Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gözlerle ?lgili Sözler

Kalpten kalbe giden yolun ilk dura?? gözlerdir sevdi?im.

Biri e?er gözlerini senden kaç?r?yorsa; emin ol ki o gözlerde sana ait bir ?eyler vard?r.

Gözlerimizin rengi ne olursa olsun gözya?lar?m?z hep ayn? renktedir.

Gözlerim normal de kahverengi ama güne?e bak?nca ela' oluyor, sana bak?nca ise çok fena' oluyor.

Gözlerin konu?tu?u dil her yerde ayn?d?r.

A?lamaktan korkma! Zihindeki ?st?rap veren dü?ünceler gözya?? ile temizlenir.

Gözlerden anlamayana yürekten alt yaz? geçemem...

Ve ben tam bu saatte rüzgar?n u?uldayan sesiyle gözlerini istiyorum göz bebeklerime.

Belki de en sevdi?im sakarl???n, gözlerime tak?l?p yüre?ime dü?mendi.

Hayatta iki ?eye bakarken utan?yorum bir sa? gözüne birde sol gözüne çok güzeller.

Hiçbir ?ey gözya??ndan h?zl? kurumaz.

Gözler ve sözler ikisi de bir ?eyleri gizler. Sözler ne kadar inkâr etse de gözler her ?eyi bir bir söyler...

Sözlerini unutmak kolay... Peki ya gözlerini...

Ve ben tam bu saatte rüzgâr?n u?uldayan sesiyle gözlerini istiyorum göz bebeklerime.

Bir çift göze â??k di?er bütün gözlere körüm.

Sevdi ya da sevmedi ne fark eder ki, ba?kas?na gülüyor art?k güzel gözleri.

Hissi göz, güne?e zebundur, ilâhî bir göz ara...

Karanl?k ve so?uk gecenin ikliminde sevdim seni bedenim sensiz so?uk olsa da ?imdi, gözlerini dü?ündükçe...

Gözler övülünce, geri kalan yerler hiçbir ?eye yaram?yor demektir...

Birinin gözlerinin içine dolu dolu bakmak, onun rüyalar?na girme ihtimalini göze almakt?r.

Gözlerim diyorum, en kral maddeden bile daha fazla ba??ml?l?k yapar!

Mavi desem ye?ilin hat?r? kal?r, ye?il desem mavinin boynu dü?er. Turkuazd? gözleri, turkuaz...

Sana bak??lar?, sanki önüne geçip de senin için kur?un yiyecek gibi.

Her zaman gözlerimde ???k ol sevgilim gözlerim seninle baks?n hayata. Her bakt???m yerde seni görsün gözlerim kalbim ats?n a?k?nla seni seviyorum her ?eyim.

Kapal? gözler, ruhu seyretmenin en güzel ?eklidir.

Sadece gözlerimden akan ya?lar de?il kalbimden akan yaslarda senin için sevgilim, benim sevgim görüntülük de?il benim sevgi içtenlik bebe?im...

Hiç kimse gözya?lar?n? hak etmez, onlara lay?k olan ki?i ise zaten seni a?latmaz.

Sözler gözlerindeki ?iiri okumay? bilmedikten sonra bir adama yüzlerce ?iir yazsan da fark etmez. O yine bildi?ini okur.

Göz, baz? dima?lar?n penceresi, baz?lar?n?n dürbünü ve baz?lar?n?n da aynas?d?r.

Kimsenin gözlerinde böyle bir kalp görmedim, aramad?m da bir daha sende buldu?umu bir ba?kas?nda.

Ak?p giden bir batakl???n içindeyiz hepimiz: ama y?ld?zlara bak?yor baz?lar?m?z.

Gözlerim gözlerini görmedi?inde kör bakar hayata, gözlerin gözlerime de?di?inde dünya sen olursun benim için o anda sevgilim.

O gözler bana a?k? anlat?r gözlerinde bulurum sevda sözlerini gözlerinde ya?ar?m a?k?m? ebedi sevgilim...

Seni hayal edince ilk gözlerin gelir akl?ma o y?ld?z gibi parlak gözlerin dü?er karanl?k geceme güne? gibi bebe?im seviyorum seni sevgilim.

Elimde foto?raflar bakar?m an?lar? tazelerim o anlar? hat?rlad?kça kuruyan an?lar?m?z? gözya?lar?mla suluyorum ve içimdeki sevgiyi bir gün gelirsin diye besliyorum sevgilim...

Gözlerinde bir a?k var bana sakl? olan. Kimselere verme onu dedin ve almadan gittin. Kendi hakkin olan bir a?k?, gözlerime hapsettin.

Gözleri sürekli gözlerindeyse sana olan merak?ndand?r; ama gözlerini senden kaç?r?yorsa, o gözlerde sana ait bir ?eyler vard?r.

Senin gözlerin alt?n gibi kalbinin aynas? olmu? her bakt???mda hayat? daha güzel görüyorum seninle ve gözlerinle a?k?m.

Seni ilk gördü?ümde anlad?m kalbimin sana sevdal? oldu?unu hele ki gözlerine bakt???mda anlad?m a?k?n gerçek anlam?n? bu can sana sevdal? a?k?m...

Gözlerini kapatt???n zaman beni dü?ün sevgilim her zaman, gözlerini açt???nda kar??nda olaca??m ve o bu?ulu gözlerine bak?p seni sevdi?imi hayk?raca??m.

Bir bak???n kudreti bin lisanda yoktur, bir bak?? bazen ?ifa bazen zehirli oktur. Bir bak?? bir a???a neler neler anlat?r, bir bak?? bir a???? saatlerce a?lat?r. Bir bak?? bir a???? a?k?ndan emin eder sevi?enler daima gözlerle yemin eder.

Allah'?n en büyük lütuflar?ndand?r insan?n a?lamas? ve insan?n en ç?kmazd?n da, en olmaz?nda gelir. Ve dökülür göz bebeklerimizden elmac?klar?n?za o narin gözya?lar?m?z... Onlar? k?ymetini iyi bilelim çünkü bir gün.

Siyah, kahverengi, ye?il, mavi, ela, çak?r fark etmez rengi, sen kalbinin güzelli?ini gözlerine vurmu?sun. Her yer benim için de?erlidir bana bak kalbime vursun gözlerin. Kalbimi ve kendimi o bak??lar?nla tut hayatta sevgilim.

#674

 
© 2015
AŞK