Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Harika Sözler

Hasret kap?mda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor...

Bir ku? olup gitsem, a?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, koklasam seni...

En güzel yar?nlar senin olsun, sen buna lay?ks?n ömrün mutluluklarla dolsun. E?er gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatl?m can?n sa?olsun.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.

Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim.

Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondur.

Mutlu olmay? biliyorsan, sevmeyi bileceksin gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il...

Kimsin sen? Ya?amak isteyip de ya?ayamad???m umutlar?m, fark?nda olmadan y?llard?r bekledi?im mi? Kimsin sen? Sen benim sevdi?imsin, sevdi?imi söyleyebildi?im...

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye devam edece?im...

Seni ben de?il gözlerim seçti, onlar sevdi onlar be?endi. Sen benim de?il onlar?ns?n gittiysen bana ne onlar a?las?n...

Geceler seni sevdi?im kadar uzun olsayd? e?er inan ki yeryüzüne hiç güne? do?mazd?.

Sesini duysam da her an yüzünü görmek gibi de?il, özledi?imi bil her an çünkü hiçbir ?ey seni sevmek gibi de?il!

Seni asil insanlar?n basit sevgileriyle de?il, basit insanlar?n asil sevgileriyle sevdim. Bu güzel a?k?m?za nokta koyma, sana kucak dolusu virgül getirdim?

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.

Yana??na dü?en kar tanesi eriyip dudaklar?na indi?inde ve o bir damla serinli?i biriyle payla?mak istedi?inde yüzünü rüzgara dön, orday?m!

?nsanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydi, hepsi parl?yordu, hepsi gökteydi. Ama ben seni, güne?i seçtim, bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim?

Bütün mevsimleri bir günde, bütün y?llar? bir mevsimde ya?amaya raz?y?m seninle... Bir tutam sevinç, bir tutam umut ve bir tutam mutluluk gönderiyorum sana.

Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için?

Seni bulmaktan çok aramak isterim! Seni sevmeden önce anlamak isterim! Seni bir ömür boyu bitirmek de?il de sana hep yeniden ba?lamak isterim.

Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r...

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi ve sadakat, karbeyaz tüylerinde umut ve gagas?nda iyi geceler öpücü?ü, yana??n? uzat.

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi...

Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?

Uykudan uyan?nca insan? uyand???na pi?man eden, geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten, hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyas?n!..

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir? Çünkü sen benim için daima teksin!

Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek için, sana sen kadar yak?n olmak isterdim ki beni, seni sevdi?im kadar sevebilmen için?

Güne?i seviyorum diyorsun güne? aç?nca gölgeye kaç?yorsun. Ya?muru seviyorum diyorsun ya?mur ya??nca ?emsiyeni aç?yorsun. Korkuyorum sevgilim çünkü beni de sevdi?ini söylüyorsun!

Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz duyay?m kokunu. Sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin yüzümü rüzgarla bulsun... Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir mektup yaz ki sevgilim vars?n ölümüm olsun.

Yard?m etmek mi istiyorsun? O zaman dinle; ya?ama sevinci getir bana çokça olsun çabuk tükenmeyenlerinden. ?htiyac?m var bu ara unutmak üzereyim mutlulu?u, unuttum s?cak bir çay?n tad?n?, esen rüzgar?n serinli?ini, hadi durma öyle hat?ralar?m? canland?r, iyi olanlar??

A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz, büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olur da ?u kalbim, bir tek sensiz olamaz. Mürekkepten denizler, ka??ttan gemiler yapt?m. Sonra ismini her yere yazd?m. ?smini yaz?nca seni sevdi?imi sand?n, ben seni sevmedim sana tapt?m!..Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen, bil ki o yaln?z senin için yanan kalbimdir.

E?er seni nas?l ve ne kadar sevdi?imi ö?renmek istiyorsan bana yeni bir dil bulmal?s?n çünkü sana olan sevgimi anlatmak için kelimeler bulam?yorum. Ama bir ?eyi bil ki seni çok seviyorum?

Bir insan? sevmek onunla ya?lanmay? kabul etmek demektir benim için. Ben seni seviyorum ve bir ömür boyu seninle olmak istiyorum.

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler. ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler. Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem?

Sen dünyaya sürgün bir meleksin ve ben seni o kadar çok sevece?im ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin...

Sen bazen zifiri karanl?k gecemin güne?i, sen bazen hayat?n cesaret veren mutluluk yan? ve sen her zaman sevgimin tek nedenisin

Do?an her günün sabah?nda, içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak..

Ben sevdan?n soka??nda oturuyorum? Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.

Yüre?im hafif ?slakt?r benim kuytu kö?elerde a?lamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan.

Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim.

Hadi uyand?r beni söyle gördü?üm zamans?z bir dü? mü? Hadi git, uzakla?, yoklu?una inand?r beni. Gerçekten yoruldum her buldu?um yerde seni kaybetmekten.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa.

Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün bu ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una dizece?im ve seni benden ay?rd??? için kaderimi mahkemeye verece?im.

Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n yanl?zl???m?, çaresizli?imi? Yava? yava? eriyen yüre?imi güller anlats?n ben anlatamad?m

Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi, ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi?

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek iÇ?N

E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...

Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n.

Baz? rüyalar di?erlerinden çok uzun sürer. Baz?lar? da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam ?u an bu mesaj? okuyor.

Bu gece rüyama gir gizlice, beni s?ms?k? sar öp kokla iyice, son kez isyanlar savur, küfret güzelce ve sonra çek git kahrolas? hayat?mdan sinsice!..

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikan?n 60 saniye oldu?u ö?retildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun oldu?u ö?retilmedi. Ya?am?m?z?n her an?nda birlikte olmam?z dile?iyle sevgilim...

Beni karanl?ktan ayd?nl??a, yalandan gerçe?e, ölümden ölümsüzlü?e götürdü?ün için te?ekkürler... Seni seviyorum!

Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz, orman?n denizinde huzur gibisin, ?????m sensin, güne?imsin... Bil ki çok özlendin...

Bir erkekle mutlu olmak için onu çokça anlay?p az da olsa sevmek; bir kad?nla mutlu olmak içinse onu çokça sevip, anlamaya hiç çal??mamak gerekir.

Bir gün sevgilim sordu a?k nedir diye... Biraz zaman istedim dü?üneyim diye, ertesi gün gördüm onu bir ba?kas? ile, kula??na f?s?ldad?m a?k ?zd?rapt?r diye.

Arzular göz aç?p kapay?ncaya kadar geçer biter. Oysa seninle aram?zdaki sevgi ve a?k asla bitmedi. Ne kadar kötü ?ey ya?am?? olsak da tüm bildiklerimi içimde ya?ayan sana ay?rd?m. Emin ol ki kendimi yüceltecek bir ?ey yaparsam bil ki bu art?k senin gözünde de?er kazanmak ve daha mutlu etmek içindir. Seni seviyorum

Sevgililer öpü?ürken neden gözlerini kapat?rlar bilir misin? Çünkü gözleriyle de?il de kalpleriyle görmek isterler... Yani hissetmek isterler. Ben de seni ruhumun derinliklerinde hissediyorum sevgilim çünkü seni çok seviyorum.

Gözleriyle gözlerine göz koyan?n, gözlerimle gözlerini oyar?m. Gözlerini gözlerden sak?n, gözlerin gözlerime laz?m.

Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için a????m sana!..

Bir insan?n idealleri olmal?, sonsuzluk gibi... Bir insan?n özlemi olmal?, özlemle açan çiçekler gibi... Bir insan?n birtanesi olmal?, o da senin gibi...

Seni seviyorum; elini kalbimin üzerinde hissetti?im zaman, üzüntülerimi al?p onlar?n yerine ?imdiye kadar kimsenin ba?aramad??? o s?cakl??? koymay? ba?ard???n için...

Seni ve sensizli?i dü?ündükçe, esen rüzgarlar?n ard?ndan ya?an ya?murlar gibi sana ve sensizli?e a?lamak istiyorum.

Seni ne kadar sevdi?imi merak ediyorsan, ya?an ya?murun her damlas?n? tutmaya çal??, tutamad???n her ya?mur damlas? kadar seviyorum seni.

#1654

 
© 2015
AŞK