Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ho? Sözler

K?sa ho? sözler 2014 mesajlar sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere yeni ve çok de?i?ik ho? sözler facebook twitter için haz?rlamaya çal??t?k.
Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?.
Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzelim beni al diyordu. Onu ald?m ama güzel oldu?u için de?il seni gördü?ünde utans?n diye.
Dünyada insana yard?m eden ?ey, tesadüf de?il, azim ve sebatt?r. Samuel Smiles
Güçlü olan, yenilmeyen yaln?z azimdir. Yahya Kemal Beyatl?
Güçlükler ba?ar?n?n de?erini art?ran süslerdir. Moliere
Ne ba?ar?rsan?z ba?ar?n, size yard?m eden biri mutlaka vard?r. Athea Gibson
Hiç kimse, ba?ar? merdivenlerine elleri cebinde t?rmanmam??t?r. J.Keth Moorhead
Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ula?t?ramayan okçudan daha ba?ar?l? de?ildir. Motnagine
Para nas?l paray? çekerse, ba?ar? da ba?ar?y? çeker. Chamfort
Ya??yorsam, bu gelecek günlerin bana seni getirece?ine inand???m içindir.
E?er bir gün gururunu yenip, bana geri dönmek istersen sak?n dönme, çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururum ba?lar.
?nsan vard?r zaman? kendi hesab?na yontar, insan da vard?r bir ya?am boyu zaman onu yontar ..!
A?k bir duygu olarak göz, gönül ve kulak menfezleriyle insan?n iç alemlerine akar; vuslata dekde bir baraj gibi ?i?er, bir ç?? gibi büyür, ve bir alev gibi onun her yan?n? sarar. A?k vuslatla noktalan?nca her ?ey durgunla?maya yüz tutar; ate?, söner baraj bo?al?r, ç??da da??l?r gider.
Sevmek bir bak?ma zaman?n? vermektir, zaman aralar?n? doldurmak de?il, sabahlar? birlikte uyanmakt?r ve yelin sessizli?ini gecenin gizemini bak??a bak??a duyumsamakt?r sonra birbirinin damarlar?nda bir kavurgan kan gibi dolanmakt?r...
Allah?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki , sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n.
Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir beni
Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.
Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi, ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi?
Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek iÇ?N
E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...
Do?an her günün sabah?nda, içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak..
Ben sevdan?n soka??nda oturuyorum? Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.
Yüre?im hafif ?slakt?r benim kuytu kö?elerde a?lamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan.
Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim.
Hadi uyand?r beni söyle gördü?üm zamans?z bir dü? mü? Hadi git, uzakla?, yoklu?una inand?r beni. Gerçekten yoruldum her buldu?um yerde seni kaybetmekten.
Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa.
Hasret kap?mda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor...
Bir ku? olup gitsem, a?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, koklasam seni...
En güzel yar?nlar senin olsun, sen buna lay?ks?n ömrün mutluluklarla dolsun. E?er gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatl?m can?n sa?olsun.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim.
Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondur.
Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana.
Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...
Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!
Bir destan yazar gibi durmadan gündüz gece ben hep seni yazm???m yüre?ime gizlice
Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en ac?s? benimki idi önce sev sonra terket dediler
Kafam? duvara vurmadan tan?yabilmek seni beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anl?k tebessümü tüm saatleri durdurabilmek için ç?ld?ras?ya paralad?m kendimi lanet olsun art?k sigaray? üç pakete ç?kard?m olsun gözüm olsun ne olacaksa olsun.
Dü?lerini dü?leyerek ya?amak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamam?n? sana adamak, sonra gö?süne yaslan?p seni dü?lemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak...
Payla?man?n asaletini hiç bir zaman bencilli?in çirkinli?ine tercih etme, ve öyle bi arkada? seçki sen onun için ölümü dü?ündü?ünde o senin için çoktan ölmü? olsun.....
Ne varsa arad???m bilki sende bulmu?um..Senden öncesi yoktu, seninle var olmu?um..Sende bütün umutlar, sende bütün duygular..Beni sende arama, ben art?k senin olmu?um.
Alaca karanl??? sevmem ben, ya gündüz olmal? ya gece. Kur?un ya aln?ndan vurmal? yada namluda kalmal?. Yar dedi?in ya senin gibi olmal? yada hiç olmamal?.
Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzelim beni al diyordu. Onu ald?m ama güzel oldu?u için de?il seni gördü?ünde utans?n diye.
Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var
Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n.Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n.Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.
Ak?am? son bulan ufuklarda..güne? damla damla erirken..hayatta kalan duygular?mla..sana iki kelime söylüyorum..."SEN? SEV?YORUM"
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA
Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?
Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum
Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz.
Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede a?k?m? körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var
Güller hep ellerinde açs?n, ama dikenleri batmas?n.Sevda hep seni bulsun, ama seni yaralamas?n.Mutluluk hep yüre?ine dolsun, ama beni unutturmas?n.
Ak?am? son bulan ufuklarda..güne? damla damla erirken..hayatta kalan duygular?mla..sana iki kelime söylüyorum..."SEN? SEV?YORUM"
Ne seni unutacak kadar zaman geçecek..ne de geçen zaman seni unutmaya yetecek..b?rak?p gittim diye unuttum sanma...zaman al??may? ö?retir unutmay? ASLA
Kahvalt? haz?rlad?m sanada gönderiyorum, umut dolu omlet ha?lanm?? sevgi bir dilim tutku , seni seviyorum reçeli ve birde yanl?zl?k demledim kaç ?ekerli olsun?
Ben seni Bir Kum Tanesine Ad?n? Yazacak Kadar De?il Sahildeki Tüm Kum Tanelerine Ad?n? Yazacak Kadar Çok Seviyorum
Biz her ne kadar sosyetenin cilal? ta?lar?nda dans etmesini bilmesekte, so?uk dolunayda ?eytanla azraille dans etmesini iyi biliriz.
Dünyada insana yard?m eden ?ey, tesadüf de?il, azim ve sebatt?r. Samuel Smiles
Güçlü olan, yenilmeyen yaln?z azimdir. Yahya Kemal Beyatl?
Güçlükler ba?ar?n?n de?erini art?ran süslerdir. Moliere
Ne ba?ar?rsan?z ba?ar?n, size yard?m eden biri mutlaka vard?r. Athea Gibson
Hiç kimse, ba?ar? merdivenlerine elleri cebinde t?rmanmam??t?r. J.Keth Moorhead
Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ula?t?ramayan okçudan daha ba?ar?l? de?ildir. Motnagine
Para nas?l paray? çekerse, ba?ar? da ba?ar?y? çeker. Chamfort
Ya??yorsam, bu gelecek günlerin bana seni getirece?ine inand???m içindir.
E?er bir gün gururunu yenip, bana geri dönmek istersen sak?n dönme, çünkü senin gururunun bitti?i yerde benim gururum ba?lar.
?nsan vard?r zaman? kendi hesab?na yontar, insan da vard?r bir ya?am boyu zaman onu yontar ..!
A?k bir duygu olarak göz, gönül ve kulak menfezleriyle insan?n iç alemlerine akar; vuslata dekde bir baraj gibi ?i?er, bir ç?? gibi büyür, ve bir alev gibi onun her yan?n? sarar. A?k vuslatla noktalan?nca her ?ey durgunla?maya yüz tutar; ate?, söner baraj bo?al?r, ç??da da??l?r gider.
Sevmek bir bak?ma zaman?n? vermektir, zaman aralar?n? doldurmak de?il, sabahlar? birlikte uyanmakt?r ve yelin sessizli?ini gecenin gizemini bak??a bak??a duyumsamakt?r sonra birbirinin damarlar?nda bir kavurgan kan gibi dolanmakt?r...
Allah?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki , sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n.
Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir beni
Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda bile diyemezsin giderken.
Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yollad?m sevgimi, ya?murlar ya?d?rd?m gözya?lar?mla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Geldiler mi?
Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Sana y?ld?zlar kadar yak?n olmak isterdim, her bakt???nda beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yak?n olmak isterdim, üzüldü?ünde gözya?lar?n? ya?mur olup silebilmek iÇ?N
E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki...
Do?an her günün sabah?nda, içimde gözlerini görebilmek a?k? olmasa, inan hiçbir ?eye de?mezdi ya?amak..
Ben sevdan?n soka??nda oturuyorum? Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum.
Yüre?im hafif ?slakt?r benim kuytu kö?elerde a?lamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güne?e asmaktan.
Seni unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim.
Hadi uyand?r beni söyle gördü?üm zamans?z bir dü? mü? Hadi git, uzakla?, yoklu?una inand?r beni. Gerçekten yoruldum her buldu?um yerde seni kaybetmekten.
Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa.
Kendini sevmek, ömür boyu sürecek bir a?k öyküsünün ba?lang?c?d?r..."
"E?er sevgi üretmiyora yüre?iniz ba?ar?l? bir üretici de?ilsiniz..."
"Sesini de?il sözünü yükselt, ya?murdur zamba?? büyüten gökgürültüsü de?il..."
"Hiç bir i?i imkans?z diyerek b?rakma; ertesi gün ba?kalar?n?n o i?i ba?ar?rken ç?kard??? gürültüyle uyan?rs?n..."
"Gücünüzden ?üphe ederseniz ?üphelerinize güç vermi? olursunuz..."
"E?er camlar?n?z kirliyse manzaray? ne kadar de?i?tirirseniz de?i?tirin görüntü ayn? kal?r..."
"Orman?n içinde iki yol vard?; ben en az ayak izi olan yolu seçtim..."
Ne güzel cezaevi nede çirkin a?k vard?r. BWSEY RABUTIN
a?k?n üstündeki tek zafer kaç??t?r. NAPOLYON
paras?z a?k, taban? olmayan fakat p?r?l p?r?l boyal? bir çizmeye benzer. ANATOLE FRANCE
tutkulu a?k giderilmeyen bir susuzluktur. HAL?L C?BRAN
a?k?n geli?i akl?n gidi?idir. ANTOINE BRETT
a?kta her zaman bir öpen, bir de yana??n? uzatan vard?r. FRANSIZ ATASÖZÜ
a?k aceleye gelmez, zaman?n? bekle. SONG OF SOLOMON
a?kta asla yanl?? yoktur, her ?ey kendili?inden geli?ir. sonunda kiminle oldu?u çok da önemli olmayabilir. GRAHAM GREENE
a??k olmak, hata yapabilen bir tanr?`s? olan bir din yaratmakt?r. JORGE LUIS BORGES
KaH Ç?kar?M GökyüzüNe SeyrederiM aLeMi, KaH iNeriM YeryüzüNe SeyredeR aLeM BeNi..!
"..BeN SevmeYi BeceremediM, BelKi de SevilmeYi..BeniM SevmeYe eNgeL eVciL aC?lar?M VarD?.."
KalaNa GiT, GideNe KaL DemeM..!
SeNi SeviyoruM DiyebilmeK, Dünyan?N eN GüzeL eSeridiR..!
eSkideN PiyaSa NerDe BiZ oRDa, aRt?K BiZ NerDe PiyaSa oRDa..!
DerDi oLaN? DinleriM, DerdiM VarSa DerDe YoL aÇaN? SileR GeçeriM..!
aSlanlaRa SöZ VerdiM, ÇakallaRa YeM oLmaM..!
Da?lar?N TepesiNe, e?kiyan?N aLn?Na, K?zlar?N KalbiNe "öLümsüZ MehmetçiK" Yazaca??M..!
öYLe MasuM Durdu?uMa KanMa Sak?N ?afaK 295 oLsaDa "FiRaR?M" Yak?N..!
aK?LL? oLupTa Dünyan?N Kahr?N? Çekece?iMe DeLi oLurum DünYa BeniM Kahr?M? ÇekeR..!
SeN SeN oL BiR iNsaNa HattindeN FazLa De?eR VerMe, e?eR HattindeN FazLa De?eR VerirseN o iNsaN? ÇoK ÇabuK KaybedersiN..!
BakMa BaNa öYLe ! NefretLe DoluyuM..!
T?pK? ?airiN Dedi?i GiBi eVlaT, BiZ Ki uStas?y?Z VataN SevmeniN..!
KolaY oLm?caK SeNi uNutmaK... BelKi GeCe GündüZ a?l?caM... Ne oLurSa oLsuN BirtaneM, SensiZ Ya?amaYa aL??caM...
öLüM, öLüM Dedi?iN NediR Ki GülüM BeN SeniN iÇiN Ya?amaY? GöZe aLm???M..!
DerT Sofras?ndaN BaL YediK Ba? VerdiK Ba? e?mediK..!
iNsanlaR? Tan?d?kCa SevdiM, SevdikCe De Tan?d?M (aYN? SeNi SeviP Tan?d???M GiBi)
HayaT Ya?and??? Kadard?R, GeriSi Ya Hat?ralarDa BiR iZ YaDa HayallerDe BiR uMuttuR..!
eRkekleriN "SeNi SeviyoruM" DemeSi BiR MumuN "aSLa Sönmeyece?iM" DemesiNe BenzeR..!
"..ÇaY Barda??nDa B?rak?laN DudaK PaY? KadaR BiLe uZaK KalamaM GözleriNe.."
iÇiNe DerT oLacaK SaNa SoN Bak???M..!
"..K?Z Dedi?iN iStanbuL GiBi oLmaL?; FetiH'i ZoR, FatiH'i TeK oLmaL?.."
uNutmay?N; HeR a?K BiR BitKi iSmiyLe Ba?laR aMa HayvaN iSmiyLe SoN BuluR..!
aKl?mDa ÇekiP GitmeleR VaR ?u GünlerDe..!
iSkeletleR Diyar?nDa BiR eT Parças?y?M..!
"..MutluluK BiR ÇimendiR Bast???N YerDe BiteR, Yaln?zl?K Gitti?iN YoldaN GeliR.."
NoN VogLio NessuNo CHe Mi aDdolaRa Mai..!
uÇurumuN Kenar?nDa Da oLsaN S?rF HayaTa G?c?KL?K oLsuN D?Ye GüLümSe..!
Fark?m?Z Tarz?m?Z BiziM MoLLaaRaPL? oLmam?Z Ya KaN KustururuZ Ya Da TaM SustururuZ Bu HususTa Ne KuraL NeDe KraL Tan?r?Z..!
aLt? EvLiya, üsTü E?kiYa, i?Te BuraS? MoLLaaRaP, ?imDi Da??l?N uLeyNnN..!
KaderimSe ÇekeriM, ÇilemSe GüleR GeçeriM..!
"E?eR BiR YerDe KüçüK aDamlar?N BüyüK GölgeleRi oLu?uyorSa, oRaDa Güne? Bat?yoR DemektiR..!"
BiZ Bu aLemDe Çaydanl??a KaN KoyaR B?çakLa Kar??t?r?r?Z DosT DeriZ CaN VeririZ aNcaK DosT uNutunCa öLürüZ..!
BabaMa DedimKi; "BeniM De?eriM Ne KadaR? DünyalaR KadaR" DeDi.. PeKi Dünyan?N De?eRi Ne KadaR? DediM. "Be? PaRa eTmeZ" DeDi..
"aNadaN Do?maK, öLmeK iÇindiR."
"Ya?am?N uZunlu?u De?iL, Nas?L Ya?and??? öNemlidiR."
"HayaT BiR HikaYe, Ya?asaN Ne oLuR, öLseN Ne oLuR?"
"Ya?aM aC? BiR So?aNa BenzeR, So?aN? KaT KaT SoyarkeN, ZamaN ZamaN a?lat?R."
"Yi?itliK VurmakLa, a?al?K VermekLe oLuR"
"CeplerDe ResmimiZ aLemDe iSmimiZ"
K?R KalbiMi GönlüN oLsuN.. aL HeR ?eYi GözüN DoysuN.. ?imDi Ba?Ka Kollarday?M Bu Da SaNa KapaK oLsuN..!
DünyaDa HiÇ KimseYe GüvenMe ÇünKü BeyaZ GülüN BiLe GölgeSi SiyahT?r
(%) SeNi SeveriM, SeNi SeveniDe SeveriM, SeNi BeniM KadaR SeveniDe Kur?uNa DizeriM (%)
In The ParK'ta GezerkeN, CigarettiYi iÇerkeN.. My FatheR GörDü SuÇ üSTü, I aM Dü?Tü K?Ç üSTü..
BiR GüN TitreyereK uYan?rsaN BiL Ki ResmiNi öPtü?üM GündüR.. aMa BiR GüN SebebsiZ YeRe Gözya?lar?N aKarSa, BiL Ki öLdü?üM GündüR..
Güne?e aD?N? BuzLa YazaN BiRi oLurSa, BiL Ki o SeNi BendeN DaHa ÇoK SeviyoR..
BiZ a??R De?iLiZ MiLLeT HafiF !
BeN BüyüK RüzgarLar?N aDam?y?M, BeniM SevdaLar?mDa BüyüK oLuR öFkeLerimDe.. BeN SeverseM DestaN, K?zarsaM KatLiaM oLur..
o K?Z BeNi a?aR ÇünKü YASAK KELIME DelikanL? aDaM Manitas?zDa Ya?aR
SaNa oLaN GüveniM SonsuZ, e?eR YakalarsaM DonsuZ, * SusuZ SabunsuZ
SonuNu Dü?üneN KahramaN oLamaZ
Dumans?Z Sigaran?N, KöpüksüZ Biran?N, SensiZ Bu Hayat?N Taa A.q
SeN iMkans?zs?N, SensizliK iMkans?Z, a?K iMkans?Z..
ÇemberiN eN D???nDa, eN Ç?kmaZ Sokaktay?M..
GeceniN eN Siyah?nDa, uMuduN Bitti?i Yerde?iM.. Kö?eYi DönseM öLüM, DüZ GitseM HayaT.. GölgeleR iÇindeyiM..
her?ey ba?lar biter, ben hep sende bittim..
y?lans? dilim, kalbimin kötülük kuyusundan çekti?im zehir de?il, zekam?n k?v?lc?m?..
her tuzlu?um var diyene h?yarla yeti?medim
Yelde?irmenlerine kar?? Don Ki?ot'çuluk oynamaya çal??an imitasyon kahraman..!!
A?r? Da??'na tek elle amuda kalkarak ç?kmaya çal??an tek gözü kör dede..!!
Sigara içmek erken ya?ta öldürür..!!
Sakal?m? kesmedim kestirmem, 5 ytl versen bile elletmem!! :unsure:
BeÑi §e(v)MeK Gü(v)eÑ ÖZ(v)e®? ¯|¯e©RüBe i§¯|¯eR
Kim istemez mutlu olmay?
ama mutsuzlu?a da var m?s?n?
ben son günlerde bunu kullan?yorum
_Ben sana yanarken ?imdi... sen kimbilir nerede ü?üyorsun!
_Sevmek ölmektir bence , ben de sevmistim ölmeden önce
_Bakma k?z?nca sana gurur yapt???ma , a?k dolan?r seni görünce ayaklar?ma
_Her seven ads?z bir kahramand?r, unutma ki; insan sevebildi?i kadar insand?r.
_?nsanlara söz dinletemiyorsan taktik de?i?tir, onlar? tehdit et.
_Sokak arss? gezinti alan? de?ildir.
_Y?k?lmad?m, ayaktay?m, dikine gömün beni
Ben seni dün sevmedim çünkü dün bitti ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek ben seni yar?n sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek...
Bana seni seviyorum dedi?in zaman bu yalan bile olsa bu yalan? dunyan?n bütün gerceklerine de?i?meye haz?r?m(kuçu?ume)
A?k insan?n hem dostu hemde dü?man?d?r. ?nsan? onun gibi y?kan, onun gibi sevindiren bir?ey daha yoktur hayatta.
Dünde bugünde yar?nda yüreginde yüregin kadar yan?nday?m kendini yaln?z hissettiginde elini yüregine koy ben hep orday?m
Ay ?????n?n ayd?nlatt??? bir kumsala küçük bir dal parças?yla seni seviyorum yazmak isterdim ama sen h?rç?n bir dalga olup silersin diye yazmaktan korktum!!!
Mevsim a?l?yor bugün, özlüyor o ayd?nl?k günlerini, ayr?l?yor yapraklar a?açlardan bir hasret rüzgar?yla. Bana Eylül'ü ya?atma ey sevgili!!
Buruk bir duygu yuklenirse yuregine, gözlerin zaman zaman dalarsa uzaklara, kulaklarin zamansiz deli gibi cinlarsa, bilki bir yerlerde deli gibi özlenmissindir.
Yildizlar gökyuzunde kayarken, melekler ise oynasirken, sen ise dalip beni dusunurken, seni daima kalbimin derinliklerinde izleyecegim
Bir umut kusu ciz yuregime beyaz olsun tuyleri kalbin kadar temiz olsun B?r kanad? sen?n icin diger kanad?da sevdigin icin c?rps?n
A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r sevginin en güzeli payla??lan EMEKT?R A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r ç?kars?z ve s?n?rs?z payla??lan YÜREKT?R
Deli bir yagmur olsam seni YAGDIGIM yerler kadar severdim. Deli bir rüzgar olsam seni EST?G?M yerler kadar severdim. Ama ben sadece DEL?Y?M ve seni ALDIGIM HER nefes KADAR ÇOK SEV?YORUM !!!!
Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin. Çekti?im çileme tek bahanesin. Melek mi? ?eytan m?? bilmem ki nesin. Tuzaktan tuza?a atsan da olur ben seni seviyorum sen sevmesende olur.
Duyuyorum sana dokunman?n ezikli?ini ve dü?ünüyorum a??k olman?nrezilli?ini inan yan?ndayken çekiyorum en çok hasretini!!!
A?k?m var da?lar bilemez, sevgim var kimsenin akl? alamaz, birde sen vars?n ya bir tanem dünyada kimse böyle sevemez...
Bir ilk gibi ya?ayaca??m içimde, kalan son sevgi parças?n? seninle, sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde...
Umutsuzlu?a kap?ld???n zaman gökyüzüne bak ! Mutlaka seni kar??layacak S?cak bir Güne?, Deli bir ya?mur yada parlak bir y?ld?z vard?r!
:::Hayatta yasaman?n 2 yolu vard?r 1.Hiçbirseyin mucize olmad???n? dü?ünmek 2.Herseyin bir mucize oldu?unu dü?ünmek (Albert Einstein)
:::Hayat ya?and??? kadar vard?r.
:::Hayat bahçemizin çiçekleridir dostlar, sevgi ve gülücükle sulanmazsa kururlar.......
:::HAYAT ÖYLE BIR HOCADIR KI, DERS VERMEDEN IMTIHAN YAPAR.
:::BÜYÜME BEBEK BÜYÜME HAYATIN ÇIRKINLIKLERINI BARI SEN GÖRME
:::Günesin güzel yüzü yüre?ine dokunsun Kabuslar senden uzakta melekler ba?ucunda olsun Güne? öyle bir Günde do?sun ki bütün dualar?n kabul olsun
::: Bu dünya yalanc? bir dünyad?r, gözleri görmeyen a??k oland?r, gördüklerimizin hepsi yaland?r, Allahim bu yolcuyu uyand?r.
::: E?er ki?i, hem akilli hem de çal??kan ise takdir et.Akilli de?il, çal??kan ise dikkat et.Akilli olup tembel ise ikaz et. Hem akilsiz hem de tembel ise IMHA ET.
::: Sana meleklerin k?skanaca?? kadar mutluluk, t?bbin ?a??raca?? kadar Sa?l?k, tarihin yazamayaca?? kadar basari, kimsenin göremeyece?i kadar sevgi yolluyorum.
Hasret kap?mda nöbetler tutuyor. Sevgilim uzak bir ?ehirde gözlerim onu ar?yor...
Bir ku? olup gitsem, a?sam ?u enginleri, varsam senin yan?na. Öpsem doyas?ya, koklasam seni...
En güzel yar?nlar senin olsun, sen buna lay?ks?n ömrün mutluluklarla dolsun. E?er gün gelir de sen beni unutursan, inan ki tatl?m can?n sa?olsun.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Bugün yeni bir meyhane ke?fettim mezarl???n kar??s?nda. Bir gün beni arar da bulamazsan ya meyhanedeyim ya da tam kar??s?nda.
Payla?t?kça ço?alan tek ?eyin sevgimiz oldu?unu hiç unutmayal?m ve sevgimizi daima ço?altal?m sevgilim.
Biliyorsun her gökku?a??n?n bitti?i yerde bir hazine saklan?rm??. Göku?a??n? takip ettim geçenlerde sende bitti... En de?erli hazinemsin benim, can?ms?n. Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondur.
Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana.
Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...
Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!
Bir destan yazar gibi durmadan gündüz gece ben hep seni yazm???m yüre?ime gizlice
Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en ac?s? benimki idi önce sev sonra terket dediler
Kafam? duvara vurmadan tan?yabilmek seni beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anl?k tebessümü tüm saatleri durdurabilmek için ç?ld?ras?ya paralad?m kendimi lanet olsun art?k sigaray? üç pakete ç?kard?m olsun gözüm olsun ne olacaksa olsun.
Dü?lerini dü?leyerek ya?amak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamam?n? sana adamak, sonra gö?süne yaslan?p seni dü?lemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak...
Payla?man?n asaletini hiç bir zaman bencilli?in çirkinli?ine tercih etme, ve öyle bi arkada? seçki sen onun için ölümü dü?ündü?ünde o senin için çoktan ölmü? olsun.....
Ne varsa arad???m bilki sende bulmu?um..Senden öncesi yoktu, seninle var olmu?um..Sende bütün umutlar, sende bütün duygular..Beni sende arama, ben art?k senin olmu?um.

#2700

 
© 2015
AŞK