Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Harbi Sözler

Hayat cesur olmakt?r biraz Hayat tav?r koymakt?r biraz Fedakar olmazsan, yürekten yanmazsan Duygular?n ad? sevda olmaz...

B?rak güne? do?sun B?rak dünya haine kals?n B?rak yalanc?n?n de?irmeni dönsün Amaa, ya?amay? b?rakma Sen ya?a ki; Alem güzel görsün...

Sesine mevsimler e?ilsin Gözlerine baharlar a?las?n Sen sevmesini bilene En güzel arma?ans?n De?erini bilemeyenler Kaybettiklerine yans?n...

Hayat çatlak bardaktaki suya benzer ?çsende tükenir içmesende Bu yüzden hayattan tat almaya bak Çünkü ya?asanda bitecek ya?amasanda...

Seni seviyorum a??r cümledir Herkese söylenmez Bazen y?llarca aran?r Bazen y?llarca beklenir O bir çift söz için Dili yakar, duda?? yakar Bedeni kavurur, lime lime eder

Bir süre sonra bir eli tutmakla Bir ruhu zincirlemek aras?ndaki ?nce fark? ö?renirsin Ve her ?eyi bugünü dü?ünerek Yapmay?da ö?renirsin Çünkü yar

Her sarn?ç küflü bir ya?muru Her sevda bir ayr?l??? ya?ar... Yor beni hayat Kendimi anlatamad?ysam sana Yor beni...

Yor beni hayat Kendimi anlatamad?ysam sana Yor beni...

Göremediysem bir kelebe?in Kanatlar?ndaki gökku?a??n? Yanmad?ysam kokusu ile bir karanfilin Dokunmad?ysam bir bebe?in teninde Safl???n yüre?ine Vur beni aln?mdan...

Gidi? ve geli?lerin içinde kaybolur gider ak?l gemisi. Hayata ya erkenden ya da çok geç demir atar. Ama zamanla bar???k sevgiler vard?r, onlar rotas?n? hiç ?a??rmazlar.

Sevgi suyuna hasret a?k tarlas?y?m Dökülmekten usanm?? göz ya??y?m Paramparça olmu? kalp yaras?y?m Amaaa en önemlisi, Seni unutmayacak bir ba? belas?y?m...

A?layan? güldürebilmek, a?layanla a?lamaktan daha de?erliymi?. Gözya??m? kahkahaya çevirdi?inde anlad?m...

hayat bir uçurum gibidir, dibe bakt?kça geçmi?ini hat?rlars?n.

Ya?mur damlalar?n?n birbirine asla de?memesi gibi ; yollar?n?z ayn? olsa da , baz? insanlarla asla kavu?amazs?n.

Hayat bu, bir bakars?n her?ey bir anda son bulur... Hayat bu, son dedi?in an her?ey yeniden CAN Bulur.

Dünya mal? elde iken hep dü?manlar dost olur elde bir?ey kalmay?nca dost bile dü?man olur...

?yilerin içinde iyi olmak de?il, kötülerin içinde iyi kalmakt?r maarifet.

?u zamanda insanlar?n dostlu?u acemi a?ç?n?n çorbas?na benziyor Kokusu güzel ama tad? tuzu yok...

MAYA Gibidir; Hem A?KLAR, Hem DOSTLUKLAR...! SÜTÜ BOZUK Olanla TUTMAZ.

Pahal? parfümleri bi kenara b?rak?n, ?NSAN GÜVEN KOKMALI.

Bir Insanin Ruhu Bozuk Olaca??na B?rak?n A?z? Bozuk Olsun... Hiç Olmazsa Do?ru Söyler, Sek Söyler, Net Söyler..

Bazen öyle kar???kt?r ki her?ey, anlam?n? yitirirsin. ! Ne istedim? Neler kaybettim? dersin..Bazen hayal kurars?n ya?amak istedi?in ?ekilde ama beceremezsin. ! Gemilerini ka??ttan yapar, hayallerinin bat???n? izlersin..Hatta bazen bir bakm??s?n hayat?n en ac?mas?z sahnesindesin..Çok seviyorum, ayr?lamam dersin. Ama bir bakm??s?n ki bir kenarda unutuluvermi?sin.

Her Kad?na Sahip Olmaya Çal??an Adam Bir Kad?na Hasret Kal?r! Bir Kad?na Sahip Olan Adam; Her Kad?n? Kendine Hayran B?rak?r.

Zaman laz?m sadece, unutacaks?n! Nas?l unuttuysan çocuklu?unu, k?r?lan oyuncaklar?n?..K?r?lan kalbini de öyle unutacaks?n.

?nsanlar çaresizli?i en çok kalbin "Evet" Akl?n "Hay?r" dedi?i yerde hisseder.

A?lad?ktan Sonra Gider Aynaya Bakars?n Asl?nda Olanlara De?il De Haline Üzülürsün.

biri gelir seni sen eder biri gelir seni senden eder...

Taklitçilerimizden Bi?ey Kaybetmeyiz Sadece Kalitemiz Ortaya Ç?kar .

?nsanlar önce sana "Kendin ol. " der ama sonra kendin oldu?un için yarg?lar.

Ac? istiyorsan a?k? tat o sana yeterince yard?m eder...

Bazen yalan oldu?unu bildi?imiz halde inanmak isteriz. Çünkü biliriz; do?rular can?m?z? ac?tacakt?r..

Dünya tuhaf bir yer; biri ac? çeker, di?eri o ac?n?n foto?raf?n? çeker ve milyarlarca insan o ac?y? sadece izler.

Kendi hevesleri için kimsenin Gururunu ve kalbini k?rma Bu topra??n üstü varsa Unutmas?nlar bir de alt? var.

Art?k dünküleri hat?rlamaktan, yar?nkileri istemekten vazgeçtim; ?imdi, ?u anda ne oluyor, o ilgilendiriyor beni.

Hayir demeyi bilmedikce üzülürsün, Üzmemek icin üzülmek fedakarlik degil aptalliktir.

Kad?nlar iki ki?iden hiç ho?lanmaz ; eski sevgilinin yeni sevgilisi, yeni sevgilinin eski sevgilisi..

Dünyada ki hiçbir insan, Ba?ka bir insan? ele?tirecek, K?nayacak, Ve ay?playacak kadar masum de?ildir.

Gere?inden fazla de?er verirsen "seçenek" olursun, süründürürsen "öncelik" olursun.

Ayr?l??? bir mesaja s??d?ranlar, sevgilerini kalplerine nas?l s??d?rm??lar acaba.

Bizlere en büyük dersleri en çok önem verdiklerimiz verdi; Küçükken annemiz, okulda ö?retmenimiz, büyüyünce de sevdiklerimiz.

Mutsuzlu?u tatmadan, hep mutlu olmak istersin. Oysa nelerin seni mutsuz etti?ini bilmeden, nelerle mutlu olaca??n? bilemezsin.

Ayr?l?klar her zaman ac? verir. Kimi zaman gitmesini bileceksin arkana bakmadan, Kimi zamanda onu sevdi?ini söyleyeceksin, GEÇ KALMADAN.

SUSMAK... Sahibini arayan tepeden t?rnaga bir yaln?zl?g?n!!! Kahra dönü?en isyan?d?r...

Baz? erkekler çok paran?n bütün k?zlar? etkileyece?ini san?r. T?pk? çok makyajl? kad?n?n, kendini çok güzel sanmas? gibi.

Herkes herkesi ayn? sevemez. Kimileri gururunun yetti?i kadar sever, kimileri de ömrünün yetti?i kadar...

Birgün her?eyin k?ymetini anlayacak insan, Ya gidince ya ölünce k?saca i? i?ten geçince!

17 ya??ndaki gence ordu teslim eden peygamberin, 27 ya??ndaki evlâd?na ev, i? ve e? emanet edemez ümmeti olduk.

Olmas?n? istedi?imiz ?eylerle, Olan ?eylerin aras?ndaki fark? "Nasip" sözcü?üyle kapat?yoruz hep, Nasip bizim yara band?m?z.

#1638

 
© 2015
AŞK