Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Sevgi Mesajlar?

En Etkileyici Güzel Sevgi Sözleri ve Mesajlar?

Gözlerinin kahvesinden koy ömrüme, k?rk y?l?n hat?r?na sen de kalay?m...

Seninle olman?n en kötü yan? ne biliyor musun? "Seni seviyorum" sözcü?ü dilimin ucunu ?s?r?rken, her konu?mam?zda bo? yere saatlerce havadan sudan söz etmek.

B?rak da seni ben seveyim. Yabanc?ya gitmesin gözlerin...

Gönlümün meclisinde herkes konu?sun istemem, kimse müdahale etmesin a?ka. Yer gök ?ahidimdir ki siyasi görü?üm yoktur senden ba?ka.

Niyet ettim seni sevmeye desem, ALLAH kabul etsin der misin?

Kirli bir çocuk yüzüyüm kap?nda; ama dünyan?n en temiz gözleriyle bak?yorum sana. ?eker de?il istedi?im, yüre?ini koy avuçlar?ma.

Gel beraber alal?m nefesimizi sevdi?im, sensiz bo?az?mdan geçmiyor...

Bo?az?ma tak?ld? sevdan. Üç kere s?rt?ma vur helal de; al???k de?ilim harama, ondan olacak herhalde.

Ben sana k?zsam, kendime küserim. Cemal Süreya

Sen Tanr?ya dilenen dilek, göklere uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen ya?, tek dü?üncem, hasretimsin. Sen ya?ad???m ömür, en güzel günlerimsin.

Ölürsem beni yârimin kalbine gömün. Mekân?m cennet olsun...

Yaln?zl?k ü?ümekse yaln?z?m ü?üyorum, sensizlik uçurumsa tut kolumdan dü?üyorum. Soru sorma cevab?n? bilmiyorum bildi?im tek ?ey var seni seviyorum.

Sevmek çayd?r sevilmek ?eker biz çay? hep ?ekersiz içeriz.

Seni bulmadan önce aramak isterim, seni sevmeden önce anlamak isterim, seni bir ya?am boyu bitirmek de?il de, sana hep yeniden ba?lamak isterim.

Kendimi nokta kadar hissetti?imde bak?yorum ki en anlaml? cümlelerin sonuna gelmi?im.

A?k; gülü dikeniyle avuçlamaya benzer ellerin kan içinde kal?r ama dikenin hesab?n? gülden soramazs?n.

Nereye gidersem oras? senin yurdun. Çünkü akl?mdan ç?km?yorsun!

Tenine dokunabilmek mi? Hâ?â! Gözüm göz menziline girsin yeter. Hadi dü? dü?lerime; tutmayana a?k olsun.

Benim ?iirlerim çay kokar, dü?lerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen.

Sen ruhuma cemre diye damlamad?ktan sonra ben bu bedende neyleyim. A?k da sen, hasret de sen, ben de sen...

Bir mültecinin vatan?, bir tutsa??n özgürlü?ü gibi sende hep gurbeti ya??yor olsam da raz?y?m, yeter ki sen beni yüre?inden sürgün etme.

Ço?alarak seviyorum seni, giderek daha çok. Her ?eyi yeniden ö?renir gibi, ö?rendiklerimi biriktirir gibi.

Bu gece y?ld?zlara anlatt?m seni? Sordum o da beni sever mi diye? Denizdeki yakamoz cevap verdi bana! O sevmese de sevilmeye de?er diye.

A?k tatl? bir rüya ufak bir dünya... Gözlerde ba?lar, kalplerde ya?ar. A?k ?iiri gibi güzel, film gibi geçer. Bir rüzgâr gibi eser masal gibi biter.

Sen yol ald???m ilk gemi, durdu?um son limans?n. Beni yakan ilk güne?, yüre?imi titreten son rüzgârs?n. Sen beni a?latan ilk sevdam, unutamayaca??m son insans?n.

Kalbin hangi sevgi için çarp?yorsa yeni do?an günün güne?i seni ona kavu?tursun.

K?z?l bir güne?in alt?nda mavi bir yelkendir umut, al?r götürür seni uçsuz bucaks?z derin sevgilere sevgi mavidir mavi umut sen de gönlünü hep mavi tut.

Neden ya??yorsun ya?mur? Neyi ?slatmak için... Cadde ?slak, sokak ?slak, e?er ?slatmak istedi?in gözlerimse nafile onlar ezelden ?slak.

Ruhumu yere vurup hasret çektiren olsan da, ne a?k?na bedduam, ne de sana kinim var, derya gibi akan bir derdim olsa da mah?ere kadar seni unutmamaya yeminim var.

Mutluluk ya?muru alt?nda ?emsiyesiz yürü ki ya?an mutluluklar?n hepsi üstüne ya?s?n ve ömrünce hep mutlu olas?n gülüm...

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi... Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çiçekler gibi... Bir insan?n bir tanesi olmal?, o da senin gibi...

Bir romans?n okuyup da bitiremedi?im, bir özlemsin uzan?p da eri?emedi?im bir sensin merhaba deyip de elveda diyemedi?im.

Bir gün sokaklar boyu ararsan sevgiyi, bir da? ete?inde bir deniz kenar?nda ya?la dolarsa gözlerin, uzat bana elini unutma ben senin yan?nday?m.

Yata??n? gül yapraklar?yla, hayalini papatyalarla süsledim, kâbuslar?n? da ben ald?m ki en güzel rüyalar senin olsun diye.

Ben asla a?lamam deyip her gece yata?a yatt???nda akl?na o gelip gözünden iki damla ya? süzülüyorsa e?er utançla i?te o zaman a??ks?n demektir.

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.

Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una dizece?im ve seni benden ay?rd??? için kaderimi mahkemeye verece?im.

E?er benim içimdeki seni görebilseydin kendini sevdi?inden daha fazla severdin beni.

Öfkeni yapraklara yaz sonbaharda dökülsün, derdini rüzgâra yaz estikçe uzaklara götürsün, sevgimi kalbime yaz öldü?ünde seninle gömülsün.

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk göz bebe?in kadar yak?n olsun. Umutlar?n gerçek, gerçeklerin mutluluk, mutluluklar?n sonsuz olsun.

Mutlulu?un gökyüzünden dökülen ya?murlar kadar bol olsun, o kadar mutlu ol ki gözlerindeki mutluluk mutlulu?u arayan mutsuzlar?n umudu olsun.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa.

Birine verilen de?er u?runa feda edilebileceklerle ölçülüyorsa e?er aç gözlerini etraf?na bak, gördü?ün her ?eyi feda edebilirim ama sak?n aynaya bakma.

?en oldum senin yan?nda en ac? anlar?mda nas?l etsem ki bilmem senden ayr?lma ac?s?n? unutabilsem bir yolu var yine ve yaln?z senin yan?nda.

Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini, her sevenin sevilmedi?ini bile bile... Ama yine de bir umut ta??yorum belki sevende sevilir diye.

Sevgi inançlar u?runa sava?makt?r; sevgi sevdi?in her ?eyi gelece?e ta??makt?r. Sevgi ne yerde, ne de gökte. Sevgi küçücük bu yürekte senin için atmaktad?r...

Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir beni.

Bir gün seni ne kadar sevdi?imi merak edersen, ya?murlu bir havada d??ar? ç?k, tutabildi?in damlalar senin bana olan sevgin, tutamad?klar?n ama benim sana olan sevgim.

E?er bir gün mezar?m?n ba??na gelirsen sana kefenimin bir parças?n? uzataca??m. Açt???nda ise bir gül ve de bir not seni hala unutmad?m.

Bulutlar?n mavili?ini ellerine. Y?ld?zlar?n parlakl???n? gözlerine. Sevgilerin en yücesini kalbine usulca b?rak?yorum kabul eder misin a?k?m?

Sevmek ellerini tuttu?umda dertlerimi unutmaksa dizlerine yatt???mda mutluluk duymaksa, seninle ölümü göze almaksa o zaman seni seviyorum hayat?m.

Y?ld?zlar semada tükenmedikçe, ta?lar dile gelip unut demedikçe ruhum bedenimi terk etmedikçe unutmam unutamam seni.

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkâns?z gelir ya insana, imkâns?z oldu?un için tutkunum sana.

E?er gökyüzü bir parça kâ??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...

Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n yaln?zl???m?, çaresizli?imi. Yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m.

Sen hasretimsin, kaderimsin, ya?amad???m günlerimin sevgisine doyamad???m aksam gözlümsün. ?nsanlar? tan?d?m y?ld?zlar gibiydi hepsi gökteydi ama ben seni güne?i seçtim ve bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim.

Rüzgâr alabildi?ine h?rç?n, ya?mur alabildi?ine inatç?, yüre?in ise onlara inat sanki bir liman... T?pk? gözlerindeki huzur gibi...

Seni seviyorum; elini kalbimin üzerinde hissetti?im zaman, üzüntülerimi al?p onlar?n yerine ?imdiye kadar kimsenin ba?aramad??? o s?cakl??? koymay? ba?ard???n için...

Hayat demek mücadele demektir, en güzel duygu yalans?z sevmektir. Sevgine gözya?lar?n? feda etmektir. As?l marifet görmesen de, sevdi?ini yüre?inde bilmektir.

Biri var uzaklarda hayk?r?yor, biri var uzaklarda seni özlüyor, biri var uzaklarda seni sensiz ya?amaktan korkuyor, biri var uzaklarda seni çok ama çok seviyor.

Gecenin karanl???nda sabah?n ayd?nl???nda hep akl?mdas?n bu ufac?k kalbimin en büyük yerindesin ve tek sahibisin...

Hani kardelen çiçe?i gö?e aç?k olur da kafas?n? kar?n alt?ndan ç?kar?r ya zemheri yüre?im yüre?ine der ki kardelen kadar cesaretin yoksa sak?n a??k olma.

Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyay?m kokunu. Sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin yüzümü rüzgârla bulsun. Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim vars?n ölümüm olsun.

#902

 
© 2015
AŞK