Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gurbet ?iirleri

Gurbet ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, ?airler: Necip faz?l k?sakürek, Bahattin karakoç, ümit ya?ar o?uzcan, A??k garip, Abdurrahim karakoç, Kemallettin kamu.
Son Ça?r?
Kan çok eski bir ?rmak
Bütün köprüler y?k?k
Sessizlikte ses korkak
A? örüyor karanl?k
-Güne?in benim- derdin,
Do?acaksan do? art?k!
A?k, çok eski bir bahçe
B?çak b?çak h?çk?r?k
Gülleri ben sulad?m
Ben'de kald? kurakl?k
-Ya?murun benim- derdin,
Ya?acaksan ya? art?k!
Biz, o iki eski ku?
Nedendir bu uzakl?k?
Tüm ormanlar kaybolmu?
Kör kuyuda bir ç?kr?k
-Kaderin benim- derdin,
Güleceksen gül art?k!
Söz, çok eski bir çalg?
Sularda titrer kay?k
Ben m?zraplar? k?rd?m
Sen de kov gitsin, k?tl?k...
-Umudun benim- derdin,
Geleceksen gel art?k!
—————-
Ben Orada Sen Burada
Ben orada öldüm en çok orada bilmezsin
Orada zaman buru?mu? bir eski resimdi
Orada sen yoktun, gözlerin belli belirsiz
Koptum oradan, bir k?r?k heykelim ?imdi
Bir kolum derin denizlerde tek ba??na
Ayaklar?m çöllerde kum tepelerinde gömülü
Al?p götürür saçlar?m? bir so?uk rüzgâr
Ben orada öldüm, en çok orada bir ba?ka türlü
Hiç bende de?ilsin, burada yoksun ki
Orada var m?s?n, ya da ben yok muyum
Tek de?iliz seninle, bütün olmad?k hiç
?imdi nerdeyiz nas?l?z bilmiyorum
Orada ak?amlar daha çok serin
Ben bu kadar de?ilim, bu kadar y?k?k
Sarho?um, kederliyim, yoksulum, sensizim
Oras? sisler içinde oras? karanl?k.
Bensiz oldu?un yerde de?il mi en güzelsin
Bensiz oldu?un yerde söyle ?ark?lar?n? a?k?n
Bir mermeri al, yont, ?ekil ver ona benden
Bir günah i?lercesine sessiz ve dalg?n
En iyisi sen burada kal, hep burada
Ellerinle kal, dudaklar?nla, gözlerinle
Tut ki bütün renkler senin mavi k?rm?z?
Burada her ?ey sen nas?l istersen öyle
Bir büyük ayna duvarlar çok büyük
Oray? dü?ünme hiç burada soyun
Utand?r duvarlar? pencereleri, kap?lar?
?ki yaln?z?z ?imdi anl?yor musun
Var sand???n sen sen de?ilsin bir ba?kas?
Benim anlasana benim o yok dedi?in
Sabahlar? bir serin havay?m içine dolan
Benim ak?amlar? pencerende bekledi?in
Hiçbir ?ey bilmiyorum, sen anl?yorsun
Senin bilmediklerini anlad???m gibi
Güzel, parmaklar?n?n de?di?i bir ?ey
Sensizlikler içinde seninle olmak iyi
Orada bulutlar ya??yor paramparça
Orada a?layan da?lard?r gö?e en yak?n
Orada sen yoksun, orada bir ?ey yok
Orada kan ve ölüm, orada yang?n
—————-
Bana Bir ?ark? Söyle
Özledim sesini ne olur konu?
Bir gül açt?r zamanlar?n ötesinden
Karanl?klar içindeyim, kapkaray?m bugün gel
Gök mavisinden, deniz mavisinden
Bana bir ?ark? söyle
?çimde bir ?ey k?m?ld?yor
Gözlerim kan çana??, yorgunum, uykusuzum
Bir baksana ne haldeyim deli divâne
Yaral?y?m, çaresizim, umutsuzum
Bana bir ?ark? söyle
Ya?mur ol ya? üstüme, güne? ol ?s?t
Dokul karanl???ma ???klar gibi
Al beni, en uzaklara götür
Sesin aks?n içimde bir p?nar gibi
Bana bir ?ark? söyle
Bütün renkleri kat birbirine
Buram buram bir turuncu getir geçen yazdan
Bir tüy gibi, bir bahar dal? gibi
Hafiften, inceden, güzelden, en beyazdan
Bana bir ?ark? söyle
Bazan kar nas?l hazin ya?ar bilirsin
Kur?uni bir gökyüzünden a?lamakl?
??te öyleyim, kapkaray?m bugün gel
En hüzünlü sesinle, en dokunakl?
Bana bir ?ark? söyle
—————-
And?kça
Ne zaman seni dü?ünsem içim ürperir
Seninle geçen her saat, her gün gelir akl?ma
Bir ak?am vakti gelir bir deniz k?y?s? gelir
O e?siz hat?ralar bütün gelir akl?ma
Ne yapsam unutamam ya?ad???m?z?
Sevgindi sevgilerin en yalans?z?
?imdi nerde bir gül görsem k?rm?z?
Dudaklar?m? uzun uzun öptü?ün gelir akl?ma
Bir ç?ban büyürcesine ortas?nda gecenin
Dolar yüre?ime hüznü seni sevmenin
Dünyada ne benim yerim var art?k ne senin
A?lar?m ba?ucunda ölümün gelir akl?ma.
—————-
Gurbet Elde Ba? Yast??a Gelende
Gurbet elde ba? yast??a gelende
Gayet yaman olur i?i garibin
Gelen olmaz giden olmaz yan?na
Siyah topra??yla ta?? garibin
Yaz?k oldu ?u Garib'in haline
Doymak olmaz lezzetine tad?na
Her geldikçe yarenleri yad?na
Dinmez asla çe?mi ya?? garibin
Gurbet ele garip giden bilinmez
A?lay?nca çe?mi ya?? silinmez
Garip nedir halin diye sorulmaz
Bulunmaz yareni e?i garibin
Gülmez nere gitse garibin yüzü
Kirlidir yakas? ya?l?d?r gözü
Açmaz bir yol kimseye gizli sözü
Muhabbettir hep s?rda?? garibin
Gurbet elde ben Garib'e kim baks?n
Anam yoktur gelip gözya?? döksün
Sanem yoktur mezar?ma ta? diksin
Bir çal?d?r mezar ta?? garibin
—————-
Gurbet
Da?da dola??rken yakma kandili,
Fersiz gözlerimi da?lama gurbet!
Ne söylemez, akan sular?n dili,
Sessizlik içinde ça?lama gurbet!
Titrek parma??nla tutup t???n?.
Aln?ma i?leme k?r?????n?
Duvarda, emerek mum ?????n?,
Bir veremli rengi ba?lama gurbet
Gül büyütenlere mahsus hevesle,
Renk renk dertlerimi gözümde besle!
Yaln?z, annem gibi, o ?l?k sesle,
?çimde dövünüp a?lama gurbet!
Necip faz?l k?sakürek
—————-
Gönlümdeki Gurbet
Dost ülkeler duman duman önümde
Da?lar?n aln?nda gurbet yaz?l?
Göv göcekler firez oldu gönlümde
Çamlar?n dal?nda gurbet yaz?l?
Ilg?t ?lg?t yeller eser ovadan
Ku?lar tüm tedirgin kalkar yuvadan
Özümüz gövünür yan?k havadan
Sazlar?n telinde gurbet yaz?l?
Gene yanar oldu ba?r?m?n ba??,
Nas?l söner bu sevginin ate?i?
O?uzlar soyunun sava? yolda??
Atlar?n nal?nda gurbet yaz?l?
Bir can?m olsa da yurt için versem
Ufka nak?? nak?? kan?m? sersem
Kalk garda? s?laya gidelim desem
Ötüken yolunda gurbet yaz?l?
—————-
Gurbet
Gurbet o kadar ac?
Ki ne varsa içimde
Hepsi bana yabanc?,
Hepsi ba?ka biçimde.
Eriyorum gitgide;
Elveda her ümide.
Gurbet benli?imi de
Bitirmi? bir içimde.
Ne arzum, ne emelim...
Yaralanm?? bir elim
Ben gurbette de?ilim,
Gurbet benim içimde.

#3027

 
© 2015
AŞK