Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Sözler Twitter

Fakire din iman zengine han hamam yurtta sus dünyada sus ya sev ya fark et!

Ke?ke hep çocuk kalsayd?k da, en büyük yaram?z dizimizdeki yara olsayd?.

Rüzgâr?n yönünü de?i?tiremiyorsan?z, yelkenlerinizi de?i?tirin.

?nsan seviyorsa kar??l?k görmese bile her ?eyden vazgeçip onunla u?ra??r, u?ra?m?yorsa sevmekten vazgeçmi? demektir!

Bir ülkede ak?l ve sanattan çok, servete de?er verilirse, bilinmelidir ki, orada keseler ?i?mi?, kafalar bo?alm??t?r.

Olmaz dedi?in ne varsa hepsi olur. Dü?mem dersin dü?ersin, ?a?mam dersin ?a?ars?n. Öldüm der durur, yine de ya?ars?n.

Günümüzde en büyük sorun; aptallar?n kendilerinden son derece emin, zekilerin ise sürekli ?üphe içinde olmalar?d?r.

Yan?na kadar ko?tuktan sonra, bir ad?m daha atamayacaksan e?er; oraya kadar sak?n ko?ma. Sana de?il, bekleyene yaz?k olur.

Bizi güçlü yapan yediklerimiz de?il, hazmettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklar?m?z de?il, kafam?za yerle?tirdiklerimizdir. De?ilsek de yak?n, birbirimize uzak da say?lmay?z büsbütün...

?nsanlar ma?uk aram?yor, bencil duygular?na köle ar?yor. Köle buluyor, ama a?k? bulam?yor...

Çal?yorum kap?n?z?, teyze, amca, bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin ?eker de yiyebilsinler.

Erkek kad?na tokat atarsa erkek suçludur, kad?n erke?e tokat atarsa yine erkek suçludur.

Zaman geçer, an?lar silinir, duygular de?i?ir, insanlar ayr?l?r ama kalpler asla unutmaz.

Güvendi?iniz da?lara karlar ya?d???nda en güzel çare, da? ile kar? ba? ba?a b?rakmak...

Her sabah yeni bir gün do?arken, Bir gün de eksilir ömürden; Her ?afak bir h?rs?z gibidir Elinde bir fenerle gelen.

A?k; herkesi o'na benzetip, kimseyi o'nun yerine koyamamakt?r.

Yata??na yat?nca; yüre?inin sesinden uyuyam?yorsan, anla ki yaln?zs?n...

Bir amaca ba?lanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamakt?r...

Kafana göre ya?ayacaksan ayaklar?n? rahat b?rakman gerek.

Hayat k?sa. Kurallar? y?k, kolay affet, yava?ça öp, kalpten sev ve yüzünü güldürmeyi ba?aran hiç bir ?eye s?rt?n? dönme.

Hayat?mda kimse yok; ama sorun de?il. Çünkü sen a?k? basitle?tirenlerden birisin, bense yaln?zl???n hakk?n? verenlerden.

Ömrümün özeti ?u üç sözden ibarettir: Hamd?m, pi?tim, yand?m.

Biraz insan ol diyece?im ama seni de zor durumda b?rakmak istemiyorum. Herkes herkesi ayn? sevemez dostlar?m... Kimileri gururunun yetti?i kadar sever, kimileri de ömrünün yetti?i kadar...

Neden yorgunsun sorusuna cevap aramaktan ve bunu sormas?nlar diye gülümsemekten yoruldum...

Mükemmel oldu?unu dü?ünen insanlar ke?ke görebilseler ne kadar aciz olduklar?n?...

A?z?yla ku? tutsa da sevemedi?im insanlar var benim! Bir de can?ma okusa bile sevmekten vazgeçemediklerim.

Çok ait olmadan ya?ayacaks?n. Hem her an avuçlar?ndan kay?p gidecekmi? gibi, Hem de hep senin kalacakm?? gibi hayat.

Kendinin ne oldu?unu bilen insan, baz? kendini bilmezlerin, onun hakk?nda söylediklerinden etkilenmez.

Her ya?lanm?? insan?n içinde, annesini özleyen bir çocuk vard?r.

Bir kad?n?n terbiyesi, birisiyle tart??t??? zaman belli olur.

Seven bir kad?n için sevdi?i erke?in yüzü, ona t?pk? denizin denizciye göründü?ü gibi görünür.

?ki kalp aras?nda en k?sa yol: Birbirine uzanm?? ve zaman zaman ancak parmak uçlar?yla de?ebilen iki kol.

E?er size yalan söylenmesini istemiyorsan?z, soru sormay?n.

Gittin mi büyük gideceksin; ayr?l?k bile gurur duyacak...

Kendini dünyalar kadar de?erli zannedenlere k?sa bir not; Dünya be? para etmiyor.

Tatl? suyun ba?? kalabal?k olur.

Biz, iki h?rs?z aras?nda kendimizi ifade ederiz; düne ait üzüntüler ve yar?na ait korkular.

A?k zordu senin için, basit olan? seçtin ve gittin. Zamanla anlad?m ki; zor olan ben de?ildim, basit olan sendin...

Okul hayat?m?n e?itimime kar??mas?na izin vermedim.

En çokta yar?m b?rakt???n bir ?eyi ba?kas? tamamlad???nda pi?man olursun.

Yoktu ki benim senden ne gizlim ne de sakl?m / Ben hep seni sevdim, kar?? ç?ksa da buna akl?m.

A?k duygusu kar??m?zdakini tan?d???m?za dair bir yan?lsama uyand?rarak hepimizi kand?r?r.

?nsan ancak a??k oldu?unda sonunu dü?ünmeden davran?yor, bunu da bu ya??mda ö?renmi? oldum.

Sen ol da; ister yâr ol, ister yara. Lütfun da ba??m üstüne, kahr?n da...

Att???n?z tokada kar??l?k vermeyen ki?iden sak?n?n; o hem sizi ba???lamaz, hem de kendinizi ba???laman?za olanak b?rakmaz!

?nsanla hayvan aras?ndaki fark, edeptir.

Bir insana vazgeçilmez oldu?unu hissettirdi?iniz anda, ilk vazgeçece?i ki?i siz olursunuz...

K?p giden balonlara el sallay?n, nas?l olsa havalar? sönünce yere inecekler.

Bizi biz yapan sahip olamay?p da hayal ettiklerimizdir...

Hap?urdu?umda; çok ya?a, iyi ya?a yerine benimle ya?a deseydi ke?ke. Bende; sende gör de?il de, emrin olur deseydim sessizce.

?stedi?in zaman lambay? söndür. Senin karanl???n? da tan?r ve severim.

Her ba?ar?l? erke?in arkas?nda bir kad?n, her ba? a?r?l? bir kad?n?n arkas?nda kesinlikle bir erkek vard?r...

Ya?amaktan de?il katlanmaktan yorulmu?ken bunca y?l, dönüp yeniden, yeniden katlanmak!Hiçli?e inanmak istiyorum, hiçli?in varl???na.

?nsanlar? aldatmak, güldürmekten çok daha kolayd?r.

Nefes almak, ölmemek içindir. Ya?amak için ba?ka ?eyler yapmak gerekir.

Kendi mezar ta??n? yazan bir yerkürede, terbiyeli cesetler gibi davranacak kadar a??rba?l? olal?m.

Tünele girdi?inizde dikkat edin, umut sand???n?z ???k tren far? olabilir...

Basit erkek, bütün bayanlara güzelsin demeyi tercih eder. Basit kad?n buna inan?r, zor kad?n güler ve geçer. Hayat devam eder.

Bir insan? herhangi biri k?rabilir ama bir tek en çok sevdi?i, ac?tabilirmi?. Çok ac?tt???nda anlad?m.

Zorunlu dün' dersi verilsin okullarda; ya?ad?klar?m?zdan ders al?r?z belki.

Bazen umut, bazen ac?. Gerekti?inde ise koca bir kahkaha. Kim demi? gözya??n?n rengi yoktur' diye? Bana göre tam bir gökku?a??.

?nsanlar?n birbirini tan?mas? için en iyi zaman, ayr?lmalar?na en yak?n zamand?r.

Çatlak bardaktaki suya benzer hayat. Sen içsen de tükenir içmesen de. Art?k ac? çekmeyi b?rak, hayattan tat almaya bak.

Tüm ac?lar?m? gülü?üme gömerim ruhun duymaz

Hayâ eden, saklan?r. Saklanan ki?i sak?n?r. Sak?nan ki?i de Allah taraf?ndan korunur.

Bir dönem sesimi korumak için iki paket sigara içiyordum.

Kaybetti?in tek sava?, u?runda sava?maktan vazgeçti?indir.

Sevmen a??r?, sevmemen y?prat?c? olmas?n...

Bir amaca ba?lanmayan ruh, yolunu kaybeder. Çünkü her yerde olmak, hiçbir yerde olmamakt?r.

Derdimiz, yaralar?m?z, ac?lar?m?z farkl? olabilir. Gözya?lar?m?z?n tad? ayn?...

Sevmek, sevdi?in ki?iyle birlikte olmak de?ildir unutma. Çünkü a?k; onunla ya?amak de?il, onu ya?amakt?r asl?nda...

Sava?? zenginler ç?kar?r, yoksullar ölür.

Karanl?ktan korkan bir çocu?u kolayl?kla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yeti?kinlerin ayd?nl?ktan korkmas?d?r.

Bu dünyada insanlar bir kere aldat?l?nca gerçekten bile ?üphe duyarlar.

Bütün kad?nlar melektir asl?nda. Sadece kanatlar? k?r?ld???nda süpürgelerine binerler. Hepsi bu...

Seni üzen insanlar? önemsememeye ba?lad???n anda, mutlu edenlerin de?erini daha iyi anlayacaks?n.

Gidece?in yoldan eminsen, engeller dinlenme noktan' olmaktan öteye gidemez.

A?k, bazen gitmekle kalmak aras?nda verdi?in en büyük sava?t?r.

Sevmek; güzel birinde a?k? aramak de?il. O ki?ide, bilmedi?in bir zaman?n beklenmedik bir an?nda, kendini bulmakt?r.

Ormanda bütün hayvanlar e?ittir ancak baz? hayvanlar daha e?ittir.

Ne geriye bak k?zg?nl?kla, ne de ileriye korkuyla...! Sadece etraf?na bak fark?ndal?kla.

Dünyan?n en yak???kl?, zengin, ba?ar?l? adam? da olsan; bir kad?n seni çocuklar?n?n babas? olarak hayal edemiyorsa; s?f?rs?n.

Gitmekle gidilmiyor ki, gitmekle gitmi? olamazs?n; Gönlün kal?r, akl?n kal?r, an?lar?n kal?r.

Bilinmedik bir hüzün var içimde, bir gariplik. Anlad?m ki, ya ben fazlay?m bu ?ehirde ya da biri eksik.

Arkamdan konu?maya devam et. Çünkü kar??ma ç?kacak kadar büyük de?ilsin.

Senin için zor dediler... - Kolay olsayd? de?eri olmazd? dedim.

Bazen insanlar da ikiye ayr?l?r; yan?n?zdakiler, akl?n?zdakiler.

Zihin fukara olunca, ak?l ukala olurmu?.

Bo? bo? seviyorum demekle olmaz; göstereceksin sevdi?ini, hissettireceksin..Yapam?yor musun? O zaman yoldan çekileceksin.

Bu dünyada bir di?erinin yükünü hafifleten hiç kimse yarars?z de?ildir.

Sana seni seviyorum dedi?im kadar anneme peki anneci?im deseydim, haz?rd? cennetteki yerim.

Sevgi emekmi?. Emek ise vazgeçmeyecek kadar ama özgür b?rakacak kadar sevmekmi?.

Ayn? yolu beraber yürüdü?ümüzü sand???m?z insanlar, asl?nda bize sadece gidecekleri yere kadar e?lik ediyor.

Hiç kimse vazgeçilmez de?ildir; vazgeçtiklerim bunu iyi bilir.

E?er yalan söylemeyi bilmiyorsan, sana yalan söylendi?ini de bilmezsin.

Görsen hayalimdeki seni, k?skan?rs?n.

Bo? yere can? yanmaz insan?n... Ya bir eksiklik vard?r gelece?e dair ya da bir fazlal?k geçmi?ten gelen.

Bir bayana han?mefendilikten daha çok yak??an bir k?yafet ve onu zerafetten daha çok güzelle?tiren bir makyaj yoktur.

Dünyayla arandaki sava??mda, dünyan?n yan?nda ol.

Tebe?irle çizilmi? bir seksek oyunu kadar uçucu bir çizgisi var hayat?n. Fark?nda olmadan bas?yorsun çizgiye.

Sevgisiyle var olmad?n ki, nefreti seni yok etsin...

?nsan sevmeye ba?lad? m?, ya?amaya da ba?lar.

Varsa pulun, herkes kulun; yoksa pulun, dard?r yolun.

Tutkudan kendini korumak ya da körlemesine kendini ona b?rakmak; bu iki tutumdan hangisi insana daha az zarar verir?

Sanat?n vazifesi, tabiat? kopya etmek de?il, tabiat? ifade etmektir.

Mâziye kar???p sevda yeminim, bir anda unuttum seni. Eminim, kalbimde kalbine yok bile kinim...

Ay do?muyorsa yüzüne, güne? vurmuyorsa pencerene, kabahati, ne güne?te, ne ay da ara. Gözlerindeki perdeyi arala.

Yoktu ki benim senden ne gizlim ne de sakl?m / Ben hep seni sevdim, kar?? ç?ksa da buna akl?m.

Senden sonra çok de?i?tim ben; yaln?z?m mesela..

Arkamdan yürüme, öncülük etmeyebilirim. Önümden yürüme, takip etmeyebilirim. Sadece yan?mda yürü ve arkada??m ol.

A?k?n en ac?mas?z yan?; a?z?ndan ç?kmaya cesareti olmayan sözlerin, yürekte f?rt?nalar koparmas?d?r.

Mumlar pastadan pahal? olunca, ya?land???n? anlars?n..

Bir toplum ne kadar özgür olursa güç kullanmak o kadar zorla??r.

Düzenim bozulur, hayat?m?n alt? üstüne gelir diye endi?e etme. Nereden bilebilirsin hayat?n alt?n?n üstünden daha iyi olmayaca??n??

Görsen hayalimdeki seni, k?skan?rs?n.

Kimse seni üzmemi? gibi sev.

Bir sürü dostunun içinde elbet dü?manlar?n olacak ama unutma ki, onca dü?man?n içinde belki seni dostun vuracak.

?nsan? yoran ya?ad??? hayat de?il, ta??d??? maskelerdir.

?nsan?n zaman? varsa, her ?eyin gelmesini beklemeye mecburdur. Her ?eyi varsa e?er; Zaman?n geçemesini beklemeye mahkumdur.

Belki ya?mura da gerek kalmazd?, insanlar bu kadar kirli olmasayd?.

Ba?kas?ndan üstün olmam?z önemli de?ildir. As?l önemli olan ?ey, dünkü halimizden üstün olmam?zd?r.

Ak?l bir kuzu, nefis bir kurt, iman ise çoband?r. ?man kuvvetli olmazsa, nefis akl? yer.

Gönül kimi severse, a?k onda güzeldir.

Kad?nlar; a??k olana dek en iyi psikiyatristirler. A??k olduktan sonra en iyi hasta olurlar.

Her ya?lanm?? insan?n içinde, annesini özleyen bir çocuk vard?r.

Ya?amak çok nadir rastlanan bir ?eydir; ço?u insan sadece var olur.

U?runda fedakarl?k yapamad???n sevgiyi bo?una yüre?inde ta??y?p da yük etme.

Öyle güzel bakar ki gözlerin, k?rpt???n an özlerim.

?nsan maziyi ne kadar özlerse, o kadar ac? çeker. Çünkü bir daha dönmeyece?ini bilir.

Dürüstlü?ünle övünme! Hayat?n ne getirece?ini bilemezsin.

Yaln?z?m. Çünkü herhangi biriyle de?il, bekledi?ime de?ecek ki?iyle devam etmeliyim bu yola...

Sevmek güzeldir... Bir daha sevmemek daha güzeldir.

Bir zamanlar senin çirkinliklerin de güzeldi; ?imdi güzelliklerin bile çirkin.

Eskisi gibi olsa a?klar. K?z, sevdi?i erke?in elini tutmaya utansa. Erkek, sevdi?inin gözlerine bakmaya k?yamasa.

Kelimelere s??maz sayfalar sürer beni anlatmak. Ama ne kadar anlat?l?rsa anlat?ls?n; Ya?ayan bilir beni. Ya?amayan anlamaz...

Ya?ad???n ?ehir özgür de?ilse, sen de özgür kalamazs?n.

Affedince yorulur insan, yaln?z kald???nda bir de..Ama insan? en çok yoran ?ey hayal kurmakt?r; olmayaca??n? bildi?i halde.

Mutlu olmak istiyorsan, bir amaca ba?lan; insanlara ya da e?yalara de?il.

Hayat, seks yoluyla bula?an ölümcül bir hastal?kt?r.

Üzerinde durdu?u ayaklar? ne kadar güçlü olursa olsun, birinin ellerinden tutmak ister insan.

Ama sen hiç benimle olmad?n ki... Ya akl?n ba?ka yerlerdeydi ya yüre?in...

Gittin mi büyük gideceksin! Ayr?l?k bile gurur duyacak seninle.

Ba?kalar?n?n tercihlerini ya?amak zorundaysan; üzgünüm ama o senin hayat?n de?il.

?çim rak?, d???m su. Bu mahmur cinayette.

Neyse diyerek sustu?um her cümle; k?rg?nl?k, trip ve küfür bar?nd?r?yor.

Ey ulu y?ld?z! I??k verdiklerin olmasayd? baht?n nice olurdu?

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun. Kusur örtmeyi marifet edin kendine i?te o zaman kusursuz olursun.

Bir kimse din ad?na bilmesi gerekenleri ö?renmeden cahillikten kurtulmu? say?lmaz.

?çiniz kor gibi yanarken susmak, ac?lar?n en beteridir.

Bitti diye üzülme, ya?and? diye sevin.

Kimseyi küçümseyecek kadar büyük de?ilsin. Çünkü gün gelir; küçümsedi?in her ?ey için önemsedi?in bir bedel ödersin.

Ne yaparsan yap, nas?l ya?arsan ya?a; ama gülebilmek için birini a?latma ve ç?karlar?n için hiç kimseyi satma!

Herkese kar?? iyi davran, çok az insanla yak?nl?k kur; güven ba?layaca??n insanlar? da iyice dene.

Hayatta öyle seçimler yap ki; kazand???n ?eyler, kaybettiklerine de?sin.

Kad?n bilmeyene nefs, bilene nefestir.

?mkân?n s?n?r?n? görmek için imkans?z? denemek laz?m.

Bir yerde ya?am varsa orada umut da vard?r.

Asl?nda arkandan konu?anlara k?zsan da içten içe bunu istersin. Çünkü as?l sorun, senin hakk?nda hiçbir ?ey konu?ulmamas?d?r.

En büyük ba?ar? insan?n hayat? olabildi?ince ya?ayabilmesidir.

?nsan, yaras? yaras?na denk geleni sever ancak.

Sevdi?in insanlar? kaybetmeye al??t???n zaman, hayat? önemsememeye ba?l?yorsun...

Sen bir ?eyler verdikçe dost görünen çok olur. Bir de sen iste gör, hepsi birden yok olur.

Aptallar ne affeder ne unutur, saflar affeder ve unutur, ak?ll?lar ise affeder ama asla unutmaz .

Gelece?i sat?n alabilecek tek ?ey, bugündür.

Hamile kad?n görünce Allah'?n bir mucizesini akl?na getirece?ine cinsellik akl?na getirmekte neyin kafas?, nas?l bir saplant??

Vazgeçmek de mümkündü; ama vazgeçmek ne mümkündü.

Arkada? el uzat?p seni yerden kald?rand?r. Dost ise onu da a?a?? çekece?ini bildi?i halde sen daha dü?erken el uzatand?r.

Kaderini de?i?tiremiyorsan tutumunu de?i?tir.

Bekliyorum... Öyle bir vakitte gel ki vazgeçmek mümkün olmas?n...

Sadece çocukken güler insan, di?erleri palavra. Çünkü insan büyüdükçe komikliklere de?il, ac?lara gülmeyi ö?renir asl?nda.

Her münaka?an?n temelinde birisinin cahilli?i yatar.

?nand??? ?eye inanc?n? yitirenler aras?nda en çok aldanm?? olan?n nefreti en büyüktür.

Hepimiz topraktan yap?ld?k ama baz?lar? çamurdan.

E?er çok konu?mak faydal? olsayd?, Allah iki a??z bir kulak verirdi. Onun için, çok dinleyip az konu?mak gerek.

Herkes herkesi ayn? sevemez dostlar?m... Kimileri gururunun yetti?i kadar sever, kimileri de ömrünün yetti?i kadar...

Kendini nokta kadar önemsiz hissetti?inde, dönüp arkana bak; belki çok önemli bir cümlenin sonundas?nd?r.

Ba?kalar?n?n yapt??? hatalardan dolay? öfkelenirsek, onlar? de?il kendinizi cezaland?rm?? oluruz.

Hiç dokunmad???n birine a??k olabiliyorsan, i?te sen a?k? hakediyosun.

Hala en kötü ?ey, insan?n kendi cehaletini tan?mamas?d?r.

Hakl? ç?kmak isteyen ve güçlü bir çenesi olan ki?i daima hakl? ç?kar.

?nsanlar, dünyada çabuk yükselen ?eylere de?er verirler; ama hiçbir ?ey toz ve tüy kadar çabuk yükselmez.

Gece, kad?nlarla y?ld?zlar? güzel gösterir.

Hepimiz bir ?eyler saklar?z ve her ?ey yolundaym?? gibi davran?r?z.

Büyük dü?ünceler büyük bir zekadan çok, büyük bir kalpten do?arlar.

Beni mahveden ?ey; bana yalan söylemi? olman de?il, sana bir daha inanmayacak olmamd?r.

Arzu etti?in ?eyler, beklemekten vazgeçti?in anda gerçekle?ir. Bu, hayat?n sen bakarken soyunam?yorum deme ?eklidir. Kahvenden bir yudum bile almam??s?n. Korktun mu beni k?rk y?l sevmekten.

Salakl???n en büyük belirtisi; herkesi salak bir tek kendini ak?ll? sanmakt?r.

Asl?nda her?ey, tükenen bir kaleme tükenmez dedikleri kadar yalan!

?stedi?in kadar ba??r, ça??r. Susan birini yenemezsin.

Hayatta unutamayaca??n en büyük pi?manl?k, pi?man olurum diye yapmad?klar?nd?r.

Bir kez geçer, bir insan bir kar??'ya, Ondan sonra art?k her-?ey kar??'d?r.

Güzel gören güzel dü?ünür. Güzel dü?ünen, hayat?ndan lezzet al?r.

Seni de her ak?am akl?ma kadar yoruyorum, kusura bakma.

Sen ol da; ister yâr' ol, ister yara'; lütfun da ba??m üstüne, kahr?n da.

Öyle bir ç?k ki kar??ma her bakt???mda ilk defa görüyormu?um gibi, az kals?n ölüyormu?um gibi hissedeyim seni.

Üzülme! ?stedi?in bir ?ey olmuyorsa, ya daha iyisi olaca?? için; ya da gerçekten de olmamas? gerekti?i için olmuyordur.

?yi kitaplar okumak, geçmi? yüzy?llar?n en iyi insanlar?yla sohbet etmek gibidir.

Kad?n, erke?in ilgisinden çok ilgisizli?ine kar?? duyarl?d?r.

Dost için s?rt?m? köprü yapmaya haz?r?m ben; yeter ki temiz kalpleri ta??yan ayaklar geçsin üstümden.

Bo?una kendinizi kand?rmay?n; sürekli yapt???n?z ?ey neyse siz o'sunuz...

Vasiyetimdir; her ?eyi zamana b?rak?yorum...

Kim istemez mutlu olmay?? Ama mutsuzlu?a da var m?s?n?

Dünya herkese yetecek büyüklükte. Onun için, ba?kas?n?n yerini kapmaktansa, çal??arak gerçek yerinizi bulun.

Ben mutlu olmak istemiyorum, ben seninle birlikte olmak istiyorum.

Kalp ruha der ki: Ben severim, a??k olurum; ama ac?s?n? nedense hep sen çekersin. Ruh da cevap verir: Sen yeter ki sev!

Hayat, biz gelecek için planlar yaparken ba??m?zdan geçenlerdir.

Hay?rl? e?; Allah'?n kuluna özel bir ikram?d?r. Hay?rs?z e? ise Dünya'n?n en a??r imtihan?d?r...

Di?isine kötü davranan tek hayvan insano?ludur.

Kalbin gerçek, derin bar??? ve tüm ruhun huzuru sadece yaln?zl?kta bulunur.

Sustum anlamad?lar, konu?tum inanmad?lar. Çünkü herkes anlamak istedi?i ve inanmak istedi?i kadar vard?lar..

Bugün hayat?n?z?n geri kalan?n?n ilk günüdür.

Ya?amak için bir nedeni olan herkes, her s?k?nt?n?n üstesinden gelebilir...

A??r bulutlar gibi, a??r yüreklerde sular?n? ak?t?nca rahatlarlar.

Yanl?? trene bindiysen, koridorda ters yöne ko?man?n bir faydas? yok.

Kimsin sen ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutlar?ms?n, fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?imsin belki de, kimsin sen, sen benim sevdi?imsin sevdi?imi söyleyebildi?imsin!

Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara. Senin gözlerinde ???ldayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.

Sen dünyaya sürgün bir meleksin. Ve ben seni o kadar çok sevece?im ki. Bir daha cennetine dönemeyeceksin.

Gece midir insani hüzünlendiren, yoksa insan m?d?r hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana dü?ündüren yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen?

Birini sevmek için nedenin yoksa onu gerçekten seviyorsundur.

Sevmek ölmektir bence, ben de sevmi?tim ölmeden önce.

Yaln?zl?k gecelerin, umut bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n, Sen ise yaln?z benimsin bir tanem...

Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan üstüne gül koklamam gülüm, seni koklamak olsa da ölüm, u?runda ölmeye de?er gülüm.

Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n. Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n. Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.

?dam sehpas?nda ki mahkûm ne kadar ya?amay? seviyorsa, Bende seni o kadar çok seviyorum.

Yanaklar?m dururken can?m? s?kman çok saçma.

Unutma ki, yaln?z olmak; yanl?? yerde ve yanl?? bir kalpte olmaktan iyidir

Hayat?ma girip can?ma can katt???n için, Bir gülü?ünle beni mutlu etti?in için, Kör olup senden ba?ka kimseyi göremedi?imi anlay?p kalbinin kap?lar?n? bana açt???n için te?ekkür ederim. Seni Seviyorum.

Arzular?n? ve korkular?n? ortadan kald?r. Art?k senin için hiç bir zalim kalmaz. Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r; geçip giden zaman.

E?er beni bu sokakta, bu semtte, bu ?ehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, gözlerinin dald??? yerdeyim.

Gün bir gün, sevdalanm?? geceye gecede yakamoz dü?ürmü? denize o günden bugüne geceyle gündüz ayr?lmaz olmu? ta ki güne? tutulup gölge dü?ürene dek sevdalara.

Sen bir ?ey söylemeden gidersin de?il mi? Hem de öyle bir gidersin ki; b?rak ya?amay? insan?n nefes almas? bile yar?m kal?r.

Kad?n ilk öpücükte neler kazanaca??n? bilemez, ama son öpücükte neler kaybetti?ini bilir.

Sevdim be! Hiç sevmedi?im kadar sevdim ve hiç pi?man olmad???m kadar pi?man oldum.

Bu dünyada, öyle ya da böyle yapt???n her ?eyin hesab?n? verirsin. Hiçbir ?ey kar??l?ks?z de?ildir. Tanr?'n?n merhameti d???nda.

Mutsuzluk ya?ad???m?z olayda de?il, bizim ona gösterdi?imiz tepkidedir.

Gerçek a?k daima ki?isel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.

Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen ya?anacak hayat?n cesaret verecek mutluluk yan?, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni.

Daha cesurum art?k. Ke?ke dememek için çabalam?yorum. ?çimde büyütmüyorum hiç bir ?eyi ve kimseye, Hiç hayat?mdan ç?kmayacakm?? gibi davranm?yorum. Gitmek isteyene bir yolda ben çiziyorum. Selametle.

Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parçalayacak kadar asildir.

Utan?r?m, söyleyemem ya?ad???m yaln?zl???, kelimeler yetmiyor k; bu mu sevda dedikleri.

Seni benim kadar sevenler, sana benim kadar hasret kals?n.

Rüyalar?n? gül yapraklar?yla yata??n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kabuslar? ald?m ki en güzel rüyalar? sen göresin.

Y?llar vard?r nas?l geçti?ini bilmezdim, bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi bana dair; hissetmedi?imi, bilmedi?imi ya?att?, i?te o an? senle yasad?m senle sevdim.

Kalem olsa dünyadaki bütün a?açlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin ?iirini yazamam yinede...

Yaprak döken gençli?imin satir aralar?nda alt? k?rm?z?yla çizilmi? ve t?rnak içine al?nm?? suskunlu?umun bas harflerisin.

Asl?nda suçum yok hakim bey bende yakmak istemezdim bu ?ehri ama ne yapay?m ü?ümesin sevdi?imin elleri.

Gece gündüzden, do?ru yanl??tan kaçar. Güne? yaln?zd?r ama etraf?na ???k saçar.

Hayata bir ad?m daha yakla?t?m seninle. Tutunca ellerini hayata ba?lan?r?m sevgilim. Sen hayat? bana ö?rettin, kalbime sevmeyi gösterdin.

Geldi?in kadar de?il göründü?ün kadar mutlusun ve sak?n ola unutma gitti?in kadar de?il hak etti?in kadar unutulursun.

Atomu çekirde?ine kadar çözdüm ama senin o güzel gözlerinin ard?ndaki s?rr? çözemedim.

Benim en çok sevdi?im insan sen isen, neden bana en çok ?zd?rab? verende sensin?

Sevmek, sevdi?i insan?n elini tutmaya bile k?yamamak demektir. Sevmek var ya sevmek kar??s?ndaki insan?n gözlerine bakarken seni seviyorum diyebilmektir. Her insan sevmesini bilemez ve her insan da sevilmez.

Sevilmek umuduyla sevmek insanidir. Fakat sevmek için sevmek, meleklere mahsustur.

E?er bir dilek hakk?m olsayd? benim hayat?ma getirdi?in mutlulu?un ayn?s?n? sana getirmeyi dilerdim. Sevmenin nas?l bir ?ey oldu?unu hissetmeni dilerdim.

Ey sevgili sen bilir misin mumyalama tekni?ini? Dur anlatay?m istersen. Mumyalama tekni?inde önce gözlerini al?rlar, sonra akl?n?, en sonunda da kalbini al?rlar. Ey sevgili sende, bende mumyalama tekni?i uygulad?n. Önce gözlerimi sonra akl?m? en sonunda da kalbimi ald?n.

Yoklu?unun kurdu?u ac?lardan bir yol çizdim yüre?ime, art?k dönsen de olur dönmesen de..Bir gün bu yürek bu bedene a??r geldi?inde, senide unuturum sevgini de. Alacaklar?m kald? sende biraz sevgi biraz gurur. Sana ihanetin ad?n? sordu?umda ad? yok demi?tin. ?imdi ben son sözümü söylüyorum. Unutma ihanetin ad? yoksa aff? da yoktur.

A?k?n mant??? olmaz. Sak?n ha! Dostum içme a?k zehrini su diye a?k p?nar?ndan, ya Ferhat gibi atlars?n kayalardan ya da mecnun olur dola??rs?n çöllerde kahr?ndan.

Yaprak döken gençli?imin sat?r aralar?nda alt? k?rm?z?yla çizilmi? ve t?rnak içine al?nm?? suskunlu?umun ba? harflerisin.

D??ar?da ya?mur kalbimde rüzgar seviyorum seni dünyalar kadar. Yüre?im yanar gözlerim a?lar içimde sadece senin hasretin var.

Kimse seni benim kadar sevemez, çünkü kimsenin kalbi benimki gibi aç?k de?ildir.

Ölüm olsun seni unuttu?um gün diyorsam ve sen benim için bu kadar vazgeçilmez oldu?unu bildi?in halde gidiyorsan ya?amam sebebim olsan bile kal demem.

Mant??a her ne kadar uymasa da, insan?n elindekilere raz? olmas? demek özgürlü?ün kap?s?n? ard?na kadar açmas? demektir.

Kad?n, insan?n gölgesi gibidir; kovalarsan?z kaçar, kaçarsan?z kovalar.

Onca gün, ah, onca gün görürüm seni. Nas?l öderim, neyle öderim onca somut ve onca yak?n olu?unu?

Sevmek seviyorum' demek de?il, yüre?inde hissetmektir. Ve a?k yan?nda olan? sevmek de?il, bazen gelmeyecek birini beklemektir.

Bahar?n gelmesiyle ta?lar ye?ermez toprak ol ki sende renk renk güller açs?n.

Sevmek ölmektir bence, ben de sevmi?tim ölmeden önce.

Olmasa mektubun, yazd?klar?n olmasa, kim inan?r senle ayr?ld???m?za. Sanma unutulur, kalp a?r?s? zamanla, her ?eyi unutarak ya?an?r sanma.

Mazi kalbimde bir yarad?r. Baht?m saçlar?mdan karad?r. Beni zaman zaman a?latan, i?te bu hazin hat?rad?r.

Yerin seni çekti?i kadar a??rs?n, kanatlar?n ç?rp?nd??? kadar hafif... Kalbinin att??? kadar canl?s?n, gözlerinin uza?? gördü?ü kadar genç... Sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü... Ne renk olursa olsun ka??n gözün, kar??ndakinin gördü?üdür rengin...

Korkuyorum evet; seni kaybetmekten ve seni daha fazla üzmekten... Bir çiçek misali ne ellemeye nede koparmaya k?yam?yorum uzaktan seyrediyorum çünkü seni daha fazla incitmekten korkuyorum. Ömründe yasad???n mutlulu?u huzuru sana ya?atamamaktan korkuyorum. Sana kalbimden fazlas?n? verememekten korkuyorum. Sonunda sana gözya??ndan ba?ka bir ?ey b?rakamamaktan korkuyorum. Seni sevmekten de?il; dostlu?unu suiistimal etmekten, seni kaybetmekten ve de?erini bilememekten ve Yüce Rabbime hesap verememekten korkuyorum. Belki de çok fazla korkuyorum...

?eytan bile beklememi?tir bir günah?, benim seni bekledi?im kadar!

Al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm ba??m üstüne...

Önemli olan seni sana nas?l anlatt???m de?il, seni ba?kalar?na nas?l anlatt???m. Duy, kendini k?skan?rs?n yemin ederim!

Kimse seni sevmiyor diye üzülme, çünkü kimse sevmeyi bilmiyor!

Kanatlanan yüre?in a?amayaca?? engel mi var? Ben karanl?kta da açar?m tomurcuklar?m?. Yeter ki a?k?n? benden esirgeme.

Bir ku? oldu?unu hayal et ama uçma uçarsan senin kanad?n benim kalbim k?r?l?r.

Gece yata??na yatt???nda hangi hayal sana uyumay? unutturuyor ise gelecek sana onu ya?ats?n.

Hani derler ya gökyüzünden her y?ld?z kayd???n da dilek tut ben her tuttu?um dilekte seni diledim bak gökyüzün den bir y?ld?z daha kayd? yine seni dileyecektim ki kayan y?ld?z de?il ben mi?im ve seni dileyemedim çünkü son nefesimi alm???m be sevgili...

Önce kimseye güvenmemeyi ö?renirsin. Sonra duygular?n? belli etmemeyi ve sevdi?in insanlardan korkmay? ö?renirsin. Böylece büyürsün i?te...

Konu?acaksan öyle bir konu? ki, inanay?m. A?latacaksan öyle bir a?lat ki, susmayay?m. Gideceksen öyle bir git ki, ölümüne unutay?m. Ama seveceksen öyle bir sev ki konu?san da, gitsen de, a?latsan da seni yüre?imde ya?atay?m...

Sen hayata ne verirsen hayat sana senin verdi?ini geri verir. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama hayat bana hiç ummad???m kadar de?erli bir ?ey verdi: Seni

Seni seviyorum dedi?in zaman yalan söylüyor olsan bile o sözü dünyan?n bütün gerçeklerine de?i?meye haz?r?m bir tanem

Öyle karanl?k olur ki bazen hayat bin ???k yaksan bir damla ayd?nl?k bulamazs?n. Ama çok sevdi?in birinin gülümsemesiyle unutursun.

Sen bazen en zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen ya?anacak hayatin cesaret verecek mutluluk yani, sen bazen ve her zaman sevgimin tek nedeni...

Sert rüzgârlar karanl?k geceleri severmi?, aynen benim seni sevdi?im gibi.

Seni dü?ünür, seni özlerim, sevgilerin özlemlerin derinli?inde ne olur kir ?eytanin baca??n? birken beni hat?rla, bir sonbahar serinli?inde...

Sevgimiz yava? yava? süzülen çisil ya?mur gibi ama ?rmaklar? ta??ran cinsten...

Yan?nda benden yak?n ba?ka biri de olsa, her ?eyi inkâr etmi? inand?rm?? olsan da ve ona duygulanm?? sevdalanm?? olsan da, biliyorum bu gece beni dü?üneceksin.

Utan?r?m, söyleyemem yasad???m yaln?zl???, kelimeler yetmiyor ki, bu mu sevda dedikleri.

Yaprak döken gençli?imin satir aralar?nda alt? k?rm?z?yla çizilmi? ve t?rnak içine al?nm?? suskunlu?umun bas harflerisin.

Kalem olsa dünyadaki bütün a?açlar ve bütün denizler mürekkep olsa senin ?iirini yazamam yinede...

Y?llar vard?r nas?l geçti?ini bilmezdim, bir gün vard?r ya?am?n anlam?n? de?i?tirdi bana dair; hissetmedi?imi, bilmedi?imi ya?att?, iste o ani senle ya?ad?m senle sevdim.

Rüyalar?n? gül yapraklar?yla yata??n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgiyle örtüp tüm kâbuslar? ald?m ki en güzel rüyalar? sen göresin...

A?k bir elma sekeridir. ?ekeri yersin sap? kal?r...

Ben seni dün sevmedim, çünkü dün bitti. Ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek. Ben seni yar?n sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek...

Yana??na konan kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yönünü rüzgâra dön yeter. Çünkü ben o rüzgârday?m...

Sen elimden tutunca, deniz basard? içimi. Sen elimden tutunca, yüre?im ye?il yosunlara tak?l?p günlerce dip ak?nt?lar?n?n pe?i s?ra gitmek isterdim.

Seni benim kadar sevenler, sana benim kadar hasret kals?n.

Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: geçim giden zaman.

Kalbim seni unutacak kadar adi ise ellerim onu parçalayacak kadar asildir.

Üstüne `seviyorum` yazd???m bir kâ??ttan, sandal yap?yor, dereye b?rak?yorum. ister yüzsün, ister bats?n, ister bir çal?ya tak?ls?n o ka??t sandal, hep derenin bir yerinde olacak biliyorum...

Önce dü?tü?ümde kalkmay? ö?rendim sonra aleve dokundu?umda ac?y? sevmeyi ö?rendim sevilmeyi sonra terk edilip beklemeyi sayende unutulmay? da ö?rendim her ?eyi ö?rendim de yaln?z unutmay? ö?renemedim...

Gece midir insani hüzünlendiren, yoksa insan m?d?r hüzünlenmek için geceyi bekleyen? Gece midir seni bana dü?ündüren yoksa ben miyim seni dü?ünmek için geceyi bekleyen?

E?er çölde bir çiçek olsan; seni kaybetmemek; için gözya?lar?mla sulard?m E?er gözümdeki bir damlayan olsayd?n; seni kaybetmemek; için hiç a?lamazd?m...

Gün bir gün, sevdalanm?? geceye gecede yakamoz dü?ürmü? denize o günden bugüne geceyle gündüz ayr?lmaz olmu? ta ki güne? tutulup gölge dü?ürene dek sevdalara...

Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n. Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n. Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.

E?er beni bu sokakta, bu semtte, bu ?ehirde bulamazsan sevgilim bil ki ben, Gözlerinin dald??? yerdeyim...

Yaln?zl?k gecelerin, ümit bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n, sen ise yaln?z benimsin bir tanem...

Gözlerin nehir, kirpiklerin köprü olsun, ben tam üzerinden geçerken ipler kopsun, dü?tü?üm o yer dudaklar?n olsun...

Sar? giyer güne? olursun, mavi giyer deniz olursun, siyah giyer matem olursun, kim bilir belki bir gün, beyaz giyer benim olursun.

Sevmek ölmektir bence, ben de sevmi?tim ölmeden önce.

Dünyan öyle bir karars?n ki, seni ayd?nlatan tek ???k gözlerim olsun

Bir gün bir rüzgâr eserse oralara... Benim sana olan sevgimi f?s?ldarsa kula??na unutma sende bana bir tutam sevgi yolla...

Kim bilir hangi aksam güne?le beraber bende sönece?im kim bilir hangi ellerden son suyumu içece?im belki göremeden ölece?im fakat yinede seni ebediyen sevece?im.

Dünyada 2 renk gül olsun, biri k?rm?z? di?eri beyaz, sen beni unutursan k?rm?z?lar solsun, ben seni unutursam beyazlar kefenim olsun.

Gül bahçesinde geçse de ömrüm, inan üstüne gül koklamam gülüm, seni koklamak olsa da ölüm, u?runda ölmeye de?er gülüm...

Bize Ad?yamanl? derler biz k?rm?z? pabuçlu k?zlarla dans etmeyi bilmeyebiliriz ama ?ahinin yuva yapamad??? yerlerde ölümle dans edebiliriz...

Sen çölde tek bir çiçek olsayd?n seni kurutmamak için ömür boyu a?lard?m prensesim.

Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine, bütün insanlara senin gözlerinde ???ldayan bir çift y?ld?z gönderirdim.

Yata??n? gül yapraklar?yla, rüyalar?n? papatyalarla süsledim, üzerini sevgimle örttüm... Tüm kâbuslar?n? da ben ald?m ki sen rahat uyu bir tanem...

#1078

 
© 2015
AŞK