Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Güzel Twitter Sözleri

"Sana dünyalar? de?il, kendi dunyas?n? sunan adam? iste. Çünkü sen ona dünyalar? vereceksin. " - Remember Me

"Sen kazand?n ama ben hakl?yd?m. " - Bertolt Brecht

Verecek cevab?m olmad???ndan de?il, cevab?m?n ?iddetinden susuyorum! - Necip Faz?l

"Bir adam durmadan gülümseyebilir; ama yine de y?lan?n biri olabilir. " Aldous Huxley

Sana güveniyorum. Seni seviyorum demekten daha önemli bu. [Shameless]

Tanr?lar?n?z gerçekten varsa ve adillerse dünya neden bu kadar adaletsizlikle dolu o zaman? [Game Of Thrones]

Yar? yolda b?rakmak' diye bir ?ey yoktur, yol orada bitmi?tir. " - Anonim

Neye yararki "sen" kayb?ndan çoktan ölmü? bir "a?k" için ambulans ça??rmak..

Zay?f insanlar intikam al?r, güçlü insanlar affeder, zeki insanlar umursamazlar.

Sigara olacaks?n ?u hayatta; yanacaks?n ama kendin zehirlenmiceksin. Ba??ml? olacak tadan. Üstünde öldürür yazacak ama yinede vazgeçemicek.

Birine seni seviyorum demek önemli degildir gercekten sevebilmek önemlidir.

Bir gün hayat?na biri girer ve günayd?n mesaj? atmad??? zaman uyanmak, iyi geceler mesaj? atmad??? zaman uyumak zorla??r. / Chamaco

Fazla yak?nl???n getirdi?i uzakl?ktay?z. / Icarus

Dünyan?n en büyük cezaevi cahil insan?n kafas?n?n içidir. / Montaigne

Beni incitmiyor... Aksine her sözüyle yüre?imde Saltanat kurup sonsuzla??yor..

Kibar, ilgili, zeki ve yak???kl? bir erkek yoktur. Bunlar 4 ayr? erkektir ve biz yinede gider 5. odun olan?na a??k oluruz.

Ne ac? de?il mi seni bana dünlerin getirip yar?nlar?n götürecek olmas?..!

Kar??ndaki insana mutlulu?u nas?l b?rakt???n önemlidir geli?inle mi gidi?inle mi?

Ad?n? bile duymak istemedi?in insanlar? her gün görürsün, yüzünü görmekten hiç b?kmayaca??n insanla aranda kilometreler vard?r.

Y?llard?r kandr?lm???z, 5 de?il 6 duyu organ?m?z varm??. Yoksa bunca götünden anlayan yan?l?yor olamaz..

?nsan akl?ndakilerle gündüzleri, yüre?indekiyle geceleri u?ra??yormu?.

A?k'?n ile yanan gönlümü senin hizmetine sunmu?um ben.

Canim tatli cekiyor ama kendimi isiramiyorum. Hayat cok zor.

Seni bir kez gülümseten hiçbir ?ey için pi?man olma.

Ok att?m ucu kald? da, yürekte ac? kald?, ben vurdum eller ald? içimde ac? kald?. - Ankaral? Eros

Masallar yalan söyler, a?k canavarlar?n alt?n kalplerini ç?karmaz ortaya...

Ne zaman ki dü?manlar?m ço?ald?, anlad?m ki ben do?ru yolday?m.

~ Unutmak diye bir ?ey yoktur bence unutmu? gibi yapt?klar?m?z vard?r...

Sende Kendine Bir Yaln?zl?k Seç , En Siyah?ndan....

Neden bana sadece ne hissetti?ini söyleyemiyorsun? Çünkü davran??lar?n kafam? kar??t?r?yor.

Sen sev. ba?ka bi?ey yapmana gerek yok. gerisini ben hallederim.

Birini gerçekten sevdi?inde onun yapt??? hatalar senin hislerini de?i?tirmez.

Cennet; dü?lerin gercekle?tigi yermi? Öyleyse bir randevumuz daha var sevgilim .

"Öyle dostlar?m var ki, Allah dü?man?m?n ba??na vermesin. "

o kadar hayal edersen, tabi ki hayal olur.

"?nsan? herhangi biri k?rabilir; ama bir tek sevdi?i ac?tabilirmi?. " - Can Yücel

Çay gibisin koymak istiyorum

"ÖZLED?M" diyorsa, ???k h?z?nda yan?nda olucaks?n. ?bneli?in lüzumu yok..!

Yaralar?m var. Çok içerilerde. Ac?t?yorlar.

Twitter tam Türklere göre, 140 karakterden uzun olsa zaten okumay?z.

Sana kalbini veren k?zdan fazlas?n? isteme.

Her a?k biraz pinokyo'dur...

Yola ç?kt?klar?n?, yolda bulduklar?na de?i?irsen hem yolunu kaybedersin, hem dostunu.

"Sana büyük bir s?r söyleyece?im kapat kap?lar? . Ölmek daha kolayd?r sevmekten bundand?r i?te benim ya?amaya katlanmam sevgilim.

Ak?ll? görünme çabas?, ço?u zaman ak?ll? olmay? engeller. /La Rochefoucauld/

Bir yan?m masal prensesi, bir yan?m kötü kalpli bir cad?. Hangisini hakediyorsan, onu ya?ars?n. !

"-Ben seni istiyorum. -Alkollüsün sen. -Alkollüyken de istiyorum, kahve içerken de istiyorum meyveli soda içerken de. " /Behzat Ç. /

A??k olmak, kendinizi nedensiz bir ?ekilde gülümserken bulabilmektir. " /How I Met Your Mother/

"Ve gerçek yaln?zl?k ba?lad???nda, müzik bile hile yapar..."

Ve ben seni yapt?klar?m?zla de?il de, hiç yapamad?klar?m?zla hat?rlayaca??m...

#1380

 
© 2015
AŞK