Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Sözler A?k

Yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgara dön, orday?m!

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim?

Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana

Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için?

Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek de?il de sana hep yeniden ba?lamak isterim

Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi

Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu Hissettin mi?

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n!

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz

Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m Sonra ismini her yere yazd?m ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!

Seni her dü?ündü?ümde kalbime bir y?ld?z çiziyorum Benim ?imdi kaç y?ld?z?m var biliyor musun? Benim art?k bir gökyüzüm var

Bugün her zamankinden farkl? bir ?ey yapay?m dedim olmad? yine sana defalarca a??k olup seni dü?ündüm

Yedi ayr? iklimden yedi çesit ar? getirseler yedi çesit ar? yedi ayr? çiçe?i dola?sa yedi ayr? çiçekten bal yapsa senin kadar tatl? olamaz

Ben seni dün sevmedim çünkü dün geride kald?, ben seni bugün de sevmeyece?im çünkü bugün de bitecek; ben seni yar?n sevece?im çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek!

A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

Güne?in do?du?u da bir gerçek batt??? da Kalbimin att??? da bir gerçek, günün bitti?i de Ne ç?kar tüm gerçekleri saysak tek tek Seni seviyorum, i?te o en büyük gerçek

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!

Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için?

Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdi?ini söylüyorsun!

Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyay?m kokunu Sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin yüzümü rüzgarla bulsun Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim vars?n ölümüm olsun

Yard?m etmek mi istiyorsun? O zaman dinle; ya?ama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden ?htiyac?m var bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u, unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinli?ini, hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar??

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m Sonra ismini her yere yazd?m ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m! Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen, bil ki o yaln?z senin için yanan kalbimdir

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum Ama bir ?eyi bil ki seni çok seviyorum?

Bir insan? sevmek onunla ya?lanmay? kabul etmek demektir benim için Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem?

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum

Karanl?k gecede önemli de?ildir y?ld?zlar? görmek Gündüzleri y?ld?zlar? görmek marifet, a??k olmak önemli de?il, bir ömür boyu sevebilmek marifet?

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin

sana dijital bir gül yolluyorum, çünkü bu uzaklarda elimden ancak bu kadar? geliyor Ama bil ki gerçe?ini, gözlerinin içine bakarak vermek isterdim Ve seni sevdi?imi f?s?ldamak Seni seviyorum! A?k?m, birtanem, her ?eyimsin?

Hep kalanlara gidenleri katt?m! Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri katt?m yine de bir tane ?sen? edemediler Önceleri hasreti hiç tatmad?m, yarimden hiç ayr? kalmad?m, biter diye takvimlere bakt?m Zor geldi ayr?l?k al??amad?m An gelir insan gülerken a?larm?? Gözya?lar? sel olup kalbine akarm??? Seni çok seviyor ve özlüyorum Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getiriyorum?

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n! O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum Dolan?p sarmak geliyor içimden, saram?yorum Öylesine ba?lanm???m ki, sensiz duram?yorum Seni çok seviyorum?

Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultan? oldun, gece gökyüzünde parlayan y?ld?z?m, sabah ise ruhuma do?an güne?im oldun?

Sen var ya sen ayn? sigaram gibisin Duman? gözlerin? Külü dudaklar?n Yaln?z aran?zda bir fark var sigaram? ben, beni ise sen yak?yorsun

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çicekler gibi Bir insan?n bir tanesi olmal?, t?pkk? senin gibi

O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum Öylesine ba?lanm???m ki sensiz duram?yorum

Yüre?imdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni ya?atan tek duygu senmi?sin bebe?im

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin

Sen bazen zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen hayat?n cesaret veren mutluluk yan? ve sen her zaman sevgimin tek nedenisin

Günün ilk ???klar? sahile vurdu?unda, mart?lar yaln?zca ikimizin anlayaca?? bir dille ?unu f?s?ldar denizin kula??na: Seni çok özledim

Seni seviyorum çünkü elini kalbimin üzerinde hissetti?im zaman, üzüntülerimi al?p onlar?n yerine o tarifsiz s?cakl??? koymay? ba?ar?yorsun

Sana nas?l hitap etmeliyim bilmiyorum Hayat?m desem hayat çok k?sa, çiçe?im desem çiçek soluyor Sana can?m demeliyim, çünkü bu can sen oldukça ya??yor

Do?an her günün sabah?nda, içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak

Ben sevdan?n soka??nda oturuyorum? Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum

Yüre?im hafif ?slakt?r benim kuytu kö?elerde a?lamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan

Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim

Sonsuzluk koyuyorum ad?n? sensiz günlerin senli günlerle takas ediyorumYoklu?un diye bir ?ey yok bende ben seni sonsuzluk kadar çok ama çok seviyorum

» Günden güne yok olmaktay?m Bütün ???klar? att?m bir kenara anlam?yor musun GÖKYÜZÜ GÜNE? OLSADA SENS?Z Y?NE KARANLIKTAYIM Seni seviyorum Gözlerime bakabilirmisin

» Varl???nla ba?layan bir günün yoklu?unla bitmesine al??amad?m akl?mda oldu?unun yar?s? kadar yan?mda olsayd?n Hiç Sensiz Kalmazd?m !

» Günü gece olsun diye ya??yorum Çünkü gece hayallerime geliyorsun Seni beklemiyorum çünkü sen hep benimlesin Hayallerimde ve kalbimdesinterkedip gitmi? olsanda unutsanda UNUTMUYACA?IM

» Varm? daha a??r yük hasreti çekmek kadar ya?ama sebebimsin ekmek kadar su kadar Ayr?l???n hasretin her ?eyin bir hazz? var seni anmak da güzel seni özlemek kadar

» Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi

» Kalbimdeki a?ka dudaklar?mdaki gülü?e akan gözya?lar?ma yaln?zca sen layiksin Çünkü benim için çok özelsin a?k?m

» Hasret kap?mda nöbetler tutuyor Sevgilim uzak bir $ehirde gözlerim onu ar?yor Bir ku$ olup gitsem a$sam $u enginleri varsam senin yan?na öpsem doyas?ya koklasam

» Geceleri uzaklara ç??l?k olur sesim denizden ç?kan yosun kokusundan keskin sana özlemim bu sabah s?rf senin için araland? gözlerim günayd?n benim Her$eyim

» Bin Ömrüm Daha Olsa! Kollar?nda Son Bulsa! Sana Kavu?mak Varsa!! Ölmek Bile Dü?ün Gelir Bana!!! Sensizlikten Çok Korkuyorum! ?nan Kendimi Bilmiyorum! Önce ALLAH Sonra Sen Benim ?çin! O Bilir Seni Nas?l Sevdim!!!!

» DudakLar?n'Da A$k?N Yank?S? var SevDan'a Kap?LaN BiR KaLBiM var Beni Sana Ba?LayaN BüyüK üMiTLeRim var Y?kMa DunyaM? SaNa VeRecek SON Bir CaN?M Var!!!

» ?ki ki?i birbirini severse; sevgi olur Biri kaçar di?eri kovalarsa: a?k olur ?kisi de sever lakin kavu?amazsa: efsane olur

» Korkma!Sak?n sevmekten korkmaKur?un sesi kadar h?zl? geçer ya?amak ama öylesine zor ki kur?unu havada sevday? s?cac?k yürekte tutmak

» Sil ba?tan ya?ama ?ans?m olsayd? e?er; kusursuz olmaya çal??maz rahat b?rak?rd?m yüre?imi korkmazd?m çok riske girip sana a??k olmaktan

» Ne zaman sa??r bir ressam kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizersei?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim

» Yaln?zl?k gecelerin umut bekleyenlerin hayal çaresizlerin ya?mur sokaklar?n tebessüm dudaklar?n?n sen ise yaln?z Benimsin!

» ?afak vakti ya?an bir çi? tanesi kadar Masumgün bat?m?nda denizlerden esen rüzgar kadar Ç?lg?n ve okyanusun derinlerindeki bir inci tanesi kadar Özelsin

» Hepsi Gidici Sen Kal?c? Hepsi Anl?k Sen Hayat Boyu Hepsi ÇocukçA Sen GerçEkçE Hepsi Öylesine Sen Ölesiye

» Küçüktüm adam olmad? dediler adam oldum sevmedi dediler sevdim Öldüm i? i?ten geçti dediler

» Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!

» Bilinmeyen diyarlarda yürüyorum Unutulmak korkusuyla her an a?l?yorum Rüyalar?mda gördü?üm tarifi zor k?z beni vursunlar ama sana dokunmas?nlarUmut iklimine seni yazs?nlar!

» Y?llar Sonra Dü? K?r?kl?klar? ?le Geldin Ve Dü?lerle Gidiyorsun Asl?nda Ben Sana Türkçeyi Konu?maya Mecbur Oldu?um Kadar?ndan Fazla Mecbur Oldum

» Deniz kumlardaki izleri siler ama hiç bir?ey kalbimdeki sevgini silemez Seni ölene dek sevece?im

» kalbimi k?rmak denize yaz? yazmaya benzer k?r?lan kalbimi düzeltmek ise gece güne?e dokunmak kadar zordursen denize yaz? yazd?n simdi gece günesin dogmas?n? bekleeeeeeeee

» Gül nedir ki? Solup gider Gün nedir ki? Gelip gider Ate? nedir ki? Söner biter Ama sana olan sevgim sonsuzdur ancak mezarda biter

» Yaln?z?m yaln?zl???m beni dinlemekte yalanda olsa ne varki bu ?ark?y? söylemekte yalanda olsa içimden bir bulut ak?p geçiyor yalanda olsa MUTLUYUM bu bana YeTeR

» A?k günah olmayacak kadar masum köle olmayacak kadar özgür unutulmayacak kadar yak?n seninle ya?anacak kadar özeldir

» BAZI A?KLAR OKYANUS G?B?D?R GÖRMESENDE SONUNUN B?R YERDE B?TT???N? B?L?RS?N ??MD? OKYANUSLAR B?LE KISKANIR SANA OLAN SEVG?M? GÖRMESEMDE B?L?YORUM SONUNU SONSUZA DEK B?TMEYECEK

» Bazen anlatmak zor geldi korktum bazen cesurdum sen yoktun ve art?k bir karar ald?m söylüyorum Seni Çok ama Çok Seviyorum

» Sana Ne Demeliyim Bilmiyorum Güne?Im Desem Güne? Bat?yor Hayat?m Desem Hayat K?sa Gülüm Desem Oda Soluyor Sana Can?m Demeliyim Çünkü Bu Can Seninle Ya??yor

» Bir rüzgar eserse oralara sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na cevab?n? sevgimden ?sland???n ya?murlarla yolla

» A?k?na döksem gözya?lar?m? elinle bir defa silecek misin? ?u kalbimi sana versem bir gün gelecek sevecek misin?

» Ben kimseyi böyle delice k?skanmad?m hiçkimseye böyle yürekten ba?lanmad?m ben kimse için bir gün oturup a?lamad?m Yanl?zca senin için A?k?m

» Seni Çok Özledim Seni Her Özledi?imde Kalbime Bir Y?ld?z Çizdim Seni Ne Kadar Özledi?imi Bilmek ?stermisin? Sayende Bir GöKyüzüne Sahibim Canim!!

» Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!

» Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!

» Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var

» Seni Cok Özledim Seni Her Özledigimde Kalbime Bir Yildiz Cizdim Seni Ne Kadar Özledigimi Bilmek Istermisin? Sayende Bir GöKyüzüne Sahibim Canim!!

» Sonbahara ?Nat A?Aç Hala Ye?Ermekte Geceye ?Nat Gün Hala A?Armakta Ben ?Se Kadere ?Nat Hala Sen? Sevmektey?M ?Nat Bu Ya Mah?Ere Kadar Sen? Sevece??M!

» Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var

» Ne zaman sa??r bir ressam kristal bir zemin üzerine dü?en gülün sesinin resmini çizersei?te o zaman seni unutur bir ba?kas?n? severim

» ?steyipte sahip olamad???m her ?eyin yerine seni koydu?um zaman anlad?m ki ben her ?eye sahipmi?im çünkü sen her ?eyden ve herkesten de?erlisin!!!!

» Bir çerçeve ast?m odama içi bo? önemi yok neden diye sorma neye baksam seni görüyorum nas?l olsa

» Umutlar?m Y?k?ld? Senden Sonra Ya?amay? Haram Gördüm Kendime!!! Bu Dünyadan Kurtulmak ?stediysemde Kaç Defa Sensiz Gidemedim Ölüme

» Senin sevgini doldurdum gönül kadehime senin sevgini içece?im Senin hayallerini çizdim gözlerime hep seni seyredece?i ?lkdefa seni sevdim ölene kadarda seni SEVECE??M

» Buruk bir duygu yüklenirse yüre?ine gözlerin zaman zaman tak?l?yorsa uzaklara kulaklar?n ç?nlarsa zamans?z bilki bir yerlerde ÖZLENM??S?NDiR!!!!!

» YA?AMAK ÖZLEMS?ZÖZLEM SEVG?S?ZSEVG?DE SENS?Z OLMAZUNUTMA SEVMEK DA?MA BERABER OLMAK DE??LSENS?ZKEN B?LE SEN?NLE OLAB?LMEKT?R

» Sen güllere özenme güller sana özensin üzme tatl? can?n? sen güllerden de güzelsin Bir gülü? kadar özgür özgürlük kadar vaz geçilmezsin gülüm sen her ?eye de?ersin

» kimsin sen? ya?amak isteyipte ya?ayamad???m umutlar?ms?n y?llard?r bekledi?imsin belki de kimsin sen? sen benim sevdi?imsin sevdi?imi söyleyebildi?imsin

» Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici çekici ve de güzelsin ama aran?zda tekbir fark var onlar milyonlarca sen bitanesin!

» biliyorum okudu?un kitaplar gibiyim senin için yeri gelince hat?rlanacaK SENSE YAKTI?IM ???RLER G?B?S?N H?Ç AKLIMDAN ÇIKMAYACAK

» Yorgunum!! Çünkü yorgunlu?umun seni sevmek gibi bir anlam? var Yinede seni sevmekten duydu?um mutlulu?un tad?na dü?manlar?m ula?amazlar

» Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba)

» Dünyada bir çok insan varKimi mutlu kimi mutsuz Kimi a?lay?p kimi gülüyor ama güzelliklere ve mutlulu?a lay?k bir insan var o da su an mesaj?m? okuyor

» KAÇ KADEH KIRILDI SARHO? GÖNLÜMDE B?R TÜRLÜ KEND?M? AVUTAMADIM KAÇ GECE A?LADIM BÖYLE G?ZL?CE NE YAPTIMSA SEN? ^^UNUTAMADIM^^

» SEN VARYA SEN SÜTLAÇ KADAR TATLI LAHMACUN KADAR SICAK ÇI? KÖFTE G?B? ACILI DOLMA G?B? ÇEK?C? BULGUR G?B? ASIL A?URE G?B? KARI?IK VE ?ÇL? KÖFTE G?B? MÜKEMMELS?N YA!!!!!!!

Sesini duysam da her an görmek gibi de?il özledi?imi bil her an hiç bir ?ey seni sevmek gibi de?il

CAMLARIN BUHARINA SEN? Ç?ZD?M ER?Y?P AVCUMA DÜSTÜLER DEFALARCA öPTÜM AMA Y?NEDE HASRET?N? G?DEREMED?LER

Seni uzaktan sevmeyi Bana bakmadan görmeyi Seni duymadan dinlemeyi Kavu?mak için sabretmeyi Her?eyi ö?rendim ama sensiz olmay? asla

Bana okuLda 1 SaaTin 60 Dakika oLdu?unu ö?ReTTiLer 1 DakikaN?N Da 60 Saniye oLdu?unu ö?ReTTiLer amaSenSiz BiR Dakikan?n sonSuza Dek SüRDü?ünü ö?ReTmeDiLer SiMDi DaHa CoK ozluyorum seni BeBiSiM

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar? Bir yaprak olsayd? bütün ormanlar? Bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim Ama sadece seni seven kalbimi verebiliyorum

APANSIZ UYANIRSAN GECEN?N B?R YER?NDE UZUN UZUN DALARSA GÖZLER?N KARANLI?A B?R SICAKLIK H?SSEDERSEN Ü?ÜYEN ELLER?NDE B?L K? BEN O AN SEN? DÜ?ÜNÜYORUM

Bekle beni sevgilim belki gelirim bir demli cay kokusu gibi ilkbaharda ya?an ?l?k bir ya?mur gibi dolar?m içine delice esen bir rüzgar gibibir sonbahar günü yürürken eline dü?erse bir yaprak sak?n b?rakma! benim elimdir sak?n unutma!(

Öyle Sözler Vard?r ki Her ?eyi Anlatan Öyle Anlar Vard?r ki Her zaman An?msanan Ald???m Nefes De?il Seni Bana Hat?rlatan Yüre?imde Sen Her zaman Ya?ayan Ya?anan Ya?an?lan

Her ?ey yalan dolan bir SEN hariç SEN? dü?ününce tüm benli?im yok oluyor i?te o zaman a?k?m?n u?runa kurdu?um cümleler bile devrik oluyor

?unu bil ki sevgilim bir gün benim gözlerimdeki ate?e yüre?imdeki a?ka tutulursan cehennemdeki ate?ten bile maruz kal?rs?n ve sunu da bil ki bir gün gözlerimin ate?ine kap?lacaks?n

Sözlerdir a?k? anlatan Gözlerdir kalbi kand?ran Kalptir a?k? ya?ayan Sözler ayr?l?k ister Gözler gözya?? ak?t?r

Hakikat?n varl???ndan güne?in parlakl???ndan ?üphe edebilirsin ama benim sevgimden asla SEN? ÇOK SEV?YORUM A?KIM

Ölmeyi ALLAHA Ya?amay? SANA A?lamay? KADERE Gülmeyi SANA Sevmeyi KALB?ME Sevilmeyi SANA BORÇLUYUM

Yast???mla uykumu ba?ba?a b?rakt? s?rf seninle yaln?z kalabilmek için! Bu da yetmedi kendimi de bir kenara b?rakt?m ?imdi burda yaln?z sen vars?n B?TANEM

A?k ayn? gül gibidir Rastgele tutarsan dikenleri bataryapraklar?n? açarsan duygular? akartutmas?n? bilirsen o sana tapar

Senin için a?lad?msenin için ate?e at?ld?m ac?lar? payla?t?m;?unu bil ki dünya duruna can?m ç?kana dek buna devam edece?imSEN? SEV?YORUM

yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir yudum serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde arkana dön ben arkandaki rüzgarlarda olaca??mbitanesi gökmenime SEN? SEV?YORUM A?KIM

K?r?yorsa sözlerim susar?m bir daha konu?mamrahats?z ediyorsa varl???m ölürüm kar??na ç?kmamrahats?z eden sevgim ise;ÜZGÜNÜM ONA ENGEL OLAMAM

Hayatta hiç bir ?eyim az olmad? senin kadar ve hiç bir ?eyi özlemedim seni özledi?im kadar

KORKMA SEVG?DEN ÇEKME ELLER?N? BIRAK YA?ASIN YÜRE??N D?ZG?N YAKI?MAZ DÖRTNALA BOZKIRLARDA KISRA?IN HATIRLA! GÜLÜN D?KEN? OLMASA H?Ç BU KADAR SEV?L?RM?YD?

YARDIM ETMEK M? ?ST?YORSUN ? O ZAMAN D?NLE; YA?AMA SEV?NC? GET?R BANA ÇOKÇA OLSUN ÇABUK TÜKENMEYENLER?NDEN ?HT?YACIM VAR BU ARA UNUTMAK ÜZEREY?M MUTLULU?U UNUTTUM SICAK B?R ÇAYIN TADINI HAD? DURMA ÖYLE HATIRALARIMI CANLANDIR

Ke?ke yaln?zl???m kadar yan?mda olsayd?n ke?ke yaln?zl???m? benimle payla?sayd?n ke?ke senin ad?n yaln?zl?k olsayd? da ben hep YALNIZ kalsayd?m

Yine zalim k?? sabah? gözlerimde ve yine sadece sen vars?n hayallerimin en ücra kö?elerinde bileve bir gece ve bir gece daha ve sonsuza dek yan?mda olsansar?lsam sana s?ms?k? doyas?ya özlesem seni gizlice

Birilerine ismini Söylesem Kaybolup Bitecek Gibisin Bo?az?mda Dü?ümsün Yutkunsam Gideceksin Yutkunmasam ÖLÜRÜM

Öyle zor ki dü?üncelerimi söyleyememeköyle zor ki gecelerce uyumadan hep seni dü?ünmek ve öyle zor ki gözlerinin içine bak?pta seni seviyorum diyememekgülü?ü yaral?m

Sevmek sesini duymakt?sevmek gözüne bakmakt?sevmek elini tutmakt?sevmek seni ya?amakt?Asla unutmamacas?na

Bana öyle bir mektup yazki sevgilim Açar açmaz duyay?m kokunu sevda essin ba?ak saçlar?nda Sesin yüzümü rüzgarla bulsun Bana öyle bir mektup yazki sevgilim Gelsin beni en koyu zulamda bulsun Ve öyle bir mektup yazki vars?n ölümüm olsun

Y?llar vard?r nas?l geçti?ini bilmezdim Bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi Bana dair; hissetmedi?imi bilmedi?imi ya?att? ??te o an? senle ya?ad?m senle sevdim

A?k Gülmekten çok a?lamak ya?amaktan çok ölmek gelmekten çok gitmektir ve a?k öyle haindir ki nerede imkans?z varsa oray? sever

Ya?amak özlemsiz özlem Sevgisiz Sevgi Sensiz Olmaz Unutma Ki Sevmek Herzaman Beraber Olmak Deyil Sensizken Bile Seninle Olabilmektir Sen Seviliyorsun

Bir gün ölece?imi biliyorum beni gömenlere söyle ki ellerimi açmas?nlar Çünkü elerimin içinde ellerinin s?cakl???n? götürece?im

?imdi uzak bir kenttesin ya ya?mur ya??yorsa!! dü?üyor mu yüre?ine tane tane? sen istiyorsan gelirim serilirim k?y?lar?na

Kapat?yorum gözlerimi karanl??a do?ru bak?yorum seni görüyorum karanl?kta i?te o zaman ben gidiyorum karanl??a do?ru sessiz ve sensiz

Sak?n üzmesin seni kar??l?ks?z sewgiler yüre?ine sus dersin belki sözünü dinlergiden gitsin ald?rma yang?nlarda söner sak?n bakma arkana krallar önde gider

Sevdan ne yaln?z bir yükseli? demektir nede y?ld?zlar gibi parlay?p sönmektirölmezli?i dü?ünmek bence bo?una emektirsevdan seni sevip bir daha geri dönmemektir

çokmudur insan sevgiliye bir ömür verse ya?arken ba??nda bulunman mukaderse sevgilim bekliyorum mezar?mda gözlerinden bir damla ya? dü?erse güzelli?ini sevmedim kalbini sevdim sen anlamasan da

Sen istedi?in kadar sakla Gündüze sar biriktirdi?in geceleri Ben beni sevmedi?ini Güne?ten ö?rendim! Ve sen Benim seni sevdi?imi Biri seni sevince anlayacaks?n!

Ne Güne?i ?stiyorum Karanl???ma Ne De Y?ld?zlar? ?stiyorum Gece Yar?lar?nda Çok De?il BirTek Seni ?stiyorum Yaln?zl???ma!!!

Bütün resimler sana benziyor hayret bütün aynalarda sen vars?n simdi sigarams?n dudaklar?mda biraz sonra bir ka??t ve aksam içti?im içki olacaks?n

SEVG?M SINIRSIZ AMA ANLAYAB?LENE DOSTLU?UM SONSUZ AMA PAYLA?AB?LENE SEN HAR?KASIN AMA BEN?M OLDU?UN SÜRECE

A?k?m?z? Ben mi Yazd?m Senin Gönül Defterine ?imdi Soruyorsun Bunlar Do?rumu Diye Bana Sorma Bana Sorma Bundan Sonra u?runa ölmedi dediler ula??lmayacak kadar derin Gözya?lar?mla gülmeyi Dudaklar; romantizmi ya?atan Dudaklar sözleri söyler Kalp bu sözlere y?k?l?r ESEN RÜZGARIN SER?NL???N? ?Y? OLANLARI aç?yorum gözlerimi birden kayboluyorsun

#1449

 
© 2015
AŞK