Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Herbert Spencer Sözleri

E?itimin yüce amac? bilgi de?il eylemdir.

Evrenin büyüklü?ü ne kadar?..." Sonsuz... Ama daha kan?tlanmad?... "A?k da öyle..."

Çal??mas?n?n kar??l???nda ücret isteyen bir emekçinin, satt??? mal kar??s?nda bir kar bekleyen tüccar?n, verdi?i tavsiye dolay?s?yla muayene ücreti bekleyen bir doktorun, verdi?i vaaz kar??l???nda ya?amak için' bir gelir beklentisi içerisinde olan bir rahibin davran???n?n gerisinde yatan ç?karc?l?k sadece me?ru de?ildir, ayn? zamanda gereklidir.

Kahramanlara tap?nma insan özgürlü?üne en az sayg? duyulan yerlerde doruklara ç?kar.

Herkes ahlakl? olmay?nca, hiç kimse tümüyle ahlakl? olamaz.

Devlet müdahalesinin s?n?r? var m?d?r? Ve e?er var ise, s?n?r? nedir?

Yirmi ya??nda yak???kl?, otuz ya??nda güçlü, k?rk ya??nda zengin, elli ya??nda ak?ll? olmayan insan hiçbir zaman yak???kl?, güçlü, zengin ve ak?ll? olamaz.

Ço?unlu?un az?nl?k taraf?ndan yönetimi tiranl?kt?r; az?nl???n ço?unluk taraf?ndan yönetimi de tiranl?kt?r. Her iki durumda da senin istedi?in gibi de?il, bizim istedi?imiz gibi yapacaks?n' kural? geçerlidir.

Tüketicilerin ç?karlar?n?n ve de?er yarg?lar?n?n toplumun yarar? için yeterli olmad??? ileri sürülerek her defas?nda devlet müdahalesinin gereklili?inden sözedilmektedir... Tecrübe aç?k bir ?ekilde birbiri ard?na devlet müdahalesinin do?ru olmad???n? bize ö?retmekte ve tüketicilerin ç?karlar?n?n tüketim mallar?n?n etkin bir ?ekilde sunulmas?n?n en etkin garantisi oldu?unu göstermektedir.

#517

 
© 2015
AŞK