Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hat?ra ?le ?lgili Özlü Sözler

An belki geçicidir, fakat hat?ra ebediyen kal?c?d?r. Bud Meyer

Hat?rlanma sanat?, dikkati çekme sanat?d?r. Samuel Johnson

Arkada b?rakt?klar?m?z?n hat?ralar?nda ya?amak, ölmemektir. Campbell

Bana hat?rlama de?il, unutma sanat?n? ö?ret; çünkü hat?rlamak istemediklerimi hat?rl?yorum ve unutmak istediklerimi unutam?yorum. Themistocles

Boyuna geçip giden ömürde, hat?ralar? anmak, ya?amay? uzatmak m?d?r, k?saltmak m?? Ru?en E?ref Günayd?n

Eski hat?ralar?m?z, yeni umutlar?m?z olmal?d?r. A. Houssaye

Gençler ümitleriyle, ihtiyarlar an?lar?yla ya?arlar. Frans?z Atasözü

Hat?ra yazmak, ölümün elinden bir ?ey kurtarmakt?r. Andre Gide

Hayat?m?zda en yüce, en güçlü ve faydal? dayana??m?z, ana baba evinden kalma hat?ralar?m?zd?r. Dostoyevski

?nsanlar? ac? hat?ralar kadar hiçbir ?ey birbirine ba?layamaz. Louis Verneuil

?ster tatl?, ister ac? olsun, hat?ra insana ?st?rap verir. Dostoyevski

Öyle hat?ralar vard?r ki, anlat?rken güzelli?i gider. George Sand

#1405

 
© 2015
AŞK