Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Halk ?iirleri Halk ?iiri

Halk ?iirleri sayfas? - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Halk ?iiri nedir? Halk ozanlar? ve ?airleri taraf?ndan yaz?lm?? halk ?iirlerine ula?abilirsiniz.
Halk kültürü ulusal kültürün en önemli, en verimli kaynaklar?nda biridir. Halk ?iiri ise bu kaynaklar?n en etkin, en yayg?n ve özgün kollar?ndand?r. Halk ?iirinin genellikle sözlü bir etkinlik olmas? ve egemen çevrelerce küçümsenmesi onun yaz?l? kaynaklara geçmesini k?s?tlam??t?r. Bu nedenle, halk y???nlar? onu yüzy?llarca gözü gibi korumu?, kulaktan kula?a ve ku?aktan ku?a?a aktararak bugünlere getirmi?tir. Geçmi?te resmi tarihlerle ?air tezkireleri ona pek az yer ay?rm??lard?r. Okuyup yazma bilenlerce sonradan düzenlenen cönkler ise hem say?l?d?r, hem de ço?u zaman yitip gitmi?tir. Cumhuriyet döneminde ise uzmanlarca yap?lan yay?nlarla s?n?rl? kalm??t?r.
CANIN SA? OLSUN
Bu a?k?n sonu geldi art?k bana el gibi
Bak diyorsan bakar?m senin can?n sa? olsun
Bir bilinmeze do?ru ça?layarak sel gibi
Ak diyorsan akar?m senin can?n sa? olsun
Biliyorsun kalbimin yaln?z sendin emeli
Bu sebepsiz veda ya bilmem ki ne demeli
Bin bir türlü emekle att???m bu temeli
Y?k diyorsan y?kar?m senin can?n sa? olsun
Çok isterdim a?kta ki günah?m? bilmeyi
Varsa elbet denerdim yanl???m? silmeyi
Suçum idamsa ?ayet ?u boynuma ilme?i
Tak diyorsan takar?m senin can?n sa? olsun
A?k?mla yüceldin ya kalbime koydun koru
Seviyorken ayr?lmak ?st?rab?n en zoru
Yaln?zl???n koynunda nice kederi çoru
Çek diyorsan çekerim senin can?n sa? olsun
Vars?n olsun gönlümde kederler salk?m saçak
Vars?n olsun dü?lerim sensiz firari kaçak
Kalbimin ortas?na ucu zehirli b?çak
Sok diyorsan sokar?m senin can?n sa? olsun
Bunca derdi çileyi lay?k gördünse bana
Söyleyecek sözüm yok sitemim olmaz sana
Dü?lerimi öldürüp umudumu zindana
T?k diyorsan t?kar?m senin can?n sa? olsun
Kâbus gibi üstüme çöktün bu mavi dü?te
Bana masal anlatma senin vefan bu i?te
A?k?na meftun kalbi hasret denen ate?te
Yak diyorsan yakar?m senin can?n sa? olsun
Biliyorum bu a?k?n dikildi mezar ta??
Duvara çalaca??m sana sevdal? ba??
Benim için bir ömür hiç dinmeyen gözya??
Dök diyorsan dökerim senin can?n sa? olsun
Umutlar?m toz duman kap?ld?m bir tufana
Kurulup kalamad?m gönlündeki sofa'na
Aydurmu?'um hadi git silah?n? kafana
S?k diyorsan s?kar?m senin can?n sa? olsun
————
?irazemsin Sen Benim
Yüre?ime saplanan zehirli oksun canan.
Ölesiye muhtac?m, yan?mda yoksun canan.
B?rakma bir an bile, sevginden yoksun canan
Sen yand???m kand???m, özledi?im güzelsin.
A?k?n? yüre?imde gizledi?im güzelsin.
Sensin a?k-? gerçe?im, yediveren çiçe?im,
Hayata tutunduran ?irazemsin sen benim.
Benli?im sende sanki ben pe?inde gölgenim.
Nazar-? a?kla bak?p izledi?im güzelsin.
A?k?n? yüre?imde gizledi?im güzelsin.
Nev bahar? bekliyor sevgine hasret gönlüm
Zulmetin girdab?nda b?rakma beni gülüm,
Sensizli?e bir lahza olamaz tahammülüm.
Hasretle yollar?n? gözledi?im güzelsin.
A?k?n? yüre?imde gizledi?im güzelsin.
————
EFEND?M(S.A.V)
Seni övmek ne mümkün, sevilmi? seçilmi?sin,
?nsanl???n bâht?na, gün olup aç?lm??s?n,
Hakk'?n lütfü ihsân?, rahmetsin saç?lm??s?n,
"LEVLÂKE" Devletinin, Sultân?s?n Efendim;
Sen bu mücrim bendenin, öz can?s?n Efendim.
Hakk övmü?te yaratm??, âlemlerin nûrusun,
"LEVLÂKE" Devletinin, Sultân?s?n Efendim.
Mü'min olan kullar?n, dünya ukbâ kâr?s?n,
"LEVLÂKE" Devletinin, Sultân?s?n Efendim;
Sen bu mücrim bendenin, öz can?s?n Efendim.
Senin hürmetinedir, vücûdu varl?klar?n,
Sana imânla mümkün, defi tüm darl?klar?n,
Seni inkâr etmektir, sebeb-i körlüklerin,
"LEVLÂKE" Devletinin, Sultân?s?n Efendim;
Sen bu mücrim bendenin, öz can?s?n Efendim.
Hakk'a yak?nl?k senle, uzakl?kta senledir,
Kurtulu? yaln?z senin, getirdi?in dînledir,
Sonsuz sâadet ya da, hasiretlik "ân"lad?r,
"LEVLÂKE" Devletinin, Sultân?s?n Efendim;
Sen bu mücrim bendenin, öz can?s?n Efendim.
Senin ahlâk?n ile, ahlâklanan kullar?n,
Güne? eder parlat?r, örnek k?lar hâllerin,
Öyle beli? eylersin, süsleyûben dillerin,
"LEVLÂKE" Devletinin, Sultân?s?n Efendim;
Sen bu mücrim bendenin, öz can?s?n Efendim.
Seni övmek ne mümkün, sevilmi? seçilmi?sin,
?nsanl???n bâht?na, gün olup aç?lm??s?n,
Hakk'?n lütfü ihsân?, rahmetsin saç?lm??s?n,
"LEVLÂKE" Devletinin, Sultân?s?n Efendim;
Sen bu mücrim bendenin, öz can?s?n Efendim.
Ozan ?lo ümmetin, içinde âciz zay?f,
K?rkyedi y?ll?k ömür, her "ân" dan eder hay?f,
Aslî yurtta sahip ç?k, günâhkârd?r bu zuyuf,
"LEVLÂKE" Devletinin, Sultân?s?n Efendim;
Sen bu mücrim bendenin, öz can?s?n Efendim.
————
Türkçe Türkü Söyleyin
Kula??m pas tuttu gurbet elinde
Haydi bana Türkçe Türkü söyleyin
Bir kuru divan?n s?rma telinde
Haydi bana Türkçe Türkü söyleyin.
Bozlak olsun önce uzundan çekin
Bozk?rlar?n dertli sözünden çekin
Anadolumun her saz?ndan çekin
Haydi bana Türkçe Türkü söyleyin.
Halay olsun horon olsun bar olsun
Yeterki gönüller dostum bir olsun
Ba??r?n s?la'dan sesler gür olsun
Haydi bana Türkçe Türkü söyleyin.
Köro?lu postuna var?p oturun
Çaml? bellerine selam götürün
Bolu beyinden bir haber getirin
Haydi bana Türkçe Türkü söyleyin.
Köyünden kentinden dört bir yan?ndan
Na?meler toplay?n bin bir ?ân?ndan
Çanakkaledeki ?ehit kan?ndan
Haydi bana Türkçe Türkü söyleyin.
?ERAFETT?N yine kalkt? yürüdü
?çimde hasretin ya?? eridi
Benimde vatan?m yurdum varidi
Haydi bana Türkçe Türkü söyleyin.
————
Sen A?lama Bebe?im
Gamzeler güle darg?n yana??n harelenmi?,
Sen a?lama bebe?im her derdin çaresi var.
Zülüfte teller sefil yüre?in yarelenmi?,
Sen a?lama bebe?im her derdin çaresi var.
Islanmas?n geceler sil gözlerin ya??n?,
Esir olma burcuna e?me hilal ka??n?,
Vuslat? dü?ümleyen ta?a vursun ba??n?,
Sen a?lama bebe?im her derdin çaresi var.
Bahara döner dü?ler renklenir ye?il sar?,
Sis kalkar gecelerden erir mevsimin kar?,
Seçerler gülistandan pembe çiçekli nar?,
Sen a?lama bebe?im her derdin çaresi var.
Aç gönlünü ne olur ömür bo?a gitmesin,
Bu sevda Vuslatî'yi hep peri?an etmesin,
Biz de Allah kuluyuz ?ark?m?z hiç bitmesin,
Sen a?lama bebe?im her derdin çaresi var.
————
EY O?UL!
Atadan nasihat, sözlerim sana,
Mihenk al, özüne yazd?r be o?ul...
Sab?rla, hizmet et sen bu vatana,
Yoluna ölsen de azd?r be o?ul...
Dürüst ol, sapma ha, yalan dolana,
Tenezzül buyurma, sak?n talana,
Bir ad?m fazla git, sana gelene,
Metanet, kavgadan uzdur be o?ul...
Namertten isteme olsan da muhtaç,
Merde minnet etme, kalsan bile aç,
Yetimi yoksulu kolla, kucak aç,
Onlar? ba??nda gezdir be o?ul...
Herkes etti?ini mutlaka bulur,
Ana, baba hakk? deyince bir dur!
Ola ki, yan?nda ya?lanm?? olur,
Onlar?n yoku?u düzdür be o?ul...
Helal lokma kazan, harama dikil,
Sanat?n bilezik, tecrüben okul,
?iar?n dürüstlük, sermayen ak?l,
Senedin, verilen sözdür be o?ul...
Kibirden uzak dur, ben benim deme,
Kimsenin ard?ndan g?ybet eyleme,
Öfkene kap?l?p kem söz söyleme,
Kötü söz yürekte izdir be o?ul...
Mecliste sükut et, haddini a?ma,
Kapanm?? ay?b?n üstünü e?me,
Kitab? unutup yolundan ?a?ma,
Aln?na "mü'mindir" yazd?r be o?ul...
Dünyada say?l? günle ya?ars?n,
Ömür nas?l biter, sen de ?a?ars?n,
Unutma ki, bakî de?il, be?ersin,
Ölümü tatmayan, özdür be o?ul
————
Ne Çare!
Adaletsiz i? yapan?n oca??,
Söner amma ben göremem ne çare.
Bayku?lar toplan?r mezar ba??na,
Konar amma ben göremem ne çare.
Siyasetçi fazla söyler yalan?,
Vurguncular iyi yapar talan?,
Bu halk bir gün anlar haks?z olan?,
K?nar amma ben göremem ne çare.
Hani nerde ham? hastan seçenler,
?yiye, güzele k?ymet biçenler,
El öperek makamlara geçenler,
?ner amma ben göremem ne çare.
Tereci olana sat?lmaz tere,
Can?m kurban olsun er o?lu ere;
Aslanlar gelince köpek bir yere,
Siner amma ben göremem ne çare.
Merdano?lu yola dizdim kervan?;
?çimizden atamad?k Mervan?,
?u bozuk düzenin çark? devran?.
Döner amma ben göremem ne çare.
————
A?IT
Pamuk ipli?i mi arada ba?lar?
Sen bir yana, ben bir yana, sevdi?im...
Gencecik bir gelin, burada a?lar
Hep, ad?n? ana ana, sevdi?im! ..
Dinmez, gözlerimde sicim sicim ya?
Oyal? mendilim kurumaz, hep ya?! ..
Daha on yediye de?memi? bir ya?...
Saramad?m, kana kana, sevdi?im! ..
Yüzüne damlalar de?se, benimdir! ..
Buharla?an ya??m, kan?m, tenimdir! ..
Seni ben kaybettim, yitik benimdir! ..
Soruyorum, ona buna, sevdi?im! ..
Kimin gözü de?di, kimler kand?rd??
Yuvam?z? y?kt?, ci?er yand?rd??
Kan?m?za kimler ekmek band?rd??
Bir kez daha s?na, s?na, sevdi?im! ..
Saç?n? ba??n? yoluyor, anam
Ç?km?yor, soka?a, kahveye babam
Daha ellerimde duruyor, k?nam
Uyuyorum, dona dona, sevdi?im! ..
Dalga dalga saç?n, avuçlar?mda
A?k?n inci inci, göz uçlar?mda
Eriyip, as?ls?z tüm suçlar?mda
Ak?yorum, sana sana, sevdi?im! ..
Gözümü açm???m, seni görmü?üm
Saç?m? ellerin ile örmü?üm
Ne kadar safm???m, bakar körmü?üm
?nanm???m, buna ?una, sevdi?im! ..
Tek dost tan?madan ü?ü?tü, dü?man
Selâm verdi?ime pi?man?m, pi?man! ..
?nan ki gölgene dü?man?m, dü?man! ..
Sanki nikâhlanm??, sana, sevdi?im! ..
Kâkülün, öptü?üm aln?na de?er
Bir tutam?, dünya mal?na de?er! ..
Ne kadar sevmi?im, ne kadar, me?er! ..
Ar?yorum, yana, yana sevdi?im! ..
Sen gidince, evden gitti, kediler
"Alaca K?z bir ho? oldu! ..", dediler
Yere yat?rd?lar, kesip yediler
Tiridine bana bana, sevdi?im! ..
Sanki birileri k?smet ba?l?yor
Yaln?z Koca ?nek, geçim sa?l?yor.
Ak K?z öksüz, gece gündüz, a?l?yor
Yemiyor içmiyor dana, sevdi?im! ..
Gözya?? m? akar, ac?m??, p?nar
Devrildi, isimler yazd???n ç?nar
Ne olur, dön art?k, el âlem k?nar! ..
A??r gelir bu yük cana, sevdi?im! ..
Geçende al?c? ç?kt?, hal?ma
Pazarl?k ederken, ?a?t? hal?ma
"Ballar m? uyarm??, benim bal?ma?
Beklerim, ben! .." dedim ona, sevdi?im! ..
Pazar gün, Döne'nin kel k?z evlendi
Davulla kalbimde kor alevlendi!
Z?pk?n yemi? gibi bir alevlendi! ..
Gelin gidecekmi? Van'a, sevdi?im! ..
Beni burda rezil rüsva eyleme! ..
Allah'?n a?k?na bir yâr peyleme! ..
Tatl? tatl? konu?, kötü söyleme!
Otu t?katt?rma çana, sevdi?im! ..
Köyde gezen lâf? kestim, budad?m! ..
Sana kavu?maya bir can adad?m! ..
Davar kesece?im, adak adad?m! ..
Dü?te yuttu seni Tuna, sevdi?im! ..
Viran köy yollar? karla m? kapl??
Yan?yor yüre?im, hasretin sapl?! ..
Aptesli-namazl?, eli kitapl?
Gidiyorum, sona sona, sevdi?im! ..
Dün sabah midemde bulant? oldu
Betim benzim att?, yana??m soldu
Betül Ebe bakt?, derdimi buldu
Ben de olaca??m ana, sevdi?im.
Kaçakç? Hasan'a tuzak kurmu?lar
Geçitte k?st?r?p, gözden vurmu?lar! ..
Bütün köylülere sual sormu?lar
Mezar?na bayku? kona, sevdi?im! ..
O ç?karmad? m?, onca yalan?! ? ..
S?rt?na vurdular, kefen palan?! ..
Bayram etti; çoluk- çocuk, kalan?! ..
Bütün köy yakacak k?na, sevdi?im! ..
?zin vermiyormu?, e?ekar?s?
Konu?am?yormu?, melek kar?s?
Ç?kageldi bana, gece yar?s?
Boynuma sar?ld? Suna, sevdi?im! ..
Babam vuracakt?, anam salmad?
Hangi âsi, Hak'tan ceza almad?! ..
Kendini ispata lüzum kalmad?
?htiyac?n m? var ?ana, sevdi?im! ? ..
Yürek, oylum oylum, kor kor közlendi! ..
Her gün postac?n?n yolu gözlendi.
Yeryüzünde kim, bu kadar özlendi! ? ..
Bak???m dönü?tü kana, sevdi?im! ..
Koynumda eskittim, en son resmini
Duda??ma zikir ettim, ismini
Bir görsem kar??mda, gerçek cismini
Veririm can? o âna, sevdi?im! ..
?nan iftirad?r, inan yaland?r! ..
Eden buldu, içim d???m taland?r! ..
Kaç kez yemin ettim! .. Rabbim, inand?r! ..
Tene?irde tenim yuna, sevdi?im!
Y?k?k hayat?mda yaln?z sen vars?n
Öylesine var ki evren kadars?n! ..
Bilmem, bu zavall? nas?l yalvars?n! ?
Daha neler desin Râna, sevdi?im! ? ..
Geçen gün, elime mektubun geçti
Anana yazm??s?n, yârinse hiçti...
Gözlerim, hasretle yaz?n? içti! ..
Resmini mi koydun fona, sevdi?im?
Her nereye baksam, gözlerin ???r
Rüzgâr, f?s?l f?s?l sesini ta??r
Sohbet ediyoruz, istersen ?a??r
?stersen: "Deli! .." de, k?na, sevdi?im! ..
Bulu?tu?umuz o dere kenar?...
K?r?p, yedi?imiz k?rm?z? nar?...
Hat?rl?yor musun, geçen bahar??
Ne yazm??t?k, göçük hana, sevdi?im?
Acep söndürür mü yang?n?, ya?lar?
Bir a??t bitmeden, yenisi ba?lar! ..
Hayat?m? yedi, o çat?k ka?lar! ..
Gözya??m yakla?t? tona, sevdi?im! ..
Biter mi bu matem, bu destan, a??t! ? ..
Dertlerim ta??yor, kaç?nc? kâ??t! ? ..
?iir et, çilemi ya sat, ya da??t!
Türkü et, beste et ?ana, sevdi?im! ..
Uyku-tünek bitti, dü?e dalamam
Mektuplar yazar?m, sana salamam
K?yar?m can?ma, sensiz kalamam! ..
"Gidecek! .." diyorlar, "Bon'a! ..", sevdi?im! ..
Onurla yaz?ld?, ad?ma ad?n! ..
Dama??mda kald?, o buruk tad?n
Ne yapar s?lada, yapyaln?z kad?n?
Elini bulad?n hûna, sevdi?im! ..
Râna'y? döndürdün hûna, sevdi?im!

#3008

 
© 2015
AŞK