Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hac? Bekta?i Veli Sözleri

Eline, beline, diline sahip ol.

Benim Kâbem insand?r .

Mârifet ehlinin ilk makam? edeptir .

?ncinsen de incitme

Okunacak en büyük kitap insand?r .

Özünü bilirsen özürden kurtulursun.

Sen seni bilirsen yüzün Hüdâ'd?r; sen seni bilmezsen, Hak senden cüdâd?r.

Erkek di?i sorulmaz, muhabbetin dilinde. Hakk'?n yaratt??? her ?ey, yerli yerinde. Bizim nazar?m?zda, kad?n erkek fark? yok. Noksanl?k da, eksiklik de; senin görü?lerinde.

?nsan?n cemâli sözünün güzelli?idir.

Kendine a??r geleni ba?kas?na yapma!

?nsan?n gerçek güzelli?i, sözünün güzelli?idir.

En yüce servet ilimdir .

?lim be?ikte ba?lar, mezarda biter.

Dü?ünce karanl???na ???k tutanlara ne mutlu.

Mârifet, nefsi silmek de?il, bilmektir.

?limden gidilmeyen yolun sonu karanl?kt?r.

Bilimle gidilmeyen yolun sonu yoktur.

Çal??madan geçinenler bizden de?ildir.

Her ne ararsan kendinde ara.

Allah ile gönül aras?nda perde yoktur.

Hiç bir milleti ve insan? ay?plamay?n?z.

Ara?t?rma aç?k bir s?navd?r.

Arifler hem ar?d?r, hem ar?t?c?.

Vard???n yeri pak et, yedi?in lokmay? hak et.

Murada ermek sab?r iledir.

Nebiler, Veliler insanl??a tanr?n?n bir hediyesidir.

Nefsine a??r geleni kimseye tatbik etme.

Bir olal?m, iri olal?m, diri olal?m. ?ri = büyük Diri = güçlü, canl?

Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmay? ye!

Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir.

Dünyada ne varsa; helal, haram, temiz ve pis hepsi din ?slam ile bilinir.

Dü?man?n?z?n dahi insan oldu?unu unutmay?n?z.

Hararet nardad?r, sacda de?ildir. Keramet ba?tad?r, tacda de?ildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'de Mekke'de Hac'da de?ildir.

Sevgi muhabbet kaynar yanan oca??m?zda Bülbüller ?evke gelir gül açar ba??m?zda< H?rslar kinler yok olur a?kla meydan?m?zda Aslanlarla ceylanlar dosttur kuca??m?zda.

?man bir hazine, iblis bir h?rs?z, ak?l ise hazinedard?r. Hazinedar giderse h?rs?z hazineyi çalar.

Madde karanl???, ak?l nûru ile; cehâlet karanl???, ilim nûru ile; nefis karanl??? marifet nûru ile; gönül karanl??? da a?k nûru ile ayd?nlan?r.

Her ki?iyi, üç yüz altm?? melek korur. Bunca melek aras?nda kendini yaln?z san?p edepsizlik ahlâks?zl?k edersin de sen, kendin gibi kii yan?nda edepsizlik etmezsin. Hani senin meleklere inand???n.

Allah'?n sak?n?n dedi?inden sak?nmak gerekir. Sak?nmamak, ona inanmamakt?r. ?nsan olanlar, kendilerini bileler ve Allah'?n yasaklar?ndan sak?nalar.

#512

 
© 2015
AŞK