Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Honore De Balzac Sözleri

Dost ?çin S?rt?m? Köprü Yapmaya Haz?r?m Ben; Yeter ki Temiz Kalpleri Ta??yan Ayaklar Geçsin Üstümden.

Siz kumarda kazanan a?kta kaybeder yalan?na inan?n ! Unutmay?n ki; Kumarda kazananlar a?k? sat?n al?yorlar

E?er güven varsa bir kalpte; O kalpte sevgi de bulunur, dürüstlük de !

Dürüstlük pahal? bir mülktür; ucuz insanlarda bulunmaz.

?yili?inize inan?lmas?n? istiyorsan?z, ondan hiç bahsetmeyiniz.

Evlenme davaya benzer. Mutlaka memnun olmayan bir taraf vard?r.

Dünyada bir kad?n için, herhangi bir erke?i etkisi alt?na ald???n? bilmesi kadar zevkli bir ?ey yoktur.

Vicdan?m?z yan?lmaz bir yarg?çt?r, biz onu öldürmedikçe.

Bir kad?n, sevdi?i adam?n ba?ka bir kad?n taraf?ndan mutlu edildi?ini görmektense, onu can çeki?irken görmeyi tercih eder.

Mutsuzluk aniden gelmez, onu haz?rlayan nedenler vard?r...

?lk a?k a?? gibidir. ?nsan?n ikincide hastalanmas?n? önler.

?nsan ne kadar çok hüküm verirse, o kadar az sever.

Üç tehlike! A??r? güven sayg?y? azalt?r, s?radanl?k küçük görülmenize yol açar, i?güzarl?k da bizi güzel bir av haline getirir.

Hükümetler ve kocalar yan?ld?klar?n? hiç bir zaman kabul etmezler.

Bencillik dostlu?un zehiridir.

?nsan ya ac?lar?n? unutmas?n?, ya da kendi mezar?n? kazmas?n? bilmeli.

Krallar da kad?nlar da kendileri için yap?lan her ?eyin bir borç ödemesi oldu?una inan?rlar.

Mutlulu?unuz Size Dü?man Kazand?r?r, Felaketiniz ?se Dostlar?n?z? Uzakla?t?r?r.

Felaketin iyili?i varsa, hakiki dostlar?m?z? tan?tmas?d?r.

Her ba?ar?, sab?r ile zaman? birle?tirerek sa?lan?r.

?yi dostluklar temiz hesaplarla kurulur.

Yeni bir a?k, Yeni bir dert demektir.

Tanri, kadinlari agzi laf yapan yakisikli erkeklerden korusun.

?nsan?n en zor katland??? duygu ac?mad?r , hele hak edince.

Beklemesini bilenin her ?ey aya??na gelir.

Bilginin efendisi olmak için çal??man?n u?a?? olmak ?artt?r.

Topra?a ekilen tohumlar içinde en çabuk mahsul veren fedailerin döktükleri kand?r.

Hiçbir ?eyin kendinden saklanmad???na inand?r?lm?? bir kad?n? aldatmaktan daha kolay bir ?ey yoktur.

Ayakkab?lar?m olmad??? için üzülürdüm. Ta ki sokakta ayaklar? olmayan adam? görene kadar.

Hayat, her gidenin ard?ndan ko?maya de?mez bilmelisin. Sen gelecek olanlar? bekle, gidecek varsa b?rak gitsin...

Dünü unutmal?, Bugünü ya?amal?s?n?z. Keza dün ile bugün aras?nda bir kavga ç?karsa; yar?n? kaybedersiniz!

Yaln?zl?k güzel bir?ey, ama birilerinin yan?n?za gelip yaln?zl???n güzel bir?ey oldu?unu söylemesi gerekir.

Bir s?rr? sürekli olarak saklayabilmek, insan?n ruhunu en çok olgunla?t?ran ?eydir.

Asl?nda hayat?n en güzel an?; Her?eyden vazgeçti?inde, Seni hayata ba?layan birinin oldu?unu dü?ündü?ün and?r.

Bazen birinin yoklu?una o kadar al???rs?n?z ki, ba?ka birinin gelip o bo?lu?u doldurmas?ndan korkars?n?z

Bahts?zl?klar?m?z? da, mutluluklar?m?z? da abart?r?z. Asl?nda ne söyledi?imiz kadar bahts?z?zd?r, ne de söyledi?imiz kadar mutlu.

Hayat?n en güzel an? herseyden vazgeçtiginizde, Sizi hayata baglayan birinin oldugunu dü?ündügünüz and?r.

Gelece?i merak etme, nas?l olsa gelecek. Ama geçecek olan? iyi dü?ün, çünkü akl?ndan silinmeyecek !

?nsanlara kendilerini nankörlü?e mecbur edecek kadar büyük hizmetlerde bulunmay?n?z.

Kendisi art?k mutlu olamayacaklar için sevdi?inin mutlulu?u sevinç olur.

Yalanc?l?k; meslek dal? olarak ilan edilmeli art?k, çünkü çok fazla ustas? var.

Sevmek bir ba?kas?n?n hayat?n? ya?amakt?r.

Sevilen kad?n bütün kad?nlar?n en güzeli de?il midir?

Evlili?in , her ?eyi kemiren bir canavarla b?k?p usanmadan bo?u?mas? gerekir: Al??kanl?k.

Gözle görülür bir nedeni bulunmayan servetlerin gizi, temiz yap?ld??? için unutulmu? birer cinayettir.

Hayat herkes için ac?, çünkü benim bo? yere dilediklerime sahip olmu? nice insanlar gördüm, onlar da mesut de?il.

Umutsuz sevmek de bir mutluluktur.

Uykunun yenemedi?i hiçbir ac? yoktur.

Zeka dünyay? yerinden oynatmaya yarayan manivelad?r.

Ist?raplar?n en gizlileri dayan?lmas? en güç olanlard?r.

Bir anne yüre?i, dibinde daima af bulunan bir uçurumdur.

S?k?nt?n?z?n s?rr? sizin elinizde de?il, ba?kalar?n?n elindedir.

Sanat?n vazifesi, tabiat? kopya etmek de?il, tabiat? ifade etmektir.

Bir kad?n sevdi?i adam?n yüzünü , bir denizcinin aç?k denizi bildi?i kadar iyi bilir.

Alt?ndan zincirler en a??r olan zincirlerdir.

Her servetin arkas?nda bir suç vard?r.

?öhret , ancak küçücük dozlarla al?nd???nda faydal? bir zehirdir .

?öhret , uzaktan güne? gibi parlak ve ?s?t?c?; yakla?t?n?z zaman, bir da? tepesi gibi so?uktur.

Gençlik adaletsizli?e do?ru yöneldi?i zaman, bilincin aynas?na bakmay? göze alamaz. Oysa olgunluk ça?? kendini bu aynada görür. Ya?am?n bu iki evresindeki tüm ayr?m buradad?r.

Mektup bir ruhtur. Konu?an sesin çok sad?k bir yank?s?d?r. Bu nedenle ince dü?ünceli ki?iler onu a?k?n en zengin gömüleri aras?nda sayarlar.

Ancak en son katedralin en son tu?las? en son papaz?n kafas?na dü?üp ezdi?i zaman insanl?k gerçekten özgür olabilecektir.

Kad?nlara hangi erkekleri arad?klar?n? sorun, "H?rsl?lar?" derler. Öteki erkeklere göre, h?rsl?lar?n belleri daha güçlü, yürekleri daha s?cakt?r, kanlar?nda daha çok demir vard?r. Kad?n da güçlü oldu?u s?ralarda kendini öyle mutlu, öyle güzel bulur ki, parçalanmak tehlikesi alt?nda da olsa, üstün bir gücü olan?, bütün erkeklere ye? tutar.

#521

 
© 2015
AŞK