Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Anlaml? Sözler Felsefi

Felsefi güzel ve anlaml? sözler

Güzel felsefi sözler

Bir kalbin içinde ne ta??nd???n? asla bilemezsin. K?rmadan önce iyi dü?ün. Belki de içindeki sensin.

William Butler

?nsanlar çok de?i?ti; dikkat etmek laz?m. Biriyle el s?k??t?ktan sonra, be?i de yerinde mi diye parmaklar?n? saymak zorundas?n.

Tolstoy

?nsanlar, dünyada çabuk yükselen ?eylere de?er verirler ama hiçbir ?ey toz ve tüy kadar çabuk yükselmez.

Horace Mann

Bir mutluluk kap?s? kapand???nda di?eri aç?l?r. Ancak biz kapanan kap?ya o kadar uzun bakar?z ki, bizim için aç?lm?? bulunan yeni kap?y? görmeyiz.

Helen Keller

?nsan m? paraya ba?l?, para m? insana ba?l?? Bu, insana ba?l?...

Özdemir Asaf

Duydum ki kap?ma gelmi?, tokmak olmad??? için kap?ya vurmadan geri dönmü?sün. Bilmez misin, kalp kap?s?n?n tokma?a ihtiyac? yoktur; o ancak içeriden aç?l?r…

Mevlana

Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz.

Ya çaresizsiniz. Ya da çare sizsiniz.

Behçet Necatigil

Bütün renkler ayn? h?zda kirleniyordu. Birincili?i beyaza verdiler.

Özdemir Asaf

Kral da, dilenci de ayn? i?tahla ac?k?rlar.

Montaigne

?nsan?n büyüdükçe mi art?yor dertleri? Yoksa insan büyüdükçe mi anl?yor gerçekleri?

Özdemir Asaf

Ya?amak direnmektir. Sevmek güvenmektir. ?unu unutma, insan ço?u zaman dünyan?n hâkimi, bazen de küçük bir kalbin esiridir.

Mevlana

Bir sürü dostunun içinde elbet dü?manlar?n olacak ama unutma ki, onca dü?man?n içinde belki seni dostun vuracak.

Maksim Gorki

Unutma, bir kalbi k?rd?ktan sonra özür dilemek fayda sa?lamaz. Bil ki, telafisi olmayan ?eylerin izah? gereksizdir.

Victor Hugo

Giden dönmeyecekse; kalanlar?n de?erini bileceksin. Ölenle ölünmüyorsa e?er; kalanlarla ya?amaya devam edecesin.

Dostoyevski

Sevmek; güzel birinde a?k? aramak de?il, bir ba?kas?nda kendini bulmakt?r…

Dostoyevski

Ya?lanarak de?il ya?ayarak tecrübe kazan?l?r. Zaman insanlar? de?il armutlar? olgunla?t?r?r.

Peyami Safa

Uzakl?k deyip de dert etti?in nedir ki sevgili, biz Yaradan’? görmeden sevmedik mi?

Mevlana

Eden kendisine eder, yapan bulur ve çeker. Unutma kazanmak koca bir ömür ister. Kaybetmeye ise anl?k gaflet yeter.

Mevlana

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#830

 
© 2015
AŞK