Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Günah ?le ?lgili Özlü Sözler

Amellerin en faziletlisi, gizli günahlar? terketmektir. Antaki

En a??r günah, insan?n kendisini günahs?z bilmek gururudur. Thomas Caryle

En az merhamet gösterenler en büyük günahlar? i?leyenlerdir. Beamarchais

En masum tavr? ve en süslü elbisesiyle ç?kar kar??m?za günah. Ali Suad

Ey insano?lu! Bugün günahlar?ndan korkar isen, yar?n bir?eyden korkmazs?n. ?eyh Sadi

Günah ar?ya benzer, onun gibi a?z? ball?, fakat kuyru?u zehirlidir. La Rochefoucauld

Günah içini rahats?z eden ve ba?kas?n?n bilmesinden korktu?un ?eydir. Hadis-i ?erif

Günah i?leyen insand?r, buna üzülen evliya olabilir, bununla övünen ise bir ?eytand?r. Albert Hubbard

Günah, yasak oldu?u için ac? vermez, ac? verici oldu?u için yasakt?r. Goethe

Günahtan sak?nmak, tövbe ile u?ra?maktan daha kolayd?r. Hz. Ömer (ra)

Günah? vücut de?il, irade i?ler. Machiavelli

Günah?n küçüklü?üne bakma! Fakat kime isyan etti?ine, kime kar?? günah i?ledi?ine bak. Bilal Bin Sa'd

Günâhlar? küçük görmekten daha zararl? bir ?ey yoktur. Günâhlar?n küçüklü?ünü de?il de, kimin koydu?u yasaklar? çi?nemekte oldu?unu dü?ünüp, hayâ etmelidir. (Abdullah-i Ensârî)

Günahlar?n? terketmeden Allah'tan af ve ma?firet istemek, yalanc?lar?n isti?far?d?r. Yahya Bin Muaz

Günahtan sak?nmak, tevbe ile u?ra?maktan kolayd?r. Hz. Ömer r. a.

?nsan?n günahlar? ard?n? b?rakmaz. D. H. Lawrence

#1411

 
© 2015
AŞK