Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Hayko Cepkin Sözleri

Farkl? görünsek de ayn? ?eyleri anlat?yor ve ya??yoruz.

?nand???m ?eyi yap?yorum. Gerçekten yüre?imden gelen ?eyi yap?yorum. Onun için, daha çok kar??la?aca??z.

?nsanlar? güldürmeyi seviyorum, ama müzikal anlamda onu yapamam.

Yeterince anla??l?r dilde konu?an insan var. Birazc?k anlamas? için dü?ünmesi gerekiyor insanlar?n.

?nsana k?ymet veren ölümdür.

Hayatta kaybedece?in her ?eyin k?ymetini bil.

Ke?ke dünyaya uzayl?lar sald?rsa bizde birlik olsak.

Hayat?n bitti?i zaman star oldun demektir.

Hiçbir zaman son sözüm yoktur.

Hayatta en korktu?um ?ey ellerimi kaybetmem.

Tüm bu olup bitenin anlam? sensin. Sebebini bilmedi?in ba?lang?c?n sebebi olmayan finalini de göreceksin. Ne ben, ne sen. Fark?na varmadan fark?na varabiliyor isen tad?na varaca??n tek ?ey ZAMAN. Payla?, hükmetme. Sava? ama hor görme. Yenil ama pes etme. Kaybet, ama boyun e?me. Kazan ama böbürlenme. Sev, sevil, öfkelen, nefret et, özür dile, vazgeç, gururlan, Geri dön, a?la, kork! Bol bol gülümse, kahkaha at. Hepsi senin, zaman? kaybetme, tad?n? ç?kar.

Saç?m her ?eyi anlat?r.

Ki?ilere özel müzik yapm?yorum. Ben kendime has bir müzik yap?yorum. Ve önce kendim dinliyorum, kendim onay verdikten sonra bunu sana sunuyorum. Sundu?um insanlar?n içinden, be?enenler ve be?enmeyenler olacakt?r. Be?enmeyenler, dinlememekte çok fazlas?yla özgürdür. Çenelerini kapatmak durumundalar. Çünkü dinleyenlerin de sinirini bozmak zorunda de?iller.

Her geçen gün daha da büyüyoruz! ??te! Gururumuzun tablosunu seyrediyoruz! Her gitti?imiz yerde, her geçen gün; daha da ço?al?yoruz! Bizleri takip eden herkese sonsuz te?ekkürler. Daha da iyilerinde, her zaman daha iyilerinde! Her ?ey bizler için! ?yilik için! ?yili?i unutmay?n. Sonuna kadar! Sonuna kadar! Daha iyilerinde görü?mek üzere. Çok sa?olun.

Rock müzi?i gururlu bir müzik olarak de?erlendiriyorum.

Ama her ?eye ra?men istemedi?im hiçbir projenin içinde olmad?m.

#475

 
© 2015
AŞK