Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Heracleitus Sözleri

Ayn? nehirde iki kez y?kanamazs?n?z, çünkü sonradan akan su ilk akan sudan farkl?d?r.

?nsanlar?n karakterleri onlar?n kaderleridir ve insanlar lay?k olduklar? hayatlar? ya?arlar.

Uykudayken yapt?klar?n? unuttuklar? gibi, uyan?kken yapt?klar?n? da bilmiyorlar.

Adalet, milletlerin ekme?idir; milletler daima adalete ac?k?rlar.

De?i?meyen tek ?ey, de?i?imdir.

Her ?ey akar hiçbir ?ey kal?c? de?ildir o yüzden ayn? dereye iki kez girmek mümkün de?ildir; Çünkü dereye bir kez daha girdi?imde hem ben hem de dere de?i?mi?tir.

Her ?ey de?i?iyorsa insan?n umudunu bir ana ba?lamas? anlams?zd?r. ?yi ya da kötü zamanlar yoktur, sadece de?i?en zamanlar vard?r...

Mutluluk maddi sevinçlerden ibaret olsayd?, çay?ra ko?an öküzleri mutlu saymak gerekirdi.

Çok bilgili olman ak?ll? oldu?unu göstermez.

Beklenmedik olan? beklemedikçe, onu bulamayacaks?n.

Asl?nda insanlar hiç ummad?klar? ve gelece?ine inanmad?klar? ölümü beklerler.

Ço?unluk kavramaz kar??la?t??? ?eyleri. Ne de anlar ö?retildi?i zaman. Yaln?zca öyle gözükür.

Olu?umdan ba?ka hiçbir ?ey görmüyorum. Aldanmay?n?z! E?er olu? ve yok olma denizinde herhangi bir yerde sa?lam bir kara parças? gördü?ünüzü san?yorsan?z, sebebi sizin uza?? göremeyi?inizdir. Siz, varl?klar?n ad?n?, sanki sa?lam bir süreklilikleri varm?? gibi kullan?yorsunuz: Ama içine ikinci kez girdi?iniz nehir bile ilk seferki de?ildir.

Kar??tlar yararl?d?r, en iyi uyum farkl?l?klardan ç?kar.

Hak kavram?n? haks?zl?k kavram? olmasayd? bilemezdik.

Çemberin ba?? sonu ayn?d?r.

Tüm ?eyler birden ç?kar, bir de tüm ?eylerden. Dü?ünen varl?k olarak insan bir ortakl??a girmi?tir, çünkü bütün insanlarda dü?ünme ortakla?ad?r.

Alt?n arayanlar pekçok topra?? kazar ve az ?ey bulurlar.

Ne ?a??r?yorsunuz bre reziller! yoksa oyun oynamak sizinle devlet yönetmekten daha iyi de?il mi? Artemis tap?na??nda çocuklarla oyun oynarken yan?na gelen Efeslilere.

Do?anlar hem ya?amay? hem de ölümü kabullenirler ve arkalar?nda çocuklar b?rak?rlar; böylece ölüm yeniden do?ar.

#519

 
© 2015
AŞK