Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Günayd?n Sözleri K?sa

Günayd?n; benim viran gönlümün sultan?, Günayd?n; dost ba??m?n gonca gülü, Günayd?n; Süreyya y?ld?z?m, Günayd?n: ay yüzlüm, Günayd?n; can?m?n canan?, Günayd?n....

Günayd?n, günayd?n Pozitif dü?ün bugün Önce gülümse Sonra gül Kahkaha at Ve hatta, Ve hatta... Kat?la kat?la Gül korkma Siyah renk gidecek önce Günün pozitifle?ecek Gökku?a?? gibi aynen renk renk Bil ki 7 renkten olu?an renk Beyazd?r... Ve gülmek bula??c?d?r Haydi, bula?t?r!

 Önce kendime Sonra evime Sonra evimdekilere sonra kap?lar?m? açt???mda Bana de?en ne varsa Yüre?imle beynim aras? Çizgi derinli?ince Günayd?n

Elini verene Gözünü de?direne Sözünü diyene Diyemeyene Sevgimi görene Göremeyene Günayd?n

Günayd?n sabah?m? ayd?nlatan güne?im

Dur gitme Söylenmemi? sözler var suskun dudaklar?mda Ç??l?klar?mda hapsetti?im Tomurcuk tomurcuk sevgilerim / çatlamaya haz?r Yeni ba?tan ya?anacak sevdalar / yüre?imde Günayd?n?m...

Yere dü?en ya?mur damlalar? Kalbine inecek güne?i engellemesin Güne? bulutlar?n aras?ndan Hep sana do?ru baks?n Güne? güzellikler getirsin Günayd?n

Günayd?n iyi sabahlar, Okadar güzel uyuyorsun ki, Sanki bulutlar üzerinde, Uyan sevgilim sabah oldu. Kalk ta kocana kahvalt? haz?rla. Seni uyand?rmak istemem, Elinden yemek çok güzel, Sen bir dahisin, Kahvalt?m? rengarenk yap?yorsun, Yemesen de yan?mda otur, B?rak çay?m? ben koyar?m, Sen birtanem kar??mda otur,

Görev sizde ey idare Hortumlar? kesin diye Gerek kalmas?n vergiye Günayd?n beyler günayd?n

Günayd?n yüre?ime ya?mur gibi ya?an gece mi y?ld?z y?ld?z bezeyen karanl???m? dolunay gibi ayd?nlatan günayd?n....

Günayd?n gecenin karanl???nda yolunu kaybetmi?lere yol gösteren kutup y?ld?z?m seher vakti yap?lan ve kabul olunan duam günayd?n....

Günayd?n yata??mda rüyalar?m i?imde hülyalar?m so?uk k?? günlerinde s?ms?cak saran ?l?k, ?l?k damarlar?mda akan can suyum günayd?n...

Günayd?n bahar kokulum, k?r çiçe?im nefesim, gözüm... her ?eyim günayd?n günayd?n.... CANÖZÜM

Aç gözlerini rüyadan sonra ilk beni gör her?eyden önce al bu tatl? buse sanad?r sana günayd?n günayd?n günayd?n can?m

Günayd?n a?k bahçem günayd?n sevgilim...

Güne?in karanl??a veda etti?i ?u saatlerde beni dü?ünen biricik a?k?ma günayd?nlar.

Günayd?n diyorum seninle uyand???m sabaha, gece seninleydim gittim türlü diyara..!!

Günayd?n ay yüzlüm günayd?n sabah?m? ayd?nlatan güne?im günayd?n hayat?m?n anlam? a?k?m

Yeni güne i?le ba?lad?k bizde ba?ka ne olur ki günayd?n

Günayd?n her sabah hayat?ma güne? gibi do?an a?k?m sema m seni çok seviyorum

Geceleri uzaklara ç??l?k olur sesim yosun kokusundan keskin sana olan özlemim bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim günayd?n her ?eyim benim

?nsan?n uyan?p ta ilk bakt??? telefonsa ya saate bakm??t?r yada yüre?inde yer etmi? birinin ona günayd?n demesini arzulam??t?r..Günayd?n

Geceden sabaha dönü?en karanl?ktan ayd?nl??a giren bir gün daha ömür perdesine bir gün daha yaz?l?rken sabah?n ?l?k rüzgar?yla yeniden günayd?n demek istiyorum sana yeniden yüzüne nur ya?s?n kalbine ???k do?sun günün ayd?n olsun solmayan gülüm

Bütün millet samsun meydana toplanm?? güne?in do?mas?n? bekliyor ama bilmiyorlar ki güne? mele?imin uyanmas?n? bekliyor günayd?n hayat?m?n anlam?

Dünyada birçok insan var kimi mutlu kimi mutsuz kimi gülüyor kimi a?l?yor ama tüm güzelliklere laik biri var oda ?uan mesaj?m? okuyor günayd?n

Bu sabah bu sabah mavi bulutlar?n avucuna sevgiyi gönlüne ve a?k? usulca kalbine b?rak?yorum güne? her zaman do?sun ve her do?an güne? sana mutluluk getirsin. Günayd?n bitanem

Günayd?n hayat?m?n anlam? tek sevdam her sabah sana günayd?n demek en güzel ?ey

Y?ld?zlar?n kaybolu?unu izlerken her sabah, bir günayd?n duymakt? asl?nda istedi?im. ?imdi sana duyamad???m? yaz?yorum sevgili: günayd?n dünyan?n en güzel gerçe?i

Güne?e inat seninle sabahlayaca??m, güne? k?skans?n seninle ?s?naca??m, yast?klar a?las?n gö?sünde yataca??m. Yemin ederim bir tek sana ba?l? kalaca??m! Günayd?n a?k?m

Günayd?n bebe?im, uyan artik! Seni çok özledim canimin içi

Her ?ey seninle ba?lar. Seninle bir her günüm seninle do?sun. Seninle bats?n günayd?n günümün en güzel varl???.

Günayd?n yeni do?an masum tatl? güne?im, günayd?n k?r çiçe?im, günayd?n gönlümü fetheden sevgilim

Günayd?n?n ne kadarda yak???yor sabahlara ne merhaban?n so?uklu?u ne elvedan?n buruklu?u o kadar saf temiz bir kelime t?pk? sana olan sevgim gibi günayd?n a?k?m

Bir sabah uyand???nda ben olaca??m yan?nda, gözlerini bana açacaks?n, o gün güne? bile ba?ka do?acak, bulutlar güne?imizi engellemeye utanacak, biz sar?ld?kça odam?z ayd?nlanacak, sabret sevdi?im o günler de ya?anacak. Ayk?r?m sevdi?im günayd?n!

Akl?m yüre?im ve duam daima seninle günayd?n... Mele?im

Günayd?n; benim viran gönlümün sultan?, günayd?n;dost ba??m?n gonca gülü, günayd?n;can?m?n canan?

Günayd?n a?k?m o kadar güzel bir gün olsun ki bugün, hiç bitmese dedi?in ve bitmeye yak?nken yar?n?n özlemini çekti?in huzur sevgi a?k heyecan mutluluk ve sevinç dolu bir gün geçirmen dile?iyle

Dün gece gene akl?mda sen vard?n, ?öyle bir içimi çekerek derinlere dalm???m ve sabah senin hasretinle uyanm???m. Seninle beraber uyanmak dile?i ile günayd?n bir tanem

Geceleri uzaklara dalar gider gözlerim. Her ?eyden çok sana olan özlemim. Bu sabah s?rf senin için aç?ld? gözlerim. Günayd?n benim her?eyim...

Günayd?n sabah? ayd?nlatan güne?im.

Günayd?n hayat?m?n anlam? günayd?n içimin sönmeyen ate?i günayd?n ba? tac?m. Günayd?n güzeller güzelim.

Sendin benim hayat?ma anlam katan yasama sebebim olan.. Öle bir girdin ki kalbime ç?kmamak üzere yerle?tin bu yüre?ime ... Ne kadar isterdim yan?nda olmak sana sar?lmak gözlerinin içine bakarak seni seviyorum demek.... ?yi ki vars?n a?k?mm günayd?n?n parlayan güne?im..

Gözlerimi açt???m zaman senin güzelli?in benim akl?mdan ç?km?yor aç gözlerini uyan a?k?m sana en çok sevdi?in a?k?ndan günayd?n a?k?m.

Geceleri uzaklara ç??l?k olur, sesim denizden ç?kan yosun kokusundan keskin, sana özlemim, bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim.... Günayd?n can?m benim

Bitanem, her ne kadar aram?zda mesafeler olsa da kalbim ve akl?m sana tahmin edemeyece?in kadar yak?n..seni her zaman bütün kalbimle sevece?im..en güzel kokulu öpücükleri sana gönderiyorum günayd?n her ?eyim, günayd?n mele?im, günayd?n.

Esip esip geç ey deli rüzgâr geldi?in yerden yarim kokusu ça?lar yollara da?lara rüzgara günayd?n özlemiyle yand???m a?k?yla uyand???m sevdama günayd?n güne güne? gibi do?an birici?im sevgilim sana günayd?n...

Hani ya?amak için var ya ihtiyac?n güne?e , havaya , suya..??te ya?amak için ihtiyac?m var bunlar gibi sana..Her gün do?du?unda ya da gece oldu?unda , akl?mdan ç?kmayan birisi var , açs?n art?k gözünü bi günayd?n deyip öpücükler yollayay?m ona doya doya.. Günayd?n bebe?im.

Bir gece daha bitti sensiz yeni güne ba?lad? kalbim ümitsiz simdi k?zsam da sana gittin diye içim ac?yor hala ah ke?ke kalsayd? diye..ne kadar bilmeyecek olsan da bu günde yüre?im seninle günayd?n sevdi?im...

Günayd?n uykucu ?irinim benim yeni bir güne beraber günayd?n diyelim.

Günayd?n dünyalar güzeli biricik sevgilim hadi uyan art?k aç gözleri kocac?m seni çok özledim

Günayd?n hayat?m?n anlam? gözümün nuru bitanem gözümü açt???mda akl?ma gelen tek gerçek günayd?n

Günayd?nn sevgilimmm günayd?nn damarlar?mdaki kan?m.

Güzel bir gün, umut dolu, ne?e dolu, arkada?ça, ya?am dolu, de?erli bir gün, ?l?ml?, nedensiz bir gün olmas? dile?i ile günayd?nlar olsun...

Darald???n zamanlar olacakt?r... Hayat denen nefes aralar?nda ta??d???n beden a??r gelecektir zamanla ruhuna karanl?ktan ve yaln?zl?ktan ne kork nede güne? olup aks?n hüzünler o gözlerinden çünkü; unutma ki her gece iki gündüz aras?ndad?r inad?na ayd?nl??a ve ya?amaya bu gece y?ld?z?n bol olsun ve sabah güne? yaln?z senin için do?sun iyi geceler ve ?imdiden ilk günayd?n?n benden olsun.

Haydi, kalk uyan, bir gülü? savur etraf?na k?skans?n seni güne?...

Herkes meydana toplanm?? güne?in do?mas?n? bekliyor, kalbin o kadar güzel ki sevgilim, herkes güne?in do?mas?n? beklerken, güne? ise senin uyanman? bekliyor, günayd?n sevgilim...

#1652

 
© 2015
AŞK