Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hakan Günday Sözleri

Hayat seni öyle bir noktaya getirir ki ; kendini sevdiklerinle sava??rken , nefret ettiklerinle sevi?irken bulursun...!

Dü?ünceler mükemmel, ancak davran??lar kusurludur. Bir insan? sevdi?ini dü?ünmek, ona bunu söylemek ve ard?ndan sar?lmakla anlat?lamayacak kadar mükemmeldir.

Ve kafam, il olma izni alabilecek kadar kalabal?kt?.

Ve nefesimi tuttum. En derine, en dibe inebilmek için. b?rakt?m kendimi hayat okyanusuna.

Beni dibe çeken zihnimin a??rl???yd?. Ve dibe daha çok vard? ama gidiyordum. Yava? yava?. dünya yuvarlak.

Benimle sava?ma. Çünkü kazan?rsan, kaybedersin.

Ve bütün insanlar hayat taraf?ndan dövülür, nadiren de ödüllendirilir. Bu kadar basit.

Hiçbir ?eye dönüp bakma. Özellikle de kendine. Bozuk bir foto?raftan ba?ka bir ?ey göremezsin. Üzerine tek bir saniye binsin, sesler bile de?i?ir. ?nsan, do?ru hat?rlayabilen bir mahluk de?il. Bu yüzden hat?rlamaya çal??ma.

Hat?ralar?nda ya?ayanlar, donarak ölürler.

Hayat da öyle. en derini ayn? zamanda da en yükse?idir hayat?n nereden bakt???na ba?l?. ...

Ba??ml?l?ktan nefret ettim. Gitmemi, terk etmemi engeller diye. Ne bir mad­deye, ne de bir insana ba?land?m.

Nerede do?du?una. Do?du?un yerden ne kadar uzakla?t???na ba?l?. Elindeki ?i?ede ne kadar hayat kald???na ba?l?...

Ben a??kt?m, o kumrald?.

Belki de tek sorun ?uydu: Biz ne istedi?imizi bilememi?tik hiçbir zaman. Ve dolay?s?yla her ?eyi deniyorduk. Belki görünce istedi?imiz, u?runa ya?ad???m?z ?eyi hat?rlar?z diye.

Belki de seni az tan?yorum demek, seni kendimden çok biliyorum demektir. Bilmesem de ö?renmek için her ?eyi yapar?m demektir...

Belki de varl?klar?ndan ?üphe etti?im bütün duygular içimde ama onlar? uyand?racak olanlar ortada yok. Ruhumdaki dü?ümler fazlas?yla s?k?. Kimsenin onlar? çözecek kadar ince t?rnaklar? yok. Bense çoktan vazgeçtim t?rnaklar?m? uzatmaktan.

Ad?n? çok dü?ündüm. Bildiklerimden hiçbirini yak??t?ramad?m. Seni buldu?um gün, senden duyaca??m. Bu yüzden tahmin etmeyi b?rakt?m. ?imdilik sana "Sevgilim. diyorum. Umar?m k?zmazs?n.

?nsanlar... dedim f?s?ldayarak. Ta??rlar insanlar?. Kundaktayken, tabuttayken... Hep ta??yacak birileri olur. baz?lar? dostluktan, baz?lar? cepteki paradan, baz?lar? da içinde bulunduklar? sistem bir gün onlara da ta??nma s?ras?n?n gelece?ini söyledi?i için, ta??rlar insan?.

#486

 
© 2015
AŞK