Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hayat ?le ?lgili Sözler Hayatla

Hayat ile ilgili sözler k?sa 2014 sayfas? - Bu sayfam?zda k?sa hayatla ilgili sözler facebook twitter sayfalar?n?zda payla? yapabilirsiniz.
Hayat, duygulananlar için bir trajedi, dü?ünenler için bir komedidir. La Bruyere
Hayat, iki dipsiz karanl?k ortas?nda bir kibrit alevidir. ?smail Habip Sevük
Hayat, insana ba???lanm?? de?il, ödünç verilmi?tir.Publilius Syrus
Hayat kendili?inden ne iyi, ne kötüdür; Ona iyili?i kötülü?ü katan sizsiniz. Montaigne
Hayat bir tiyatro gibidir, en kötü insanlar en iyi yerde otururlar.Aristofanes
Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolay? hayatta yaln?z iki ?ey vard?r, galip olmak, ma?lup olmamak.Atatürk
Hayat, uzun bir insanl?k dersidir. Barrie
Hayat üç günden ibarettir; dün, bugün, yar?n. Hz. ?sa
Hayat ya?la de?il, ya?amakla anla??l?r. Andre Gide
Hayat, zafer de?il, sava?t?r. Hitchcock
Hayat?n de?eri uzun ya?anmas?nda de?il, iyi ya?anmas?ndad?r. Montaigne
Hayat?n gayesi çal??makt?r; aksi takdirde gaye diye bir ?ey yoktur. Berthold Aurbach
Hayat?n her an? bir karar zaman?d?r.Barth
Hayatta rövan? yoktur. Ahmet Hamdi Tanp?nar
Her be?ik, içindekine sorar: "Nereden?" ve her kefende içindekine sorar : "Nereye?" Ingersoll
?nsan, bir soluk ve bir gölgeden ba?ka bir?ey de?ildir. Epictetos
Nas?l bir hayat ya??yorsan?z öyle ölürsünüz. Nas?l öldüyseniz öyle de dirilirsiniz. Hadis-i ?erif
Ne kadar ya?ad???m?z de?il, nas?l ya?ad???m?z önemlidir.Balley
Silgi kullanmadan resim çizme sanat?na hayat denilmektedir.John Christin
?erefle bitirilmesi gereken en a??r vazife, hayatt?r. Toequeville
Biz, ilhamlar?m?z?, gökten ve gaipten de?il, do?rudan do?ruya hayattan alm?? bulunuyoruz. Atatürk
Dola?an bir gölgedir hayat. Shakespeare
Erkekler hayat? çok erken, kad?nlar çok geç anlar. Oscar Wilde
Hayat bir masala benzer. Uzunlu?u de?il, iyi olup olmad??? önemlidir.Seneca
Hayat, bir oyuna benzer; istedi?imiz kartlar? elde etmek elimizde de?ildir, ama oynamak elimizdedir. Terence
Dünya 3 günlüktür.Dün, bugün ve yar?n.Dün gecti, yar?n?n gelece?i belli de?il, öyleyse bügünün k?ymetini bil...
Hayat Ya?ayabildi?in Sürece Ya?anm??t?r.
Ba?ar?l insan zor olabilir, ama imkansiz degil der. Ba?ar?s?z insan, mümkün olabilir ama cok zor der.
Ya?amak insan?n Dünyadaki Faaliyetlerini Gösterir..
Gerçek ba?ar? ba?ar?s?z olma korkusunu yenmektir.
Hayat 3 Evrimdir Do?ar, Büyür Ve öLürsün...
Mezardakilerin pi?man olduklar? ?eyler için, dünyadakiler birbirlerini yiyiyorlar.
Hayata Dair ?eyler Sevgiyle Ba?lar Nefretle öLür...
Hayat? Sonuna Kadar Ya?amak istiyorsan önce Ya?amay? Hak Ediceksin.
herkezin Hayattan Beklentileri Vard?r önemLi OLan o Bekletiler içindeki Mücadelen..
Bu Hayatta herkez Bir Birinden üstün Yada üstün OLmaya Çal???yor Ya Di?er hayatta?
Bu hayatta Sorumluluklarini Görevlerini Yapki Di?er Dünyada Rahat Edesin.
Hayat Mucizelerle Doludur " Bugün Var?z Yar?n Yokuz " Gibi...
Hayat Kumar Gibidir Sonuna Kadar Gitmek için Cesaret Göstermelisin Ya?ad???n Her Saniye.
Hiç Bir Canl? kal?c? De?ildir Bu hayatta.
Hayatla ilgili Sözler Ya?amla ilgili Sözler Hayat Bir Paumk ipli?ine Ba?l? Zaman?n Geçmesidir.
Bulundu?un K?y?dan Ayr?lmazsan Okyanusun Ötesindeki Adalara Asla Ula?amazs?n.
Hayat Göz Aç?p Ka?ayana Kadar Geçer.

#2642

 
© 2015
AŞK