Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hac? Bekta?i Veli Sözleri

En Güzel Hac? Bekta?i Veli Sözleri K?sa
Ders verici ?ekilde ho?görü ve daha bir çok konularda çe?itli sözler söylemi?tir. Bizde bunlar? derledik ve sizlere sunuyoruz.
*Abdal, Hak'ka hayran oland?r.
*Adâlet her i?te, Hak'k? bilmektir.
*Âdem suretinde olan herkes, Âdem de?ildir.
*Âdem'in Âdemli?i; ak?l, hayâ ve ilim iledir.
*Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yara??r.
*Allah ile gönül aras?nda perde yoktur.
*Ara?t?rma, aç?k bir s?navd?r.
*Ârifler hem ar?d?r, hem ar?t?c?.
*Âriflerin içinde, murdar nesne (kötülük) e?lenmez.
*A?k meydan?, erenlerin ve bilenlerindir.
*Bilim, gerçe?e giden yollar? ayd?nlatan ???kt?r.
*Bir olal?m, iri olal?m, diri olal?m.,
*Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konu?uruz.
*Bizim erkân?m?z; ahlâk? Muhammed'i ve edebi Ali'dir.
*Cahiller ve hak tan?mazlara, sükût ile kar??l?k veriniz.
*Cennet için ibâdet geçersizdir.
*Çal??an insan kötülük dü?ünmez.
*Çal??madan geçinenler, bizden de?ildir.
*Dâimâ iyiyi, güzeli, do?ruyu ö?renebilmek için okuyunuz, okutunuz.
*Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyan?p kendini bile.
*Dil m?zraktan, daha derin yaralar.
*Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.
*Dînine dizlerinle de?il, kalbinle ba?lan.
*Do?ruluk dost kap?s?d?r.
*Dü?man?n?z?n bile, insan oldu?unu unutmay?n?z.
*Dü?ünce karanl???na ???k tutanlara ne mutlu.
*Dü?ünce, davran?? ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tad?n.
*Edeb elbisesini, s?rt?n?zdan ölünceye kadar ç?kartmay?n?z.
*Elden gelen her iyili?i, herkese yap?n?z.
*Eline, diline, beline sahip ol.
*En büyük kerâmet çal??makt?r.
*En yüce servet, ilimdir.
*Hak'ka eri?ebilmek için, büyüklere ve do?rulara yakla??n.
*Hakikat?n ilk makam?, toprak olaca??m?z?n bilinmesidir.
*Ham? pi?iremezsen bari, pi?mi?i ham etme.
*Her ne arar isen, kendinde ara.
*Hiçbir milleti ve insan? ay?plamay?n?z.
*Hükümdar (idareci), ancak adâleti ile ba?ar?l? olur.
*?bâdetin yeri ba?kad?r, i?in yeri ba?kad?r.
*?çi murdar kimseyi ne kadar d??tan y?karsan ar?nmaz.
*?lim, hakikate giden yollar? ayd?nlatan ???kt?r.
*?limden gidilmeyen yolun sonu karanl?kt?r.
*?lmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.
*Îman?n kemâli, âhlak güzelli?idir.
*?ncinsen de, incitme. ?nsan dilinin arkas?nda gizlidir.
*?nsan?n kemâli, ahlâk güzelli?idir.
*?nsan?n olgunlu?u, davran??lar?n?n do?rulu?undad?r.
*?slâm?n temeli güzel ahlâk; ahlâk?n özü bilgi; bilginin özü ak?ld?r.
*Kad?nlar?n?z? okutunuz, kad?nlar? okumayan millet yükselemez.
*Kanâatkâr olanlar, en büyük zenginli?e sahiptir.
*Kar??s?ndaki insan?n iyi olmas?n? isteyen, önce kendisi iyi olmal?d?r.
*Kendini tan?mayan, Yaratan'? da bilemez.
*Kibrin asl? ?eytan, tevazûnun asl? Rahmân'd?r.
*Kimsenin ay?b?n? arama, kendi ay?b?n? görür ol.
*Mevki h?rs?, ko?u, g?ybet, edebsizlik, h?yânet Hak'k? inkâr eder.
*Murada ermek, sab?r iledir.
*Mürüvvet ho? görme ve affetmektir.
*Nebîler, Velîler, insanl??a Tanr?'n?n hediyesidir.
*Nefsine a??r geleni, kimseye tatbik etme.
*Oturdu?un yeri pâk et, kazand???n lokmay? hak et.
*Özünde ve sözünde temiz olmayanlar?n, îman? tam de?ildir.
*Sevgi ve ac?ma, insanl?k; hiddet ve ?ehvet ise hayvanl?k vasf?d?r.
*Yolumuz; ilim, irfân ve insanl?k sevgisi üzerine kurulmu?tur.
Hararet nârda'd?r, sac'da de?ildir,
Kerâmet sendedir, tâc'da de?ildir.
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kudüs'te, Mekke'de, Hâc'da de?ildir.
Sak?n, bir kimsenin gönlünü y?kma,
Gerçek erenlerin sözünden ç?kma.
E?er insan isen ölmezsin, korkma,
Â???? kurt yemez, uc'da de?ildir.
Gönül kâbesine girmesin hülya,
Nefsine hakim ol dü?me bed hûya.
Kirleri ar?tan baksana suya,
Hep yüzü yerlerde, buc'da de?ildir.
Dostumuzla beraber, yaralan?r kanar?z,
Her nefeste a?k ile, yaratan? anar?z.
Erenler meydan?na, vahdet ile gir de gör,
K?rk budakl? ?amdanda k?rk?m?z bir yanar?z.
Edeb, erkâna ba?l?d?r, aya??m?z ba??m?z,
Güllerden koku alm??t?r, topra??m?z ta??m?z.
Sofram?zda bulunan, lokmalar hep helâldir,
Yiyenlere nûr olur, ekme?imiz a??m?z.
Erkek di?i sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hak'k?n yaratt??? her ?ey yerli yerinde.
Bizim nazar?m?zda, kad?n erkek fark? yok,
Noksanl?kla eksiklik, senin görü?lerinde.
Hak'ka tâlib olan ki?i, ba?ka murâd isteme,
Dostun seninle beraber, ba?ka vuslat isteme.
Bu dünya bir sofrad?r, arzular gelir geçer,
E?er bizi buldun ise, ba?ka murâd isteme.
Sevgi muhabbet kaynar, yanan oca??m?zda,
Bülbüller ?evke gelir, gül açar ba??m?zda.
H?rslar, kinler yok olur, a?kla meydan?m?zda,
Arslanlarla ceylanlar, dosttur kuca??m?zda.
Madde karanl???, ak?l nûru;
Cehâlet karanl???, ilim nûru;
Nefis karanl???, marifet nûru;
Gönül karanl???, a?k nûru ile ayd?nlan?r.
Mal?m mülküm servetim, hepsi evde kald?,
E?im dostum akrabam, geçti?im yolda kald?,
Dostlar?mdan birisi, benden hiç ayr?lmad?,
Allah için yapt???m iyilikler bende kald?.
Sensiz benim bir dem karara mecâlim yok,
?hsân?n? ta'dâ da imkân?m yok.
Tenimdeki her tüy e?er dillense,
Binde bir ?ükrümü ifâya imkân?m yok

#2781

 
© 2015
AŞK