Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Arkada?l?k Mesajlar?

Payla?maksa ç?kars?z sevgiyi, hissetmekse içtenli?i, aramaksa dertlere çözüm, güvenebilmekse nedensiz. Sonsuza kadar dostumsun.

Dostlar aras?na hasret uçurumu girdi?inde, y?ld?zlarla vuslat köprüsü kurduk yürekten yüre?e. Gönlümüzün hasret günlü?üne unutmay? ve unutulmay? hiç yazmad?k.

Yüre?ine bir gül yolluyorum, gülü?lerimden. Sesi sevdad?r suskunlu?un, suskunlu?una sevdaland???m dost. Yüre?inin gülü?lerinde sakla beni.

Her rüzgâr savuracak bir toz bulur, her hayal ya?anacak bir can bulur, her dü? gerçekle?ecek bir umut bulur. Unutma bulunmayan tek ?ey senin gibi bir dosttur.

Sen umudum, vazgeçilmez tutkum, dünüm, bugünüm, yar?n?ms?n. Ama en önemlisi biricik arkada??ms?n.

Dostluk, güzellik ve sevgi kavramlar?n?n sözlük anlamlar?n? de?i?tirmek mümkün olsayd? ben senin isminle de?i?tirmek isterdim.

Lafla de?il, yürekle ba?l?l?kt?r dostluk. Yaln?z anlarda, yaln?z olmad???n? bilmektir dostluk...

Gülkurusu ak?amlarda, dost hasretlikleri ya?ad?k, belki yeri geldi ayr?l?klara a?lad?k, ama kalbimize koydu?umuz dostlar?m?z? asla unutmad?k inad?na ya?ad?k...

Biz dostlar?m?z? k?r çiçekleri gibi avucumuzda de?il, kur?un yaras? gibi yüre?imizde saklar?z.

Gökyüzünde her dostluk için bir melek ya?arm??, o dostluklar bozulunca melekler a?larm??, sana söz can dostum bizim mele?imiz hiç a?lamayacak.

Bir dostum var ki benim, gere?i arayan yolda öncüsüdür yüre?imin. Yürütüyor ya?am?n s?rlar?na do?ru inançla, sahibidir bütün güzel sözlerin.

Zaman gelir yollar?na kar ya?ar, etraf?n? hüzün bulutlar? sararsa, ne zaman bir dosta ihtiyaç duyarsan dost olabildi?im kadar buraday?m.

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin.

Bir gün ?slak sokaklar boyu dostlu?u ararsan, bir da? ete?inde bir deniz kenar?nda, gözlerinden ya?lar akarsa, uzat bana elini, ben senin yan?nda olaca??m.

Dostluk dallarda goncad?r, dostluk s?rattan incedir, dostluk her ?eyden öncedir. Sönmesin muhabbetin közü, merhabad?r dostun sözü. Ey dost yürektesin.

Sen gülerken yan?ndakiler güler, ama a?larken yaln?z a?lars?n. Onun için öyle bir a?aca yaslan ki k?r?lmas?n, öyle bir dost edin ki sen a?lay?nca arkas?n? dönüp gitmesin.

Dost dedi?in çay gibi olmal?. ?ekeri ne eksik ne fazla, içine bir tat b?rakmal? bazen ac?, bazen tatl?, ama hep ihtiyaç duymal?.

Ürkek ba?lad???m?z ?eyler gün olup vazgeçilmez olunca, bir bak??ta sevgiyi yakal?yorsak, kendimizi güçlü, co?kulu, tutkulu hissediyorsak desene arkada??m biz dostuz.

Payla?man?n asaletini hiçbir zaman bencilli?in çirkinli?ine tercih etme ve öyle bir arkada? seç ki sen onun için ölümü dü?ünürken, o senin için çoktan ölmü? olsun.

Gün gelir bir gün yaln?z kal?rsan, ak?verirse iki damla gözya?? gözünden, canlan?rsa an?lar?n birden bire beni hat?rla arkada??m, beni hiç unutma.

Gönüller birdir vücutlar ayr? olsa da. Dostluk bitmez dostluk abidesi y?k?lsa da. Unutmay?z dost uzakta olsa da hatta dost bizi unutsa da.

Dostluklar?n tükenmedi?i, sevgilerin ölmedi?i, gözya?lar?n?n akmad???, gülücüklerin bitmedi?i, en güzel günler sizinle olsun sevgili dostum.

Yürek umutlara gebe oldu?undan beri, ayr?l?klara hiç yenik dü?medik biz, gönlümüz dara?ac?nda olsa bile dosta selam göndermeyi, unutmad?k biz.

?ki dost varm?? dünyan?n farkl? yerlerinde, birbirlerini özlediklerinde sevgilerini rüzgâra f?s?ldarlarm??, d??ar? ç?k gör bak dostum rüzgâr nas?l esiyor.

Hakiki arkada?l?k s?hhatten farks?zd?r, k?ymeti ancak elden gittikten sonra anla??l?r.

Gülerken herkes e?lik eder, ya a?larken. Ba?ar?lara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kap?n? çal?nca kap?ya seninle beraber baks?n.

Dostluklara mesken bu yürek a?klara de?il, sevgilinin gözlerine de?il dostun sözlerine, selam?na, merhabas?na muhtaç bu yürek. Merhaba ey dost bu gece de yüre?imdesin...

Arkada? vard?r g?da gibidir, onu hep arars?n. Arkada? vard?r ilaç gibidir, gerekirse arars?n. Arkada? vard?r hastal?k gibidir, onu aramazs?n o seni bulur.

Bütün dünyay? sevginin renklerine boyay?p insanlara da??t. Kendini sevginin bir rengi diye tan?t, çünkü senin varl???n sevgiye en büyük kan?t can dostum.

Semadaki y?ld?zlar sönünce gözlerinde gecenin yaln?zl???n? hissedince, muhtaç olunca bir dost sohbetine, unutma ki seni dü?ünen bir dost var bu ?ehirde.

Gülmek senin için bir tutku olsun. Olur da bir gün a?larsan e?er o da mutluluktan olsun.

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, insan?n hayatta sadece bir defa görebilece?i harika bir rüyas?n güzel arkada??m.

?imdilik ho?çakal arkada??m. Yine gel, yan?na senin gibi gülen gözlü, yüre?i sevgi dolu insanlar? al?p yine gel olur mu?

Merhaba arkada??m, bir gün bahar olmak istersen çiçeklerin daima aç?k olsun, bir gün çiçek olmak istersen yüzün hep güne?e dönük olsun ve bir gün birini severken kalbin hep onunla olsun.

Dostluk deniz kenar?ndaki ta?lara benzer, önce teker teker toplars?n sonra da birer birer ay?klars?n, baz?lar? vard?r ki k?yamazs?n, i?te sen de onlardans?n.

Kucaklamaya kollar?n?n yetmeyece?i bir a?aç bir tohumla ba?lar, en uzun yolculuklar küçük bir ad?mla, gerçek dostluklar ise küçük bir tebessümle ba?lar.

Her zaman yenik dü?tük esiri olduk anlams?z ko?u?turmalar?n ama bir kez ad?n? yüre?imize yazd???m?z dostlar?m?z? hiç mi hiç unutmad?k.

Hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk göz bebe?inin kadar yak?n olsun, umutlar?n gerçek, gerçek mutluluklar?n sonsuz olsun.

Kendini mutsuz hissetti?inde kalbini dinle, çünkü sen kalbin kadar temiz ve güzellikleri hak eden birisin tüm güzellikler seninle olsun can? arkada??m.

Bir dost yüzüne ihtiyaç duydu?unda ba??n? kald?r ve gökyüzüne bak. Gündüzleri bulutlar?n, geceleri y?ld?zlar?n arkas?ndan gülümsüyor olaca??m.

Rüzgâr?n keman?n? çald???, damlalar?n cama vurdu?u bir pencerede yata??na uzan?p ta ke?ke dedi?in tüm güzellikler gerçek olsun güzel arkada??m.

Bir ba?r? yan?k kar?nda??m var, a?lar m? bilmem. Uzan?p da gözlerine akan ya?lar? silemem, yar?n askere gidecek gitme kal diyemem, a?lama garda? a?lama a?lay?p da yüre?imi da?lama.

Geldi?in zaman bo?luk dolduran de?ilsin, gitti?in zaman yeri doldurulamayans?n can?m arkada??m

Dostluk günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, umulmayacak kadar yak?n, unutulmayacak kadar derin, tek ba??na ya?anmayacak kadar zordur.

Bizim ömrümüzde ?rmaklar vard?r. Sular?nda hayallerimizi yüzdürdü?ümüz. Bizim ömrümüzde dostlar?m?z vard?r, günlerimiz ayr? geçti?inde üzüldü?ümüz.

Affet beni hep güzeli anal?m, an?larda tebessüm ya?atal?m, ben k?rd?m, ben üzdüm yaralad?m. Mutluluk gölgen olsun arkada??m.

Dünyada dost denilen kelime yalan. Benim en iyi dostum içkim sigaram. Onlar da terk ederdi olmasa param.

#668

 
© 2015
AŞK