Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hasan Basri Sözleri

D???n içe, kalbin dile uygun olmas? lâz?md?r. Böyle olmamak nifaktand?r.

Bir kimsenin mal?n? nereden kazand???n? ö?renmek istiyorsan?z, onu nereye harcad???na bak?n?z .

Ba?l? olan? aç, aç?k olan? da ba?la; Kesenin a?z?n? aç, cömert ol Dilini de tut, lüzumsuz konu?ma.

Dünyan?n senden sonra nas?l oldu?unu görmek istersen, senden evvel ölenlerden sonra ne oldu?una bak.

Ey insan! ?nsanlar?n çoklu?una bak?p da aldanma! Çünkü sen yaln?zs?n, yaln?z öleceksin, kabre yaln?z gireceksin, yaln?z kabirden kalkacaks?n ve kendi hesab?n? vereceksin.

Ba?kalar?ndan sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkada?l?k yap?lmaz.

Sonsuz olan Cennet, dünyada yap?lan birkaç günlük amelin de?il, halis bir niyetle yap?lanlar?n kar??l???d?r.

?nsan dünyadan üç ?eye hasretle gider: Toplad???na doymaz. Umdu?una kavu?amaz. Önündeki âhiret yolculu?u için, iyi az?k temin etmez.

Alimler, as?rlar?n ve devirlerin ???klar?d?r. Her âlim, zaman?n?n insanlar?n? ayd?nlatan bir kandildir. Alimler olmasa, insanlar karanl?kta kal?r ve insanl???n? kaybederler.

#470

 
© 2015
AŞK