Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Henry Ford Sözleri

Hiç bir ?ey zor de?ildir, yaln?z onu ufak parçalara bölmesini bilelim.

Çal??mak ya?ad?klar?m?zdan çok daha fazlas?d?r, o bize ya?am?n kendisini verir.

Dü?ünmek zor i?tir, muhtemelen bu nedenle çok az ki?i dü?ünür.

Ba?ar?s?zl?k daha zekice ba?lama f?rsat?ndan ba?ka bir?ey de?ildir.

Kusur de?il, çare bulun.

Hata de?il çare bulun.

Zorluklar, zaman?nda yapmad???m?z kolay ?eylerin birikmesiyle olu?ur.

??ine ba?l? olan insan?n kafas?na dü?ünceler kendili?inden do?ar.

Bir araya gelmek, bir ba?lang?çt?r. Bir arada bulunmak, bir geli?medir. Beraber çal??abilmek ise ba?ar?d?r.

?nsanlara ne istediklerini sorsayd?m, daha h?zl? giden at üretirdim.

Zor bir i?, zaman?nda yapmam?z gerekip de yapmad???m?z kolay ?eylerin birikmesiyle olu?ur.

Ö?renmeyi b?rakan ki?i yirmisinde de olsa, sekseninde de olsa ya?l?d?r. Ya?amdaki en muhte?em ?ey zihni genç tutmakt?r.

?ster yapamayaca??n?z?, ister yapabilece?inizi dü?ünün. Hakl?s?n?z.

En iyi dost, bendeki en iyi yönleri ortaya ç?karan insand?r.

Ne zaman yolda bir Alfa Romeo görsem ?apkam? ç?kart?p onu selamlar?m.

Yapabilece?inize de inansan?z, hakl? ç?kars?n?z.

Özgürlük ve mutluluk için ?art ko?arsan?z ula?amazs?n?z.

#467

 
© 2015
AŞK