Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Halil Cibran Sözleri

En Güzel Halil Cibran Sözleri Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere çok güzel De?i?ik ve Yeni Halil Cibran Sözleri haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan farkl? K?sa Halil Cibran Sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden gönderin yay?nlayal?m.. Buyrun Halil Cibran Sözleri ;
Bir elman?n yüre?inde gizlenen tohum görülmez bir elma bahçesidir. Ama bu tohum bir kayaya rastgelirse ondan hiçbir ?ey ç?kmaz.
Biz sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi onlar? ya?amadan çok önce tercih ederiz
S?rt?n? güne?e çevirirsen gölgenden gayr? bir ?ey göremezsin.
?nsan?n hakikati, sana gösterdi?inde de?il, gösteremedi?indedir. Bundan ötürü onu tan?mak istersen dediklerine de?il, demediklerine kulak ver.
Topra??n neresini kazarsan kaz, bir define bulacaks?n. Ancak bir çiftçinin inanc?yla kazmal?s?n.
Hayat?n bütün esrar?n? çözdü?ün vakit ölümü arzulars?n. Çünkü o da hayat?n s?rlar?ndan biridir.
Kula?a gelen müzik tekse de, onu olu?turan notalar farkl?d?r.
Sahip olduklar?n?zdan verdi?inizde çok az ?ey vermi? olursunuz. Gerçek veri? kendinizden vermektir.
Ö?renimsiz ak?l sürülmemi? tarlaya benzer.
Misafirler olmasayd?, evlerimiz mezara dönerdi.
Çünkü ki?i, ölçüsüz ve s?n?rs?z bir deniz gibidir.
'Tek do?ruyu buldum' de?il, 'Bir do?ruyu buldum' deyin.
Ne gariptir ki toplum olarak, akl? yava? olana de?il de aya?? yava? olana, yüre?i kör olana de?il de gözü kör olana ac?r?z...
Gerçek, bir çocu?un en içten gülü?ü ya da bir sevgilinin öpü?üyle donanm?? olarak seslenir bize; ama biz sevginin kap?s?n? onun surat?na çarpar ve sanki dü?man?m?zm?? gibi davran?r?z.
Dünya kuruldu kurulal? bilinir: A?k, derinli?inin fark?na, ancak ayr?l?k saati gelip çatt???nda var?r.
Siz çoksunuz, oysa ben tekim. Bana diledi?inizi söyleyin ve yap?n. Di?i koyun gecenin karanl???nda kurtlar?n av? olabilir... Fakat kan?, vadinin ta?lar?nda tan a?ar?p da güne? yükselene de?in duracak !
Vadinin Perileri adl? kitab?ndan al?nt?
Bask?ya ba?kald?rmayan ki?i kendine kar?? adaletsizdir.
Yoksa, ne çiçek açan ne de meyve veren bir a?aç m? olsayd?m; çünkü verimli olabilmenin sanc?s?, k?raç olmaktan a??rd?r; ve eli aç?k zenginin çekti?i ac? dilencinin sefaletinden beterdir...
Bana kulak ver ki, sana ses verebileyim.
Yaln?z aç??a ç?kan ????? görebiliyorsan,
Yaln?z söylenen sesi duyabiliyorsan,
Ne görebiliyorsun,
Ne duyabiliyorsun.
Güne?e arkan? dönersen,
ancak kendi gölgeni görürsün.
Dünlerimizin borçlar?n? ödemek için
yar?nlar?m?zdan ödünç al?r?z ço?unlukla.
Yüre?in bir volkansa e?er,
avuçlar?nda çiçekler açmas?n?
nas?l umabilirsin?
Bana "seni anlam?yorum" demen,
haketmedi?im bir övgü,
haketmedi?in bir yergidir.
Yanl??lar?m?z? do?rular?m?zdan
daha büyük bir co?kuyla
savunmam?z ne gariptir!
Kaplumba?alar yollar hakk?nda
tav?anlardan çok daha fazla ?ey anlatabilirler.
?nanç, dü?ünce karavan?yla ula??lmas?
imkans?z bir vahad?r.
Kendimi senin bildiklerinle doldurmu? olsayd?m,
bilmediklerini hangi odama yerle?tirirdim?
Suskunlu?u gevezeden,
ho?görüyü ho?görüsüzden
ve kibarl??? kaba olandan ö?rendim.
Ne garip ki, tüm bu ö?retmenlerime
kar?? oldukça nankörüm.
Bilmen gerekenlerin sonuna ula?t???nda,
duyumsaman gerekenlerin ba??nda olacaks?n.
Her insan iki insand?r;
biri karanl?kta uyan?k,
di?eri ise ayd?nl?kta uykudad?r.
Ben hem alev,
hem de kuru çal?y?m
ve benim bir yan?m
di?er yan?m? yok etmekte.
Anlay??l? olan beni anlay??l?,
aptal olan ise aptal bulur.
Bence ikisi de hakl?d?r.
Bir anla?mazl?k, iki zihin
aras?ndaki en kestirme yol olabilir.
Utangaç bir ba?ar?s?zl?k,
gururlu bir ba?ar?dan daha yücedir.
Hüzün iki bahçe aras?ndaki
bir duvard?r ancak.
Sevincin ya da
kederin büyüdü?ünde,
dünya küçülür.
Sevinç ve kederlerimizi
onlar? deneyimlemeden
çok daha önce seçeriz.
Dostum, sen ve ben
ya?ama yabanci kalaca??z;
ve birimiz di?erine
ve her birimiz kendine,
ta ki senin konu?up
benim dinleyece?im güne dek
senin sesini kendi sesim sayarak,
ve senin önünde dikilece?im ana dek,
bir aynan?n önünde durdu?umu dü?ünerek.
Cömertlik, bana senden daha çok gereksindi?imi de?il,
benden daha çok gereksindi?ini vermendedir.
E?er insanlara bo? elimi uzat?r
ve bir ?ey alamazsam çok üzücü;
ama as?l ümitsiz durum, dolu elimi uzat?p
kabul edecek kimseyi bulamamamd?r.
Sadece bir aptal ve bir dahi
insanlar?n koydu?u kurallar? çi?ner,
ki onlar Tanr?' n?n kalbine en yak?n olanlard?r.
Düzenbazl?k bazen ba?ar?l? olur,
ama her zaman kendini öldürür.
?eytan sen do?du?un gün öldü.
Art?k bir melekle kar??la?mak için
cehennem azab? çekmek zorunda de?ilsin.
En özgür ruh bile
fiziksel gereksinimlerden kaçamaz.
Di?er yan?mla hiç bir zaman
tam bir uyum içinde olamad?m.
Görünen o ki maddenin özü
aram?zda uzanmakta.
Di?er yan?n daima senin için üzülür.
Ama o zaten ac?yla beslendi?i için bir sorun yok.
?yi ve kötü hakk?nda söylenen her ?ey do?ruysa,
benim ya?am?m uzun bir suçtan ibaret olmal?.
Gözlerindeki kini dudaklar?ndaki gülümsemeyle
örtmeye çali?an biri ne kadar da aptald?r.
Yaln?z benden a?a?? olan
beni k?skanabilir veya nefret eder.
Ne k?skan?ld?m, ne de nefret edildim;
çünkü kimseden üstün de?ilim.
Yaln?z benden üstün olan
beni övebilir, ya da hor görür.
Ne övüldüm, ne de hor görüldüm;
çünkü kimseden a?a?? de?ilim.
Ya?am bana alt?n sunarken
sana gümü? verdi?imde
kendimi cömert say?yorsam
ne kadar cimri olmal?y?m.
E?er s?rr?n? rüzgara açarsan,
s?rr?n? a?açlara söyledi diye
rüzgar? suçlayamazs?n.
?nsan?n kürsüsü
suskun yüre?indedir;
geveze akl?nda de?il.
Gerçe?e kulak veren
gerçe?i dile getirenden
daha az de?erli de?ildir.
Gerçekte biz kendi kendimizle konu?uruz;
ama ara s?ra di?erleri de bizi i?itebilsin
diye sesimizi yükseltiriz.
Sonsuzlu?u özlüyorum,
çünkü orada yaz?lmam?? ?iirlerim
ve boyanmam?? resimlerimle bulu?aca??m.
En ac?nacak ki?i, dü?lerini
alt?n ve gümü?e dönü?türmü? oland?r.
Ölüm de, t?pk? ya?am gibi, ya?l?ya
yeni do?andan daha yak?n de?ildir.
Evet, bir Nirvana var;
o, koyunlar?n? ye?il
bir otla?a yaymanda,
çocu?unu uyutmanda ve
?iirinin son dizesini yazmandad?r.
Durmaks?z?n yürüyorum bu k?y?larda,
kumla köpü?ün aras?nda.
Yükselen deniz ayak izlerimi silecek,
rüzgar köpü?ü önüne katacak,
ama denizle k?y? daima kalacak.
Bugünün ac?s?, dünün hazz?n?n an?s?d?r.
An?msamak bir tür bulu?mad?r.
Unutmak ise bir tür özgürlük.
Yüre?imdeki mühür
kalbim k?r?lmadan çözülebilir mi?
Sevgililer birbirlerinden çok
aralar?ndakini kucaklarlar.
Arkada?l?k her zaman için
tatl? bir sorumluluktur,
asla bir f?rsat de?il.
Ancak büyük bir ac? veya büyük bir sevinç
senin gerçe?ini aç??a ç?karabilir.
??te böyle bir anda
ya güne? alt?nda ç?plak danset,
ya da çarm?h?n? ta??.
?nsanl?k, sonsuzlu?un d???ndan
sonsuzlu?a akan bir ???k nehridir.
?afa?a ancak
gecenin yolunu izleyerek ula??labilir.
Gariptir ki,
kimi zevklerin tutkusudur,
ac?lar?m?z?n bir k?sm?n? olu?turan.
Ki?inin hayal gücüyle,
dü?lerinin gerçeklesmesi aras?ndaki mesafe,
yaln?zca onun yo?un iste?iyle a??labilir.
Cennet orada,
?u kap?n?n ard?nda,
hemen yandaki odada;
ama ben anahtar? kaybettim.
Belki de sadece koydu?um yeri unuttum.
Ku? tüyünde uyuyanlar?n dü?lerinin,
toprak üzerinde uyuyanlar?nkinden
daha güzel olmad??? gerçe?inde,
ya?am?n adaletine olan inanc?m?
yitirmem mümkün mü?
Bana kulak ver ki,
sana ses verebileyim.
Kar?indakinin gerçe?i
sana aç?klad?klar?nda de?il,
aç?klayamad?klar?ndad?r.
Bu yüzden onu anlamak istiyorsan,
söylediklerine de?il,
söylemediklerine kulak ver.
Söylediklerimin yar?s? be? para etmez;
ama ola ki di?er yar?s? sana ula?abilir
diye konu?uyorum.
Yaln?zl???m, insanlar geveze hatalar?m? övüp,
sessiz erdemlerimi ele?tirmeye
ba?lad???nda do?du.
Bir gerçek her zaman bilinmek,
ama ara s?ra söylenmek içindir.
?çimizdeki gerçek olan sessiz,
edinilmi? olan ise gevezedir.
?çimdeki ya?am?n sesi,
senin içindeki ya?am?n
kula??na ula?amaz.
Yine de kendimizi yaln?z
hissetmemek için konu?al?m.
Sözcüklerin dalgas?
hep üstümüzde olsa da,
derinliklerimiz daima dinginli?ini korur.
Ya?am kalbini okuyacak
bir ?ark?c? bulamazsa,
akl?n? konusacak
bir filozof yarat?r.
Zihnimiz bir süngerdir,
yüre?imizse bir nehir.
Ço?umuzun akmak yerine,
sünger gibi emmeyi seçmesi ne garip!
Eger k??,
"Bahar? yüre?imde sakl?yorum"
deseydi, ona kim inan?rd??
Her tohum bir özlemdir.
Ö?retilerin ço?u pencere cam? gibidir.
Arkas?ndaki gerçe?i görürsün,
ama cam seni gerçekten ay?r?r.
Haydi seninle saklambaç oynayal?m.
Yüre?ime saklan?rsan e?er,
seni bulmak zor olmaz.
Ancak kendi kabu?unun
ard?na gizlenirsen,
seni bulmaya çal??mak
bir i?e yaramaz.
Ne?eli yüreklerle birlikte
ne?eli ?ark?lar söyleyen
kederli bir kalp ne kadar yücedir.
Yürüyenlerle birlikte yürümeyi ye?lerim,
durup yürüyenlerin geçi?ini seyretmek de?il.
Hay?r, bo?una ya?amad?k biz!
Kemiklerimizden kuleler yapmad?lar m??
Özel ve ayr?mc? olmayal?m.
Unutmayal?m ki, ?airin akl? da,
akrebin kuyru?u da gururla
ayn? yeryüzünden yükselir.
Evim der ki, "Beni b?rakma,
çünkü burada senin geçmi?in ya??yor."
Yolum der ki, " Gel ve beni izle,
çünkü ben senin gelece?inim."
Ve ben hem eve, hem de yola derim ki,
"Benim ne geçmi?im,
ne de gelece?im var.
Eger kal?rsam,
kal???mda bir ayr?l?? vard?r;
gidersem,
ayr?l???mda bir kal??.
Yaln?zca sevgi ve ölüm
her ?eyi de?i?tirebilir."
Daha dün, ya?am küresi içinde
uyumsuzca titre?en bir k?r?nt?
oldu?umu dü?ünürdüm.
?imdi biliyorum ki,
ben kürenin ta kendisiyim,
ve uyumlu k?r?nt?lar halinde
tüm ya?am içimde devinmekte.
Adland?ramad???n nimetleri özledi?inde,
ve nedenini bilmeden kederlendi?inde,
i?te o zaman büyüyen her ?eyle
beraber büyüyecek, ve
üst benli?ine uzanacaks?n.
A?açlar yeryüzünün
gökkubbeye yazd??? ?iirlerdir.
Ama biz onlar? devirir ve
bo?lu?umuzu kaydedebilmek için
ka??da dönü?türürüz.
Güzelli?in ?ark?s?n? söylersen e?er,
çölün ortas?nda tek ba??na olsan bile
bir dinleyicin olacakt?r.
Esin daima ?ark? söyler;
asla aç?klamaya çal??maz.
En büyük sark?c?,
sessizli?imizin ?ark?s?n? söyleyendir.
E?er a?z?n yemekle doluysa
nas?l ?ark? söyleyebilirsin?
Ve e?er elin alt?nla yüklüyse,
?ükretmek için nas?l kald?rabilirsin?
Sözler zamans?zd?r.
Onlar? zamans?zl?klar?n? bilerek
söylemeli ya da yazmal?s?n.
?iir bir dü?üncenin ifadesi de?ildir.
O, kanayan bir yaradan
veya gülümseyen bir a??zdan
yükselen bir ?ark?d?r.
Dünya kuruldu kurulal? bilinir: A?k, derinli?inin fark?na, ancak ayr?l?k saati gelip çatt???nda var?r.
Siz çoksunuz, oysa ben tekim. Bana diledi?inizi söyleyin ve yap?n. Di?i koyun gecenin karanl???nda kurtlar?n av? olabilir... Fakat kan?, vadinin ta?lar?nda tan a?ar?p da güne? yükselene de?in duracak !
Vadinin Perileri adl? kitab?ndan al?nt?
Bask?ya ba?kald?rmayan ki?i kendine kar?? adaletsizdir.
Yoksa, ne çiçek açan ne de meyve veren bir a?aç m? olsayd?m; çünkü verimli olabilmenin sanc?s?, k?raç olmaktan a??rd?r; ve eli aç?k zenginin çekti?i ac? dilencinin sefaletinden beterdir...
Bir adam bir dü? gördü ve uyand???nda yorumcuya giderek dü?ünü kendisi için yorumlamas?n? istedi. Yorumcu adama dedi ki, bana uyan?kken gördü?ün dü?lerle gel ki anlamlar?n? söyleyebileyim. Ama uykunun dü?leri ne benim bilgeli?ime aittir ne de senin imgelemine...
Bana kulak ver ki, sana ses verebileyim. 7 Haziran 2007
Yaln?z aç??a ç?kan ????? görebiliyorsan,
Yaln?z söylenen sesi duyabiliyorsan,
Ne görebiliyorsun,
Ne duyabiliyorsun.
Bir elman?n yüre?inde gizlenen tohum görülmez bir elma bahçesidir. Ama bu tohum bir kayaya rastgelirse ondan hiçbir ?ey ç?kmaz.
Biz sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi onlar? ya?amadan çok önce tercih ederiz
S?rt?n? güne?e çevirirsen gölgenden gayr? bir ?ey göremezsin.
?nsan?n hakikati, sana gösterdi?inde de?il, gösteremedi?indedir. Bundan ötürü onu tan?mak istersen dediklerine de?il, demediklerine kulak ver.
Topra??n neresini kazarsan kaz, bir define bulacaks?n. Ancak bir çiftçinin inanc?yla kazmal?s?n.Günün sözü 22 Kas?m 2006
Hayat?n bütün esrar?n? çözdü?ün vakit ölümü arzulars?n. Çünkü o da hayat?n s?rlar?ndan biridir.
Kula?a gelen müzik tekse de, onu olu?turan notalar farkl?d?r.
Sahip olduklar?n?zdan verdi?inizde çok az ?ey vermi? olursunuz. Gerçek veri? kendinizden vermektir.
Ö?renimsiz ak?l sürülmemi? tarlaya benzer.
Misafirler olmasayd?, evlerimiz mezara dönerdi.
Çünkü ki?i, ölçüsüz ve s?n?rs?z bir deniz gibidir.
'Tek do?ruyu buldum' de?il, 'Bir do?ruyu buldum' deyin.
Her erkek iki kad?na a??k olur. Biri hayallerinde yaratt??? di?eriyse henüz do?mam?? oland?r.
Ne gariptir ki toplum olarak, akl? yava? olana de?il de aya?? yava? olana, yüre?i kör olana de?il de gözü kör olana ac?r?z.....
Almitra sözü ald? ve sordu:
- Peki üstad; evlilik nedir?
Cevap söyle geldi:
- Siz birliktelik için do?mu?sunuz. Ölüm mele?inin beyaz kanatlar? sizi ay?rana kadar ayr?lmayacaks?n?z.Tanr?'n?n sessiz tan?kl???nda bile beraber olacaks?n?z, ama birlikteli?inizde mesafeler b?rak?n; b?rak?n ki, cennetin rüzgarlar? aran?zda dansedebilsin...birbirinizi sevin ama, a?k tutsakl??? istemeyin.. b?rak?n a?k, ruhunuzun k?y?lar?na vuran dalgalar gibi olsun... birbirinizin barda??n? doldurun ama ayn? bardaktan içmeyin; ekme?inizden verin birbirinize ama ayn? somundan ?s?rmay?n... birlikte ?ark? söyleyin;lakin birbirinizi yaln?z b?rakmay? da bilin, saz?n telleri de yaln?zd?r ve armoni içinde ayn? melodiyi seslendirir... birbirinize kalbinizi verin ama kar??l?kl? kilitleyip saklamak için de?il! sadece hayat?n eli o kalbi saklar! birlikte durun, ama yap??may?n, tap?naklar?n sütunlar? da biti?ik de?ildir! ve unutmay?n; me?e ile ç?nar birbirlerinin gölgesinde büyümezler... 17 ?ubat 2008
Evim der ki, "Beni b?rakma, çünkü burada senin geçmi?in ya??yor." Yolum der ki, "Gel ve beni izle, çünkü ben senin gelece?inim." Ve ben hem eve, hem de yola derim ki, "Benim ne geçmi?im, ne de gelece?im var. E?er kal?rsam, kal???mda bir ayr?l?? vard?r; gidersem, ayr?l???mda bir kal??.
Esin daima ?ark? söyler; asla aç?klamaya çal??maz.
?iir bir dü?üncenin ifadesi de?ildir. O, kanayan bir yaradan veya gülümseyen bir a??zdan yükselen bir ?ark?d?r.
Bana "seni anlam?yorum" demen, haketmedi?im bir övgü, haketmedi?in bir yergidir.
Yanl??lar?m?z? do?rular?m?zdan daha büyük bir co?kuyla savunmam?z ne gariptir!
Suskunlu?u gevezeden, ho?görüyü ho?görüsüzden ve kibarl??? kaba olandan ö?rendim. Ne garip ki, tüm bu ö?retmenlerime kar?? oldukça nankörüm. 25 A?ustos 2010
Anlay??l? olan beni anlay??l?, aptal olan ise aptal bulur. Bence ikisi de hakl?d?r.
Evet, bir Nirvana var; o, koyunlar?n? ye?il bir otla?a yaymanda, çocu?unu uyutmanda ve ?iirinin son dizesini yazmandad?r.
Do?a, ho?geldin diyen kollar?yla uzan?r bize ve onun kad?ns? güzelli?inden haz almaya ça??r?r bizi; ama biz onun sükunetinden ürker, kalabal?k kentlere ak?n ederiz ve orada t?pk? vah?i bir kurdun önünden kaç??an koyunlar gibi birbirimizi s?k??t?rarak ya?ar?z.
Hayat?n öyle geni? ve büyük bo?luklar? vard?r ki, can buralarda dolan?rda, bu süre, insano?lunun kendi bulu?u olan zaman taraf?ndan ölçülemez.

#2844

 
© 2015
AŞK