Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Her?ey Sende Gizli

Yerin seni çekti?i kadar a??rs?n

Kanatlar?n ç?rp?nd??? kadar hafif. .

Kalbinin att??? kadar canl?s?n

Gözlerinin uza?? gördü?ü kadar genç...

Sevdiklerin kadar iyisin

Nefret ettiklerin kadar kötü. .

Ne renk olursa olsun ka??n gözün

Kar??ndakinin gördü?üdür rengin. .

Ya?ad?klar?n? kar sayma:

Ya?ad???n kadar yak?ns?n sonuna;

Ne kadar ya?arsan ya?a,

Sevdi?in kadard?r ömrün. .

Gülebildi?in kadar mutlusun

Üzülme bil ki a?lad???n kadar güleceksin

Sak?n bitti sanma her ?eyi,

Sevdi?in kadar sevileceksin.

Güne?in do?u?undad?r do?an?n sana verdi?i de?er

Ve kar??ndakine de?er verdi?in kadar insans?n

Bir gün yalan söyleyeceksen e?er

B?rak kar??ndaki sana güvendi?i kadar inans?n.

Ay ?????ndad?r sevgiliye duyulan hasret

Ve sevgiline hasret kald???n kadar ona yak?ns?n

Unutma yagmurun ya?d??? kadar ?slaks?n

Güne?in seni ?s?tt??? kadar s?cak.

Kendini yaln?z hisseti?in kadar yaln?zs?n

Ve güçlü hissetti?in kadar güçlü.

Kendini güzel hissetti?in kadar güzelsin. .

??te budur hayat!

??te budur ya?amak bunu hat?rlad???n kadar ya?ars?n

Bunu unuttu?unda ald???n her nefes kadar ü?ürsün

Ve kar??ndakini unuttu?un kadar çabuk unutulursun

Çiçek suland??? kadar güzeldir

Ku?lar ötebildi?i kadar sevimli

Bebek a?lad??? kadar bebektir

Ve her?eyi ö?rendi?in kadar bilirsin bunu da ö?ren,

Sevdi?in kadar sevilirsin...

#2209

 
© 2015
AŞK