9-kad?n arkada?lar iki s?n?fa ayr?l?r: uzaktan etkisi sürenler ve yanl?zca yan?m?zdayken bir?eyler ifade edenler. ilk sayd?klar?mla çogu zaman içimden uzun uzun sohbet ederim, ikinciler kar??mda degillerse benim için birer hiçtirler.
10-bir dostluk ili?kisi kurmak ve korumak için en emin çare bence kar??l?kl? olarak birbirine ne yapt?g?n? anlatmakt?r.
11-arkada?l?k yanl?zca uygulamada ortaya ç?kar ve uygulamada süreklilik kazan?r. sempati hatta sevgi filan arkada?l?k için ?art degildir. hakiki, faal, verimli arkada?l?k hayatta e?it ad?mlarla ilerlemek, birbirimizin amaçlar?n? kabullenmek ve dü?ünce yada hayat tarz? farkl?l?klar? ne olursa olsun ?a?madan birlikte ilerlemekten ibarettir.
12-yanl?z biz yoksullara, az ?eyi olanlara yada hiçbir ?eyi olmayanlara, dostlugun mutlulugunu bol bol tatmak nasip edilmi?tir.
13-yeterince dikkatli olupta arkada?lar?m?z?n yanl?zca bize uyan yanlar?yla ilgilensek ve varl?klar?n?n geri kalan yanlar?yla ugra?masak dostluklar çok daha dayan?kl? ve daha çok sürekliligini korurdu.
14-dostça gönül almalar, verenin kibriyle bizi küçülten o göz al?c? armaganlardan bin kat daha degerlidir.
15-insanlara gelince, onlardan te?ekkür beklemeden elinden gelen iyiligi yap, baz? tek tük can s?k?c?l?klar olursa da genelde hep iyi ili?kiler kal?r.
16-?üphesiz bütün daha önceki eski ili?kilerimiz hep en iyileridir, çünkü yenilerin onlara benzeyabilmek için belli bir ya?? doldurmas? gerekir.
17-yenik dü?en ak?ll?ysa eger, yenenle arkada? olur. büyük bir adam?n dostlugunu kazanmak için insan neler yapmaz ki!
18-bilinen ?eyler hakk?nda tam anla?t?ktan sonra bilinmeyene dogru beraberce ilerlenebilir.

#2872

 
© 2015
AŞK