Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Sözler

Güzel Sözler 2014

E?er a?kta güzel bir an varsa oda ba?kalar?n? ba?tan ç?kartan o yüre?in benim için kan a?lad??? zamand?r.
Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler. hepsi göklerdeydi parl?yordu. ama ben seni güne?i seçtim. bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...
Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana...
A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...
Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...
Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi. her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!
Bir gül olmak isterdim neden mi? beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için...
Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m 19umdan sonra seninle tan???nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi..
BEN SEN?NLE SONSUZDAN GELEN ?K? I?IN OLUP ?NCE KENARLI MERCE??N ODAK NOKTASINDAN KES??EB?LME ?HT?MAL?N? SEVD?M
A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.
En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r.
Bir delinin seni öpmesine izin ver , ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme
?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar
Nice insanlar gördüm kalpleri bombo? ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama a?k ate?iyle yan?p kavrulan, hüzünlü ve mutsuz!
Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m
Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin.
A?k Çoraba Benzer ; Çifttir ve birbirine uymal?d?r
Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin
E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...
Sen gözlerimde bir damla yas olsayd?n seni kaybetmemek için ömür boyu a?lamazd?m!!!
A?k?m?z?n suya dü?ece?ini bilseydim , bal?k olurdum
Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.
Ya?amay? özlemi?im gülüm Sen bana Bir güldün ya ben o An yeniden Do?dum Sanki Gülüm Sen Benim Solmayan Gülümsün Seni Seviyorum GülümMmMM...
Arkaya Bak?p Giden Zamana Gülüyorum hep An?lar? Seninle Ya?amak istiyorum Sadece Sen Ol yan?mda Hayat ozaman Çekilir Ozaman ben Olurum hayatta Seviyorum Seni.
Belki Bugün Belki yar?n ümidiyle Bekledim Seni Ve Sen geldin ?imdi Kalbim At?yor Seninle ?imdi Yüzüm Gülüyor Seninle bebe?im..
Seni ne Kadar Çok Sevdi?imi Anlatsamda Kelimeler yetersiz Kal?r Her güzelli?in Sonunda, Seni ANlatamaz Hiç Bir güzellik Seni Anlatamaz Kalbime ve Ben seni ya??yorum hayalinle Seviyorum Seni Birici?im..
Seni Severlen A?lamay? Sevdim Senin Yan?nda Gülmeyi Sevdim Seninleyken Ben Seni özledim Seni Seviyorum Derken Titreyen Yüre?imi o haLimi Sevdim bebe?im Seni Çok Seviyorum.
O Kadar uzakta De?ilsin Bana Sadece Ellerimiz Uzak Kald? Gurbetin ortas?nda, Sen Ne Olursa OLsun Benimsin benim Gelinimsin bebe?im Seviyorum Seni helalim..
mesafeler Olsada aram?zda Bu kalp Atmaz Senden Ba?kas?na Sak?n Korkma bebe?im ben Senin için Bu Dünyada var?m Beyaz mele?im Seviyorum Seni.
Seni Unutamam Asla Unutmak için Zaman geçsede Silemez Seni hayat?mdan Asla! ben Sana Sevdal?y?m Sana Yang?n Seni Seviyorum Ba?ka Dünyada Ya?amak Anlams?z gelir Sensiz bana...
Hayat Bir Yar?? benim için Zorlu ve Ac?mas?z, Seninleyken Unutuyorum Butün hayat tela??n? Seninle buluyorum kendimi huzurlu ve rahat Seninle Bir bütün Oldu?umu Anl?yorum Kimsenin bozamayaca?? bir bütünüz A?k?m Seni Seviyorum.
Gündüz hayalimde gece dü?ümdesin. Ald???m her nefeste sensin içimi serinleten. Sana öyle hasterim ki Seviyorum seni, yüre?im parçalan?rcas?na...
Hani geceden sonra do?arya güne? akl?ma ilk sen gelirsin sonra bir çi? tanesi olup yüre?ime dü?ersin gün geçer her?ey biter ama sen bende hiç "bitmeyeceksin"
Benim silah?m kalbimde, ?arjörü tak?l? bekliyor, sevgime yalan söyleyene, ?eytan ç?kar s?k diyor..
Sevdi?imi bir ok gibi kalbime saplayacak kadar cesurum ama söküp atamayacak kadar korkak.. Saplanm??s?n kalbime bir kere GÜLÜM hep öyle kals?n nolur b?rak..
Sanmaki ?smini Bir Ba?kas? Silecek. Seninle Ba?lad?m Seninle Bitecek..
Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için?
Duyuyorum sana dokunamaman?n ezikli?ini ya??yorum a?k?n rezilli?ini, inan bitanem yan?mdayken çekiyorum en çok hasretini..
Sevmiyorum ?u saatin sesini, akmas?n dursun zaman.her?eyin bir öncesi ve sonras? vard?r derler ya; yalan. Senden önce vard?m belki ama a?k?m senden sonra olmayaca??m inan.
Hani gözler vard?r ya sözleri anlat?r. Hani sözler vard?r ya gözleri a?lat?r.Hhani an?lar vard?r ya de?eri geç anla??l?r. Bir de A?K vard?r ya hep seni anlat?r...
Kafan? bo?alt ki yeniden doldurabilesin, su nas?l bulundu?u barda??n ?eklini al?rsa sevgi de senin kalbinin ?eklini al?r.
A?k denizin dibinde kum tanesi olsa, Uzayda y?ld?z olsa bulamazd?m, ama milyarlarca insan?n içinden seni buldum.
Sev sev kalmas?n gurur, gururun oldu?u yerde a?k unutulur...
Seni düsünmek güzel ?ey ümitli ?ey dünyan?n en güzel sesinden en güzel ?ark?y? dinlemek gibi bir ?ey ama art?k ümit yetmiyor bana ben art?k ?ark? dinlemek de?il ?ark? söylemek istiyorum.
Göz kapt?rd???m renkten, kulak verdi?im sesten, Affet senden habersiz ald???m her nefesten...
Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z koyuyorum. Ne kadar özledim diye sorarsan, kalbimde bir gökyüzü ta??yorum bunun için seni çok seviyorum.
Kalp ne ile doluysa dudaklardan dökülür gider.
Kül olmu? ate? yanar m?? Buz tutmu? su akar m?? Bu can seni sevdi ba?kas?na bakar m??
Bir ku?tun sen uçup uçup dal?ma kondun, sana hep çiçek açt?m, yine gel diye, ama sen bir rüzgara kap?ld?n gittin. Ü?üdüm, k?r?ld?m ama hiç unutmad?m.
Zaten tabiat? bile ayr?l?k üzerine kurmu? yaradan. Yaprak dü?er dal?ndan, ya?mur ayr?l?r bulutlardan, seviyorum derken bile kelimeler ayr?l?r dudaklardan.
Gitme içimdeki ate?in sönmeden. Gitme elimi tutmadan, belimi sarmadan. Gitme azrail son nefesimi almadan. Gitme topraklar bedenimi sarmadan. Gitme!
Sana nas?l hitap etmeliyim bilmiyorum. Hayat?m desem hayat çok k?sa, çiçe?im desem çiçek soluyor. Sana can?m demeliyim, çünkü bu can sen oldukça ya??yor...
Can?mdaki her nefes nefesine eklensin, içimdeki her nefes hayalinle demlensin, b?rak bu gönlüm varl???nla renklensin, sen benim gönlümde ya?ad?kça özelsin!
Sevgilerin en güzeli seni sevmek, özlemlerin en güzeli seni özlemek
Ve hayatin tad? sabah kalkt???nda senin var oldu?unu bilmek.
Fazla büyütme kendini, en fazla sevebildi?im kadars?n dahas? yok..
Güzellik; sadece güzel olan ?eylerde de?il, Güzel görmek istedi?in her?eydedir...
Bugün sigaram?n üzerine ad?n? yazd?m sigaram bitti?inde seni unutacam sanm??t?m ne bilirdimki seni nefes içime çekti?imi...
Seviyorum sevmenin ac? verdi?ini; her sevenin sevilmedi?ini bile bile ! ama yinede bir umut ta??yorum belki SEVEN SEV?L?R diye !!!
Deniz sesimi duyarm?? da?lar dinlermi anlatsam seni? hüzünlüyüm desem çare olurmu gökyüzü? salarm? bulutlar? pe?ine ilgilenirmi rüzgar yard?m edermi seni bulmama ???
Korku bilmeyen GÖNÜL korkmay? ö?rendi.(SEN? KAYBETMEK KORKUSU)Sevmeyi bilmeyen GÖNÜL sevmeyi ö?rendi.(SEN? ?LK GÖRÜ?TE)Ama bu GÖNÜL tek bir ?ey ö?renemedi.(SEN? UNUTMAYI)
A?k?m a?k?m diye a?layacaks?n ba??n? ta?lara hergün vuracaks?n sesini duyan yokki a?layacaks?n sen gittin ?imdi s?ra bende ben bittim ?imdi s?ra sende...
Seviyorum seni ölümsüz bir a?k ile, bütün kalbim hayat?m seninle, ölecek dahi olsam bu kalp ile son nefesimde hayk?raca??m seni seviyorum diye..
Sanal dünya diyorlar buraya, u?rad?m geçtim. Bekledi?im ufak bir telefon görü?mesiydi, art?k ondanda vazgeçtim.Gideceksen git yolun aç?k olsun, gözlerinde yüre?inde huzur bulmu?tum al istemem o da senin olsun.
?nsan t?rman?rken da??n kafa tutmas?na raz? olmal?d?r.
Herzaman do?ru söyle, ne dedi?ini hat?rlamak zorunda kalmazs?n.
Seni dar a?ac?ndaki bir mahkumun , hayat? sevdi?i kadar seviyorum...
Ben senin ne yarin nede can?n ben senin ne sevdi?in ne bahar?n ben senin belki umrunda de?ilim ama sen benim sen benim nefesimsin
Hayat?n en güzel an? her?eyden vazgeçti?iniz zaman Sizi hayata ba?l?yan biri oldu?unu dü?ündü?ünüz and?r
Ey fatihin fethetti?i ?ehir ben bir yüre?i fethedemedim ?imdi en az bizans kadar yeni?im kendime..
Sadece Öyle Kal....., Mademki Uzak Senin ?ehrin...!, Gözlerinide Kapamana Gerek Yok...! Zaten Kör Misalisin....!
Yanl?? ki?iye "senden elektrik ald?m" dersen, Nas?l biri oldu?unu sana faturay? kestikten sonra anlars?n..!
Ertesi gün sana kavu?mayaca??m için, uyumad???m geceler var benim.
A?k?n Hikâyesini, Durmaks?z?n Feryâd Eden Bülbüle De?il..Sessiz Sedas?z Can Veren Pervanelere Sor..
Sevgin nefrete dönü?ünce bu sana ancak yük olur. Muhakkak sadece hamallar yük alt?nda güzel yürür.
?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum.
Ne dil yeter seni anlatmaya, ne göz k?yar sana bakmaya, Ne ellerim dayan?r sana dokunmaya, ne kollar?m uzan?r seni sarmaya hiç ömür yeter mi bir sen daha bulmaya...
Avucun aras?na bir yürek b?rakt?m ister bir kenara kald?r?p atars?n ister kendi yüre?inin üstüne koyar her zaman seninle olaca??n? hat?rlars?n.
Y?ld?zlar semada tükenmedikçe, ta?lar dile gelip unut demedikçe, ruhum bedenimi terk etmedikçe unutamam a?k?m unutamam seni...
Sahilde oturmu? denize bakan içti?i sigaray? tersten yakan yakas?z gömle?e k?ravat takan bir isyankar görürsen beni hat?rla..
Gökyüzünde bir y?ld?z gördüm sen zannettim. O y?ld?z senin gö?e yans?manm??, bunu gözlerine bak?nca fark ettim.
Yüre?im her gün yelken açar ümit denizine, ufac?k sevgiler toplay?p döner sahilime.. Bir yaln?zl?k kal?r bende bir de sen yüre?imde..
Yalvarsam rüzgara kokunu getirirmi bana, anlatsam a?k?m? ku?lara anlat?rlar m? sana, yalvarsam Allaha kavu?tururmu seni bana, özledim seni desem ina?irm?s?n bana...
Sen, yol ald???m gemi, demir att???m son liman, yapraklar?m? titreten son sevdams?n, sen çok sevdi?im insan, beni a?latan son sevdams?n, vazgeçemedi?im tek insans?n, a?k?ms?n...
Sab?r kalmad? içimde, dertler ya? oldu gözümde, bu hasretlik denizinde bo?ulmadan gel, sensiz isyan ettim heran dünyam kah?r dünyam zindan olmadan gel!
Geçme ?rmak yan?ndan suyu azal?r. Seni gören selvi e?ilir, boyu azal?r. Sal?nma dünyan?n üstünde dünyan?n ba?? döner. Ç?kma mehtaba y?ld?zlar?n ????? söner...
Gözlerimi gözlerine hapsetmeyi yüre?imdeki buzlari alevinde eritmeyi seni bir ömür boyu sevmeyi istiyorum bitanem seni senden istiyorum...
Gecemin gündüzümden fark? yok alaca karanl?k karanl??a ferman yazsam yüzbin sat?rl?k beni bu karanl?ktan kurtaracak ayd?nl?k senin o gözlerinde ki sönmez ???k.
Seni ne kadar seviyorum biliyor musun? Söz veripte tutmad???n günler kadar, beni bekletti?in saniyeler kadar, bana sevgiyle bakmad???n an kadar, uykular?m? kaç?rd???n geceler kadar, sonunda anlad?m seninde beni ne kadar sevdi?ini zalim...
Kapsama alan? d???nda kalan sevgine ula?amad?m.... Ama full çeken hatt?mla seninleyim birtanemmmmm
Seni seviyorum derken hiç yalan söylemedim, yalan söylerken de hiç seni seviyorum demedim, ben asl?nda tek sana seni seviyorum dedim...
A?k?m ben ölürsem beni ne cennete nede cehenneme alacaklar. Çünkü seni sevdi?im için en büyük sevab? isledim ama sana taparak tanr?y? inkar etti?im için en büyük günah? i?ledim.
Kafan? bo?alt ki yeniden doldurabilesin, su nas?l bulundu?u barda??n ?eklini al?rsa sevgi de senin kalbinin ?eklini al?r.
Asalet boyda de?il, soyda olmal?! ?ncelik belde de?il, dilde olmal?! Do?ruluk sözde de?il özde olmal?! Güzellik yüzde de?il, yürekte olmal?!!
Her günüm sensiz geçecekse bu benim son günüm olsun, seni ne zaman unutaca??m diye sorma çünkü ne zaman ölece?imi bilmiyorum..
Tek kald?m dünyada, dünyam olur musun? Deniz kadar sevdim dalgam olur musun? Ate? gibi yand?m, alevim olur musun? ?lk a?k?m de?ilsin affet son a?k?m olur musun?
Seni Seviyorum... Sende beni sevesin diye de?il.. Seni sen oldu?un için seviyorum, ?arts?z, kurals?z, ko?ulsuz ve ç?kars?zca bitanem..
Bir sen vars?n dünyamda beni anlayan, Birde sevmek var içimde s?cakl???nla yanan...
Güne? için ayd?nlatmak, Ku? için uçmak, Rüzgar için esmek ne ise Benim için de seni sevmek aynisi.. SEN? SEV?YORUM.
Rüzgar?n kemanini çald??? ve damlalar?n pencerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p hayalini kurdu?un ve ke?ke dedi?in tüm güzellikler senin olsun...
Tek ba??ma de?ilim ben ve ümitsiz a?k?m var
Hiçbir mal sizin de?il, neyi bölü?emiyorsunuz ? Hiçbir can sizin de?il,
niye dövü?üyorsunuz ?
?K'la bakarken uzaklara. SEN'sizli?e üzülüyorum sananlar olmasa gülemeyecektim belki de. Biz SEN?NLE ayr?ld?k... A?K'la degil ki..
Çorap de?i?tirir gibi sevgili de?i?tiren, her yeni ili?kide temiz sayfa açt?m diyenlere sesleniyorum:Sizin defter kaç ortal??
Bir Ve tek Sözümsün Sen benim Hayataki Tek Gözümsün Seviyorum Seni Bebe?im Sen Benim özümsün.
A?k? Sana Dair ?ark?larda Ar?yorum Ama Hiç bir ?ark? Seni Anlatam?yor Bana Sen Kelimelerle Anlat?lamayan insans?n..
Nefes Ald???m her Zaman isminle hayata Ba?l?yaca??m A?k?m resmine bak?p dua edicem bebe?im.
?imdi Seni Dü?ünüyorum Gülü?ünü gözlerini ve bana A?k?m deyi?ini.
Ben A?k? uzaklarda De?il bebe?im Senin Gözlerinde Arad?m Ellerinde Hissettim Nefesinde Fark?na Vard?m.
Ç?kar Beni Dipsiz Kuyular?n Karanl?k Sessizli?inden Kalbinle ???k Ver hayat?ma gözlerinle heyecan ver damarlar?ma A?k?m.
Seninleyken K?sa Süreli Zamanlar?m?zda uzun ömürlü An?lara imza At?yorum bebe?im.
Benim için Hayat Sen, Nefes Sensin bebe?im.
A?k?n nedemek oldu?unu bilen tek insans?n seni bu yüzden seviyorum
A?k Seninle Ya?anacak Kadar Güzel Sensiz Ya?anmayacak kadar iLLet bir Ac? ve tutku.
E?er Dünyada A?k Olmasayd? Kimsede Ac?ma Vicdan Duygusu Olmazd?.
Bir gülü?üne Bu Hayat?m? fedaa Ederim Klasik Laflar?n Tek Kral?y?m.
Odalar?mdaki Sessiz ve Bo? Duygular?n Adam? Oldum, Seninle Hayat Buldum Ve Sensiz yeniden Odamda i?e yaramaz Oldum.
Gel Bu Hayata Birlikte Gülelim hayat Bile K?skans?n A?k?m?z? inad?na güLeLim hayata Belki ozaman anLar Ac?lar?n içinde Gülmeyi..
Sen Zaten Art?k içimde bir Alevsin Kalbimde Merkezsin beynimdeki Dü?üncelersin Nefesimdeki Ses'sin, Sen benim içimdeki BEN'sin A?k?m.
Terk Edilmi? Sohbaharlar?n Duygusuz Kalm?? Veysimlerin Adam?y?m bana Yaz Ya?atmak iStermisin Bebe?im?
Gülsün Yüzün üzülmesin S?cak kals?n Ellerin titremesin bana baks?n gözlerin Gülsün Yada A?las?n Ama Sadece Bana Baks?n A?k?m..
A?k?m? Anlatsamö hayk?rsam Dünyaya, Dünya Yine Dönecek umars?zca, Beni Sadece Sen Duy Sen Anla Bebe?im.
A?k? Gözlerine Bakarak Ya?amak Sözlerine Bakarak Hayata Ad?m Atmak isterim A?k?m.
Ben Seni uzun Gecelerde Sabahlarken ismini Duvar?ara Yazarak Sevdim A?k?m.
A?a??dan sizde gönderiniz.
Suskunlugumun Sebebi Isen Sevgimin Anlami Olmalisin. Hayat Akli Basinda Yasamak Icin Cok Kisa.zor Olani Degil.kolayi Ve Yanida Olani Ara Seni Seviyorum...
Birak Kendini Akisina Zamanininsan Yasamak Icin Derin Nefes Almali Hadiduymadigim Sozler Fisilda Bana Dudaklarin Nemli Sesin Sevdali
Gun Birgun Sevdalanmis Geceye. Gecede Yakamoz Dusurmus Denize. Ogunden Bugune Geceyle Gunduz Ayrilmaz Olmus Taki Gunes Tutulup Golge Dusurene Dek Sevdalarina.
Kiymetimi Bilmen Icin Gitmem Mi Gerek!sevdigini Anla Artik Buyudun Bebek!masal Degil Ki Bu Ask Ogrenmen Gerek!gitmesi Kolay Olur Zor Olan Sevmek
Ruyalarini Papatyalarla Yatagini Gul Yapraklari Ile Susledim Uzerini Sevgimle Ortup Kabuslarin Ben Aldim Ki En Tatli Ruyalari Goresin!
Adini Yazmisim Kalbime Silmeye Kimin Gucu Yeter.seviyorum Seni Yasakta Olsa Ayirmaya Kimin Gucu Yeter.aklimdan Cikarsalarda Kalbimden Cikarmaya Kimin Gucu Yeter
Aski Bir Tiyatro Dediler Herkeze Bir Rol Verdileren Zoru Bana Nasipmis Once Sev Sonra Unut Dediler Bense Rolumu Iyi Oynayamadim Sevdim Ama Unutamadim!
Korkunc Ucurumlara Birakmak Kendimi Ucsuz Bucaksiz Denizlere Atmak Isterdim Bedenimi. Ama Icimde Sen Varsin... Ya Sana Bisiy Olursa!
Yagmur Gokten Degil Yerden Yagarsa Gunes Dogudan Degil Batidan Dogarsa Kan Kirmizi Degil Beyaz Akarsa Iste Ozaman Unuturum Seni...
Oyle Bir Yurekki Yanmaz Yurek Denirmi Ona Oyle Bir Gozki Aglamaz Goz Denirmi Ona Oyle Bir Insanki Isyan Etmez Insan Denirmi Ona Oyle Bir Volkan Ki Patlamaz Volkan Denirmi Ona Soyleyin Bana....
Kullenmis Gonlume Sen Kozu Verdin Darginken Herkeze Baris Getirdin Askin Atesiyle Cole Cevirdin Tutusur Bu Gonlum Gordukce Seni. Her Gece Yalvaririm Yuce Allahima Gonlunu Sevgime Acmasi Icin Nefesin Yapisir Benim Bagrima Her Gece Ruyemda Optukce Seni
Gul Bahcesinde Gecsede Omrum Inan Ustune Gul Koklamam Gulum Seni Koklamak Olsada Olum Ugrunda Olmeye Deger Gulum...
Bensiz Gitme Uzaklara ben Seni gecelerin Koynunda Unutmad?m Seni Severek Ya?ad?m Seni Bekliyorum Hayat?m.
Sen Benim A?k Oyunum De?il Hayat?mdaki En Büyük Oyunsun Bebe?im, Sen OLmazsan ben Olamam Bu hayat oyununda Sevgilim.
Sana Verece?im tek Emanet kalbim kald? ister Vur ister Parçala ister sakla ben Seni Seviyorum bunu unutma.
A?k Gözlerinde Cenneti Ya?amak A?k Sözlerinde hayata tutunmak ve A?k Ellerinde Kalbimin Bir Serçe Can? iLe ya?amas?.
Ben kalbimi Sana Sende Ellerini bana Ver A?k?m Hayat K?sa Sanada banada Kalmaz Bu dünya.
Sen K?sa hayat?m?n öz A?k?s?n Sen Sözlerimdeki Tek Canl?s?n A?k?m..
Seninle Olan Dünyay? Ve Seninle ya?anacak Hayat? Sevdim Sensiz Neyleyim Söyle Bebe?im?
Herzaman Senin hayalinle girdim Yata?a Senin Ad?nla Uyand?m Her Sabaha Sen hayats?n benim için unutma.
Tut Elimden A?k?m Cesaretin Varm? Bakal?m öLüm benim di?er ad?m..
Sen Sadece Sözlerimde De?il Hayat?mda ve bedenimde ya?att???m iLah?ms?n..
A?k So?uk bir Sabah?n Melteminde S?cak Rüzgarlar?n Esmesidir.
A?k insan? Hayata Ba?lar Hayat iSe insan? A?ka Ba?lar.
A??k Olan Bir insan herzaman Mutludur.
A?k u?runa öLünecek kadar ?ehvetli Bir Duygu Geceleri A?latacak kadar Duygusal Duygu Yo?unla?mas? Hissettirir.
Herkez A??k olabilir fakat Herkez A??k oldu?una Sad?k Olmaz.
Ben Seni Sevdim ben Sana Hasret kald?m ben Sana yetim kald?m Ama Ben hep Seni Sevdim A?k?m...
Kalbimin en ince damarlar?nda hissediyorum seni bebe?im
Sevgim Sinirsiz Ama Anliyabilene Dostlugum Sonsuz Ama Paylasabilene Sen Harikasin Ama Benim Oldugun Surece
Dunyada 2 Renk Gul Olsunbiri Kirmizi Digeri Beyazsen Beni Unutursan Kirmizilar Solsunben Seni Unutursam Beyazlar Kefenim Olsun.
Yalnizlik Gecelerinumit Bekleyenlerinhayal Caresizlerinyagmur Sokaklarin Tebessum Dudaklarin Sen Ise Yalniz Benimsin Birtanem...
En Buyuk Okyanusta Bir Su Damlasi Olmakucsuz Bucaksiz Sahilde Bir Kum Tanesi Olmak Ama En Onemlisi Milyonlarca Insanin Icinden Senin Sevgilin Olmak...
Kalbimde 3 Cicek Yetistirdim.sevmeksevilmek Ve Beklemek.sen Bunlardan Ikisini Kopardin.bana Sadece Biri Kaldi Beklemek Beklemek Beklemek
Koca Bir Okyanusta Bir Su Damlasi Olmak Yada Ucsuz Bucaksiz Bir Sahilde Bir Kum Tanesi Olmakama En Guzeli Milyonlarca Ademoglunun Icinde Senin Sevgilin Olmak.
Birgun Dudaklarin Kurursa Okyanusu Getiririm Sana Aksam Ayazinda Titrersen Gunesi Getiririm Sana Eger Gonlun Bir Sevgi Ararsa Kalbimi Sokup Getiririm Sana...
Beni Ozlersen Gokyuzune Bak.yildizlarin Kuyruguna Kalbimin Parcalari Takili.yalnizlik Seni Uzerse Elini Kalbine Koy Gozlerini Kapa.ruhum Orada Cakili.
Askin Yolunda Tam Yirmi Yil Gecti...ama Yolun Haritasi Hala Cizilemedi.bazen Muzaffer Oldumcogu Kez Fethedildim.yirmi Yil Gectihala Birinci Sayfasinda Ask Defteri...
Seni Bulmaktan Cok Aramak Isterim Seni Sevmeden Once Anlamak Isterim Seni Bir Omur Boyu Bitirmek Degil Sana Hep Yeniden Baslamak Isterim
Ben Seni Dun Sevmedim Cunku Dun Bitti Ben Seni Bugun Sevmedim Cunku Bugun Bitecek Ben Seni Yarin Sevdim Cunku Yarinlar Hic Bitmeyecek.
Bilirim Sonu Yok Bu Askin Sensiz Gecen Gunlerin Eriyip Guze Dondu Omrum Ustuste Kac Olum Ne Zaman Bir Ben Dusunsem Boyle Sere Serpeyim Ne Zaman Bir Bir Sen Dusunsem Nezaman Bir Yar Dusunsem Yuregim Sizlar Her Aksam Gel...
O Bir Yolcu Sen Bir Hancigordugun En Son Yalanci Icindeki Derin Sanci Gitmez Dedimkaldi Gonul.. Sen Istedin Bwn Dinledimsenden Ayri Olmaz Dedimen Sonunda Ben De Sevdim.simdi Beni Kurtar Gonul..
Onun Guzelligini Herkes Goruyorsa O Bence Az Guzeldir.herkes Biliyorsa O Bence Hic Guzel Degildir.onun Guzelligini Yalniz Ben Goruyorsam Bu Sevgidir.onun Guzelligini Yalniz Ben Biliyorsam Bu Asktir.hic Kimse Bilmiyorsa Bu Yanlizliktir.
Gonlumde Bir Cicek Acti Adini Mutluluk Koydum Kopardilar.. Gonlumde Bir Cicek Acti Adini ^^ask^^koydum Soldurdular.. Gonlumde Son Bir Cicek Acti Adini Izdirap Koydum Ne Koparan Nede Solduran Oldu...
Oyle Huzurluyum Ki Senin Yaninda Sen Dertlerin Bittigi Nokta Kusku Bulutlarini Dagitan Huzur Meltemi Sefkatin Sonsuz Ufku Ruhumun Sukun Limani ...
Ben Kucucuk Bir Bebektim "sen" Kocaman Bir Sevda..."ben" Senin Ellerinde Buyudum "sen" Benim Yuregimde...
Ayrilik Adini Nereden Cikardinbir Defa Degil Bin Defa Canimi Aldinbu Bedenimi Sensiz Yasar Mi Sandinhata Yaptin Sevgilimburda Yanildin...
Bir Cocugun Bir Masala Kandigi Gibi!.gulum Senin Gozlerine Kanmisim Gunesin Yeryuzunu Yaktigi Gibi Gulum Senin Gozlerine Yanmisim Gel Yagmur Ol Gozlerimi Islandr Basimi Dizlerine Yaslandir Delirmisim Sende Beni Uslandir...
Neden Sonra Farkina Variyorsun Etrafindaki Issizligin Arkadasmis Dostmusne Ariyorsun adresi Bellimi Vefasizligin...
Gitmez..gozleri Oylece Parlar Yildizlarda!!! Sinmistir Kokusu Saclarinin. Her Sabah Gozlerini Onunla Acarher Gece Onunla Kaparsin... Unutulmaz..unutamazsin ...
Sen "icerideyken" Ben "disarida" Seni Bekleyecegim karanlikta Siril Siril Akan Bir Suyun Golgesi Gibi.....suratindan Akan Saflik Derinlik Olacak Belki De Gorunmeyen Icimde...
On Gunesi Yan Yana Koysam Bir Cember Yapsam. On Cemberi Ust Uste Koysam Bir Cubuk Yapsam. Ortasina Da Seni Koysam Bin Defa Yansan Da Canlansan: Bana Yaptiklarin Icin Cehennemde Cekeceklerine Denk Olmazdi...
Tenimi Suremedim Ben Al Yanaklarina Busemi Konduramadim Bal Dudaklarina Gamzelim Guluver Bana Al Canim Sana Feda Sevdaliyim Ben Sana Sevdali...
Anilar Igneler Her Gece Yuregini...olmayacagini Bile Bile Dilersin Eski Gunleri. Ama Sende Bilirsin Suan Gecen Saniyenin Bile Bir Daha Geri Donmeyecegini...
Gece Yalnizdi Ona Bakan Sadece Yildizlardi...onu Izleyen Ve Onu Isteyen... Bu Yuzden Sevgi Dogdu. Yildizlarla Gece Sessizce Bulustu. Ve Sonunda Ask Bulundu... Olundu...
Yasamak Gecenin Tum Karanligina Ragmen Bugulu Bir Cama Gunesi Cizebilmektir Yasamak Direnmektir
Dudaklarin Gibi Sicakti..kahveyi Biraktim.. Dumaninda Hayalin Vardi..sigarayi Biraktim.... Ruyalarimda Sen Vardin Uyumayi Unuttum Bir Seni Unutamadim
Bir Kelimenin Yanina Bir Kelime Gelince Bir Sesin Yanina Bir Ses Gelince Bir Insanin Yanina Bir Insan Gelince Buyurler Buyurler Olumden Once
Bir Masal Kusu Konarsa Duslerineduslerin Hukmederse Yuregine Dusersen Sahra Collerine Aradigini Bulamazsin Sevda Cemberinde
Ama Coskun Ama Yorgun Bir Yil Daha Geciyor Yasamdan Tum Mutlu Yarinlar Seninle Olsun Sevgilerin Guzeli Ile Yogrul Dogum Gunun Kutlu Olsun
Biz Isyankar Sokaklarda Buyuduk Anlamayiz Bazilari Gibi Balli Ekmek Yemekten Biz 15 Yasinda Dunyaya 18 Yasinda Kasip Kavurmakta Olan Asklara Isyan Ediyoruz.bilmeyiz Kaygan Pistte Dans Etmeyi satmayiz 10 Kurus Icin Sevdiklerimizi
Her Seferinde Kalbim Baska Bir Isyan Cikariyor... Elimde Olsa Kalbimi Yerinden Soker Ayaklarimla Cignerdim... Ama Elimde Degil Ne Seni Sevmemek Nede Kalbimi Sokup Cigneye Bilmek... Yapabildigim Tek Sey Seni Sevebilmek
Yasamak Icin Bir Sebep Demisti.deniz Demistim.oldu Demisti.bense Maviligi Kastetmistim
Bir Aski Paylasmak Icin Cok Gecbir Paylasima Asik Olmak Icinse Erken.bir Sevda Yerimden Vurdu Zaman.simdi Sana Soylenecek Tek Bir Cumlebende Sana Yetecek Kadar Ben Kalmadi..
Agladiginda Gozlerinden Akan Yas Olmak Isterdimyanaklarini Opmek Icin. Gunes Her Sabah Doguyor Ben Ise Sensiz Hergun Biraz Daha Batiyorum.
Ben Alisilmis Seyler Sevmem Bilirsin. Yasamaksa Diledigim Gibi Yasamaliyim Sevmekse Gonlumce Sevmeliyim. Kendi Ellerimle Yazmaliyim Alinyazimi Olmekse Istedigim Anda Olmeliyim..
Yalniz Aciga Cikan Isigi Gorebiliyorsan Yalniz Soylenen Sozu Duyabiliyorsan Ne Gorebiliyorsun Ne De Duyabiliyorsun... Kaybolan Umitlere Baglanmamalisin Dogacak Umitleri Henuz Kaybetmedik Ki.
Bir Gun Kirlarda Gezerken Eline Bir Papatya Al Ve Seviyor Sevmiyor Yapmaya Basla.seviyor Cikarsa Inan Ama Sevmiyor Cikarsa Inanma.cunku O Sadece Bir Papatya
Gozlerin Dalsa Bilki Dusundum Seni Kulagin Cinlarsa Bilki Andim Seni Gece Uyanirsan Bilki Resmini Optum Yaslar Dokulurse Gozlerindenbilki Sensiz Oldum!!!!
Bahcelerde Seftali Kayisi Yedi Askin Ugurlu Sayisi Yedi Yildir Hasret Kaldim Sevdaya Yeter Artik Yalvardigim Mevlaya
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA
Ak?am? son bulan ufuklarda..güne? damla damla erirken..hayatta kalan duygular?mla..sana iki kelime söylüyorum..."SEN? SEV?YORUM"
Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n.Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n.Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.
Bu Dünyada Sevipte Sahip Olamad???m Bütün Güzelliklerin Yerine Senin Sevgini Koydu?umda Bu Dünyada Her?eye Sahip Oldu?umu Anlad?m
sen benim hayalimin prensesisin seninle bir ömür boyu beraber olmak için her?eyi ama her?eyi vermeye haz?r?m mele?im seni çok ama çok seviyorum...
Sen benim için bir a?k?n bitti?i yersin resimlerin renksiz halisin sevmekten bahsetme sak?n çünkü sen sevmeyi hiç mi hiç sevmedim senbenim için bir a?k?n bitti?i yersin senbenim nefretim nefes al?? sebebimsin
Hani kardelen gökyüzüne a??k olurda ç?kart?r ya kar?n alt?ndan gövdesini, Zenher yüre?inde kardelen kadar cesaretin yoksa sak?n a??k olma...!
Sevmek çay sevilmek ?eker, bizim gibi sevenler çay? ?ekersiz içer
Kim demi? haram nedir bilmez Hayyam Ben haram? helale kar??t?rmam Seninle içilen ?arap helaldir Sensiz içilen su bile haram
?stemem sevilmeyi sevilmek sensizlikse
Sen benim ruhsatl? sevdam ben senin sevda ke?in seni sevmek ya?amaksa ben hiç ölmedim
Yüre?imin ta içinde bir ate? yanar.. Yanmayan yer kalmam?? söndürsen ne yazar.. Ta?a topra?a seni yazd? bu eller.. Ah sevmenin de?eri bir bilseler
A?k?n zehir olsa içmezsem, yolun ölüm olsa dönersem, senin için bu candan vazgeçmezsem namerdim.
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA
Gönülden gönüle att?n kendini bir heves u?runa satt?n sevgini her geçen yolcuya açt?n kalbini art?k bir hanc?dan fark?n kalmad?
Bir damla gözya??n olmak isterdim yanaklar?ndan süzülüp dudaklar?ndan ÖPMEK ?Ç?N...
Uykudan uyand???na pi?man eden dönmek isteyipte dönemeyince çaresizlikten ç?ld?rtan tatl? bir rüyas?n sen...
?nan senin yan?nda sanki birbirimizden çok uzaktaym???z gibi geliyor bana.Yaln?zl???m? seviyorum çünkü ancak o zaman seni yan?mda hissediyorum.
Dertlerimizi avutan ak?l ve hikmettir. O engin denizlerin ötesindeki yerler de?il.
Sen uykusuzluk nedir bilir misin?Gece ?slak yast???na ba??n? koymak, "yar?n ne olacak diye"korkuyla uyumaya çal??mak.Sen geceleri yaln?zl?ktan a?lamak nedir bilir misin?
Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsada sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er...

Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz.
Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum
Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?
Sen geçmi?in herhangi bir yolsuz sevdas? diye an?yorsun beni oysa ne yollar arad?m o sevdaya ama bilmiyorsun çocuk bilmiyorsun...
Depremle girdin gönlüme, fay hatt? çizdin yüre?ime, artç?lar hala devam etmekte, özlenmektesin bitanem dokuz nokta dokuz ?iddetinde
Tatl? biri var sevilmeye de?er, güzel biri var görülmeye de?er, iyi dostlar var özlenmeye de?er, ama biri varki can vermeye de?er!
Gölgeler dü?sede yüre?inin üstüne güne?ini sak?n söndürme, umut yoksa yar?nlar uzak kal?r insana, unutma Bir Sen Daha Yok Bu Dünyada...
Sevgi sevilen ki?iye sunulan bir arma?and?r kabul edilmesi ya da geri çevrilmesi önemli de?il önemli olan sevginin sunulmu? olmas?d?r.
Gül dedi?in nedirki, Solar gider, Ate? dedi?in nedirki, Kül olur gider, Gün dedi?in nedirki, Geçer gider, Ama sana olan sevgim sonsuzdur, Ancak mezarda biter!
Gecemin gündüzümden fark? yok alaca karanl?k karanl??a ferman yazsam yüzbin sat?rl?k beni bu karanl?ktan kurtaracak ayd?nl?k senin o gözlerinde ki sönmez ???k.
Bu arta kalan hangi yaz ak?am?n?n hüzünleri oysa birbirimizin yaralar?yla sarmal?yd?k kanayan yerlerimizi yoklu?una dayanabilirim sand?m, oysa yoklu?un bir ?iir ve ben ?air olamad?m.
Seni dünler için sevmedim.dünler ya?an?p bitti.seni bugünler içinde sevmedim bugünlerde bitecek.seni yar?nlar için sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek ..
Dünyada ki bütün çöller bir avuç kal?rcas?na birer tanecik insan olsalar ve bütün denizlerde ki sular bir yudum kal?rcas?na birer damla insan olsalar unutma ki tek sevece?im ki?i sensin..
Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum.
Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek. Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet.
Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.
Hep kalanlara gidenleri katt?m! Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine de bir tane ?sen? edemediler. Önceleri hasreti hiç tatmad?m, yarimden hiç ayr? kalmad?m, biter diye takvimlere bakt?m. Zor geldi ayr?l?k al??amad?m. An gelir insan gülerken a?larm??. Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??? Seni çok seviyor ve özlüyorum. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getiriyorum?

#2765

 
© 2015
AŞK