Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Halil Cibran Sözleri

Gerçekten büyük insan odur ki, ne yönetir ne yönetilir.

A?k? konu?mak için dudaklar?m? kutsanm?? ate?le temizledim, ama hiçbir sözcük bulamad?m.

Yaln?zl???m, insanlar geveze hatalar?m? övüp, sessiz erdemlerimi ele?tirmeye ba?lad???nda do?du.

Dünya kuruldu kurulal? bilinir: A?k, derinli?inin fark?na, ancak ayr?l?k saati gelip çatt???nda var?r.

Ne gariptir ki toplum olarak, akl? yava? olana de?il de aya?? yava? olana, yüre?i kör olana de?il de gözü kör olana ac?r?z.

Bana Kendini tan?sayd?n Bütün insanlar? tan?rd?n Diyorlar. Ben de onlara diyorum ki: Bütün insanlar? tan?yana dek Kendimi tan?yamam.

Dostum, güne?e bak, topra?a bak, suya bak, buluta bak; fakat, arkana bakma... Kimin geldi?i önemli de?il, kimin gelmedi?i de.

Neden bazi insanlar sizin denizinizde yasayip, dereleriyle övünüyorlar.

Bana susmay? ver, gecenin hücumlar?na meydan okuyay?m.

?ki kad?n konu?tu?unda hiç bir ?ey söylemezler. Bir kad?n konu?tu?unda bütün bir hayat? aç?klar.

Siz çoksunuz, oysa ben tekim. Bana diledi?inizi söyleyin ve yap?n. Di?i koyun gecenin karanl???nda kurtlar?n av? olabilir... Fakat kan?, vadinin ta?lar?nda tan a?ar?p da güne? yükselene de?in duracak !

Biri sana kötülük ederse unut, ama sen birine kötülük edersen hiç unutma.

?nsan?n hayali ile elde edi?i aras?nda yaln?zca tutkusunun a?abilece?i bir mesafe bulunur.

Do?a, ho?geldin diyen kollar?yla uzan?r bize ve onun kad?ns? güzelli?inden haz almaya ça??r?r bizi; ama biz onun sükunetinden ürker, kalabal?k kentlere ak?n ederiz ve orada t?pk? vah?i bir kurdun önünden kaç??an koyunlar gibi birbirimizi s?k??t?rarak ya?ar?z.

Gerçek güzellik bir erkekle bir kad?n aras?nda var olabilen ve a?k ad? verilen ruhsal ahenkte yatar.

Dostum göründü?üm gibi de?ilim..Görünü?, sadece giydi?im bir elbisedir.

Gevezeli?i bilgi, susmay? cehalet ve yapmac?kl??? sanat zannedenlerden uza??m!

Saatlerin f?s?lt?s? müzi?e dönü?ür; bir ney gibi olursunuz kalpten çal??t???n?z zaman. Ve nedir a?k ile çal??mak? Yar giyecekmi? gibi dokumakt?r bir kuma??, nak?? i?ler gibi kalpten.

Yüre?imdeki mühür kalbim k?r?lmadan çözülebilir mi?

Sen duyduklar?na inan?yorsun. Söylenmeyenlere inan... Çünkü insan?n sessizli?i sözcüklerinden daha yak?nd?r gerçe?e.

Sözcüklerin dalgas? hep üstümüzde olsa da, derinliklerimiz daima dinginli?ini korur.

Vars?n aç kalay?m, ve yüre?im kavrulsun susuzluktan, ve ölüp yok olay?m; yeter ki senin doldurmad???n bir barda?a veya senin kutsamad???n bir kaseye uzanmas?n elim.

Hakikat iki ki?iye muhtaçt?r: Biri, onu dillendiren; di?eri onu anlayan...

Bask?ya ba?kald?rmayan ki?i kendine kar?? adaletsizdir.

Sevgi sevgiliyle sevgili aras?ndaki peçedir.

Geceyi delerek uçan küçük bir ku? gibi, ya?ar ruhum; h?zland?kça uçu?u, daha da yak?nla??r ?afak.

Bilmen gerekenlerin sonuna ula?t???nda, duyumsaman gerekenlerin ba??nda olacaks?n...

Her insan iki insand?r; biri karanl?kta uyan?k, di?eri ise ayd?nl?kta uykudad?r.

Ö?renimsiz ak?l sürülmemi? tarlaya benzer.

Gerçekte yaln?zca kendimizle konu?uruz. Ama kimi zaman sesimiz ba?kalar?n?n duyabilece?i kadar yüksek olur.

E?er biri sana gülerse ona ac?yabilirsin; ama sen ona gülersen kendini asla ba???lama.

Dostunuz sizin sevgi ekti?iniz, ?ükran biçti?iniz tarlad?r. Dost size kendi fikrini anlat?nca içinizden gelen hay?r veya evet'i esirgemeyiniz. Dost susunca, kalbiniz onun kalbini dinlemeye devam etsin.

Her erkek iki kad?na a??k olur. Biri hayallerinde yaratt??? di?eriyse henüz do?mam?? oland?r.

Sahip olduklar?n?zdan verdi?inizde çok az ?ey vermi? olursunuz. Gerçek veri? kendinizden vermektir.

Yaln?z aç??a ç?kan ????? görebiliyorsan, Yaln?z söylenen sesi duyabiliyorsan, Ne görebiliyorsun, Ne duyabiliyorsun.

?nsanlar aras?ndaki bir cenaze toreninin, Melekler aras?nda bir dü?ün ?enligi olmad???n? kim bilebilir ki ?

Bana kulak ver ki, sana ses verebileyim.

Çünkü ki?i, ölçüsüz ve s?n?rs?z bir deniz gibidir.

Allah a?k?na! De bana Nas?l olur da Kendini di?er yan?ndan ay?rabilirsin?

Tek do?ruyu buldum' de?il, Bir do?ruyu buldum' deyin

Dostluk daima tatl? bir sorumluluktur; asla bir f?rsat de?ildir.

Her tohum bir özlemdir.

Hayat?n bütün esrar?n? çözdü?ün vakit ölümü arzulars?n. Çünkü o da hayat?n s?rlar?ndan biridir.

Hayret etmek bilginin ba?lang?c?d?r.

B?rak?n bugününüz, geçmi?i an?larla, gelece?i ise özlemle kucaklas?n.

Hakikate kulak veren, hakikati dillendirenden daha basit de?ildir.

Yaln?zca sevgi ve ölüm her ?eyi de?i?tirebilir.

Be?eri kanunlar? yaln?zca iki ki?i çi?ner: deli ve dahi.

E?er k??, Bahar? yüre?imde sakl?yorum deseydi, ona kim inan?rd?.

Gariptir ki, kimi zevklerin tutkusudur, ac?lar?m?z?n bir k?sm?n? olu?turan.

Esin daima ?ark? söyler; asla aç?klamaya çal??maz.

Misafirler olmasayd?, evlerimiz mezara dönerdi.

Biz sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi onlar? ya?amadan çok önce tercih ederiz.

S?rt?n? güne?e çevirirsen gölgenden gayr? bir ?ey göremezsin.

?afa?a ancak gecenin yolunu izleyerek ula??labilir.

Kula?a gelen müzik tekse de, onu olu?turan notalar farkl?d?r.

Kalbiniz gecelerin ve gündüzlerin s?rr?n? sessizce bilir. Ancak kulaklar?n?z, kalbinizin bilgisini i?itmek için deli olur.

Ö?retilerin ço?u pencere cam? gibidir. Arkas?ndaki gerçe?i görürsün, ama cam seni gerçekten ay?r?r.

Topra??n neresini kazarsan kaz, bir define bulacaks?n. Ancak bir çiftçinin inanc?yla kazmal?s?n.

Hakikat parçalanamaz.

Her tohumda bir tutku gizlidir.

A?k ve ?üphe bir arada bulunmaz.

K?skanc?n suskunlu?u çok gürültülüdür.

?iir çokça sevinç ve ?zd?rap ve hayrettir, biraz da söz.

?htiyaç korkusu da, ihtiyaçtan ba?ka bir ?ey de?il midir.

Arzu hayat?n yar?s?d?r Kay?ts?zl?ksa ölümün.

Bir tür kavu?mad?r hat?rlay??, unutu? bir özgürlük.

Bugünün ac?s?, dünün hazz?n?n an?s?d?r.

An?msamak bir tür bulu?mad?r. Unutmak ise bir tür özgürlük.

?nci, kum tanesinin etraf?na ?zd?rab?n ördü?ü mabeddir.

?nsanl?k ezel ve ebed denizine dökülen ???ktan bir ?rmak.

Güzellik bütün bir hayat?m?z boyu arad???m?z yiti?imizdir.

Siz konu?tu?unuzda, dü?üncelerinizle bar?? içinde olmay? terk edersiniz.

Ki?inin hayal gücüyle, dü?lerinin gerçekle?mesi aras?ndaki mesafe, yaln?zca onun yo?un iste?iyle a??labilir. Ne?eli yüreklerle birlikte ne?eli ?ark?lar söyleyen kederli bir kalp ne kadar yücedir.

Anlay??l? olan beni anlay??l?, aptal olan ise aptal bulur. Bence ikisi de hakl?d?r. Evet, bir Nirvana var; o, koyunlar?n? ye?il bir otla?a yaymanda, çocu?unu uyutmanda ve ?iirinin son dizesini yazmandad?r.

Suskunlu?u gevezeden, ho?görüyü ho?görüsüzden ve kibarl??? kaba olandan ö?rendim. Ne garip ki, tüm bu ö?retmenlerime kar?? oldukça nankörüm.

?iir bir dü?üncenin ifadesi de?ildir. O, kanayan bir yaradan veya gülümseyen bir a??zdan yükselen bir ?ark?d?r.

Bana "seni anlam?yorum" demen, haketmedi?im bir övgü, haketmedi?in bir yergidir.

Yanl??lar?m?z? do?rular?m?zdan daha büyük bir co?kuyla savunmam?z ne gariptir!

Bir elman?n yüre?inde gizlenen tohum görülmez bir elma bahçesidir. Ama bu tohum bir kayaya rastgelirse ondan hiçbir ?ey ç?kmaz.

?nsan?n hakikati, sana gösterdi?inde de?il, gösteremedi?indedir. Bundan ötürü onu tan?mak istersen dediklerine de?il, demediklerine kulak ver.

Evim der ki, "Beni b?rakma, çünkü burada senin geçmi?in ya??yor. " Yolum der ki, "Gel ve beni izle, çünkü ben senin gelece?inim. " Ve ben hem eve, hem de yola derim ki, "Benim ne geçmi?im, ne de gelece?im var. E?er kal?rsam, kal???mda bir ayr?l?? vard?r; gidersem, ayr?l???mda bir kal??.

Yoksa, ne çiçek açan ne de meyve veren bir a?aç m? olsayd?m; çünkü verimli olabilmenin sanc?s?, k?raç olmaktan a??rd?r; ve eli aç?k zenginin çekti?i ac? dilencinin sefaletinden beterdir.

Bir adam bir dü? gördü ve uyand???nda yorumcuya giderek dü?ünü kendisi için yorumlamas?n? istedi. Yorumcu adama dedi ki, bana uyan?kken gördü?ün dü?lerle gel ki anlamlar?n? söyleyebileyim. Ama uykunun dü?leri ne benim bilgeli?ime aittir ne de senin imgelemine.

Allah dü?ündü, ilk dü?üncesi melekti. Allah konu?tu, ilk konu?mas? insand?.

?stendi?i zaman vermek güzel bir davran?? olabilir; fakat istenmeden, ihtiyac? hissederek vermek çok daha anlaml?d?r.

Hazz?n?z, ?st?rab?n?z?n maskesiz halidir. Ve kahkahan?z?n yükseldi?i ayni kuyu, s?k s?k gözya?lar?n?zla dolar.

Ve delili?imde hem özgürlü?ü hem güvenli?i buldum; yaln?zl???n özgürlü?ü ve anla??lmazl???n güvenli?ini, bizi anlayanlar bizden bir ?eyleri tutsak ederler çünkü.

#520

 
© 2015
AŞK