Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Harika Sözler

En K?sa harika sözler 2015 sayfas? - Sayfam?zda herkese gönderebilece?iniz gibi burada yazd???m?z harika sözler sevgiliye arkada?a dosta da yollanabilir. Ayr?ca burada yazd???m?z resimli harika sözler facebook twitter duvarlar?n?zda da payla?abilirsiniz. Sayfam?z?n sonunda da sizler için harika a?k sözleri olacakt?r.
BENI KALBINDE KUR?UN YARASI DEGIL, AVUCUNDA MUTLULUK, GOZBEBEGINDE SEVINC OLARAK TASI, CUNKU BIZ UNUTMAK ICIN SEVMEYIZ BIR TANRIYI BIR DE SEVDAMIZI ASLA UNUTMAYIZ!

Kiymetimi Bilmen Icin Gitmem Mi Gerek!
Sevdigini Anla Artik Buyudun Bebek!
Masal Degil Ki Bu Ask Ogrenmen Gerek!
Gitmesi Kolay Olur Zor Olan Sevmek
Tesadüfen do?duk mecburen ya??yoruz... harika sözler sevgiliye
Seni seviyorum sevilmeye degersin.seni özlüyorum özlemeye degersinseni hem seviyor hemde özlüyorsambilki sen benim BIRTANEMSIN.
Sen anlatamadigim duygularimyanagimdan süzülen gözyaslarimyarim kalmis umutlarimyüregime saplanmis hancer gibisin. harika sözler facebook
SEN UNUTULMASI IMKANSIZ ANLATILMASI GÜC OLANSIN CÜNKÜ SEN BENIM UNUTMAK ISTEDIKCE HATIRLANAN ANLATDIKCA DA BITMEYENIMSIN
kalb?nle sev ben?d?l?nle deg?l, güzell?g?nle sarhos et ben? ?ck?nle deg?l.sevg?nle mutlu et ben?derd?nle deg?l.ölümay?rs?n b?z? eller deg?l... harika a?k sözleri
?nsan, ancak kendi hatas?n? büyüten, ba?kalar?n?nkini de küçülten aynada görebilirse, her iki hata hakk?nda da, hakl? bir fikir yürütmeye muktedir olabilir. GAND?
Ufak bir hatan?n cezas?n? k?yamete kadar çekeceksin. TOLSTOY
Ba?kalar?n?n yapt??? hatalardan dolay? öfkelenirsek, onlar? de?il kendinizi cezaland?rm?? oluruz. IMMANUEL KANT
Bir hatay? iki defa tekrar etmeyen; en mükemmel insand?r. EINSTEIN
Ne kadar yerinde olursa olsun, büyüklere hitap eden her övgü ?arlatanl?kt?r. SCHILLER
Bir adam? övmek onu bo?azlamakt?r. HZ. ÖMER
Bana göre insanlar?n öveni de, kötüleyeni de ayn?. ?MAM-I BUHAR?
Övme, as?l fikirlerini gizleyenlerin söyledikleri bir yaland?r. EFLATUN
Renksiz insanlar?n tutkular? vatanlar? yoktur. Onlar herkesin kalbinde yer al?r. Ahmet F. Yüksel
Deha sab?rd?r, sab?r ise ac? bir bitkidir, fakat meyvas? tatl?d?r. BUFFON
Dehan?n ilk ve en büyük ?art?, hakikat? sevmektir. GOETHE
En yaman delilik, en yaman ak?l ve hikmetten do?ar. LA ROCHEFOUCAULD
Delilik ço?unlukla ba?ka bir k?l??a bürünmü? ak?ldan ba?ka bir ?ey de?ildir. GOETHE
?nsan, yaln?z sevdi?i zaman kötülük etmez. ANATOLE FRANCE
Erdem k?l???na girmemi?, ondan destek almam?? kötülük var m?? LA BRUYERE
Bir fenal?k ettinse, arkas?ndan bir iyilik icras?na çal?? ki, o fenal?k defterinden silinsin. HZ.MUHAMMED
?yilik insanl?k sanat?d?r. GENCEL? N?ZAM?
Ölmeden önce kimse mutlu de?ildir. AESKHYLOS
Ölmek, ölümü dü?ünmekten daha kolayd?r. PEYAM? SAFA
Ölüm bilginin son bulmas?, iste?in bitmesidir. BUDHA
Ölüm, ebedi bir uyku de?ildir. Ölüm, ölümsüzlü?ün ba?lang?c?d?r. ROBESPIERRE
S?r saklamak, bir irade imtihan?d?r. Bu imtihan? kazanmayan, hayatta hiçbir imtihan? kazanamaz. HZ. AL?
S?r senin esirindir, onu ortaya ç?kard???n vakit sen onun esirin olursun. HZ. AL?
Zaman?n aç??a vurmad??? s?r yoktur. RACINE
Susan, kurtulmu?tur. HZ. MUHAMMED(s.a.v)
Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hay?rl?d?r. HZ. AL?
Sükut, alim için bir zinet, cahil için de bir perdedir. ?BRAHiM EN-NAHA?
Kendine galip gelen, bütün alemi hükmü alt?na al?r. N?ZAM?
?nsan nefsini feda etmekle insan olur. MAUGHAM
?nsanlarda riyan?n kar??m?yaca??, hakiki tek vas?f sab?rd?r. ABDÜLAZ?Z BEKK?NE
As?l hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir. ?MAM-I GAZAL?
Oymac?l?ktaki kural ele?tirilerde de geçerlidir: Oyulacak yerler kesilmez. CHARLES BUXTON
E?er kar??ndaki ki?iye bütün kalbin ve yeteneklerinle yard?m etmeyi kabul edebiliyorsan, i?te o zaman onu ele?tirebilirsin. Bu olumlu ele?tiridir. A. L?NCOLN
Gururumuz olmasayd?, ba?kalar?n?n gururundan ?ikayet etmezdik. LA ROCHEFAUCAULD
Ba?kalar?n?n gururuna tahammül edemeyi?imiz, kendi gururumuzu incitti?i içindir. LA ROCHEFAUCAULD
Denetlendi?i vakit sevinen, ele?tirildi?i vakit gülen yarat??a büyük adam denir. CEM?L SENA
Olgun bir adam? dost edinmek isterseniz, tenkid edin; basit bir adam? dost edinmek isterseniz methedin. ?EYH ?AD? ??RAZ?
Hiç kimsenin hatas?n? yüzüne vurmay?n?z. O hatay? i?leyene hatas?n?, ba?ka birini misal göstererek anlat?n?z. HZ. AL?
Bana hatalar?m? gösterenden Allah raz? olsun. HZ. ÖMER
Gerçe?in hakk?n?, sadece hatalar verir. J. RENARD
Harika A?k Sözleri;
*Amaç U?runa Kurulu Bir Hayat Yok Onun ?çin Ne Kimseyi Kendime Örnek Al?r?m Nede Kimseye Benzemeye Çal???r?m!!
*Sen yaLanLarLa a$k satanLar?n iLk adresiBen satt???n son a$k?n ta kendisi
*A?k Benim damarLar?mda doLa?an kimyasaL Bir etki!>>>Ben a$?k de?iLim o?Lum Benimki sadece etkiye tepki
SözLerin Büyük Yüreqin Kûcûk YanLi$Larin Cok DoqruLarin Yok Kendine qöre $anSLisin Fakat Bana qöre ZavaLLisin !
— / DöN! Nas?L KimLE NerdeyseN DöN! Ben? BiraZ SevdiyseN / —
LaF DaLa??nA GirmE KapaK OlursuN / U?ra?mA EtikeT OlursuN / AdaM OL BeLk? Yan?mdA YeR BuLursuN!
Siliyor Dünlerimi Yine A?k Birba??ma B?rak?p Da BeniDuymazL?ktaN GeLiyorsuN BaK
Bu kadar kaLpsiz oLamazs?n ama YanL?? YoLdas?n !
% - YaLn?z?M ELmA ?ekeriM SensiN BeniM TeK NefesiM- %
Gün gelir için yanar ELin Gider Mektuplara GüN GeliR Beni Anars?N GözüN DalaR UzaklarA
BasiTLEr iftira EdeR ! / AcizLeR ?ikayeT EdeR! / AsiLLEr De ?dare EdeR!
Her Ya?muR Ya?d???ndA GözLeriN Hep AkL?mdA Ad?n? Ne Zaman Ansam Ya?muR Ya?aR BuraLara
Bir GözLerim Ward? Gözya??m KaLd? :'( Son ?Lac?m Ward? O da Sensiz KaLd?Bitti Yüre?imde Ac?s? KaLd?
Bana uMut BaqLama Ben Topraqa Söz VErdim!
Ne Bir K?z? Kendimize köLe Edecek Kadar KüçüLdük Ne De Bir K?z?n u?runa köLe oLacak Kadar aLcaLmad?k !
Senin içinde Ben Bitmi$ oLsaydim, Benim içimde sen ya$iyor oLmazdin '
qenc Ya$?mda kaLBimi a$k'a Dü$man Edemem Beni BiLirsin kararL?ysam dünya Dursa Dönmem! Cok qeciktin Her$ey için Art?k Vursanda öLmem!
Yine de ben toparLad?m yerden kaLbimin k?r?kLar?n? S?rf ayakLar?na batmas?n diye
?sTeR Ah eT...?ster Kin Duy...KeNdiNe GöRe HaKL?S?nAd?M? KöTü An...SoNuMu eLinLe YaZ...SeNDe BiR Gün AnLaRs?N!!!*
Bir_Zamanlar_Herkez_Ayn?_?ken_Ben_Farkl?yd?m_?imd i_Herkez_Fark_Pes?nde_Ben_?se_Ayn?_??te_Buda_Benim _Fark?m_
*rüzgar ne kadar sert essede kayadan aLaca?? sadece tozdur!!!
*yokLu?unda özLemem gerekirken varL???nda hasret B?rakt?n*Haks?zL?k kar$?s?nda susan diLsiz seytand?r...!!!
Harika a?k sözleriyle msn nickleri
*Ya?aNaN HeR RoL BiR EtKi YaRaT?R!
!*HaYaT YoLLaRDaN ÇiZiLMi? oLSa BiLe Bu YoLLaRDaN BiRiNi SeÇeCeKSiN! SeÇDi?iN YoLDa öLüM oLSa BiLe SeLaM VeRiP GeÇeCeKSiN!!!
*Hayat asLa sahneLenemeyecek Bir oyunun sonsuz tekrar?ndan iBarettir...
*______aLay?na qider demedik mi_???cefaLar? çekmedik mi_???ah be kankaa bizde sewmedik miiiiiiiiiiiiiiiiiii?????:
*Ben seninLe topra?a giderim diyenLeri Çok gördüm Ben öyLe diyenleri topra?a hep yaln?z Gömdüm:
*Gecici Heves De?iL Hak edene Nefes OLurum!

#2332

 
© 2015
AŞK