Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hayatla ?lgili Anlaml? Sözler

Hayatla ilgili Anlaml? Sözler Sayfas? - Hayat ile ilgili ünlü ki?ilerin söyledi?i özlü ve anlaml? sözler bu sayfam?zda dostlar.
Hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolay? hayatta yaln?z iki ?ey vard?r, galip olmak, ma?lup olmamak.Atatürk
Hayat, uzun bir insanl?k dersidir. Barrie
Hayat üç günden ibarettir; dün, bugün, yar?n. Hz. ?sa
Hayat ya?la de?il, ya?amakla anla??l?r. Andre Gide
Hayat, zafer de?il, sava?t?r. Hitchcock
Hayat?n de?eri uzun ya?anmas?nda de?il, iyi ya?anmas?ndad?r. Montaigne
Hayat?n gayesi çal??makt?r; aksi takdirde gaye diye bir ?ey yoktur. Berthold Aurbach
Hayat?n her an? bir karar zaman?d?r.Barth
Hayatta rövan? yoktur. Ahmet Hamdi Tanp?nar
Her be?ik, içindekine sorar: "Nereden?" ve her kefende içindekine sorar : "Nereye?" Ingersoll
?nsan, bir soluk ve bir gölgeden ba?ka bir?ey de?ildir. Epictetos
Nas?l bir hayat ya??yorsan?z öyle ölürsünüz. Nas?l öldüyseniz öyle de dirilirsiniz. Hadis-i ?erif
Ne kadar ya?ad???m?z de?il, nas?l ya?ad???m?z önemlidir.Balley
Silgi kullanmadan resim çizme sanat?na hayat denilmektedir.John Christin
?erefle bitirilmesi gereken en a??r vazife, hayatt?r. Toequeville
Hayat, duygulananlar için bir trajedi, dü?ünenler için bir komedidir. La Bruyere
Hayat, iki dipsiz karanl?k ortas?nda bir kibrit alevidir. ?smail Habip Sevük
Hayat, insana ba???lanm?? de?il, ödünç verilmi?tir.Publilius Syrus
Hayat kendili?inden ne iyi, ne kötüdür; Ona iyili?i kötülü?ü katan sizsiniz. Montaigne
Hayat bir tiyatro gibidir, en kötü insanlar en iyi yerde otururlar.Aristofanes
"Küçük olaylar kar??s?nda sab?rl? olmazsan
büyük planlar? gerçekle?tiremezsin."
Çin Atasözü
"Her k?s?n yüre?inde titreyen bir bahar vard?r.
Her gecenin peçesinin ard?nda tebessümle
bekleyen bir ?alak vard?r."
Halil Gibran
"Da? ne kadar yüce olsa, yol üstünden a?ar.
Türk Atasözü
'Ya bir yol bulaca??z yada bir yol açaca??z."
Anibal
"Nerede olursan?z olun elinizdekilerle
yapabileceklerinizi yap?n."
Theodore Roosevelt
"Suya dü?tü?ünüz için de?il, sudan ç?kamad???n?z
için bo?ulursunuz
Edwin Louis Cole
"Güçlükler, ba?ar?n?n de?erini art?ran
süslerdir."
Moliere
"?yi a?aç kolay yeti?mez; rüzgâr ne kadar
kuvvetli eserse a?açlar da o kadar sa?lam olur."
J. Willard Marriot
"Dayan ve üstele... Bu ac?, ad?m ad?m senin
iyili?ine dönü?ecek."
Ovid
"?nsanlar ba?armak için do?arlar...
Ba?ar?s?zl?k için de?il."
Henry David Thoreau
"Ta?? delen suyun gücü de?il,
damlalar?n?n süreklili?idir."
"Hedefe yakla?t?kça, zorluklar artacakt?r.
Goethe

#2567

 
© 2015
AŞK