Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Goethe Ünlü Sözleri

En Güzel Goethe ünlü Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Goethe ünlü Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Goethe ünlü Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Goethenin Sözleri;
1- Kaza ve kader, dü?enleri kald?rmak, e?ilenleri do?rultmak için bin bir vas?taya sahiptir.
2- Ba?kalar?n?n mutlulu?undan kendine pay ç?karan insan, en mutlu insand?r.
3- Sanat ne kadar uzun tanr?m, hayat ne kadar k?sa.!
4- Ö?rencilerin bilmeleri gerekti?inden daha çok ?ey bilmeyen bir ö?retmenden daha korkunç hiçbir ?ey olamaz.
5- Hiç kimse, affetti?i zaman oldu?u kadar yükselemez.
6- ?nsan, babas?na borçlu oldu?u sayg?y? ancak baba oldu?u zaman duyar.
7- "Yaln?zl?k" tek kelime, söyleni?i ne kadar kolay. Halbuki ya?anmas? o kadar zordur ki.
8- Sevilenin kusurlar?n? ho? görmeyen sevmiyor demektir.
9- Hür olmad??? halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur.
10- Uzaklara yay?lm?? bir isim, yüksek bir mevki hayatta iyi ?eylerdir. Ne var ki benim, bütün ismim ve mevkiimle ula?t???m yer, k?rmamak için ba?kalar?n?n görü?lerine susmaktan öte de?ildir.
11- Çiçe?in dikeni var diye üzülece?imize, dikenin çiçe?i var diye sevinelim.
12- A?k, imkans?z bir çok ?eyi mümkün k?lar.
13- Konu?mak ihtiyaç olabilir , ama susmak bir sanatt?r.
14- Erkekler ya?lan?r, kad?nlarsa de?i?ir.
15- Erkeklerin akl?, ev kad?n? arar, ama kalbi ve hayal gücü ba?ka özellikler pe?indedir.
16- En mükemmel kad?n, çocuklar?na babalar?n?n yoklu?unda baba olabilecek kad?nd?r.
17- ?steklerimiz içimizde yatan yeteneklerimizin bir elçisidir.
18- Elinde hava, ???k ve dost sevgisi kald?ysa üzüntü çekme.
19- Ak?ls?zlar h?rs?zlar?n en zararl?lar?d?r; zaman?n?z? ve ne?enizi çalarlar.
20- ?nsanlara olduklari gibi muamele edersek, onlar? daha kotu k?lar?z. E?er onlar? olmalar? gerekti?i gibi ele al?rsak, olabilecekleri kadar iyi yapar?z.
21- Sevgiye ve tutkuya aç?k bir kalp kadar dünyada de?erli bir ?ey yoktur.
22- Hür olmad?klar? halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.
23- Özgür olmad?klar? halde, özgür olduklar?n? sananlar kadar hiç kimse tutsak de?ildir.
* Anlamayacaklara anlatma sak?n bilebilece?in en güzel ?eyleri.
* Açl?k, en ak?ll? bal?klar? bile oltaya getirir.
* Bir adamda azim olmazsa bilgisi ölüdür.
* Bilgi artt?kça huzursuzluk da artar.
* Çözümde görev almayanlar problemin bir parças? olurlar.
* Çeli?ki ve dalkavukluk; ikisi de sohbetin de?erini dü?ürür.
* Kendine hükmetmeyen u?ak kal?r.
* 3000 y?ll?k tarihinin hesab?n? yapamayan insan bo? insand?r.
* Yapabilirsiniz. Çünkü yapmal?s?n?z!
* Yetenek, sükunet içinde ortaya ç?kar. Karakter ise dünyan?n f?rt?nalar? içinde.
* U?a??m bile olsa, yanl??lar?m? düzelten efendim olur.
* Söylenen her söz kar??t?n? k??k?rt?r.
* Samimi olmay? vaadedebilirim, tarafs?z olmay? asla.
* Mezardakilerin pi?man olduklari ?eyler için, dünyadakiler birbirlerini yiyorlar!
* Gerçe?in gücü ile ya?ad???m sürece kainat? bile fethedebilirim.
* Hiç kimse, affetti?i zaman oldu?u kadar yükselemez.
* Yaln?zl?k tek kelime, söyleni?i ne kadar kolay. Halbuki ya?anmas? o kadar zordur ki.
* Sevilenin kusurlar?n? ho? görmeyen sevmiyor demektir.
* Hür olmad??? halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur.
* Erkekler ya?lan?r, kad?nlarsa de?i?ir.
* Erkeklerin akl?, ev kad?n? arar, ama kalbi ve hayal gücü ba?ka özellikler pe?indedir.
* En mükemmel kad?n, çocuklar?na babalar?n?n yoklu?unda baba olabilecek kad?nd?r.
* ?steklerimiz içimizde yatan yeteneklerimizin bir elçisidir.
* Elinde hava, ???k ve dost sevgisi kald?ysa üzüntü çekme.
* Hür olmad?klar? halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.
* Çok soruyorsan, kötü bilgi alm??s?n demektir.
* Deli üfürür, bilgi konu?ur.
* Dünya bir hapishanedir.
* ?nsan ancak anlad??? ?eyi duyar.
* Mükemmel insanlar?n aksayan taraflar? daha çok göze batar.
* Büyük yükleri kald?rabilmek için onlar?n ortas?n? bulmak gerekir.
* Mant?kl? insan s?k s?k gülünecek bir ?ey olmad??? halde güler. Onu k??k?rtan her ne olursa olsun, verdi?i tepki kendi iç huzurunu ifade eder.
* Mal?n? kaybeden, bir ?ey kaybetmi?tir, onurunu kaybeden birçok ?ey kaybetmi?tir. Fakat cesaretini kaybeden her ?eyini kaybetmi?tir.
* Kaybedecek bir ?eyi olmayan insandan korkulur.
* Karde?lerimi tanr? yaratt? ama dostlar?m? ben buldum.
* Konu?mak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanatt?r.
* Kalp ne ile doluysa, dudaklardan o dökülür gider.
* ?nanç ya?am?n gücüdür.
* ?nsan, babas?na borçlu oldu?u sayg?y? ancak baba oldu?u zaman duyar.
* ?yi bir kar?n m? olmas?n? istiyorsun? Öyleyse tam bir koca ol!
* ?nsan kendini yaln?zca insanda tan?r.
* ?yilik, insanlar? birbirine ba?layan alt?n zincirdir.
* Ba?kalar?n?n mutlulu?undan kendine pay ç?karan insan, en mutlu insand?r.
* Sanat ne kadar uzun tanr?m, hayat ne kadar k?sa.
* Ö?rencilerin bilmeleri gerekti?inden daha çok ?ey bilmeyen bir ö?retmenden daha korkunç hiçbir ?ey olamaz.
* ?nsan her gün ya güzel bir ses i?itmeli, ya gönül aç?c? bir okumal?, yahut güzel bir ?ey dinlemelidir.
* ?nsan?n bilgisi artt?kça, huzursuzlu?u da artar.
* Herkes kendi i?ini görse, toplumun bütün i?leri düzgün gider.
* Hastal?kl? bir topluma uyum sa?lamak demek, sa?l?kl? olmak demek de?ildir.
* Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanl??l?kt?r.
* ?nsanlara olduklar? gibi muamele edersek, onlar? daha kötü k?lar?z. E?er onlar? olmalar? gerekti?i gibi ele al?rsak, olabilecekleri kadar iyi yapar?z.
* Sa?duyulu bir insan hemen hemen her ?eyi gülünç bulur; bilge insansa hemen hemen hiçbir ?eyi.
* Sevincin bir ac? yan?, ac?n?n da bir sevinçli yan? olmal?d?r.
* Sevgiye ve tutkuya aç?k bir kalp kadar dünyada de?erli bir ?ey yoktur.
* Paran? yitirdin, hiçbir ?ey yitirmedin. Çal???r kazan?rs?n. Onurunu yitirdin, çok ?ey yitirdin. Ama onu da çal???p kazanabilirsin. Fakat umudunu yitirirsen, hayattaki her?eyini yitirirsin.
* Pusulan?n sana do?ru yol göstermesini mi istiyorsun , öyleyse onu yan?ndaki m?knat?slardan koru.
* Ne kadar yal?t?lm?? bir ya?am sürerseniz sürün, haberiniz bile olmadan ya borçlu ya da alacakl? olursunuz.
* Tanr?lar bir ?ark? için biz o ?ark?ya dönü?ünceye kadar, bizden ne çok bedel al?rlar!
* Niye ki bu bitmek bilmez yarat?l??, Yok olacaksa bir gün her yarat?lm??!
* Tutkular?m?z gerçek anka ku?lar?d?r. Eskisinin küllerinden bir yenisi do?ar.
* Tutkular?m?z; ya birer kusur ya da birer erdemin daha ?iddetli halleridir.
* Yanl??l?klar denizine gömüldü?ü halde, umutla bekleyebilen insan ne talihlidir.
* Yüz çe?it ?eyi yar?m bilmektense bir ?eyi tam bilip uygulamak insan? daha iyi yeti?tirir.
* Ya?amak, kendi kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak etinden kemi?inden kendi heykelini yapmakt?r.
* Üç bin y?l?n hesab?n? görmeyen karanl?kta yolunu bulamaz, körü körüne ya?ar ancak!
* Uzun süre konu?up da dinleyicilerine yaltaklanmayan ki?i, ho?nutsuzluk uyand?r?r.
* Dü?ünmek kolayd?r, yapmak zordur. Dünyada en güç olan ?ey de dü?ünüleni yapmakt?r.
* Duydu?umuz ?eyleri ba?kalar?na anlat?rken onlar? tahrif etmemizin nedeni zaten ba?ta tam anlayamam?? olu?umuzdur.
* Dünya güzeldir, ama bir ?airin gözüyle daha da güzel olur.
* Deliler ve ak?ll?lar ayn? derecede zarars?zd?rlar. Yaln?z yar? delilerle yar? ak?ll?lar çok tehlikelidir.
* En iyi devlet nedir? Bize kendimizi yönetmemizi ö?retendir.
* En iyi yönetim kendi kendimizi yönetmeyi bize ö?retebilecek yönetimdir.
* E?er bir insan kendi karakterine ayk?r? davran?rsa 'Fazla zaman? kalmad?' diye yorumlar?z bunu.
* E?er Tanr? ba?ka türlü olmam? isteseydi, beni ba?ka türlü yarat?rd?.
* Faydas?z bir hayat erken bir ölümdür.
* Gülün dikeni var diye üzülece?ine, dikenin gülü var diye sevin.
* Dünya o kadar büyük ve zengin ki, ya?am da öylesine çe?itli ki insan her zaman bunlardan ?iir ç?karma f?rsat?n? bulabilir. Ama her ?iirin bir durumdan do?mas? gerekir, yani ?iirin maddesi gerçek olmal?d?r. Hiçbir ?ey üzerine dayanmayan bir ?iirin iyi olaca??n? sanm?yorum.
* En huzurlu toplumlar, üyeleri aras?nda kar??l?kl? güler yüz ve sayg?n?n eksik olmad??? toplumlard?r.
* Ak?ls?zlar h?rs?zlar?n en zararl?lar?d?r. Zaman?n?z? ve ne?enizi çalarlar.
* A?k imkans?z olan birçok ?eyi mümkün k?lar.
* A?k?m için her?eyden vazgeçerim, fakat özgürlü?üm için a?k?mdan da vazgeçerim.
* Adettir; baban?n toplad???n? o?lu saçar.
* Asl?nda insan yaln?z, az bilirse bir ?ey bilir. Bilgiyle birlikte ?üphe de büyür.
* Bask? ve ?iddet yaln?zl?ktan do?ar, karakter dünyan?n f?rt?nalar? ve dalgalar? aras?nda ?ekil al?r.
* Biraz daha ???k.. Son Sözleri..
* Bütün dikkatiniz kendinizdeyse mutlulu?u garanti ettiniz demektir.
* Büyük tutkular umutsuz birer hastal?kt?r. Onlar? tedavi edebilecek olan ?ey, onlar? gerçekten tehlikeli hale de sokabilir.
* Baz? kusurlar bir insan?n var olu?u için gereklidir. Eski dostlar?m?z?n baz? tuhaf özellikleri ortadan kalkm?? olsa bu ho?umuza gitmezdi.
* Bir insan? tan?mak için neyi gülünç buldu?undan daha iyi bir gösterge olamaz.
* Ana baba iyi terbiye alm??larsa, çocuklar da terbiyeli olur.
* Ahlaka ayk?r? unsurlar, hislerimizi rahats?z etmeyecek ?ekilde dile getirildikleri zaman, bunlar? gülünç buluruz.
* Bir tart??ma s?ras?nda, k?zd???m?z anda için u?ra?may? b?rak?r, kendimiz için u?ra?maya ba?lar?z.
* Ancak az ?ey bildi?imiz zaman bilgimizden emin olabiliriz. Ku?ku, bilgi artt?kça artar.
* Bize te?ekkür borcu olan biriyle kar??la?t???m?zda hemen bunu dü?ünürüz. Te?ekkür borçlu oldu?umuz ve bunu hiç akl?m?za getirmedi?imiz ki?ilerle ise ne kadar s?k kar??la??r?z.
* Baslangicta eylem vardi.
* Ba?kalar?na kendimizden söz etmek gayet do?ald?r; ba?kalar?n?n kendileri hakk?nda söyledi?i ?eyleri, onlar?n kast etti?i biçimde anlamaksa bir kültür meselesidir.
* Ya?l? bir adam hala genç kad?nlarla ilgilendi?i için k?nan?nca ?öyle demi?ti: Bir insan?n kendini gençle?tirmesinin tek yolu budur ve bunu yapmay? herkes ister.
* Tutkular itiraf edildiklerinde hem ?iddetleri artar, hem de yat???rlar. Sevdiklerimize söylediklerimiz ve söylemediklerimiz aras?nda bulunacak bir orta yol, belki de ba?ka hiçbir alanda bu kadar arzu edilir bir ?ey de?ildir.
* Tüm erdemlerin temel özelli?i, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkle?me, daha büyük ve derin bir safl??a, bilgeli?e, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek.
* Sanatç?lar ve zanaatkarlar, bir insan?n, tamamen kendine mahsus olan ?eyleri bile kendine mal edemedi?inin en aç?k kan?t?n? sunarlar. Sanatç?n?n ç?kard??? i?ler, do?du?u yuvay? terk eden ku?lar gibi elinden kaç?p giderler.
* Kalabal?k bir toplant?da olup da, bunca insan? bir araya getiren ?ans?n kendi dostlar?m?z? da bir araya getirmesi gerekti?ini dü?ünmeden edemeyiz.
* Hangi kusurlar?m?z? muhafaza edip, kendi içimizde dizginleyebiliriz? Di?erlerine zarar vermektense, onlar?n ho?una gidenleri.
* Hatalar?m?z?n yüzümüze vurulmas?ndan , bunlardan ötürü cezaland?r?lmaktan rahats?z olmay?z, sab?rla bunlar?n ac?s?n? çekeriz; ama kendimizi bu hatalardan ar?nd?rmam?z gerekti?inde sabr?m?z ortadan kalkar.
* Gelece?e bakmay? severiz çünkü önümüzde ?ekilsizce uçu?makta olan olaylara diledi?imiz gibi ?ekil vermek isteriz.
* Her su olan yerde kurba?a yoktur, ama kurba?a sesi olan yerde su vard?.

#2871

 
© 2015
AŞK