Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güldüren Sözler

Ke?ke her sabah alarm çald???nda polisler kap?y? k?r?p, "yat yat yat" diye ba??rsa da geri yatsak...

Evde kalm?? k?zlar; müjde! Ad?n?z?, soyad?n?z?, ya??n?z?, boyunuzu, kilonuzu aralarda bo?luk b?rakarak yaz?n, 3535'e gönderin. Tur?unuzu biz kural?m...

Küpe takan k?zlar? hiç sevmiyorum... O ne öyle erkek gibi...

Bu güzellik, bu zekâ, bu ak?l, hele ?u anlam dolu gözlerin büyüsü, Allah bütün güzellikleri bir yerde toplam??. Neyse kendimden çok bahsettim eee senden naber...

Rahmetliyi nas?l bilirdiniz? - Rihanna gibiydi + Aç?l?n cenazeyi ben y?kar?m.

S?navdan ç?kt???mda: 85 arkada?larla konu?tu?umuzda: 65 kontrol etti?imde: 45 hoca söyledi?inde: 25 arabada: 5 evde: 15...

Asl?nda ben seni oldu?un gibi kabul ederim de sen olmam??s?n' sorun orda.

Edebiyat yapma! Felsefe yapma! Caz yapma! Artistik yapma! Bu ülkede kültür ve sanat?n bu kadar geli?ti?ine ?ükretmek laz?m.

"”K?z?m! Ben sana demedim mi odan? topla diye ?+Demedin -Demem mi laz?m?

Sigara paketinin üstüne bizim s?n?f?n resmi konulup üstüne "Sigara içerseniz çocuklar?n?z böyle olur" deseler tüm Türkiye sigaray? b?rak?r yemin ediyorum.

Ne kadar çok param olursa olsun sinyal sesinden sonra mesaj b?rakmaya cesaret edemiyorum.

?eytanl? filmlerden anlad???m kadar?yla, eve ?eytan girmesi için evin dubleks olmas? gerekiyor. ?çim rahat, çay?m? yudumluyorum.

Bal?k olmak ne güzel, dü?ünsene. "” Ayr?ld?k kanka + Unutursun - Neyi + Ne neyi - Sen kimsin?

Bazen pencereyi aç?p uzaklara bak?p hayallere dalmak istiyorum, sonra kar?? evdeki teyzeyi don asarken görüyorum tüm hevesim kaç?yor...

+Ad?n ne? -Mine +Hmm -Dalga geçmeyecek misin? +Aaa, deli mi ne?

Eskiden mü?teri hizmetlerinden sadece mesaj gelirdi, ?imdi de aramaya ba?lad?lar. Yak?nda içip içip kap?m?za dayan?rlarsa hiç ?a??rmam...

+ Bu gazozu senin ba??ndan a?a?? dökerim -Kolaysa dök +Gazoz dedim ne kolas??

Sevgilisine taksitle hediye al?p taksiti bitmeden ayr?lan adam?n dram?n? film yapsam milyonlar? a?lat?r?m gibime geliyor.

-Dur gitme-Ne oldu-Hiiçç sadece duracak m?s?n diye merak ettim ?imdi git.

"Özledim" mesaj? bekleyen onca insan var ki. Rastgele bir numaraya özledim' diye mesaj atsan, yetim doyurmu? kadar olursun yani...

Annemin anlatt???na göre "el alem" diye bir insan toplulu?u var her konuda bizden öndeler la.

+ Kanka ?ngilizce 1 ne demek?- one + sen nerden bileceksin ki Allah'?n cahili - yani van +yok Hakkâri geri zekâl?...

"Max yiyen adam m? daha fakir magnum al?nca dü?mesin diye ?ekilden ?ekle giren adam m??"

"”Marmara Üniversitesi -?stanbul Üniversitesi -Bo?aziçi Üniversitesi benim sayemde 3 üniversite okudunuz hay?rl? u?urlu olsun...

Hayatta iki ?eye dikkat edin. Bir, yolda yürürken kav?aklara. Bir de yüzünüze gülen yav?aklara.

Anne ben niye kimseyi sevemiyorum, bu ?anss?zl?k genetik mi? Dedim, "o senin bireysel mall???n bizi kar??t?rma" dedi, hemen sustum.

Türkiye'nin genetik bilimi; babay? k?zd?ran çocuk "anne"ye, anneyi k?zd?ran çocuk "baba"ya çekmi?tir.

Facede o kadar çok özlü söz okudum ki, babam "ü?üdüm" dese, kal?n giyin demem, "ü?ümek güzeldir e?er seni ?s?tacak biri varsa" derim.

?u arabesk rap yapanlar sevdiklerine kavu?salar da bizde huzura kavu?sak.

Elin o?lu uzayda ya?am? ara?t?r?yor bizimkiler sigaran?n külünü hiç dökmeden sonuna kadar içebilmenin pe?inde.

Bugün saç?n? ütüleyen k?z yar?n çama??r makinas?nda y?kan?r.

Sevgilisine taksitle hediye al?p taksiti bitmeden ayr?lan adam?n dram?n? film yapsam milyonlar? a?lat?r?m gibime geliyor.

Bazen evi arabay? sat?p ?öyle bir deniz kenar?na yerle?eyim diyorum, tabi bunun için önce ev ve araba almam gerek.

E?er bir k?z?n profil foto?raflar? belden yukar? ise k?sa boylu, omuzdan yukar? ise ?i?man, sadece gözleri görünüyorsa kaç?n!

Bu mesaj özel bir frekansla gönderilmi?tir. Zekilerde haf?za kayb?, aptallarda k?sa süreli körlük gaylerde bir anl?k gülümseme yapar.

Hakikaten telefondan böyle bir msj gelse ne yapard?k acaba? ?ahsen benim telim bu kadar iyimser ve nazik olmazd?.

Bir kad?n?n foto?raf?n? çekti?in an ile "dur bir bakay?m nas?l ç?km???m" demesi aras?nda geçen süreye ???k h?z? denir.

Merdivenlerden dü?tü?ümü gören ve buna ra?men "dü?tün mü?" Diye soran mal. Yok, dü?medim. Benim ini? tarz?m böyle.

Kad?n kamyon ?öförü duvar yaz?s?: "torpidomda aseton yoksa da güzelim, ben ojemi mazotla da silerim"

Fön çektirdikten hemen sonra ya?mura yakalanan kad?n kadar tehlikeli çok az ?ey var bu dünyada. Yana?may?n derim.

Kopya düzenine göre oturan ö?rencilerin; yerlerinin de?i?tirilmesi sonras? bak??mas?, en hüzünlü ayr?l?k sahnesinde bile yok.

Erkek ula?amad??? kad?na "telefonu duymad? galiba" der, kad?n ula?amad??? erke?e, "arad???m? görüyor da açm?yor" pislik der.

Facede o kadar çok özlü söz okudum ki, babam "ü?üdüm" dese, kal?n giyin demem, "ü?ümek güzeldir e?er seni ?s?tacak biri varsa" derim.

Hap yazma yutamam, ?uruptan midem bulan?r, i?neden de korkar?m. Diyen ergene "muska m? yazay?m?" Diyen doktora sayg?lar.

"” Doktor bey sabah kalk?nca burnum kan?yor. + Ö?len kalk o zaman.

Yolda sigara içen amcaya içme amca içme sa?l??a zararl? dedim bana m? zararl? sa?l??a zararl? dedi bir sigara da ben yakt?m lan.

Yabanc?larda isim k?saltmas?;- Jessica- Jess Türklerde isim k?saltmas?;- Ali- Ali?

?u anda her 100 ki?iden 35i uyuyor, 10u yemek yiyor, 25i çal???yor, 10u araba sürüyor, 4ü ders çal???yor, 1tane salak da elinde telefon sms okuyor...

A?k?m biz neyiz simdi? + A?k?m dedi?ine göre bacanak olmal?y?z.

Sana bir ?ey söyleyeyim mi? Bir daha beni rahats?z etme. Benim pisliklerle i?im olmaz. Allah kahretsin seni. Hayat?m? mahvettin alçak sigara.

Ölmeden önce arka sokaklar?n finalini görebilecek miyim onu merak ediyorum.

Selam bu mesaj? ben yani cep telefonun yazd?, beni çok seviyorsun biliyorum çünkü hiç yan?ndan ay?rm?yorsun, lütfen tu?lar?ma yava? bas ve kapa??mla z?rt p?rt oynay?p durma...

Amerikal? çocuk babas?na hi Jack'diyor. Ben selam Hasan' desem beni çaydanl?kla döver.

Niye öyle aptal aptal bak?yorsun? Benim ben, cep telefonun. Çantanda durmak bo?ucu ve karanl?kt?. Beni ç?kard???n için te?ekkür ederim!

Çakmak do?ada 300 y?lda, arkada?lar?m?n yan?nda 10 dakikada kayboluyor.

Tanr?dan bir çiçek istedim, o bana bir bahçe verdi. Tanr?dan bir a?aç istedim, o bana bir orman verdi. Tanr?dan bir salak istedim senin numaran? verdi.

A?k?m retrikas?z foton var m?? + Al a?k?m. "” Cabbar abi sen misin?

Biri "Sinemaya fazla biletim var, gelir misin?" dese, " Geri zekâl? m?s?n, niye fazla bilet al?yorsun ki?" diye sorar?m. Bu yüzden yaln?z?m.

+Ad?n ne ?-Saniye +Hmm-Dalga geçmeyecek misin?+Dur bir saniye...

Otobüste aya?a kalkt???mda yan?mdakinin "inecek misiniz?" Sorusuna "yoo donumu düzelticem" deyip tekrar oturmak istiyorum.

"”A?k?m annem annen olsun mu? +mal o zaman karde? oluruz...

Fareye deney yapm??lar; viski, votka vermi?ler hepsinde oynam?? z?plam??. Rak? vermi?ler elini masaya vurmu? "o kedi buraya gelecek" demi?.

?imdiki a?klar sms paketleri gibi, haftal?k veya ayl?k. Haa bir de her yöne olanlar var...

Flört etti?im k?z "ili?kimizin ad?n? koyal?m m? art?k!" Deyince "Ethem olsun bari" dedim; "dedemin ad?". K?z?p gitti. Bence güzeldi oysa.

Hani dilimizin ucuna gelip de söyleyemediklerimiz var ya; Allah o cümlelerin yolunu aç?k etsin!

Derste "hep ayn? parmaklar? görüyorum" diyen hocama; de?i?ik olsun diye, orta parma??m? kald?rd?m. Dersten att?, ma?durum!

Kas?mda a?k ba?ka de?ildir. Kas?mda a?k yoktur. Okul vard?r, s?navlar vard?r, stres vard?r, so?uk vard?r.

A?lad???m? gördü?ü halde bana gelip de; a?l?yor musun? Diye soran mala; yok, ben gözümden i?iyom diyesim var.

Tv'de heyecanl? bir ?ey oldu?u zaman "nefesler tutuldu" deniyor. Kim bu nefesini tutan beyinsiz anlam?yorum.

Mesela "?yi günler" dedi?im birisi ak?am olunca yan?ma gelip, "Allah raz? olsun senden, günüm güzel geçti" dese. Beni sevindirse.

Ti?örtü ters giyince kafay? ç?karmadan sadece kollar? ç?kart?p düzeltenlerden zarar gelmez sevin onlar?.

Millet ruh ikizini buluyor, ben 15 dakikad?r çorab?m?n di?er tekini bulamad?m. Nerde yanl?? yap?yorum acaba.

Yerlere çöp atmay?n yaz?s?n? okuduktan sonra çöplerini havaya atmaya ba?layan arkada?? kutluyorum.

Babam bana sinirlenip cezal?s?n odana ç?k' dedi. Bizim ev tek katl?, üzülmesin diye çat?ya ç?kt?m, kiremitten yaz?yorum.

Annemin hay?r dedi?i bir ?eye babam; izin verince anneme att???m bak???n tarifi yok.

Eski zamanlarda trip yapan k?z da hiç çekilmezmi? ha. Sen günlerce mektup bekle, cevap "peki. " Olsun. ?nsan katil olur valla.

Annemin damatlar? için yorumu: "bütün öküzler de bizi buluyor" nas?l ot yeti?tirdiysem art?k!

Bir kad?n?n foto?raf?n? çekti?in an ile "dur bir bakay?m nas?l ç?km???m" demesi aras?nda geçen süreye ???k h?z? denir.

Tv'de heyecanl? bir ?ey oldu?u zaman "nefesler tutuldu" deniyor. Kim bu nefesini tutan beyinsiz anlam?yorum.

Merdivenlerden dü?tü?ümü gören ve buna ra?men "dü?tün mü?" Diye soran mal. Yok, dü?medim. Benim ini? tarz?m böyle.

Geçen markete girdim; bana bir çakmak laz?m dedim. Marketçi arkaya geç, geliyorum. Dedi. Neye u?rad???m? ?a??rd?m. Hala ?oktay?m.

"Mal" beyan?nda bulunmak istiyorum. Kolundan tuttu?um gibi vergi dairesine götürmek istedi?im "insanlar" var!

Babam?n kar?? kom?usu hakk?ndaki yorumu: "bu adam da çok k?l?b?k. Ben ne zaman balkonu y?kasam, o da çama??r as?yor!

Anneme bugün i?e gitmeyece?im dedim, ütü yapt?k, bula??k y?kad?k ?imdide dest-i izdivaç izleyip fasulye k?r?yoruz, not: pi?man?m!

K?z arkada??m? o kadar seviyorum ki eskimesin diye ba?kalar?n?n k?z arkada?lar?n? kullan?yorum.

E?er bir k?z?n profil foto?raflar? belden yukar? ise k?sa boylu, omuzdan yukar? ise ?i?man, sadece gözleri görünüyorsa kaç?n!

Arabayla yolda giderken eski sevgilimi gördüm yine yol verdim. Mutluyum.

#773

 
© 2015
AŞK