Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gore Vidal Sözleri

A?ka inanc?n? kaybetmi? her kad?n?n arkas?nda, ba?ar?l? bir erkek vard?r.

Asl?nda bazen, hayat?na girenleri dü?ünmeyi bir kenara b?rak?p, kimlerin ç?kmas? gerekti?ini dü?ünmek gerek.

Yaln?zl???n sebebi ne o, nede bir ba?kas?d?r. Sadece ula?amayaca?? bir hayale gitmeye çal??an kalbin, gerçe?i anlamas?d?r.

Ayr?l?ktan hemen sonra kendini; Ba?kas?n?n kollar?na b?rakana rezil alkole b?rakana sefil zamana b?rakana ise asi denir .

Anlatam?yorsan yaz, Yazam?yorsan anlat. Her ikisini de beceremiyorsan sadece sus.

?nsan?n unutamad???; akl?na geldi?inde can?n? ac?tand?r.

Moraliniz bozuk oldu?unda neden? diyen de?il, neredesin! diyecek insanlar olmal? yan?n?zda.

Bir ana o?lunu akl? ba??nda biri yapabilmek için 20 y?l u?ra??r. - Bir ba?ka kad?n gelir 20 dakikada akl?n? ba??ndan al?r .

"ŽHastal???n? ö?renip 'geçmi? olsun' diyenler de?il, Birgün sonra 'nas?l oldun' diyenler olmal? yan?nda.

Her seferinde tamam bu son, bitti dedi?imiz ?eylere, Bir kereden bir ?ey olmaz diye ba?lam??t?k oysa.

Asl?nda onu de?il onun bizde yaratt??? güven duygusunu severiz. Ve as?l içimizi ac?tan, onun gidi?i de?il o güveninin yiti?idir.

Sak?n eski sevgilinizle tekrar bar??may? dü?ünmeyin. Çünkü; yeniyi bulmak eskiyi tamir etmekten daha iyidir.

Yanl?? yolda yürüyece?ine, do?ru yolda bekle. Belkide kendini kand?r?rs?n; ama ba?kalar?n? kand?r?p hayallerini y?kmazs?n !

Baz? insanlara kazanmak yetmez. Onlar di?erlerinin kaybetti?ini de görmek isterler.

Bir insan e?er çok gülümsüyorsa, emin olun ruhunda depremler vard?r. Çünkü ac?yan kalbinse, kimse bilsin istemezsin.

Empati yapmay? severim. Bana a??k olanlar?n yerine geçip, kendime bak?yorum da; gerçekten do?ru bir tercih yapm??lar.

#462

 
© 2015
AŞK