Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gözlerle ?lgili Sözler

Gözlerle ilgili sözler k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda a?k yada anlaml? bir?eyler payla?mak istedi?iniz arkada??n?za sevgiliye etkileyici ve k?sa anlaml? gözlerle ilgili sözler facebook twitter için haz?rlad?k.
Gözlerine Hasret kald? Gözlerim, Senin Gelmeni Bekler Yaln?z Sözlerim, kalbim A?lar Sensiz Zaman Bo?a Akar, Hadi Gel Bak Gözlerime hayat ver ?u A???a Birtanem özledim Seni.
Sen Olmadan bakam?yorum hayata ve yar?nlara Mutlulukla Gözlerinden ilham al?p Bakar?m hayata o Cennet Gözlerin beni Ba?lad? hayata Kopamam Senden Asla Bebe?im..
herzaman gözlerimde ???k Ol Sevgilim Gözlerim Seninle Baks?n hayata her Bakt???m yerde Seni görsün gözlerim kalbim Ats?n a?k?nla Seni Seviyorum her?eyim.
Kalbimin hayata Direni?isin, hayata direnirken casurca gözlerimdeki nursun seviglim, asl?nda hayata senin için katlan?yorum seninle bak?yorum hayata gözlerimde nur oldun hayat gözlerimde, gözlerimde sen vars?n a?k?m..
Ellerimi B?raksanda Gözlerin Hala Bana Sevdal? Ayr?l?k için A?lasanda Bo?una Gözlerin Ayr?lamaz Benden Gitme uzaklara, Gözlerini Mahrum B?rakma Hasret sokaklar?nda, Ben Seni Sevdim Gözlerinle Bakt?m hayata Daima..
Elimde Foto?raflar Bakar?m An?lar? tazelerim O Anlar? hat?rlad?kça Kuruyan An?lar?m?z? Gözya?lar?mla Suluyorum ve içimdeki Sevgiyi birgün gelirsin diye besliyorum Sevgilim..
O Gözlerin herkezi Görsün Ama Sadece bana Baks?n O Sözlerin Etraftakilere tükensin, Sadece benim için Söylensin, Kalbin Sadece bana Ats?n Atan kalbinin Güzelli?i Gözlerine Gözlerindeki Güzel Anlamlar Sözlerine Yans?s?n bebe?im Seviyorum Seni Mutluyum Seninle bebe?im benim.
Gözlerin ya?am kayna??m bebe?im Gözlerinde Bulurum hayat?n Güzel renklerini, Gözlerin Gökku?a?? Gibi mele?im her Duygu Ak???nda Bir?eyler Anlat?r bana Seviyorum Seni Sevgilim..
Seninle Ne Mesafeler Uzak gelir Bana Ne K?sa Süreli Ayr?l?klar Y?kar Beni Bu hayatta, Gözlerime Kilit Vurdum Beklerim Gözlerinle Gözlerime bakman? Bu Gözler Sana Sevdal?, Senden Ba?kas?n? Görmez Bu Delikanl?..
ben Gözlerimi Sadece Senden Saklamad?m Anlatt?m Gözlerimle Sana A?k?m? Korkmad?m Saklamad?m, Bu Bak??lar?m? Soldurma Zamanla hadi tut beni Gözlerinle Götür kendi Diyar?na Sevgilim.
Gözlerinle ilgili Sözlerimi yazd?m Bo? Sayfalara Gözlerini Çizdim Duvarlara bakar bakar A??k olurum herdefas?nda Sevgilim.
Gözlerle ilgili Sözler yazd?m Daima Sana Çunki O gözlerin Ba?lad? beni Bu Ac?mas?z ya?ama Seninle Mutlu Oluyor Seninle gülüyor Gözlerim, Ac? hayat Seninle ve Senin Güzel Gözlerinle Çekilir güzelim..
Sadece Gözlerimden Akan ya?lar De?il kalbimden Akan ya?larda Senin için Sevgilim, benim Sevgim Görüntülük De?il benim Sevgi içtenlik bebe?im..
hani Gözlerine ilk Bakt???mda Kala kald?m ya o Anda i?te Ben Ozaman Anlad?m Vurulmak Nedir Ba?land?m Sana, hani Gözlerime Bakt?n ya Islak Gözlerinle Kuruyan hayat?ma Can verdin A??k Oldum Sana bebe?im benim, O Güzel Gözlerin benim ben iSe Sadece Seninim Sevgilim..
Hayat? Umursamaz Gözlerim Yan?nda, Sen gözlerime Bak Sadece Sevgilim hayat Anlam kazans?n Yan?nda Gül Bak??l?m benim..
Gözlerin Sanki cennetin yans?mas? Sevgilim Gözlerine Bakt?kça Kendimden geçer Bu A??k Yüre?im Seninle Daha Mutlu ve umutlu Bak?yor gelece?e Gözlerim Bebe?im
?imdi yan?mda Olsan ke?ke Sadece Gözlerimle Anlatsam içimdeki A?k? Sana Sadece Gözlerine baksam Ve A??k Olmay? Anlatsa gözlerin bana Bebe?im Seviyorum Seni Sana Deli Sevdal? Gözlerim bebe?im
Gözlerine Nazar De?mesin Sevgilim Herkeze Böyle içten Bakma Küserim, O Gözlerin Sadece bana Gülsün Sevgilim i?te Ben Ozaman hayata geri Dönerim..
Gözlerine Bak?t???mda Her Duygu Selinde Bir Farkl? Güç veriyor Bedenime, Gözlerin Bir Tarih hayat?mda Her Bakt???nda Dünya Duruyor Benim için O Anda Sevgilim Seviyorum Seni.
Senin Gözlerin Hayata Güldülçe Ben Mutlu Olaca??m Ve Senin için Daima Ayakta kalaca??m bu hayatta yeterki Sen Hayata Gülerek Bak Anlam Kazand?r ya?d???m?z Zamanlara bebe?im..
Gözlerine Bakt?m hayata Ba?lad?m Art?k bu Gözlerim Seninle Kapan?r Senin için ya?ayan bu bedenim Seninle Y?k?l?r Sevgilim
O Gözler bana A?k? Anlat?r Gözlerinde Bulurum Sevda Sözlerini Gözlerinde Ya?ar?m A?k?m? Ebedi Sevgilim..
Senin Gözlerin Alt?n Gibi Kalbinin Aynas? olmu? her Bakt???mda Hayat? Daha Güzel görüyorum Seninle Ve Gözlerinle A?k?m.
Seni ?lk gördü?ümde Anlad?m Kalbimin Sana Sevdal? Oldu?unu Heleki Gözlerine Bakt???mda Anlad?m A?k?n gerçek Anlam?n? Bu Can Sana Sevdal? A?k?m..
Gözlerim Gözlerini görmediginde Kör Bakar hayata, Gözlerin Gözlerime De?di?inde Dünya Sen Olursun benim için O Anda Sevgilim..
Seni Hayal Edince iLk Gözlerin gelir Akl?ma O Y?ld?z Gibi Parlak Gözlerin Dü?er Karabl?k geceme Güne? Gibi Bebe?im Seviyorum Seni Sevgilim..
Gözlerinde Bulurum Hayat?n Güzelliklerini Gözlerine Bak?nca Anlar?m ya?ad???m? O Gözlerin benden ba?kas?na hayat vermesin k?skan?r?m A?k?m
Gözlerin benden Ba?kas?na Bakmas?n Yârim, Sen Sus Kar??mda Gözlerin Anlats?n A?k? bana Sevgilim Okadar ANlaml? bak?yorsunki Bana Kalbim yerinden Ç?k?cak San?yorum Gözlerinle Güldü?ün Zaman Kar??mda.
Her Gözün Bak?? ?ekli Vard?r Anlat?r insan? Anlat?r Sevgiyi Nefreti, Senin Gözlerin herzaman bana Sevgiyi Anlats?n Bugünki Gibi Bende Sana Gözlerinden Ç?kan iLham? Anlatay?m A?ka Dair Sözlerimde bebe?im..
Karanl?k Ve So?uk gecenin ikliminde Sevdim Seni Bedenim Sensiz So?uk olsada ?imdi, Gözlerini Dü?ündükçe Bedenim Anlamaz gecenin So?uk Sessizli?ini Sevgilim.
Yar?na Umutla Bak?yorum Her Sabah, Her Sabah uyand???mda yar?n? Dü?ünüyorum Seninle, yar?n oldu?unda Gözlerine Bak?p Seni Seviyorum Demek istiyorum Sevgilim.
Siyah, Kahverengi, ye?il, Mavi, Ela, çak?r Farketmez rengi Sen kalbinin Güzelli?ini Gözlerine Vurmu?sun sevgilim Senin bakt???n Heryer benim için De?erlidir bana Bak Kalbime Vursun Gözlerin kalbimi ve kendimi O Bak??lar?nla Tut Hayatta Sevgilim
Gözlerin deniz Mavisi Al?r götürür beni sadece senin Oldu?un Diyarlara, Gözlerine Bakt?kça Okyanuslar? Hayal Ediyorum Gözlerine Bakt?kça Kendimi Seninle Bütünle?mi? Hissediyorum Sevgilim..
Cennetin ????? Var Gözlerinde Sevgilim Ela Gözlerin ceylan? An?msat?r Sevgiyi Tatt?r?r Kalbime, Seninle Cennet Olur Hayat?m Senin Gözlerinle ya?ar?m Ela Gözlüm benim
Ye?il Gözlerin Al?r içimdeki So?uk Sonbahar? her Bakt???mda, Gözlerine Bakt?kça renk bulur Hayat?m O güzel ye?il Gözlerin benim Hayat?m? ye?illendiren kalbime huzur veren bedenimi ayakta tutan o bak??lar?n sevgilim..
Gözlerini kapatt???n Zaman beni Dü?ün Sevgilim herzaman, Gözlerini Açt???nda Kar??nda Olaca??m ve o bu?ulu gözlerine Bak?p Seni Sevdi?imi hayk?raca??m.
Senin Gözlerin ya?amam Sebebim, Gözlerine Bak?nca hayat Ba?l?yor Sanki o'anda ozaman kendimi tan?yamaz oluyorum ozan oluyorum yan?nda sana ba?lan?yorum kopam?yorum asl?nda.
Gözlerinle Sev beni Anlat kalbindeki Hisleri, Gözlerin Anlat?yor Seni, Gözlerim Anlats?n Sana Olan Sevgimi, ben Seni Gözlerimel Sevdim Gözlerimle Sevece?im bebe?im, Bu Gözler Seninle Aç?ld? hayata Seninle Kapan?r Bu hayatta.
A?layan Gözlerini Silme B?rak öyle Kals?n Sevgilim Bunlar Mutluluk Gözya?lar? B?rak kals?n Gözlerinde Mutlulu?umuzu Anlats?n hayata Kuruyan Sevgilere hayat Versin Gözya?lar?n Kalbime Aks?n Mutlulu?unun Gözya?lar?n Sevgilim
Gözlerinden Akan Gözya?lar?na Kurban olurum Sevgilim A?lama Sak?n A?larsan Ya Mutluluktan yada A?k?m?z?n verdi?i öLümsüz An?lar için A?layal?m Sevgilim Sen A?larsan ben Dayanamam A?larsak Mutluluk için A?lar?z Sevgilim Seviyorum Seni.
Gülen Gözlerin A?lamas?n Sak?n kar??mda Bebe?im, Zindan Olur hayat?m Gözlerimi kapat?r?m, iLk Günki Gibi Gülsün gözlerin Mele?im Sen benim Gözlerinde A?k Buldu?um Sebebimsin Sevgilim.

#2701

 
© 2015
AŞK