Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Harbi Sözler

ZaR aTMaM $aNSa iNaNMaM. oRTaDa BiR $aNs VaRSa oNuDa Ben yaraT?R?M...!

$e¥tan'In tek gûnahI MeLek'e oLan a$k'I¥DI o¥$a acIMasI oLMa¥an MeLek'In $e¥tan'Dan FarkI ¥oktur..!

Sanal Alem ??te daLqasIz denize herkes KAPTAN!

îlk gorûstê a$kâ înânîrmîS?n yoksà di$arî c?k?p têkrârmî gîrêyîm ?

µmµtLârâ kânmâ µmµtLâr Bîr gûn îmkân§izLâsîr hâyâtî toz PêmBê yâ§îyorµm §ânmâ, hêr Rênk Bîr gûn §îyâhLâ§îr ...

YakLa$Ma¡UZakLa$¡DîDîk DîDîk eDerîM ha¥atInI, BenDen Ba$kasIna ¥a$atMaM senî, tarîhînî VururuM, anILarInI asarIM, ¥ûregîne saPLarIM kenDîMî

BeDenînDe ¥atI¥a kaLIrIM, tenînDe BekLerîM geLecegîMî..¥akLa$Ma Daha kû¢ûk a$kLara katLanaMaZsIn BENÎMLE OLÛRSÛN

BiRGüN GuRuRuNu YeNiP BaNa GeRi DöNmEK ?sTeRsEn SaK?N DöNmE.... ÇüNkÜ; SeNiN GuRuRuNuN BiTTi?i YeRDe BeNiM Nefretim BAsLAr

Ben Kubar Kadar Asil, Deligonca Kadar U¢uk, Afgan Gibi Komik, Papix Kadar Lüx

Hiç kimsenin hatas?n? yüzüne vurmay?n. Hatay? i?leyene; hatas?n?, ba?ka birini misal göstererek anlat?n?z

?nsan, dünyada kendinden daha çok hiç kimseye borçlu de?ildir.

?nsan dünyay? zapteder, ama dilini zaptedemez.

?nsan?n yapabilece?i en büyük fenal?k kendine olan güvenini kaybetmektir.

??ler iyi giderken reklam yapmak faydal?d?r, kötü giderken ise zaruridir.

?timat edilmek, sevilmekten daha büyük bir alt?nd?r.

Her ak?ls?za hayran olacak ba?ka bir ak?ls?z bulunur.

Her bildi?ini söyleme, her söyledi?ini bil.

Herkesin mutlulu?una mutlu olan tam mutludur.

Hiçbir ?ey büyüklük kadar sade de?ildir. Çünkü sade olmak biraz da büyük olmakt?r.

Hiç kimse ba?kas?n? taklit ederek büyük adam olamam??t?r.

Hiç kimse duymak istemeyenler kadar sa??r de?ildir.

Fazla ihtiyatkar olanlar pek az ?ey yapabilirler.

Felaketlerini önceden gören insan ac?s?n? iki kere çeker.

F?rsatlar ç?kmad?kça kaabiliyetler pek az i?e yarar.

Gençler yapacaklar?n?, ihtiyarlar yapt?klar?n? söylerler. Akl? ba??nda olanlar hiçbirini söylemezler.

Gerçek cesaret ?ahit istemez.

Güleryüz, alt?ndan anahtard?r.

Güven sa?laman?n en iyi yolu bir ?eyi yapmak ve ne olursa olsun o ?eyi en iyi ?ekilde yapmakt?r.

Doktorun ya?l?s?, avukat?n genci faydal?d?r.

Dünyada en pahal? olan ?ey, bedava oland?r.

Dünyan?n en zor ?eyleri ?unlard?r; S?r tutmak, Kusur ba???lamak, Bo? vakitlerini de?erlendirmek.

En yükse?e eri?mek için en a?a??dan ba?lamak laz?md?r.

Evlenmeden önce gözlerinizi aç?n;evlendikten sonra onlar? yar? kapal? tutun

Evlilik erkeklerin hürriyetlerini kad?nlar?n da mutluluklar?n? ortaya koyduklar? bir kumard?r.

Bir dü?man? ba???lamak bir dostu ba???lamaktan kolayd?r.

Birine bir lütufta bulunurken yanan? bir tebessüm ilave ediniz.

Büyük ruhlarda her ?ey büyüktür.

Denizde bulunan kimse rüzgar?n emrine tabidir.

Dinlemekten ak?l, söylemekten pi?manl?k do?ar

Diplomat; kad?nlar?n do?um günlerini hat?rlayan ama ya? günlerini unutan adamd?r.

Ba?kalar?n? s?k s?k affedin ama kendinizi asla

Beklemeyi bilen insan her ?eyi elde edebilir.

Bilgi insan? ku?kudan, iyilik ac? çekmekten, kararl? olmak da korkudan kurtar?r.

Bilginin efendisi olmak için çal??man?n u?a?? olmak ?artt?r.

Bir dalkavuk en sinsi dü?mand?r.

Al??kanl?k anahtar? kaybolmu? bir kelepçedir.

Aptallar ak?ll?lardan pek az ?ey ö?renirler ama, ak?ll?lar aptallardan pek çok ?ey ö?renirler

Aslan bile, kendini sineklerden korumak zorundad?r.

Ba?ar? insana çok ?ey ö?retmez, fakat ba?ar?s?zl?k çok ?ey ö?retir.

Ba?kalar?ndan takdir bekleyenler, saadetlerini ba?kalar?n?n eline b?rakm?? zavall?lard?r.

Her?eyin sonunu dü?ünen kahraman olamaz

Kumarda kazanan yoktur. Sadece oynatan kazan?r

Azdan az, çoktan çok gider

A?a önünü görür, arkas?n? göremezse ölür

Vuran kaçar, vurduran gelir

-Büyü?ünü bilen büyü?ünden büyüktür.

-Türkten karini, çeçenden canini, azeriden malini saklicaks?n

Gecmem muhannet köprüsünden su aparsa beni,

yatmam çakal yuvasinda arslanlar yese beni.

??kembesi büyük olan bi avuç suyla doymaz

Rüzgar ne kadar sert eserse essin koca kayadan al?p götürece?i tozdan ba?ka bi?ey de?ildir.

-Rüzgar arkadan esiyorsa koca ç?nara ne.

-Kurt yata??nda yatan kurt aslan ininde yatan aslan çakal otla??nda gezen çakal olur.

-Suçlulu?u ispatlanana kadar herkes masumdur.

-Muktedir olmayan kar?s?ndan müddet ister

-Dostunu da, dü?man?n? da kendin seçti?in sürece güçlüsün

?nsana güvenme ölür, a?aca yaslanma kurur. "

"Kör çoban?n sürüsünün ak?beti uçurumdur. "

Do?u ile Bat? Türkiye'de birle?ir.

Ulu camlar firtinali diyarlarda yetisir.

eseri olmayan?n yerinde yeller eser.

Atas?n? Tan?mayan, it pe?inde gezer...

F?rt?nan?n ?iddeti ne olursa olsun mart? sevdi?i denizden asla...!!!vazgeçmez unutma...!!!

ne day?l?kta gözüm var

ne de a?al?kta..yaln?z

dal?m? k?ran olursa

a?ac?n? kökünden sökerim.

?mparatorunuza Söyleyin. ?imdi ki Osmanl? Padi?ah? Öncekilere Benzemez. Benim Gücümün Ula?t??? Yerlere, Sizin ?mparatorunuzun Hayalleri Bile Ula?amaz. Fatih Sultan Memet..

Sulh ve sükunu kendimizde bulamazsak bo?una ba?ka yerde aramayal?m.

Talihsizlikler kendileri için aç?k b?rak?lan kap?dan girerler.

Uzun süren anla?mazl?klarda, iki taraf da haks?zd?r.

Vazife kar??s?nda a?ka susmak dü?er.

Vicdan azab? insan?n içinde bir cehennemdir.

Yanl?? yolda olan ba?kas?na do?ru yolu gösterir.

Yenilgiye u?ray?nca umutsuzlu?a kap?lma. Her ba?ar?s?zl?kta bir zafer iste?i vard?r.

Zalimleri ba???lamak yoksullara cefad?r.

Zaman?n azaltamad???, yumu?atamad??? üzüntü yoktur.

Konu?mak bir ihtiyaç olabilir, fakat susmak bir sanatt?r.

Ko?mayan dü?mez.

Kurt di?lerini kaybedebilir fakat huyunu asla.

Meziyet yaln?z kalmaz, daima kom?u bulur.

Olgun bir adam? dost edinmek isterseniz tenkit edin, Basit bir adam? dost edinmek isterseniz tenkit edin.

Ö?üt dünyan?n en pahal? hazineleri kadar k?ymetli oldu?u halde ekseriyetle pek ucuza sat?l?r.

Para her kap?y? açar ama, kilitleyemez.

Sab?rl? insan?n öfkesinden sak?n?n.

Sevdi?imiz ?eyleri elde edemeyince sahip oldu?umuz ?eyleri sevmeliyiz.

?yi ç?rak ustas? yokken anla??l?r.

?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z hiç bahsetmeyiniz.

Kader sana küserse sen çal??mak ile bar??.

Kendilerine yard?m etmeyen insanlara yard?m etmeye çal??mak faydas?zd?r.

Kendine hayran olanlara kimse hayran olmaz.

Kendisine iyilik yap?lan adam bunu daima hat?rlamal?, yapan ise unutmal?d?r.

#202

 
© 2015
AŞK