Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hannah Arendt Sözleri

Herhangi birini yok saymak, onu kendi varl???ndan ku?ku duymaya yöneltir.

Dünün üzüntüleri ve yar?n?n endi?eleriyle donat?lm?? bir kalpten, bugün bir ?ey bekleme...

?nsan zorunlulu?a neden maruz kald???m bilemedi?i takdirde, özgür olamaz ve kendisini zorunluluktan kurtarmaya çal??mas? da onu hiç bir zaman özgür k?lmaz.

E?er dü?ündü?üm her?eyi akl?mda tutabilecek kadar güçlü bir haf?zam olsayd?, bana öyle geliyor ki hiçbir ?ey yazmazd?m... benim için önemli olan dü?ünme sürecinin kendisi.

?iddet araçlar?n?n teknik geli?imi art?k öyle bir noktaya geldi ki, hiç bir siyasal amaç, insan akl?n?n s?n?rlar? içinde, bu araçlar?n y?k?c? potansiyeline denk de?ildir;ne de silahl? çat??malarda bu araçlar?n kullan?lmas?n? hakl? k?labilir.

#466

 
© 2015
AŞK