Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Gurur Verici Sözler

Sevgiliye Gurur verici sözler k?sa 2014 sayfas? - Buyrun gurur verici mesajlar
Gururumla De?il Kalbimle Sevdim Seni ?iddetimle De?il Gururumla Korurum Seni.
Dünyada En K?ymetli 2 ?eyi Ç?karamam içimden Biri Gururum Biride kalbim Yani Sen..
Gururum Ayaklar?n?n Alt?na Al?nmayacak Kadar Büyük A?k?ndan geçemeyecek kadar Küçük Art?k!
Gururla gidiyorum inand???m yolda Ç?kamaz kimse yoluma Benim Ad?m Art?k Gurur Oldu ?imdi Herkez Kendi Yoluna.
Gururumu Senin için Ezdim Sevgin için mecnun oldum yollarda ?imdi Elimde yerlerde gezen Gururum içimde parçalanan Kalbim Kald?.
Yeniden Seni Sevdim Diyebilmek Seninle yeniden Gelece?e Do?ru Yürümek isterdim Ama Gururum Engel Oluyor.
Ben hayat? kendimden karakterimi asil ve büyük gururumdan örnek alarak hayata ba?lad?m.
?nsan?n en önemli ki?isel de?eri gururdur.
Her insan Gururu için Ya?ar Gururu için Sava??r.
Kibirli Olma Bana Kar?? Gururumla Ezerim Seni.
Biz Sosyetik Mekanlar?n Haval? Artislerinden Olmasakta Hayat Sokaklar?n?n Gururlu gençleriyiz!
Bizim Gururumuz Sizin 7 Ceddinizde Yoktur!
Benimle Yar??ma Gururumla Yar?? benimle Sava?ma Gururumla Sava?...
Ben Ve Gururum Süper ikiliyiz.
Hayattaki En Gurur Verici En Sevdi?im ?ey Türk Olmam Ne Mutlu Türküm Diyene.
Gururluyum Çünki Türküm. Gurur Verici Laflar
Seni Kirlenmi? Sokaklar?n Çamurlu Caddelerin kenar?nda B?rakt?m Gururunla Ba?ba?a..
Sevgi için Gururu Ayaklar Alt?na Al?caksan B?rak Sevme, Seviceksen Gururunu Ezdirme!
Gururun En büyük Dü?man? Sevgidir Bir zaman Sonra ya Gurur Galip gelir Yada Sevgi.
Gururumu Senin için Ayaklar Alt?na Ald?m! Ald?mda Ne Oldu? Yeniden Gururum Ve ben Kald?m!
Kalbimi Ald?n Ruhumu Sana Adad?m Bedenimi Seninle Payla?t?m Ama Gururumu Ezdirmedim!
Bir insan?n Do?duktan Sonra öLece?i Son Ana Kadar Sahip Oldu?u Tek ?ey Gurur'dur!
Ben Kendimi Seviyorum Hayat?n beni Sevdigi Gibi Seviyorum ben Onurumu Seviyorum Asaletli Gururum Gibi Seviyorum!
Ben En Güzel Silah?m Gururum Ne Ayaklar Alt?na Al?n?r Nede Aciz insan gibi Ayaklar Alt?na Ald?r?r?m!
Beni Seveceksen Gururunu B?rakacaks?n bendeki Gurur Yeter ikimize.
Hz.MUHAMMED (S.A.V.)
"Türkler size dokunmad?kça, onlara dokunmay?n?z""Sizler Türklerle sava?mad?kça k?yamet kopmaz""Türk olan benim ordular?md?r"
THIERS"E?er bir Türk devleti olmasayd? yaratmak gerekirdi."
Semame ?bni E?RE?
"Her Türk kendini aslan, dü?man?n? av, at?n? ceylan bilir.""Türk korkmaz korkutur, bir ?ey isterse onu yapmad?kça vazgeçmez. Hangi i?e el atarsa ba?ar?r."
Charles McFARLANE
"Türklerin do?ruluklar?yla, namuslar? ne kadar övülse yeridir."
La MART?N
"Bence insanl??a ?eref veren Türk Milleti'nin dü?man? olmak insanl???n dü?man? olmaktan farks?zd?r."
PLANO CAPR?N?
"Dünya'da Türk kadar sayg?bilir bir kavim daha yoktur. Türkler'de inzibat, büyüklere kar?? itaat o derecedir ki, bizim ke?i? (dini) s?n?f?m?z bile onlardan örnek alabilir... Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi ya?arlar ve dar ?artlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini karde?çe payla??rlar."
TASSE
"Türkten bahsediyorum. Dü?mana sald?r?rken amans?z bir kas?rgaya, korkunç
bir deniz ve insafs?z bir y?ld?r?ma benzeyen Türk, dost yan?nda ve silahs?z
kalm?? dü?man kar??s?nda bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu
yeli, kas?rgay?, göz kama?t?ran bu gölü ço?kun bir denize, ?tr?nda asalet
uçan bu gülü y?ld?r?ma çevirmek tabiat? da inciten bri gaflet olur."
Demirba? ?ARL
"Poltava'da esir oluyordum. Bu, benim için bir ölümdü, kurtuldum. Bu? nehri
önünde tehlike daha kuvvetli olarak belirdi... gene kurtuldum. Fakat bugün
esirim. Türklerin esiriyim. Denizin, ate?in ve suyun yapamad???n? onlar
yapt?lar, beni esir ettiler. Aya??mda zincir yok. Zindan da de?ilim. Hürüm,
istedi?imi yap?yorum. Lakin gene esirim; ?evkatin, ülüvvü cenab?n, asaletin,
nezaketin esiriyim. Türkler beni i?te bu elmas ba?a sard?lar."
Edmondo De AMICS
"Türkün ?evkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün de?ildir. Bu duygu insan?
atalete sevkedip sefaleti art?rmakla beraber, te?kilat? düzensiz bir
toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ?rk?n?n soylulu?unu gösteren
di?er duygular, yani en küçük iyiliklere kar?? besledikleri minnet ve ?ükran
duygusu, ölmü?lere kar?? besledikleri minnet ve ?ükran duygusu, ölmü?lere
kar?? besledikleri minnet ve ?ükran duygusu ... büyük bir nezaketle yap?lan
konukseverlik adeti ve hayvanlara sayg? al??kanl??? gibi faziletlerin inkar?
da mümkün de?ildir."
Conte De BONNEVAL
"Türkleri seviyorum. Onlar, cennetten bir kö?e olan bu e?siz memlekete
yak??an, e?siz insanlar. Yarad?l??lar?nda göksel bir azamet, gönül
al??lar?nda ise meleklerde bulunmayan bir mahviyet var. Bu büyük ruhlu
milletin aras?nda vatan?m? unutmaktan korkuyorum. Vatan aziz, pek aziz.
Lakin Türk te aziz ve çok aziz."
Mete HAN, Hun Hükümdar?
"Nerede bir Türk varsa, oray? kalbinden seveceksin."
"Boyun e?meyece?iz!
Zira öteden beri Hing-nu'lar (Hun) kuvveti takdir eder, tabi olmay? hakir
görürler. Sava?c? süvari hayat?m?z sayesinde bri ulus olduk. Zira bilirler
ki, sava?ta sava?c?lar?n kaderi ölümdür. Biz ölsek de, kahramanl???m?z?n
?öhreti kalacak, çocuklar?m?z ve torunlar?m?z di?er kavimlerin EFEND?S?
OLACAKLARDIR."
PLANO CAPR?N?
"Dünya'da Türk kadar sayg?bilir bir kavim daha yoktur. Türkler'de inzibat,
büyüklere kar?? itaat o derecedir ki, bizim ke?i? (dini) s?n?f?m?z bile
onlardan örnek alabilir... Türkler bir tek büyük ailenin bireyleri gibi
ya?arlar ve dar ?artlar içinde olsalar dahi yiyeceklerini karde?çe
payla??rlar."
FELDMARE?AL H. VON. MOLTKE
"Müsellah milletin en canl? örne?i Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak,
katibinin kalem ve hatta kad?n?n etek tutu?undan silaha sar?lm?? bir pençe
k?vrakl??? vard?r... O do?du?u günden beri müsellaht?r, bundan dolay? da
hayata ve olaylara güvenle bakmay? ö?renmi?tir."
IBN HASSUL
"Bütün milletler içinde cesaret ve secaatte Türklerden daha ileride olan ve
büyük amaçlar? elde etmek u?runda daha ileri gidebilen bir millet yoktur.
Allahu teala onlar? arslan suretinde yaratm??t?r...
Türk, ba?? çözüldükten sonra, askere ba?bu? olmak veya perdedarl?k etmek
veya bir topluma emir vermek ve yasak koymaktan ba?ka bir i?e raz? olmaz."
BUSBECQ
"(Türkler) Hayvanlara bakanlar da onlara gayet iyi muamele ederler. Onlar?
durmadan ok?a***** muhabbetlerini kazan?rlar. Son derece zorda kalmad?kça
k?zg?nl?klar?n? ç?karmak için de?nekle hayvana vurmazlar. Bunun sonucu
olarak da atlar insanlara kar?? gayet muhabbetli oluyorlar.
PIERRE LOT?
"Türk asillerin asilidir. Yapma olmayan, gösteri?i bulunmayan bu pek yüksek
soyluluk ona, tabiat?n hediyesidir. Sadelik içinde balagat?, zarif bir
durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve par?lt?l? bir hayat içinde kibar
bir hakikat hissettiren tek varl?k Türklerdir. ?ark hülya ve efsaneler
alemidir. Türk, o rengarenk alemin gözüdür, dilidir, ?????d?r ve ya?ayan
gerçe?idir."
Komutan PRINCE EUGENE
"?imdi, Theisis uyu, büyük zaferimizin ?anl? hikayesini Donue'a (Tuna)
götürüyor. Fakat Ha?metpenah ! itiraf etme?e mecburum:
Türkler, ta??d?klar? parlak ?öhrete lay?k bir biçimde dö?ü?tüler. Türk'e
yak???r bir feragatle ve celâdetle çarp??a çarp??a öldüler.
Onlar?n sönü?ü, p?r?lt?larda göz kama?t?rd?ktan sonra sönen ?im?ekleri
and?r?yor. Kar??m?zdan, a??r a??r kaybolan bir ???k kütlesi gibi, beyaz bir
eriyi?le çekildiler, görünmez oldular. Onlar?n galibiyetleri gibi
ma?lubiyetleri de ?anl? ve ibretli"
?ORGA (ROMEN)"Türk ülkesinin hiç bir taraf?nda halktan üstün say?labilecek
beylerle asilzadelerden olu?an hiç bir yüksek tabaka yahut zade?an s?n?f
mevcut de?ildir. ??te bundan dolay? etle kemikten ve sinirle kandan ibaret
bütün canlu mahluklar hep ayn? veziyettedir (e?ittir) ve dünyan?n her
yerinde oldu?u gibi vah?i hayvanlar bile nas?l secaat ve cesaretleriyle
ayr?l?rlarsa, Türkiye'de de insanlar aras?nda ancak o kadar Türk
gösterilebilir."
POSTEL
"Yeryüzündeki en ilahi disiplin Türk askerlerindedir."
LEON CAHON
"Türk hakan?n?n gece uyumamas? ve gündüz dinlenmemesi yanl?z fakir tebas?n?
besleyip giydirmek için de?ildir; O, Türkün ?öhreti ve milletinin ?an? ve
?erefi için gece gündüz çal??m?? ve çarp??m??t?r. M?s?r firavunu, ?ran ?ah?
ve yahut Asur hükümdar? kendi sah?slar? u?runa yahut ilahlar?n?n kudretini
göstermek amac?yla milletlerini yok etti?i halde, Türk hakan? milletinin
hüsn-i ?öhretinden ba?ka bir?ey dü?ünmemi?tir."
ARAP AL?M? CAH?Z
"Türkler yaltaklanma, yald?zl? sözler, münaf?kl?k, kovuculuk, yapmac?k,
yerme, riya, dostlar?na kar?? kibir, arkada?alar?na kar?? fenal?k, bi'dat
nedir bilmezler. Çe?itli fikirler onlar? bozmam??t?r.
Türkler pek namuslu insanlard?r."
CHARLES ROYAN (Plevne'de Gazi Osman Pa?a emrinde hizmet görmü? ve sonradan
general hütbesine kadar yükselmi? Avusturalyal? bir Dr. General)
"Allah - Allah! nidalar?yla ve yi?it yüreklerindeki iman?n kudreti ile Rus
süngüleri üzerine öyle at?l??lar? vard? ki, ?ngiltere tarihinde gördü?ümüz
kahramanlardan hiçbiri bu Türk askerlerinden fazla ?ecaat göstermi?
olamazd?.
Silah arkada??m olmu?? bu insanlar?n sahip bulunduklar? yüksek nâmus ve
?eref duygular?n?, engin ?ecaat ve sadakatlerini, üstün vatanseverliklerini
gönlümde gururla muhafaza etmekteyim."
General TAVSHEND (Birinci Dünya Sava??nda Irak Cephesi komutan? iken Türk
ordusuna yenilerek esir dü?mü? ?ngiliz Generali)
"Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki, (Bu sözlerimin alt?n? çiziyorum),
savunmakta Türklerle k?yaslanabilsin. Örnek olarak Çanakkale'yi göstermek
isterim. Orada, bizim gemi ate?lerimizle büyük www.nazlim.net kay?plara u?ram?? olan
k?talar Türk olmasalard? yerlerinde kalamaz ve derhal de?i?tilirlerdi. Oysa
Türkler tüm sava? boyunca siperlerinden ayr?lmad?lar.
General HAM?LTON (Çanakkale'ye taarruz eden müttefik ordular?n Ba?komutan?)
"Çok cesur sava?an ve iyi sevk ve idare edilen Türk Ordusu kar??s?nda
bulunuyoruz..."
Lord CASEY (1967-71 aras?nda Avrustralya Genel Valisi ve Çanakkale'de
sava?m?? bir Anzak)
"... Bizler o Yar?mada'dan kahraman Türk Milletine duydu?umuz takdirle
ayr?lm???zd?r... Sonuç olarak belirtmek isterim ki, sizler kahraman oldu?u
kadar insan ve uygar bir milletin evlatlar?s?n?z...
General Liman von SANDERS (Çanakkale'de 5"²nci Türk Ordusuna komuta etmi?
Alman Generali)
Çanakkale'yi bir asker olarak anlatmak imkâns?zd?r.
Çelikten, mânevi güçten, vatan a?k?ndan bir insan yap?s? ne demektir? Bu
sorunun cevab? i?te ?u gösteri?ten uzak, mütevekkil ve sâkin Anadolu
çocu?unun kendisi idi!...
Tarih kitaplar?nda Türkler hakk?nda yaz?l? olanlar, hatta onlarla
sava?anlar?n anlatt?klar? gerçekleri ifadeden acizdir. Mutluluk Türklerle
ayn? safta sava?makt?r. Bu ?erefi ömrümün sonuna kadar ta??yaca??m.
Ta? üzerinde yat?yor, Güne?e, f?rt?nalara, so?u?a, ya?mura kar?? korunmas?z
siperlerde çamur ve toz içinde günler geçiriyor, fakat dünyan?n bütün vas?ta
ve imkânlar?na sahip dü?manlar?yla arslanlar gibi dö?ü?üyorlard?. Bu ne
sessiz, gösteri?siz bir yurt sevgisi idi!...
Allah ad?n? yürekten tekrarlayarak sald?rgan?n üzerine at?l?yorlard?.
Dü?manlar? da onlara hayrand?.
Y?llar süren silah arkada?l???m?z döneminde, kendisini öldürmeye, yurdunu
elinden almaya gelenlere kar?? hiçbir gaddarl?klar?n? görmedim. Yaral?
dü?manlar?n? s?rtlar?nda siperlerine getiriyor, sarg? bezi olmad??? zaman,
yede?i bulunmayan gömleklerini y?rtarak onlar? sar?yorlard?...
Alman tarihçi HAMMER
"Tarih, Türkler'den çok ?ey ö?rendi. Onlar?n elinden ç?kma öyle eserler var
ki bunlar Medeniyetin birer ziynetidir."
La MART?N
"Bence insanl??a ?eref veren Türk Milleti'nin dü?man? olmak insanl???n
dü?man? olmaktan farks?zd?r."
Martin LUTHER Almanlar'a hitap ediyor;
"Ey Almanlar, b?rak?n?z Türkler Almanya'y? istila etsinler, hakk?n, adaletin
ne oldu?unu Türkler size ö?reteceklerdir."
Albert SOREL
"Türkler, Asya'n?n güçlü ulusudur."
Baron BUSBEK
"Türkler, bilime sayg?l? ve ince duygulu bir ulustur."
Lord BYRON
"K?l?c? insafs?z bir ustal?kla kullanan Türkün eli, yendi?i insanlar?n
yaras?n? sarmakta da ustad?r."
Charles McFARLANE
"Türklerin do?ruluklar?yla, namuslar? ne kadar övülse yeridir."
HAM?LTON
"Türklerden ba?ka dini ve vatan? u?runa can?n? vermeye haz?r asker yoktur."
Semame ?bni E?RE?
"Her Türk kendini aslan, dü?man?n? av, at?n? ceylan bilir."
"Türk korkmaz korkutur, bir ?ey isterse onu yapmad?kça vazgeçmez. Hangi i?e
el atarsa ba?ar?r."
TOWSHEND
"Sava??n zevkini almak isteyenler Türklerle sava?s?nlar."
W?LL?AM P?TT
"Türklerin tek sevdikleri ?ey hakt?r, gerçektir ve hiçbir haks?zl?k
yapamad?klar? halde haks?zl??a u?ram??lard?r."

#2652

 
© 2015
AŞK