Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Henry Miller Sözleri

?nsanlar?n inand?klar? ?eyleri yazma cesaretleri olsayd?, kimse bir kelime bile yazmazd?.

Yetenekli insan ya hayat?n? yan i?lerle kazan?r, ya da sanat?n? yan i? olarak icra eder. Zor seçim!

Bu dünya hakk?nda bütün dü?ündüklerini söyleme cesaretini gösterecek ki?i aya??n? basacak yar?m metre kare toprak bulamayacakt?r.

Almaya hiçbir zaman doyamayaca??m?z ?ey sevgidir. Asla yeteri kadar veremedi?imiz ?ey de sevgidir.

Her gün elinden gelenin en iyisini, sanat için de?il, ülken için de?il, ailen için de?il, kendin için bile de?il, yap?lacak tek ?ey oldu?u için yapt???n bir hayat biçimi. Hayat olmakt?r, bu da yapma ve yapmama seçene?ini içerir. Sanat, yapmakt?r.

Zaman zaman patlayan, yaralayan, f??k?ran, içimizden iniltiler ya?lar ve beddualar koparan sayfalar okuyorsak, bilin ki bu sayfalar s?rt? duvara dayanm??, tek savunmas? sözcükler olan bir adam taraf?ndan yaz?lm??t?r.

Padokta çal??an adam için, ki i?i bok süpürmektir, atlar?n var olmad??? bir dünya olas?l???ndan daha deh?et verici bir ?ey yoktur. Ona s?cak bok parçalar? süpürerek ya?aman?n insanca olmad???n? söylemek budalal?ktan ba?ka bir ?ey de?ildir. Geçimini onunla sa?l?yorsa, mutlulu?u ona ba?l?ysa, boku bile sevmeyi ö?renir insan.

Uyu?ukluk her ?eyden daha müstehcendir.

#468

 
© 2015
AŞK