Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hac? Bekta? Veli Sözleri

Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmay? ye!

Dünyada ne varsa; helal, haram, temiz ve pis hepsi din islam ile bilinir.

Özünü bilirsen özürden kurtulursun.

?man bir hazine, iblis bir h?rs?z, ak?l ise hazinedard?r. Hazinedar giderse h?rs?z hazineyi çalar.

Hararet nardad?r, sacda de?ildir. Keramet ba?tad?r, tacda de?ildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'de mekke'de hac'da de?ildir.

Sen seni bilirsen yüzün hudâ'dir; sen seni bilmezsen, hak ?enden cudâdir.

Benim kâbem insand?r .

Arifler hem ar?d?r, hem ar?t?c?.

Erkek d??? sorulmaz, muhabbetin dilinde. Hakk'in yaratt??? her ?ey, yerli yerinde. Bizim nazar?m?zda, kad?n erkek fark? yok. Noksanl?k da, eksiklik de; senin görü?lerinde.

Her ki?iyi, üç yüz altm?? melek korur. Bunca melek aras?nda kendini yaln?z san?p edepsizlik ahlâksizlik edersin de sen, kendin gibi kii yan?nda edepsizlik etmezsin. Hani senin meleklere inand???n.

Allah ile gönül aras?nda perde yoktur.

Mârifet ehlinin ilk makam? edeptir .

Ara?t?rma aç?k bir s?navdir.

Eline, beline, diline sahip ol.

?ncinsen de incitme

Nebiler, veliler insanl??a tanr?n?n bir hediyesidir.

Okunacak en büyük kitap insand?r .

Bir olal?m, iri olal?m, diri olal?m. ?ri = büyük diri = güçlü, canl?

Bilimle gidilmeyen yolun sonu yoktur.

?lim be?ikte ba?lar, mezarda biter.

?nsan?n cemâli sözünün güzelli?idir.

Çal??madan geçinenler bizden de?ildir.

Sevgi muhabbet kaynar yanan oca??m?zda bülbüller sevke gelir gül acar ba??m?zda h?rslar kinler yok olur a?kla meydan?m?zda aslanlarla ceylanlar dosttur kuca??m?zda.

Dü?man?n?z?n dahi insan oldu?unu unutmay?n?z.

Mârifet, nefsi silmek de?il, bilmektir.

Dü?ünce karanl???na ???k tutanlara ne mutlu.

Madde karanl???, ak?l nûru ile; cehâlet karanl???, ilim nûru ile; nefis karanl??? marifet nûru ile; gönül karanl??? da a?k nûru ile ayd?nlan?r.

Hiç bir milleti ve insani ay?plamay?n?z.

Nefsine a??r geleni kimseye tatbik etme.

Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.

Murada ermek sab?r iledir.

Kendine a??r geleni ba?kas?na yapma!

Her ne ararsan kendinde ara.

Allah'?n sak?n?n dedi?inden sak?nmak gerekir. Sak?nmamak, ona inanmamakt?r. ?nsan olanlar, kendilerini bileler ve allah'?n yasaklar?ndan sak?nalar.

?nsan?n gerçek güzelli?i, sözünün güzelli?idir.

?limden gidilmeyen yolun sonu karanl?kt?r.

#1723

 
© 2015
AŞK